Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 2 · 16 januari 2003 · Årgång 33      
NADA
CID-seminarium
UsersAward -
riktmärken för utvecklingen av Användarnas Certifiering fram till 2007

Åke Walldius och Yngve Sundblad
Datum: 22 Januari 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Tid: 14.00-15.00

Sammanfattning:
UsersAward-projektet har just gått in i en ny fas som sträcker sig fram till 2007. Den första fasen hade det något otympliga namnet "ITQ - Kvalitetssäkring av IT-stöd för det utvecklande arbetet". Den projektfasen genomfördes under 1999-2002. Initiativet kom från LO. Utmaningen var att försöka göra för programvarorna vad TCO gjort för maskinvarorna - att ta fram en användardriven certifieringsprocess och att pröva den på standardprogramvara.

Tillsammans med LO, Uppsala universitet, högskolorna i Gävle och Luleå, och med finansiering från RALF och VINNOVA, genomförde CID under fas 1 en rad pilotprojekt (CID-rapporterna 169-171) och användar-dialoger (användar- och projektpaneler, användar-konferenser, deltagande i Användarnas IT-Pris mm). Alla aktiviteter syftade till att ta fram en uppsättning kvalitetskriterier och procedurer för en Användarnas Certifiering av arbetsplatsen programvara, (närmare bestämt de fem kategorierna affärs-, administrations-, underhålls, process-, material och produktionsstyrnings-system).

Resultaten från fas 1 bemöttes med stort intresse från användare, press och leverantörer - särskilt de två framgångsrika certifieringarna av TimeCare och av ett affärssystem för små och medelstora tillverknings-företag (namnet offentliggörs 22/1). Under de fem kommande åren ska certifieringsprocessen utvecklas vidare av CID och de ovan nämnda högskolorna, tillsammans med TCO och den av LO och VINNOVA bildade konsumentorganisationen UsersAward. Riktmärkena för denna utveckling kommer att presenteras och diskuteras under seminariet den 22:a.
På gång

Provning av utrymningslarm
Torsdagen den 23 januari ca kl. 14.30 kommer vi att pröva utrymningslarmet (brandlarmet). Avsikten är att kontrollera att larmet hörs i alla Nadas lokaler.

Verksamheten i lokalerna kan fortsätta; lokalerna ska inte utrymmas. Vi kommer att anslå information om prövningen under vecka 4. Lärare, avdelnings-administratörer o.d. som konstaterar att larmet inte hörts eller hörts dåligt ska kontakta undertecknad, ela@nada.kth.se.

Eva-Lena
Exjobbspresentation

Torsdag 23/1 kl 14.15 - 15 (ca) presenterar Masterstudenten Ahila Thillainathan sitt exjobb i Plasmafysik (Scientific Computing) "Numerical Modelling of the electrodynamics of the nightside auroral bilge". Presentationen görs i seminarierummet på Alvenlaboratoriet, Teknikringen 31. Handledare från Nada har varit Andre Jaun.

Lennart Edsberg


Exjobbspresentation

Mercy Maleko:"A Jacobi algorithm for simultaneous
diagonalization of several symmetric matrices"
Måndag 20 januari kl 15:15 - 16 i D4523.
Wireless direkt under rektor

Wireless@KTH, KTHs centrum för trådlösa system, är från och med i år en särskild enhet under rektor. Centrat, som därmed tappar sin organisatoriska institutionstillhörighet, kommer dock att vara samlokaliserat med avdelningen för radiosystemteknik på institutionen för signaler, sensorer och system (S3) och förestås av avdelningens professor Jens Zander.
S3 kommer även fortsättningsvis att administrera forskarskolan Graduate School in Telecommunication (GST) och vara värd för masterprogrammet ”Master of Scinece Program in Wireless Systems”.Presentation av exjobb i datalogi och biomedicinsk teknik

Tisdagen den 21 januari 2003 kl 15.15 i rum 4523
Henrik Johansson
Datoriserad analys av ST-återgång och ST-episoder.
Ämne: biomedicinsk teknik. Program: F
Uppdragsgivare: Ortivus AB
Handledare och examinator: Anders Lansner
Opponent: Matttias Erneholm
Sara Hägg
En beräkningsanalys av genlokalisation och gendynamik.10 poäng
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Stockholm Bioinformatic Center (SBC)
Handledare: Jesper Tegnér, examinator: Örjan Ekeberg
Opponent: Sara Hvatz
Seminariet leds av Anders Lansner

Onsdagen den 22 januari 2003 kl 15.15 i rum 4523

Richard Spångberg
En debugger för Erlang.
Ämne: datalogi. Program: naturvetenskapliga linjen, SU
Uppdragsgivare: Ericsson Telecom
Handledare: Viggo Kann, examinator: Johan Håstad
Opponent: Daniel Stolpe
Niklas Hallenfur
Utseendebaserad objektigenkänning i vardagsmiljöer.
Uppdragsgivare: Cas, Nada
Handledare: Danica Kragic och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Stefan Nyström
Seminariet leds av Johan Håstad

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.


Kalendarium

Mån. 20 januari kl 15:15 - 16 Exjobbspresentation. Mercy Maleko:"A Jacobi algorithm for simultaneous diagonalization of several symmetric matrices".
Sal D4523.
Tis. 21 januari kl 15.15 Exjobbspresentation i datalogi och biomedicinsk teknik. Henrik Johansson och Sara Hägg. Rum 4523
Ons. 22 Januari kl. 14.00-15.00kl. 15.15
CID-seminarium. Åke Walldius och Yngve Sundblad: UsersAward - riktmärken för utvecklingen av Användarnas Certifiering fram till 2007. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Exjobbspresentation i datalogi och biomedicinsk teknik. Richard Spångberg och Niklas Hallenfur. Rum 4523
Tors. 23 januari kl 14.15 - 15 (ca) Exjobbspresentation. Ahila Thillainathan: "Numerical Modelling of the electrodynamics of the nightside auroral bilge". Seminarierummet på Alvenlaboratoriet, Teknikringen 31.
Mån. 27 januari kl 10.00 Doctoral Dissertation. Carsten Rother (CVAP): Multi-View Reconstruction and Camera Recovery using a Real or Virtual Reference Plane. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, KTH.
Mån. 10 februari kl 15-00-17.00 Ledarskapsseminarium. "Olika roller i organisationen". Plats meddelas vid senare tillfälle.

 

"People are very open-minded about new things--as long as they're exactly like the old ones. "

Charles Kettering