Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 35 · 7 november 2002 · Årgång 32      
NADA
Seminarium i teoretisk datalogi

Tid och plats: fredagen den 15 november
kl. 14:15, sal E2.
Titel: PRIMES is in P
Föredragshållare: Johan Håstad, NADA, KTH

Sammanfattning:
Att avgöra om ett givet tal är ett primtal är ett grund-läggande problem som dessutom är mycket viktigt bland annat i kryptografiska tillämpningar. Nyligen visade Agarwal, Kayal och Saxena att problemet går att lösa i deterministisk polynomisk tid; tidigare fanns algoritmer som krävde probabilistisk polynomisk tid samt algoritmer som bara kunde visas fungera korrekt under antagandet att vissa, obevisade, matematiska satser är sanna.

Agarwals, Kayals och Saxenas resultat har fått stor uppmärksamhet över hela världen och är av stor teoretisk betydelse. I det här seminariet kommer vi att ge en bakgrund till problemet, beskriva dess lösning och till sist diskutera vilken betydelse resultatet har, både från ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv.
PÅ GÅNG

Vaktmästeriet
Nu är vaktmästeriet fulltaligt igen, både Kent och Christer är på plats. Det tar lite tid att komma ikapp allt som ligger men ha tålamod, dom arbetar på för fullt. Är det något som är akut kontakta dem igen,
vaktis@nada.kth.se.

Samordning av anmälan till KTHs personalfest den 4 december
I förra veckans Numero informerade vi om KTHs personalfest den 4 december i Blå hallen på Stadshuset. Om du önskar veta mer om programmet se förra veckans Numero eller gå in på
www.kth.se/175/personalfest.

Vi samordnar nu anmälan på Nada. Anmälan och betalning av 250 kronor ska ske direkt till administratören i din grupp. För er som inte direkt har någon administratör knuten till er, anmäl er till Moira, rum 1419, på plan 4. Din anmälan måste vi få senast den 15 november.

Eva-Lena
Seminar in Media Technology
& Graphic Arts


Title: The future of paper in the digital age
Speaker: Thomas Forsgård, UPM-Kymmene, Finland
Time & date: Thursday November 7th, 13-15
Venue: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5


Summary
In the context of current media development, what is the future significance of paper both as a physical interface and for storage and transmission of information?

This analysis will focus on three main drivers for new media - technology, commersialization and human behaviour - and the possible results of interaction between these three drivers.

The talk will be concluded with a number of proposals regarding future scenarios - what might happen to paper, and what will be the impact on a major player such as UPM-Kymmene?Tomas Forsgård is Director of Marketing Development in the Global Marketing division at UPM-Kymmene - one of the world's largest paper companies. He has an MBA and lives near Helsinki. Tomas has spent the last 13 years working for the Finnish paper industry on projects ranging from IT, logistics and production planning to strategic marketing initiatives. He has been based in the UK, in Belgium and in Finland.
NA Seminars

Time : Thursday 7 nov. at 14.15. Place: 4523
Title: An Overview of Arbitrage Theory.
Speaker: Tomas Björk, Department of Finance , Stockholm School of Economics

Abtract: In this talk I will give an introduction and overview of the martingale-based theory of arbitrage pricing of financial derivatives. No previous knowledge of finance is assumed.

Time: Torsdag 14 nov at 14.15. Place: 4523
Title: Lanczos algorithms and cross-correlation functions.
Speaker: Hans Karlsson, Quantum Chemistry, Uppsala.

Abstract:
www.nada.kth.se/numero/02.35/naseminar.pdf

 

Nya matematikkrav
och ändrade terminstider


I linje med högskoleverkets förslag sänker KTH det särskilda behörighetskravet till civilingenjörsutbildning-arna från matematik E till D. Undantaget är det nya programmet Samhällsbyggnad där lägsta behörigheten är matematik C.

Bestämmelserna gäller från och med nästa höst och kan ses som en konsekvens av förändringarna inom gymnasieskolans program och kurser, där D-kursen i matematik stärkts från tidigare 40 till 100 poäng.

Från och med hösten 2003 går KTH också tillbaka till den terminsindelning som gällde läsåret 2001/2002, vilket innebär en förkortning med två veckor sett över hela läsåret jämfört med idag. Förändringen ska ses mot bakgrund av att Verket för Högskoleservice haft svårt att hinna med antagningen till den tidiga terminsstarten och att man velat ge lärarna på KTH mer utrymme för efterarbete vid vårterminens slut. Därmed ges nästkommande läsår enligt följande: höstterminen; 2003-09-01--2004-01-17, vårterminen; 2004-01-19--2004-05-28.

En ytterligare nyordning från och med hösten 2003 är införandet av ett periodlöst första läsår för KTHs utbildningsprogram. På så sätt kan kurserna schema-läggas mer oberoende än i dag, vilket ger en allmänt sett bättre pedagogisk situation, säger Inger Larsson, chef på centrala utbildningskansliet.

Bakgrunden till förändringen är bland annat de syn-punkter som framfördes i matematikutredningen om matematikkursernas krav på eftertanke och reflektion, vilket inte gick att realisera tillfredställande inom den tidsrymd som terminsperioderna stadgade. Med ett periodlöst system står det kursanordnaren fritt att schemalägga kurserna över längre eller kortare perioder än vad periodsystemet medger.
Nya projektmedel
för breddad rekrytering


Regeringen har som tidigare nämnts inrättat en delegation med uppgift att fördela medel för att främja och bredda rekryteringen av studenter i syfte att minska snedrekryteringen till högskolan.

Delegationen förfogar över 40 miljoner kr per år under tre år, totalt 120 miljoner kr. Delega-tio-nen har tidigare haft två ansökningsomgångar och då fördelat medel till 71 projekt, bl a några vid Stockholms universitet.

Högskolor, universitet och andra utbildnings-anordnare inbjuds nu att ansöka om projektmedel för en tredje och sista ansökningsomgång. Nu skall resterande ca 25 miljoner kr fördelas. Projekten förutsätts pågå under verksamhetsåren 2003 och 2004.

Ansökningarna skall skickas direkt till delegationen från respektive institution och vara delegationen tillhanda senast 2003-01-31. En kopia av ansökan skall skickas till rektor.

Mer information med anvisningar och ansöknings-handlingar finns på rekryteringsdelegationens hemsida www.rekrytering.gov.se.
Må bättre -
året 2002-2003


För anställda och studenter

Den obesa människan - om kost och matvanor.
Föredrag om kost och matvanor med Ingalena Andersson, med. dr. och dietist på Överviktsenheten vid Huddinge Universitetssjukhus. Det kommer att handla om fetma-epedemi, matvanor, beteendeförändringar samt lite om hur man som "smal" kanske kan undvika att bli fet.

Torsdag 14 november kl. 14.15-16.00 i sal Q1, Osqualdas väg 6

Seminariegalleri för alla smaker

I slutet av detta jubileumsår bjuder KTH på en mångfald av arrangemang för alla smaker. Här följer ett urval. Fler hittar du på http://www.kth.se/aktuellt/jubelkalendern.html

7 november
Kan såddfinansiering i överflöd stjälpa teknikbaserade tillväxtföretag?
Tid och plats: torsdagen 7 november, kl. 13-17, KTH Learning Lab i KTHB, Osquars Backe 31
Det har blivit svårare för entreprenörer att få riskvilligt privat kapital i tidiga utvecklingsskeden. Parallellt har det offentliga såddkapitalet tunnats ut. Finns det positiva sidor i den utvecklingen? Kan riklig tillgång på såddkapital ha negativa effekter? Dessa frågor och andra diskuteras av framgångsrika entreprenörer, ledande företrädare för venture capitalbranschen och den tekniska forskningen vid detta seminarium som arrangeras av KTH Executive School.
Ett högaktuellt ämne för KTH som just grundat sin egen rikskkapitalfond, KTH Seed Capital med 127 friska miljoner i potten.
Mer info och anmälan på www.kthexecutiveschool.se (gratis för studenter och personal vid KTH)

VR-nissage - "Yggdrasil" av Virtual reality-konstnärerna Bino & Cool
I samband med jubileumsfirandet av KTH 175 år görs en interaktivt distribuerad virtual reality installation mellan Chicago och Stockholm.
Tid: Vernissage torsdagen den 7 november, kl. 17-21, uppkoppling till EVL, Chicago och Buffalo, New York, kl. 18.
Plats: VR-kuben, KTH. Brinellvägen 23, KTH campus Valhallavägen
Parallelldatorcentrum, KTH i samarbete med Electronic Visualization Laboratory, University of Illinois at Chicago, Department of Media Study, University at Buffalo, New York Virtual Rules
Mer information av Gert Svensson, gert@pdc.kth.se

Studentbostäder

Så här ska vi få nya studentbostäder i Stockholm!! Ansvariga stockholmspolitiker ställs till svars och får presentera sina lösningar på huvudstadens studentbostadsproblem. Medverkar gör också rektor Anders Flodström och THS ordförande Karolina Svensson.
Tid och plats: torsdagen 7 november kl. 16.30 - 18.00 i Kårhuset.
Anmälan till mailto:bostad@kth.se

18 november
Svenska som vetenskapligt språk
Tid och plats: måndagen 18 november kl. 15 - 17, salongen KTHB, Osquars Backe 31
Är svenskan ett vetenskapligt lågspråk? Frågan är i högsta grad befogad, åtminstone när det gäller KTH - det är sällan man ser en avhandling eller vetenskaplig rapport, som är författad på svenska, och vissa institutioner är nästan helt engelskspråkiga trots att majoriteten av personalen är svenskspråkig. Vid detta seminarium "Svenska som vetenskapligt språk" berättar Maria Falk, vid Stockholms universitet, om sin utredning "Domänförluster på svenska" som handlar om engelska språkets utbredning inom forskning och utbildning.
Moderator är Bengt-Örjan Jonsson och arrangör KTH, Språk och kommunikation.
Mer information lämnas av Margaretha Andolf andolf@lib.kth.se

25 november
Några strandhugg i datorspelens historia
Tid och plats: måndagen 25 november, kl. 15.15-16.00 i sal E2, Lindstedstvägen 3, plan 3
När William A. Higinbotham 1958 satte ihop det första datorspelet "Tennis for two" hade han ingen aning om att han skulle lägga grunden för en underhållningsindustri som idag omsätter mer än Hollywoods filmproduktioner. Den här föreläsningen med Gustav Taxén kommer att berätta historien kring några av de tidiga datorspelspionjärerna och deras skapelser.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna till Institutionen för numerisk analys och datalogi!
Läs mer på www.nada.kth.se/utbildning/Kerstins/jubelseminarier

12 december
Nobelpaneldebatt
Årets nobelpristagare i fysik kommer till KTH för den traditionella nobelpaneldebatten
Tid och plats: torsdagen 12 december kl. 10.15 - ca 11.45, sal Q1, Osquldas väg 6
Mer information om detta senare

18 december
rektorsinformation
Rektor informerar om jubileumsåret som gått och det som kommer
Tid och plats: 14.15 - 15.00 i sal Q1, Osquldas väg 6, med fika och "julklapp"
Mer information om detta senare
Pro et contra med Bengt Gustafsson
Direkt efter rektorsinformationen följer ett Pro et contra seminarium med årets mottagare av KTHs Stora Pris 2002 professor Bengt Gustafsson över ämnet "Forskning med ansvar"
Tid och plats: 15.15 - 16.30 i sal Q1, Osquldas väg 6
Mer information om detta senare

 

Temalördag på Nobelmuseet
om forskningsinformation

Välkommen till en spännande temalördag på Nobelmuseet!
Lördagen den 9 november kl. 15.00-17.30
i Stora Börssalen, Svenska Akademien, Källargränd 4
Forskningsinformation - för vem, av vem?

Forskning angår oss alla. Men vem är det som skall berätta om
forskarnas arbete, vad är det man ska berätta om - och vem är det som vill lyssna?

Nobelmuseets chef, professor Svante Lindqvist, diskuterar med docent Anders Ekström, SISTER, chefredaktör Agneta Ringaby, Vetenskapsrådet, chefredaktör Björn Fjaestad, Forskning och Framsteg, vetenskapsredaktör Karin Bojs, Dagens Nyheter, och Vetenskapsradions chef Jan-Olov Johansson. Joanna Rose, redaktör för radioprogrammet Filosofiska Rummet, leder samtalet.

Fri entré. Biljetter reserveras på tel. 08-23 25 06 alt. e-postadress nobelmuseum@nobel.se, och kan hämtas ut i Nobelmuseets kassa
(bottenvåningen i Börshuset, Stortorget 2, Gamla stan).
Museets öppettider: tisdagar 11-20, onsdagar-söndagar 11-17, måndagar stängt.
Läs mer om Nobelmuseets programverksamhet på:
http://www.nobel.se/nobel/nobelmuseum/program-sv/index.html
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Tors. 7 november

kl. 14:15

kl. 13-15

NA Seminar. Tomas Björk, Department of Finance , Stockholm School of Economics: An Overview of Arbitrage Theory. Place: 4523

Seminar in Media Technology & Graphic Arts.
Thomas Forsgård, UPM-Kymmene, Finland: The future of paper in the digital age. Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5
Tors. 14 november kl. 14:15 NA Seminar. Hans Karlsson, Quantum Chemistry, Uppsala: Lanczos algorithms and cross-correlation functions. Place: 4523
Fre. 15 november kl. 14:15 Seminarium i teoretisk datalogi. Johan Håstad: PRIMES is in P. Sal E2.

 

" Reason often makes mistakes, but conscience never does. "

Josh Billings