Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 7 · 20 februari 2003 · Årgång 33      
NADA
Meddelande från prefekten
februari 2003 2003-02-18

Forskarassistenter
Utlysning av minst en forskarassistent i datalogi med in-riktning mot datorseende har skett.
5 sökande. Sakkunniggranskning pågår.

Disputation

Cristian Bogdan disputerade i datalogi den 14 februari

Licentiatpresentation
Carl-Magnus Fahlcrantz presenterar sin licentiatavhand-ling i datalogi den 21 februari kl. 10.00 i STFI Salen, Drottning Kristinas väg 61.

Doktorander
Fredrik Edin, datalogi, har fått en excellenstjänst. John Folkesson, datalogi, har erhållit en Cas doktorandtjänst. Elin Olsson, numerisk analys, och Magnus Rosell, datalogi, har anställts som doktorander.
   Dessutom har Mats B Andersson, Ester Appelgren och Sanjay Nagiaraj antagits till forskarutbildningen i medie-teknik samt Magnus Strömgren i numerisk analys på KTH.

Medieteknik
Ingenjörsutbildningen i Haninge förs över till Campus Valhallavägen i sommar. Programmet kommer att höra till utbildningsnämnd MMT, som ansvarar för studenter, lokaler mm. Lärarna i medieteknik hör redan till Nada, som också har ansvar för kurserna. Planeringen av öv-riga kurser: matematik, datalogi m fl är ännu inte klar. Vi räknar med att Nada tar över vissa av dessa. Studenterna i medieteknik kommer att samsas om utbildningslokaler i KTHBs LL samt datorsalarna Simplex och Duplex i Huvudbyggnaden. Vi lämnar lokaler i Provningsanstalten i takt med att det finns ersättnings lokaler. Det gäller inriktningarna Publiceringsteknik samt Affärsutveckling och medieteknik (gemensam med Handelshögskolan).

Nada ser över sin interna organisation
Institutionen har börjat se över sin organisation främst för att stärka forskargruppernas roll.
- Jag uppfattar att grundutbildningen fungerar bra och att uppdelningen är tydlig med Gru-gruppen, Studierektorer, Utbildningssekreterare, Studentexpedition och Delfi.
- Centrumen har en styrelse och en föreståndare. Vi har skrivit till rektor för att få ett tydligare uttalande om gränsdragningen mellan värdinstitution och centrum. Idag arbetar vi efter en egen skapad ansvarsfördelning.
- Lärare och forskare hör till en forskargrupp där en stor del av forskningen och forskarutbildningen finansieras med externa medel. Nu diskuterar vi med företrädare för forskargrupperna hur man bör stärka mandat och ansvar i dessa grupper. Förhoppningsvis kan vi arbeta efter en något ny modell nästa läsår
.
Lönerevision 2003-07-01 till 2004-09-30
Så är det åter dags att påbörja arbetet med den kom- mande lönerevisionen, som avser tiden 2003-07-01 —2004 09-30. Förhandlingsarbetet beräknas påbörja under mars och vara avslutat under juni. Precis som tidigare lämnar prefekten ett samlat lönebud till personalchefen. Detta grundar sig på den information och de förslag jag får från studierektorer och dem som håller planeringssamtal och lönesamtal. Jag räknar med att sådana hålls den närmaste månaden för dem som inte har haft sådant samtal under det senaste året. Du kan själv initiera ett sådant samtal när du känner behov av det.
   Jag har ännu inte fått en samlad statistik efter den senaste lönerevisionen, men räknar med att få den inom kort. Gällande löneutrymme är ungefär som förra gången. Jag räknar med en genomsnittlig höjning på 3 % för perioden. De som anställs under våren kommer att få sin lön i 2003 års löneläge.
   KTH kommer att genomföra en Lönekartläggning och Löneanalys för att undersöka i vad mån det kan finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Tre institutioner/motsv. (ej Nada tror jag) kommer i en första omgång att få besvara frågor omkring detta. Till en början kommer man att skärskåda löner för lika arbetsuppgifter och senare under året även se på löner för likartade arbetsuppgifter.

Nytt om lokaler

Vi räknar med att systemgruppen flyttar in i lokalerna efter PDC. Därmed kan vi lämna deras nuvarande lokaler samt datorhallen i källaren. Delfi kommer att vara kvar på plan 2.

Val av fakultetsnämnd
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsnämnden har förlängts och räcker till och med april månad 2003. Henrik Alfredsson har avböjt att vara dekanus under denna tid. Christina Moberg är därmed dekanus. Som jag skrivit tidigare lyckades fakultetskollegiet inte välja en fungerande nämnd under hösten. En speciell valberedning har tagit fram ett nytt förslag till fakultetsnämnd enligt nedan. Valet beräknas ske den 4 mars. Nya nomineringar får göras, men jag vet inte hur länge till.
   Valberedningens förslag:
Folke Snickars, dekanus Infrastruktur
Lars Holst, prodekanus Matematik
Henrik Christensen, Nada
Kaye Stern, Kemi högskoleingenjörsutbildningen
Tuula Teeri, Bioteknologi
John Ågren, Materialvetenskap
Camilla Modéer, Svenskt Näringsliv
Anders Lundström, Scania
   Kollegiet väljer ledamöter i fakultetsnämnden. Rektor utser dekanus och prodekanus bland de valda ledamöterna efter förslag från kollegiet.
  Nadas representanter i kollegiet är Stefan Arnborg, Ingrid Melinder och Kerstin Severinson-Eklundh. Om du har förslag eller synpunkter kan du vända dig till någon av oss.

Seminarium i teoretisk datalogi

HUBIN: HUman Brain INformatics
Stefan Arnborg, NADA, KTH
24 februari, 13.00-14.00, rum 1537

Seminariet ger en överblick över detta medicinska tvärvetenskapliga forskningsprojekt som går ut på att skapa kunskap om sjukdomen schizofreni.
Särskilt: Vilket problem ska lösas och vilka frågor är viktiga? Hur är det organiserat? Vilken information kan användas, och vad kan en datalog göra i sammanhanget? Inga specialistkunskaper förutsätts.

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion

Onsdagen den 26 februari 2003 kl 15.15 i rum 4523

Andersson, Mikael
Text- och talkommunikation vid webbaserat
skrivsamarbete.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: E
Uppdragsgivare: IPLab, Nada
Handledare: Henrry Rodriguez,
examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Karl Hasselström
Sigvardson, Tor
Datadrivna metoder för parametersyntes, beskrivning av ett system och experiment med CART-analys.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Institutionen för tal, musik och hörsel, KTH
Handledare: Anders Green, examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Eva Svensson och Anna Svantesson
Eklund, Tobias
Design av en gränssnittsbyggare för att skapa haptiska 3D-miljöer.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: IPLab, Nada
Handledare: Eva-Lotta Sallnäs och Björn Eiderbäck,
examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Spiros Mohlin och Christian Engström
Seminariet leds av Kerstin Severinson-Eklundh

Torsdagen den 27 februari 2003 kl 15.15 i rum 4523

Solis, Antoine
Eval: A generic evaluation tool for natural language
applications.
Ämne: datalogi. Program: M
Uppdragsgivare: Nada, Teorigruppen
Handledare: Johnny Bigert, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Henrik Tellander och Oskar Thorsson
Hasselström, Karl
Fast division of large integers.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Swox AB
Handledare: Stefan Nilsson, examinator: Johan Håstad
Opponent: Tor Sigvardson och Niklas Hallenfur
Erneholm, Mattias
Databas för avlästa motorstyrenheter - en studie av olika
databasmodeller.
Ämne: datalogi. Program: I
Uppdragsgivare: Scania CV AB
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Tobias Eklund och Johan Vilhelmsson
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Nya lägenheter
i Danderyd/Nora Torg


Vetenskapsstaden från mars kommer att ha 11 nya lägenheter i Danderyd för utländska forskare och doktorander.

Tilldelning sker just nu till de som redan står i kö. Om det därefter blir lägenheter "över" kommer även nytillkomna i kön att erbjudas bostad i det området. Mer information om lägenheterna finns på VICs hemsida under rubriken Bulletin board.

Vänliga hälsningar
Kristina Nyström
Vetenskapsstaden International Center AB
e-mail: kristina.nystrom@vetenskapsstaden.se
Media Seminar today

Title: The (un)Sustainability of the Information
Society
Speaker: Dr. Thomas Schauer, Research Institute for Applied Knowledge
Processing, Ulm, Germany
Time & date: Thursday 20 February, 13 - 15 hrs
Venue: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5

The (un) Sustainability of the Information Society      Did scientists tell us, when television was introduced, that this new tool would decrease the number of holiday trips because it makes it so comfortable to see the distant countries from our homes ? Probably not, such an opinion would have ridiculous. But today, the prophets of the new technologies tell us that the email and the videoconferences would be a suitable mean to reduce physical traffic.

There seem to be more illusions about the sustainability of the information society than the economic one, which burst in 2000. The presentation will use a four-dimensional concept of sustainability in order to analyse the ecological, the economic, the social and the cultural impact of the new technological tools. It will be shown how reality differs significantly from the expectations we had in the past. The fate of the announced "win-win-win...." solutions will be analysed as well as the question, why we know so much about sustainability and nevertheless do so little for it.

About the Speaker
Dr. Thomas Schauer is responsible for projects on the environmental impact of information technologies at the Research Institute for Applied Knowledge Processing in Ulm, Germany. He studied chemistry in Germany and did research on digital image processing and molecular biology at the Max-Planck-Institute for Biochemistry in Munich. Working for the Social Democratic Party he co-ordinated the delegates and scientists in the Enquete-Commission on Sustainable Development in the German Parliament with focus on Information Society Technologies (1995-1998).

Välkommen!

Alex JonssonMå bättre-manifestation
torsdagen den 20 februari

AA och alkoholism. Anonyma alkoholister bjuder till information och frågestund, och berättar hur de fann och behåller nykterheten. Plats: L1, Drottning Kristinas väg 30. Tid: 14:15-16.

Studenter är också välkomna. Om ni undrar något kring "Må bättre på KTH" kan ni kontakta personalkonsult Lotta Gustavsson, tel 7907073.

Väl mött!
Må bättre-gruppen
En del av Centrala samverkansgruppen vid KTH
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

Kalendarium

Tors. 20 februari Kl 13.00-15.00 Media Seminar. Dr. Thomas Schauer, Research Institute for Applied Knowledge: The (un)Sustainability of the Information
Society. Venue: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5
Fre. 21 februari kl. 10.00 Licentiate Thesis. Carl-Magnus Fahlcrantz: On the Evolution of Systematic Print Mottle. STFI salen, Dkv 61.
Mån. 24 februari kl. 13.00-14.00 Seminarium i teoretisk datalogi. Stefan Arnborg: HUBIN: HUman Brain INformatics. Rum 1537.
Ons. 26 februari kl 15.15 Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinter-aktion. Mikael Andersson, Tor Sigvardson och Tobias Eklund.
Rum 4523
Tors. 27 februari kl 15.15 Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinter-aktion. Antoine Solis, Karl Hasselström och Mattias Erneholm.
Rum 4523
Fre. 28 februari kl 10.00 Disputation. Rickard Domeij: Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen - Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Stockholms universitet.

 

"You can observe a lot by just watching. . "

Yogi Berra