Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 5 · 6 februari 2003 · Årgång 33      
NADA
CID-Tutorial

Dr. Michael Muller, IBM Watson Research Centre:
Tutorial: Co-creating stories with users – Using the CARD method for participatory analysis and design
Datum: 13 Februari 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Tid: 14.00-17.00

Anmäl dig till: mariaee@nada.kth.se (så vi kan beräkna materialåtgång)

Tutorial: Co-creating stories with users: Using the CARD method for participatory analysis and design

This tutorial presents a method for participatory analysis of people's work (and other activities) in office and home situations. I begin with a brief survey of story-based or scenario-based methods. I then focus on the CARD method (Collaborative Analysis of Requirements and Design), which has been used in product and research settings on three continents since its introduction in 1993. The second half of the tutorial involves hands-on work with CARD in small group exercises. The tutorial concludes with a comparison to other card-based participatory analysis methods, and a discussion of how tutorial participants may want to change the method for their own workplaces and their own personal practices.

Dr Michel Muller:
Michael works as a Research Scientist / Design Researcher in the Collaborative User Experience (CUE) Group. He is an internationally recognized expert in participatory design, having co-developed participatory practices such as PICTIVE, CARD and Participatory Heuristic Evaluation. His current work is to support the community of designers at Lotus and IBM. Previous work at in the company includes developing architectures for communities of practice and designing for accessibility. Michael also serves on the Lotus Diversity Advisory Group.
Seminarium i serien om Ledarskap

Vi hälsar nu alla anställda välkomna till det andra seminariet med temat Olika och lika ledarroller

Seminariet tar upp likheter och skillnader i de olika ledaruppdragen inom NADA samt en lednings fyra roller enligt Ichak Adizes välkända modell. Plats: föreläsninglokal E 3

Tidpunkt: kl 15.00-17.00
Seminarierna ges av jaduvi ab: Margareta Asp och Britt-Marie Schönfeldt

Välkommen!

Ingrid och Eva-Lena
Numerical analysis
seminar
today

Numerical Analysis seminar is given by Malin Siklosi.
Today, Thursday February 6, 14.15-15 in D4523
Title: First Order Errors in Shock Calculation

Abstract: In many cases, solutions of conse-rvation laws obtained by formally higher order shock capturing methods are only first order accurate downstream of shocks. I will present relevant research reported by other authors and also sketch how this phenomenon can be modeled using matched asymptotic analysis of the modified equation.

Welcome

Axel Ruhe
Licentiate Thesis

Carl-Magnus Fahlcrantz: On the Evolution of Systematic Print Mottle

Akademiska avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för teknisk licentiatexamen fredagen den 21 februari 2003, kl. 10.00 i STFI salen, Dkv 61.

C F Liljevalch J:ors
resestipendier

för studerande vid naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet

Stipendium kan tilldelas den som vid ansöknings-tidens utgång inte har fyllt 35 år och som har studerat vid Stockholms universitet minst två terminer (före innevarande termin). Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga. Stipen-dium utdelas främst med hänsyn till den sökandes vetenskapliga begåvning och resans ändamål. Totalt c:a 200 000 kr disponeras. Inget stipendium är mindre än 3 000 kr.

Senast torsdagen den 20 februari 2003 skall ansökan vara inkommen i två exemplar på sär-skild blankett till Stockholms universitet, Studentbyrån, Stipendier, 106 91 Stockholm (besöksadress: Studentcentrum, Södra huset, hus A, plan 4).

Mer information finns under:
www.su.se/forskning/stipendierPresentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 11 februari 2003 kl 15.15 i rum 4523
Stolpe, Daniel
Högre kvalitet med automatisk textbehandling. En ut-värdering av Sunets webbkatalog.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: KTHNoc, Nada
Handledare: Hercules Dalianis, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Mattias Dahlberg
McDonald, David
Design av ett automatiserat testverktyg för IP-telefon-isignalering.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Ericsson Telecom AB
Handledare: Karl Meinke, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Antoine Solis
Gustafsson, Jenny
Videokonferenser som alternativa mötesplatser: en utvärder-ing av
gränssnitt och funktionalitet.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Ann Lantz, examinator: Kerstin Severin-son-Eklundh
Opponent: Azam Roomi
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Onsdagen den 12 februari 2003 kl 15.15 i rum 4523

Andersson, Carola
Designmönster för Enterprise Java Beans.
Ämne: datalogi. Program: fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Skandia Liv
Handledare: Björn Eiderbäck, examinator: Yngve Sun-dblad
Opponent: Jenny Gustafsson
Hellström, Mattias
Java applications in mobile devices -- concerning business services at Telia Mobile AB.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Tjänsteutvecklingsavdelningen, Telia Mobile AB
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arn-borg
Opponent: Rickard Spångberg
Dahlberg, Mattias
Webbtjänster och XML -- ett nytt sätt att programmera webben.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Newmedia
Handledare: Serafim Dahl, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Mattias Hellström
Seminariet leds av Yngve Sundblad
Today's research training -
tomorrow's scientific quality


Second and final course announcement

For the third time NorFA arranges 'Today's research training - tomorrow's scientific quality', a PhD-course in scientific theory and philosophy, project management and scientific communication to be held outside Riga 6 - 13 June 2003.

Previous courses were held in St. Petersburg (2001) and in Tartu (2002). The courses have been extremly popular and we ask for your kind assistance to make the PhD-students at your university/department aware of this course.

The second announcement together with application forms are now available on www.norfa.no.
Mitthögskolan
blir universitetet

Den 1 januari 2005


Regeringen har beslutat att Mitthögskolan skall få benämnas universitet från den 1 januari 2005.
- Beslutet att ge Mitthögskolan universitetsstatus är en viktig framtidssatsning som bidrar till att stärka Sverige som kunskapsnation. Beslutet är ett led i regeringens politik att stärka den högre utbildningen och forskningen i Sverige och att skapa starka lärosäten i hela landet, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en kommentar.
Gunnar Svedberg, professor och tidigare vicerektor vid KTH, är rektor vid Mitthögskolan som nu byter namn till Mittuniversitetet, får man förmoda?

CID-Seminarium

Dr. Michael Muller, IBM Watson Research Centre:
Telephone Operators as Knowledge Workers – Gendered Jobs in Cultural Context

Datum: 12 Februari 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Tid: 14.00-15.00

Seminar:Telephone Operators as Knowledge Workers: Gendered Jobs in Cultural Context

This talk presents research into the working practices of directory assistance telephone operators in a major US telephone company. In HCI, most accounts of operators' work describe routine activities with no problem-solving. By contrast, we found overwhelming evidence that operators perform a variety of knowledge work their daily work activities. We used this evidence to inform an crucial service offering, transforming it from an embarrassing failure into a powerful success. I describe the operators' knowledge work, and then ask the question: How could the field of HCI have failed to recognize these more challenging aspects of operators' work? I propose that the cultural context of the research, and the gender-marking of the operators' job, were responsible for this failure of our field. I close with suggestions about how to keep HCI research open to the disconfirmation of our own assumptions, to r! educe the likelihood of similar failures in the future.


Beslut om forskning
finansierad av tobaksindustrin

skall ej förekomma vid Stockholms universitet.

Forskning finansierad med medel från tobaksindustrin ska inte förekomma vid Stockholms universitet. Det beslutade rektor Gustaf Lindencrona den 27 januari.

– Forskning som drivs med medel från tobaksindustrin är inte förenligt med Stockholms universitets övergripande mål. En risk är att universitetets namn skulle kunna användas av finansiären för att vinna legitimitet i samhället i stort men också gentemot andra tänkbara finansiärer. Dessutom skulle utomstående kunna använda forskning finansierad på detta sätt som argument för att misstänkliggöra forskarnas integritet, säger rektor Gustaf Lindencrona.

Beslutet gäller med omedelbar verkan men omfattar inte redan undertecknade och av rektor godkända kontrakt. Det kommer att införas i universitetets interna regler för avtalstecknande.
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

Kalendarium

Tors. 6 februari kl. 15-17
kl. 14.15-15

Medieteknik seminarium. Robert Willim, Etnologiska institutionen, Lunds universitet: Framtid.nu - Om lek och arbete i ett snabbt företag. Medietekniks seminarierum, Lindstedtsvägen 5, 3 trappor).

Numerical analysis seminar. Malin Siklosi: First Order Errors in Shock Calculation. Room D4523

Mån. 10 februari kl 15-00-17.00


kl. 13:00-14:00
Ledarskapsseminarium. "Olika roller i organisationen". Plats E3.

Seminarium i teoretisk datalogi. Viggo Kann och Jonas Sjöbergh: Språkteknikforskning på Nada eller Sagan om de fem oeniga taggarna. Rum 1537.
Tis. 11 februari kl 15.15 Exjobbspresentation i datalogi och människa-datorinter-aktion. Daniel Stolpe, David McDonald och Jenny Gustafsson. Rum 4523.
Ons. 12 februari kl 15.15kl. 14.00-15.00
Exjobbspresentation i datalogi och människa-datorinter-aktion. Carola Andersson, Mattias Hellström och Mattias Dahlberg. Rum 4523.

CID-Seminarium. Dr. Michael Muller, IBM Watson Research Centre: Telephone Operators as Knowledge Workers – Gendered Jobs in Cultural Context. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Tors. 13 Februari kl. 14.00-17.00 CID-Tutorial. Dr. Michael Muller, IBM Watson Research Centre:
Tutorial: Co-creating stories with users – Using the CARD method for participatory analysis and design. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Fre. 14 februari kl 13.15 Doctoral Dissertation. Cristian Bogdan: IT Design for Amateur Communities. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungl Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79, Stockholm.
Fre. 21 februari kl. 10.00 Licentiate Thesis. Carl-Magnus Fahlcrantz: On the Evolution of Systematic Print Mottle. STFI salen, Dkv 61.
Fre. 28 februari kl 10.00 Disputation. Rickard Domeij: Datorstödd språk-granskning under skrivprocessen - Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Stockholms universitet.

 

"To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society. "

Theodore Roosevelt