Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 10 · 13 mars 2003 · Årgång 33      
NADA
Besök från Chalmers

Torsdag 13/3 - Fredag 14/3 får vi besök från Chalmers. Det är studenter och lärare i Masterprogrammet Engineering Mathematics som gästar oss.

Några programpunkter:
Nada presenterar sig och sitt Masterprogram Scientific Computing, torsdag 13.30-14.15 i sal E31
Anders Hasselqvist från Comsol berättar företaget och hans arbete som tillämpad matematiker där, torsdag 14.15-15.15 i sal E31
Ivar Gustafsson från Chalmers presenterar sitt Masterprogram, fredag 13.00-13.30 i sal E33.

Lennart Edsberg
Framläggning av exjobb

Den 21/3 klockan 10:30-11:30 lägger Ognjen Lauseger fram sitt examensarbete (Medieteknik) : Metod för bestämning av efterfrågans priselasticitet

Examinator:Nils Enlund

Lena Halonen
Utvecklingskonferens
för högre utbildning


Rådet för högre utbildning ordnar i samarbete med Högskolan i Gävle en utvecklingskonferens för högre utbildning 26-28 november. Man vill ha in bidrag senast 15 april. Mer info finns på
www.hgur.se/utvecklingskonferensen/

Kerstin
Öppet hus på SU

tisdagen den 25 mars 2003 mellan kl 13.00 och 18.00

Öppet hus är till för dig som vill veta mer om Stockholms universitet och om högskolestudier i allmänhet. På våra informationspass får du allmän information om olika ämnen och om hur det är att studera vid universitetet. På utbildningsmässorna kan du ta reda på mer om våra kurser och linjer samt träffa studenter, lärare och studievägledare. Sammanlagt finns ca 70 ämnen representerade.
Seminarium i teoretisk datalogi

Rekonsiliering och ortologianalys.
Jens Lagergren, NADA/SBC, KTH
24 mars, 13.00-14.00, rum 1537

Att jämföra olika arters arvsmassa ger möjlighet att studera evolutionära mekanismer samt att överföra kunskap om en art till kunskap om en annan, tex från modellorganismer till människan. Tiden sedan ett par arter divergerade, eller mer generellt arträdet (det kantviktade träd som beskriver evolutionen av en mängd arter), är mycket relevant vid denna typ av jämförelser. Gendupli-kationer är en typ av mutation vars roll i skapandet av nya funktioner inte är klarlagd men trots detta är central i definition av "samma funktion" (ortologi).

Vi ska titta på en probabilistisk modell för genduplikationer där ett genträd växer fram inuti ett arträd. En rekonsil-iering är en beskrivning av en sådan framväxt. Givet ett arträd samt ett genträd så är likelihooden för en rekonsil-iering sannolikheten att det är den rätta rekonsilieringen. Det visar sig att vi kan beräkna likelihooden m.h.a. dynamisk programmering. För att uppskatta posteriori-fördelningen över rekonsilieringar så använder vi Markov Chain Monte Carlo tekniker.
Seminarium i serien om
Ledarskap


Vi hälsar nu alla välkomna till det tredje seminariet med temat Kommunikation

- vad är kommunikation
- hur går kommunikation till mellan individer, grupper och mellan olika nivåer i en organisation
- ledarskapets kommunikationsstilar
- konsten att lyssna

Seminariet inleds av Per-Anders Forstorp, som är lektor i kommunikation på Nada. Han beskriver kommunikation ur ett teoretiskt perspektiv. Därefter kommer Britt-Marie Schönfeldt och Margareta Asp att synliggöra delar av kommunikationen ur ett mera praktiskt och tillämpat perspektiv. De kommer att visa några exempel utifrån deras erfarenheter, bl.a lyssnandets betydelse.

Plats: Föreläsningslokal E3
Tidpunkt: Måndagen den 17 mars kl 15.00-17.00.
OBS! Ingen akademisk kvart.

VÄLKOMMEN!

Ingrid och Eva-Lena

Pedagogiskt seminarium
om muntliga tentor


måndag 24 mars kl 15.15 i sal E36

Av tradition har vi haft skriftliga tentor på KTH. Men vid många andra universitet är muntliga tentor vanliga. En vanlig uppfattning är att det vid en muntlig tenta är lättare att se studenternas förståelse för ämnet medan det vid skriftliga tentor är lätt att "apkunskap" premieras. I vilka sammanhang skulle muntliga tentor passa vid Nada?

Viggo Kann presenterar sina tankar kring muntliga tentor som ett alternativ vid omtentor med få deltagare.

Michael Hanke är en av våra lärare med bakgrund vid annat universitet och stor erfarenhet av muntliga tentor. Han berättar om sina erfarenheter.

Därefter blir det en förhoppningsvis livlig diskussion, som inleds i salen och avslutas vid Nadatugg i fikarummet.

PS. Axel Ruhe har vid ett tidigare pedagogiskt seminarium hösten 2001 berättat om sina erfarenheter med muntlig examination vid en Chalmerskurs med många studenter. Den muntliga examinationen var här bara en del i en speciell pedagogik för att få bättre personlig kontakt med studenterna. Examinationen gjordes i 15-minuterspass med två lärare, se vidare www.math.chalmers.se/~ruhe/e2na01.html
Axel kommer att delta i diskussionen.
Exjobb i Scientific Computing

Fredag den 21/3 kl 14.15-14.45 (ca) presenterar Master-studenten Guangning Pei sitt examensarbete "Visual-ization Toolbox for Multidimensional Data" i rum 4523.

Handledare har varit Kai-Mikael Jää-Aro på Nada och Åke Hansson på STFI.

Lennart Edsberg
IVAs forskarutbyte
med Central- och Östeuropa

Bakgrund
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har etablerade kontakter med teknisk-vetenskapliga org-anisationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Härigenom kan IVA erbjuda svenska forskare och specialister en möjlighet att få individuellt upplagda program vid forskningsinstitut, högskolor eller motsvarande i dessa länder. Studiebesöken/forskningsvistelserna syftar till att vidga de vetenskapliga kontakterna och om möjligt förankra dem vid svenska institutioner.

Hur ordnas och bekostas resan?
IVA bekostar själva resan T o R mottagarlandet (flyg apexbiljett eller motsvarande, alt tåg andra klass) för forskare från högskolor eller motsvarande. Sökande från företag, myndigheter och organisationer kan också nomi-neras. Dessa får dock räkna med att själva svara för reskostnaden till och från besökslandet. Åtaganden för medföljande familjemedlemmar görs inte.

Mottagarlandet svarar för administration av besöks-programmet och i vissa fall för logi, resor inom landet enligt studieprogrammet samt måltider (till ett fastställt belopp).

Vilka kan söka? Resans längd?
Sökande ska ha akademisk grundexamen och represen-tera något område inom teknik eller tillämpad naturveten-skap. Både kortare studieresor och i vissa fall längre forskningsvistelser kan komma i fråga – från cirka en vecka till 2–3 månader. Ansökningar som enbart gäller deltagande i symposier och seminarier beviljas normalt ej. Däremot kan kombinationer av konferensdeltagande och studiebesök förekomma.

När och hur söker man?
Resorna ska äga rum under perioden 1 maj 2003–30 april 2004. Ansökningsformulär finns på www.iva.se (under verksamhet/stipendier och priser).

Ansökan görs löpande, dock senast 2 månader före avresan.
För ytterligare information ring 08–791 29 93.
Nya dörröppnare monterade

Som ni säkert har sett så har det monterats nya dörröppnare på de flesta dörrar . De NÖDHANDTAG som sitter på insidan får natuligtvis INTE användas förutom vid utrymmning. Vi trodde i vår enfald att alla skulle förstå det men så var icke fallet.

Nu har 16st nödhantag brutits på 14 dagar. Förutom att dörrarna står olåsta (tills väktare anländer) så kostar det NADA 680 kr på vardagar och 1340 kr på helger .

Vidare kan man konstatera att säkerhetsmedvetandet bland anställda här på NADA är uruselt. Tjänsterummen står vidöppna trots att man är borta (ibland flera dagar). Man släpper in helt okända människor i låsta korridorer kvällar som helger. Då är det ju inte så konstigt att det försvinner både det ena och det andra.

Så till alla som känner sig träffade SKÄRPNING. Sluta dra i nödhantagen.

Lås era tjänsterum när ni inte är där. Släpp inte in okända människor på låsta avdelningar.

Mikael Prytz
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.


Kalendarium
Tors. 13 mars kl 14:15-15kl 15.15
Seminarium i Numerisk Analys. Anders Lansner, Nada, Sans: Some current examples of computational modelling in biology.
Sal D4523.

Exjobbspresentation i datalogi: Johan Willhelmsson, Johanna Zhang och Roland Mattsson. Rum 4523.
Mån. 17 mars kl 15.00-17.00 Ledarskapsseminarium. " Kommunikation". Sal E3.
Fre. 21 mars kl. 10:30-11:30kl 14.15-14.45
Exjobbspresentation. Ognjen Lauseger: Metod för bestämning av efterfrågans priselasticitet.

Exjobbspresentation i Scientific Computing. Guangning Pei:
Visualization Toolbox for Multidimensional Data. Rum 4523.
Mån. 24 mars kl. 13.00-14.00


kl 15.15
Seminarium i teoretisk datalogi. Jens Lagergren: Rekonsiliering och ortologianalys. Rum 1537

Pedagogiskt seminarium om muntliga tentor. Sal E36
Tors. 27 mars kl 14:15-15 Seminarium i Numerisk Analys. Sven-Åke Gustafsson
Stavanger (previously NADA): On the numerical treatment of a Volterra equation of the first kind. Sal D4523.

 

"I either want less corruption, or more chance to participate in it. ."

Ashleigh Brilliant