Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 29 · 26 september 2002 · Årgång 32      
NADA
Lär- och timplan

Kursledare och examinatorer: Anmäl alla förslag till ändringar av periodplacering och större kursförändringar till studierektor senast 10 oktober.

Det är dags att ta fram lär- och timplanen för 03/04. Om du vet av, eller misstänker att din kurs kommer att flyttas till annan period, samläsas med någon annan kurs, förändra poängfördelningen, ändra schemats timfördelning eller något liknande; kontakta studierektor senast 10 oktober.

Olle Bälter


Utlysning av resestipendier ur
Nils-Eric Svenssons Fond


I samband med att professor Nils-Eric Svensson lämnade sin befattning som verkställande direktör för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beslöt styrelsen att instifta en fond i hans namn. Fondens ändamål är att främja utbytet av yngre forskare inom Europa.

Nils-Eric Svenssons Fond skall ge möjlighet för yngre disputerade svenska forskare inom Riksbanksfondens verksamhetsområde att resa till och under kortare tid vistas i en framstående europeisk forskningsmiljö.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond utlyser härmed två resestipendier om vardera cirka 100.000 kr för detta ändamål.

Följande krävs av den sökande: han eller hon skall
· ha doktorerat
· ej vara över 40 år
· vara anknuten till en forskningsenhet inom ett universitet
· till ansökan bifoga en kopia av brevet med inbjudan till den forskningsenhet man ämnar resa till
Ansökan med styrkta merithandlingar sändes till Riksbankens Jubileumsfond, Box 5675, 114 86 Stockholm, senast torsdagen den 9 januari 2003.

I ansökan skall anges på vilket sätt resestipendiet kan vara till gagn för utvecklingen av den egna forskningen.

För närmare upplysningar kontakta Margareta Bulér, telefon 08-50 62 64 01,
fax 08- 50 62 64 30 eller e-post margareta.buler@rj.se.
"Stockholm by light"

En installation i Vetenskapens och Konstens tecken under Konst- och Vetenskapsfestivalen Spelplan Stockholm med anledning av KTHs 175-årsjubileum.
I ett symboliskt möte mellan den akademiska världen och omvärlden kommer Stockholms natthimmel prydas av en stråle av ljus. En stråle som har sitt ursprung i historien, är en del av vår tid och som strävar mot framtiden. En stråle som speglar teknisk utveckling och framåtanda. En nyfiken stråle.

Från en punkt 30 meter under jorden, där en gång Sveriges första kärnreaktor stod, skjuts en laserstråle upp till ytan och reflekteras mot det torn där några pionjärer sände de första TV-signalerna över Sverige. Härifrån skickas ljuset vidare över staden för att tillslut nå sitt mål: stadshustornet Tre kronor.

Lasern är endast på mellan kl. 19 och 23 varje kväll fram till söndag den 29 september!

Läs mer http://www.r1.kth.se/
Seminar in Numerical Analysis

Time: Thursday October 3 at 14.15-15.00,
Title: Transient acoustic scattering from objects buried in the seabed.
Speaker: Ilkka Karasalo, FOI Hydroacoustics and KTH Marcus Wallenberg Laboratory.
Place: Room 4523

Exjobbsseminarium!

Christer Ogenstad, F98, presenterar sitt Numme-exjobb "The Finite Element Method for Thin Film Epitaxial Growth"
Måndag 7/10 kl 14-15 i rum 4523.

Lennart Edsberg

 

 

 

 

Seminarium om
Studentspegeln 2002!


Välkommen till höstens första Kvalitetsseminarium!

Seminariet ägnas åt Studentspegeln 2002. Medverkar gör bland andra Gunilla Jacobsson, HSV. Se vidare bifogad kallelse för anmälan och information!

Tid: tisdagen 8 oktober kl 14-16.
Plats: Bergsmannen, Aula Magna
DanSum -
Den första textsammanfattaren för danska konstruerad av CST och KTH gemensamt

DanSum - Den första textsammanfattaren för danska har konstruerats gemensamt av danska forskare från Center for Sprogteknologi, CST, Køpenhavn och svenska forskare, från KTH-Stockholm.

En textsammanfattare är ett program som automatiskt extraherar de mest relevanta delarna av en text och konstruerar en kortare icke-redundant text av originaltexten.

DanSum bygger på basteknologi från en svensk textsammanfattningsmotor kallad SweSum, som har uttökats med språkspecifika danska moduler. Arbetet har utförts inom ramen för ScandSumprojektet finansierat av Norfa-Nordiska ministerrådet och arbetet har utförts av Dorte Haltrup CST och Martin Hassel NADA-KTH under ledning av Dr. Jürgen Wedekind CST och Docent Hercules Dalianis NADA-KTH.

DanSum kan testas på
http://www.nada.kth.se/~xmartin/swesum/
välj danska
Nyheter i höstens personalutbildning

Personalutvecklingen på KTH presenterar nu sitt
nya ubildningsprogram för hösten 2002. Några av nyheterna, som dessutom är centralt finansierade, är: Jobbrotation, främst för administratörer vid institution och förvaltning. En
möjlighet att bredda ditt yrkeskunnande och få en helhetsbild av KTHs verksamheter.

Utökat introduktionsprogram för alla nyanställda. Man väljer att delta vid ett eller flera tillfällen. Programmet erbjuder allt från KTHs uppdrag och historia till etikfrågor och rektors visioner samt rundvandring på området.

Morgondagens Akademiska Ledarskap (MAL 2003). Programmet vänder sig till dig som arbetar med forskning och utbildning och som siktar på att göra en akademisk karriär med personalledande uppgifter. (bifogas) Dessutom erbjuds kurs i svenska för KTH-medarbetare som inte har svenska som modersmål.

Detta och mycket annat kan du läsa om på vår
hemsida.

http://www.kth.se/internt/personalutbildning/


Forskardagarna påminnelse

Grundforskningens villkor
Ett kick-off-seminarium inför Forskardagarna
Till samtliga prefekter och enhetschefer/motsv
Forskardagarna äger rum 18-19 oktober och 50 parallella föredrag kommer att presenteras av våra nydisputerade forskare. Forskardagarna är en symbol för forskningens, inte minst grundforskningens mångfald, på Stockholms universitet.

Som inledning till Forskardagarna arrangerar enheten för kommunikation och samverkan ett kick-off-seminarium om grundforskningens villkor. Seminariet äger rum torsdag 17:e oktober kl. 17-18, Bergsmannen i Aula Magna, och riktar sig till er prefekter, de nydisputerade föredragshållarna samt journalister. Efter seminariet blir det mingel med mat och dryck. Vi
hoppas att så många som möjligt av er kan komma. Rektor Gustaf Lindencrona och de medverkande nydisputerade forskarna kommer att delta.

www.forskardagarna.su.se ser du vilka forskare som medverkar i årets Forskardagar.
O.S.A. om du kommer senast 26 september till sofie.mauritzon@eks.su.se.
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Tors. 26 september

kl. 14.15-15.00

 

kl. 13.15-14.00

Seminar in Numerical Analysis. Henrik Olsson, Chalmers and new PhD-student at NADA: "Model Order Reduction in FEMLAB by Dual Rational Arnoldi". Plats: Rum 4523

Docentföreläsning i datalogi. Erik Fransén: Hur fungerar hjärnan? Sal D34 Lindstedtsvägen 5

Mån. 30 september kl. 15.15–16 Jubileumsseminarieserie. Hans Riesel: Från Eniac till Cray. Sal D2
Tors. 3 oktober kl. 14.15-15.00 Seminar in Numerical Analysis. Ilkka Karasalo, FOI Hydroacoustics and KTH Marcus Wallenberg Laboratory: Transient acoustic scattering from objects buried in the seabed. Room 4523
Måndag 7 oktober kl. 14-15

Exjobbsseminarium! Christer Ogenstad: The Finite Element Method for Thin Film Epitaxial Growth. Rum 4523.

Fre. 11 oktober kl. 10.00-12.00

Doctoral dissertation. Raul Tempone Olariaga: Numerical Complexity Analysis of Weak Approximation of Stochastic Differential Equations. Sal D3, Lindstedtsägen 5, Entreplan.

 

"He that never changes his opinions, never corrects his mistakes,
will never be wiser on the morrow than he is today. "

Tryon Edwards