Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 28 · 19 september 2002 · Årgång 32      
NADA

Meddelande från prefekten september 2002

Professor i datalogi
Jens Lagergren har befordrats till professor. Han sitter på SBC, Stockholms Bioinformatikcentrum i AlbaNova.

Lektorat
Frank Hoffman och Erik Fransén, datalogi samt Daniel Pargman, medieteknik har anställt som lektorer från den 1 juli 2002. Daniel kommer bl a att ansvara för utbildningen i affärsutveckling och medieteknik, AFM.

Forskarassistenter

Alex Jonsson har anställts som forskarassistent i medieteknik från den 1 augusti 2002.
Arbete pågår att söka en forskarassistent i datalogi med inriktning mot datorseende.
Anställningsprofil skall fastställas av rekryteringsnämnden.


Adjunkt
Arild Jägerskog har anställts som adjunkt i medieteknik från den 1 juli 2002. Under förra året vikarierade han på motsvarande anställning.

Doktorander

Magnus Strömgren, numerisk analys har erhållit excellenstjänster från KTH och har anställts på Nada. Anna Stockhaus, MDI, har anställt och Charlotte Eriksson, datalogi kommer att anställas som doktorander på Nada.

Disputation
Totalt har 9 disputerat på Nada under 2002. Först ut i våras var Johannes Keukelaar , som disputerade i datalogi den 15/2, Lars Peterson, datalogi den 1/3, Dennis Tell, datalogi den 15/3, Marianne Klaman, medieteknik den 8/5, Duccio Fanelli, numerisk analys den 17/5, Girard Lelup Laurant, medieteknik den 7/6, Mårten Björkman, datalogi den 14/6 samt Christer Andersson, numerisk analys den 30/8. Raul Tempone disputerar i numerisk analys den 11 oktober.

Licentiatpresentation
Totalt har 5 personer presenterat sina licentiatavhandlingar under 2002.
Först ut i våras var
Maria Nordmark som presenterade sin avhandling i MDI den 25/1, Guido Zunino
, datalogi den 20/2, Marie-Louse Rinman, MDI den 31/5, Tomas Wilhelmsson, numerisk analys den 10/6 samt Jesper Fredriksson, datalogi den 26/8.

Docent
Bo Schenkman har antagits till docent i MDI. Erik Fransén, datalogi håller sin docentföreläsning den 26/9 kl 13.15.

Systemgruppen

Fredrik Jönsson kommer att vara partiellt tjänstledig. Vi har anställt en ny systemspecialist, Michael Sundström från den 1 september.

Ingenjörsprogrammet i Medieteknik i Haninge
Den 1 juli 2002 beslutade Rektor att överföra personal och kurser i medieteknik från KTH-Syd. Det innebar att 5 tillsvidareanställda lärare och 2 tidsbegränsat anställda flyttades över till Medieteknikgruppen på Nada samtidigt som Nada ansvarar för ca 15 nya kurser. De administrativa frågorna är ännu inte lösta. Diskussioner pågår på prefektnivå. Vi räknar med att all utbildning på KTH inom Medieteknik samlikaliseras på Campus-Valhallavägen inom 2 år.

Nytt om lokaler
Planeringen av ombygganden av 43:22 fortskrider. Inflyttning beräknas ske under 2004. Under hösten kommer vi att titta på hur vi kan omdisponera vissa av lokalerna i Huvudbyggnaden då PDC flyttar till de nya huset.
Vi har initierat behov av att samlokalisera undervisningslokaler för utbildningen i Medieteknik. Idag sker denna i Provningsanstalten (skall utrymmas 2004 pga att Försvarshögskolan skall överta lokalerna), Learning Lab på KTHB (tidsbegränsat projekt i speciella lokaler) samt i Haninge (ingenjörsprogrammet). Kostnaden beräknas kunna minska avsevärt genom en samlokalisering.

Forts. nästa sida

 

Forts. Meddelande från Prefekten

Val av fakultetsnämnd (se bilaga)
Nu har vi möjlighet att påverka KTHs framtida ledning genom att välja dekanus, prodekanus och övriga ledamöter i fakultetsnämnden
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsnämnden räcker fram till februari 2003. Fakultetskollegiet har utsett en valberedning som före sommaren lämnade ett förslag där samtliga lärarrepresentanter var nya. Avsikten är att fakultetskollegiet ska fatta beslut i oktober. Diskussioner pågår både vad avser namnförslagen och vissa principfrågor: Är det lämpligt att byta alla ledamöter samtidigt? Hur uppnår man god representativitet på KTH? Alla har möjlighet att påverka beslutet genom att föra fram sina åsikter till fakultetskollegiets medlemmar.

Nadas representanter i kollegiet är Stefan Arnborg, Ingrid Melinder och Kerstin Severinson-Eklundh.

Hemkomstdag

Den 9 septemberfirades den stora hemkomstdagen för KTHs alumner. Nada höll öppet hus mellan 14.00-17.00. Korta föredrag i E1 och besök hos forskargrupperna stod på programmet medan en lättare förtäring med KTHs jubileumsvin serverades i Ljusgården. KTH besöktes av nära 2 000 alumner och i Ljusgården minglade ett 80-tal personer med anknytning till Nada.

Informationsmaterial
Research at NADA 2000 to 2001 är klar. Den finns upplagd på webben och det finns 500 tryckta exemplar. Hjälp till att sprida till intresserade.
Rekryteringstidningen Datorer i Fokus ˆ Informationsteknologi i människans tjänst finns tryckt i 5 000 exemplar. Hjälp till att sprida den. Glöm inte att kontrollera att det lösa faktabladet läggs i som mittuppslag.

Tack för en trevlig Välkomstdag

KTH har haft sin första samlade hemkomstdag med många aktiviteter. Det trista var att man kunde delta i så få. Det goda var att det kom många alumner, seminarierna höll mycket hög standard och att solen strålade.

På eftermiddagen träffades många nuvarande och tigare Nadaanställda. Vi fick ett smakprov på kommande film producerad av Staffan Erstam, följa en troleriföreläsning av Stefan Nilssnon och i övrigt lyssna till de planerade föredragen.

Sten Henriksson var översvallande positiv till sina kontakter med och imponerad av Nada - sa han. Johan Håstad gav inblick i nuvarande status inom krypteringsmetoder och använde Singhs koder som exempel. Visst har vi anledning att vara stolta över de som (4 av 5) knäckte koderna är utbildade på KTH och Nada. Björn Engquist och Anna-Karin Tornberg gav en översikt av att simulera med varierande geometri. Det är oklart om de nappade på problemet som illustrerades av trollkonstnären - vad händer med ett mynt i ett uppochnervänt glas med hallonsaft då "locket" tas bort?

Trivseln var påtaglig i Ljusgården efteråt. Där kunde man hitta en F-50 och en övingsassistent från 1962. De flesta har skrivit i Nadas gästbok. Det är inte för sent att skriva i den om du glömde i måndags. Du kan också hitta flertalet av Nadas doktors- och licavhandlingar på plan 4. Där finns också en samling av årsrapporter och där startar också en fotoutställning - Milstolpar i datorutvecklingen - sammanställd av Hans Riesel.

Tack alla ni som bidrog och som kom och lyssnade. Speciellt vill jag tacka Susanne Bergman som jagade upp adresser på alumner sedan 60-talet och som ordnade med förtäringen i Ljusgården.

Ingrid

 

Information om årets lönerevision

Om några veckor börjar slutarbetet med lönerevision för perioden 1/4-02 -- 30/6 -03. En andra omgång kommer att avse perioden 1/7-03 -- 30/9-04 och vara av ungefär samma storleksordning som denna.

Jag kommer precis som tidigare att till personalchefen lämna lönebudet för alla anställda på Nada. Innan jag gör det kommer jag att prata med professorer, föreståndare, studierektorer och övriga som håller planeringssamtal. Detta kommer att ske den närmaste månaden. Var och en har således möjlighet att påverka förslaget genom att prata med sin närmaste ledare-chef. Givetvis kan man också hålla kontakt med sitt fackförbund.

Avgörande för lönen är kompetens, resultat, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, ansvar och engagemang både lokalt och för hela Nada eller KTH.

KTHs lönepolicy finns i KTH-handboken: http://www.kth.se/info/kth-handboken/IV/3/1.html
---------------------------------
Doktorander kommer som vanligt att följa en lönestege. Denna är ännu inte bestämd.

Forskarassistenterna följer också en lönestege. Nada tillämpar en nivå som är högre än KTHs miniminivå.

Förhandlingsutrymmet är olika för de olika fackförbunden. På Nada är det ATF och Saco som är aktuella.

Eftersom KTH har ett uttalat sparkrav under det närmaste året och Nadas anslagsfinansierade verksamhet har en stram budget, måste vi sträva efter en sparsam löneutveckling.

Generellt
KTHs lednings målsättning är att lönerna inte bör/får stiga med mera än 3 %. Det innebär att vi planerar att initialt lägga ut en genomsnittlig nivå på 2.5% för att använda resterande löneutrymme till speciella satsningar.

SACO

Vad gäller SACO så har de inte några procentuella nivåer angivna. De förlitar sig på att de individuella samtalen ska ge bättre löneutveckling än en fix procentuell nivå.

ATF

ATF har för tidsperioden angivit utrymmet 3,0 %, dock lägst 600 kr som en individgaranti, för hela avtalsperioden t o m 2004-09-30.

Ingrid

Research at NADA
2000 and 2001

www.nada.kth.se/aktuellt/annualreport/

Tack alla ni som bidragit till att Nadas årsrapport Research at Nada from 2000 to 2001 blivit så innehållsrik. Tack speciellt till Richard Buch som hållit i trådarna och sett till att den blev klar till Hemkomstfagen.

Det finns 500 tryckta exemplar och jag behöver få reda på namn och adresser till dem vi bör skicka. Vi har givetvis en utsändningslista som vi använt tidigare. Den behöver säkert kompletteras. Skriv gärna till mig om det är några speciella ni tänker på.

Den som är intresserad av eget tryckt exemplar kan skriva till Richad Buch - buch@nada.kth.se eller hämta själv. Vi lägger fram några exemplar vid postfacken och lagret finns i ett förråd på plan 4, LV3.Hjälp till att sprida information om institutionen

Ingrid


Datorer i Fokus ...

Datorer i Fokus -
Informationsteknologi i människans tjänst

www.nada.kth.se/aktuellt/fokus.pdf

Som ni känner till är denna tidning tryckt i 5 000 exemplar. Avsikten är att använda den i rekryteringshänseende. Det gäller speciellt i samband med information till gymnasister och till studenter inför val av profilering i slutet av utbildningen. Vi vill givetvis att de ska välja någon av våra kompetensinriktningar och/eller göra exjobb hos oss.

Till tidningen finns ett faktablad som bör läggas som mittuppslag. Här frmgår olika studievägar till våra utbildningar och listas olika kontaktpersoner. Avsikten är att tidningen ska kunna ha en 5-årig livslängd, medan faktabladet oftare kan bytas ut.

Vi har delat ut tidningen i alla postfack, men då var inte faktabladet klart. Lagret av tidningar finns i vårt informationsförråd på plan 4, LV3.

Hjälp till att sprida tidningen så att vi kan rekrytera fler studenter till Nada, KTH och SU.

Tack alla som skrivit artiklarna. Speciellt tack till redaktionen : Rickard Domeij, Richard Buch och Maria Engström för att resultatet är så bra och för att tidningen blev klar till hemkomstdagen
.

Ingrid

 

Doctoral dissertation

Numerical Complexity Analysis of Weak Approximation of Stochastic Differential Equations
Raul Tempone Olariaga

11 oktober 2002, kl. 10.00-12.00, Sal D3, Lindstedtsägen 5, Entreplan, Tekniska Högskolan

The thesis consists of four papers on numerical complexity analysis of weak approximation of ordinary and partial stochastic differential equations, including illustrative numerical examples.

Here by numerical complexity we mean the computational work needed by a numerical method to solve a problem with a given accuracy. This notion offers a way to understand the efficiency of different numerical methods.

The first paper develops new expansions of the weak computational error for Ito stochastic differential equations using Malliavin calculus. These expansions have a computable leading order term in a posteriori form, and are based on stochastic flows and discrete dual backward problems.

Beside this, these expansions lead to efficient and accurate computation of error estimates and give the basis for adaptive algorithms with either deterministic or stochastic time steps.

The second paper proves convergence rates of adaptive algorithms for Ito stochastic differential equations. Two algorithms based either on stochastic or deterministic time steps are studied. The analysis of their numerical complexity combines the error expansions from the first paper and an extension of the convergence results for adaptive algorithms approximating deterministic ordinary differential equations. Both adaptive algorithms are proven to stop with an optimal number of time steps up to a problem independent factor defined in the algorithm.

The third paper extends the techniques to the framework of Ito stochastic differential equations in infinite dimensional spaces, arising in the Heath Jarrow Morton term structure model for financial applications in bond markets. Error expansions are derived to identify different error contributions arising from time and maturity discretization, as well as the classical statistical error due to finite sampling.

The last paper studies the approximation of linear elliptic stochastic partial differential equations, describing and analyzing two numerical methods. The first method generates iid Monte Carlo approximations of the solution by sampling the coefficients of the equation and using a standard Galerkin finite elements variational formulation. The second method is based on a finite dimensional Karhunen-Loeve approximation of the stochastic coefficients, turning the original stochastic problem into a high dimensional deterministic parametric elliptic problem. Then, a deterministic Galerkin finite
element method, of either h or p version, approximates the stochastic partial differential equation.

The paper concludes by comparing the numerical complexity of the Monte Carlo method with the parametric finite element method, suggesting intuitive conditions for an optimal selection of these methods.

Seminar in Numerical Analysis

Tors. 26 Sept. kl. 14.15-15.00
Henrik Olsson, Chalmers and new PhD-student at NADA: "Model Order Reduction in FEMLAB by Dual Rational Arnoldi". Plats: Rum 4523

Personalutbildning på KTH

Nu är vårt nya personalutbildningsprogram
ute på webben!

http://www.kth.se/internt/personalutbildning


Val av ny Fakultetsnämnd

FKs vaberedning har enats om nedanstående förslag till lärarrepresentanter och representanter för externa intressen i ny Fakultetsnämnd för mandatperioden 2003.02.01-2007.01.31. De förutsättningar och målsättningar som beredningen arbetat efter har bl a varit:
- att skapa en Fakultetsnämnd i vilken KTHs olika grupper av utbildnings- och forskningsområden är representerade
- att skapa en Fakultetsnämnd som kan fungera väl som en helhet
- Universitetsstyrelsens beslut (§3.2) den 2 december 1998 som anger att nämnden skall ha sex lärarrepresentanter och två representanter för externa intressen.
- Högskoleförordningens kap 3, 11§ om valberedning där det bl a föreskrivs om könsfördelning i valberedningens förslag: Bland de personer som valberedningen föreslår skall både män och kvinnor vara representerade. Om det inte finns synnerliga skäl, skall de föreslagna personerna till minst en tredjedel utgöras av kvinnor och till minst en tredjedel av män.

Valberedningens förslag till ny fakultetsnämnd
Lärarrepresentanter
Ivars Neretnieks, Kemiteknik (dekanus)
John Ågren, Materialvetenskap (prodekanus)
Mats Brorsson, Mikroelektronik och informationsteknik
Henrik Christensen, Numerisk analys och datalogi
Georgia Destouni, Mark- och vattenteknik
Kaye Stern, Kemiteknik/Högskoleingenjörsutbildningen

Externa representanter
Camilla Modéer, Svenskt Näringsliv
Kyösti Tuutti, Skanska Teknik AB

Vid kollegiets möte den 20 augusti 2002 bestämdes att valet flyttas till den 21 oktober och att valberedningen skulle fortsätta sitt arbete till fakultetsmötet den 24 september. Dekanus och fakultetsnämnden har en mycket betydande roll på KTH. Det är således angeläget att lärarna på KTH engagerar sig i valet genom att diskutera med kollegiets ledamöter. För Nada är dessa Stefan Arnborg,
Ingrid Melinder och Kerstin Severinson-Eklundh. Prata gärna med någon av oss så kan vi framföra din synpunkt.

Ytterligare nomineringar
Ytterligare nomineringar som lärarrepresentant eller som representant för externa intressen till ny Fakultetsnämnd ska lämnas till Registrator, KTH. Senaste inlämningsdatum är ännu inte känt. Förslagen ska vara skriftliga och ange om det gäller nominering som lärarrepresentant eller som representant för externa intressen.
De personer som föreslås skall vara tillfrågade och vara beredda att ställa upp. De personer som föreslås ska vidare uppfylla de krav som ställs i Högskoleförordningen 3 kap. Fakultetsnämnd och övriga organ om vilka som kan väljas till ledamöter i fakultetsnämnd (www.hsv.se/verksamhet/lagar/forordning/kap3.htm) och som anges i Universitetsstyrelsens beslut av den 2 december 1998. Till ledamot i Fakultetsnämnd kan sålunda som lärarrepresentant endast väljas lärare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Dessutom ska de lärare som kan komma ifråga antingen ha en tillsvidareanställning på minst halvtid eller en anställning på minst halvtid på viss tid, dock minst 2 år.
Representant för externa intressen får ej vara anställd vid KTH och skall vara person som annars är lämplig för uppdraget; (Högskolelagen 2 kap 6§).


Docentföreläsning i datalogi
på Nada - 2002

Erik Fransén: Hur fungerar hjärnan?
Torsdag den 26 september kl. 13.15-14.00
KTH, Sal D34 Lindstedtsvägen 5

Man kan tolka hjärnans funktion i termer av rörelsekommandon, minnesprocesser och sinnesbearbetning. Hur uppnås funktionen ur egenskaperna hos biomolekyler, nervceller och nätverk av celler? Detta kan man studera bland annat med modellering och simulering. För att arbeta med teorier och modeller av hjärnfunktion behöver man dels förståelse för grundläggande resultat inom tex maskininlärning, och dels kunskap om biologiska experimentella data. Utgående från frågor om lagringskapacitet, redundans eller brustålighet och principer som lokalitet i beräkningar, försöker man sammanställa olika resultat och testa hypoteser genom simulering.

När man ska arbeta med biofysikalisk simulering ställs man inför ett antal datalogiska problem: simulatorarkitektur, modellbeskrivningsspråk, ekvationslösning, parallellisering, dataanalys och visualisering. Jag kommer att ge en bild av den typ av kunskap och förståelse man har idag av hjärnans
funktion, och ta upp exempel på hur modell och simulering kan bidra till syntes och teoribildning.

Utveckla dina pedagogiska förhållningssätt
och färdigheter på Sommarinstitutet 2003!

learning partners building identity 18-23 maj 2003
Nu finns chansen för dig som är en ung, välmeriterad och engagerad universitetslärare och lovande forskare att under en intensiv internatvecka utveckla dina pedagogiska förhållningssätt och färdigheter.
Sommarinstitutet genomförs i internatform och med sitt upplevelsebaserade genomförande samt internationella medverkande är det en unik möjlighet att utvecklas som universitetslärare i Sverige.
Rådet för högskoleutbildning betalar
Rådet för högskoleutbildning finansierar Sommarinstitutet vilket innebär att det är helt kostnadsfritt för deltagarna.
Sista ansökningsdatum
Ansök senast 15 oktober 2002 om du:
* är högst 35 år,
* har undervisat minst 80 timmar vid högskola eller universitet och
* är antagen till forskarutbildning eller har disputerat. Sommarinstitutet kommer att genomföras 18-23 maj 2003 på en "tågnära" plats i Sverige.
Mer information finns på http://www.hgur.se/sommarinstitutet/


Exjobbsseminarium i datalogi

Måndagen den 23 september 2002 kl 15.15 i rum 4523
Johanna Lundén
Bildanalysmetoder för utvärdering av fiberdimensioner i
papperstvärsnitt.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut AB, STFI
Handledare och examinator: Tony Lindeberg
Opponent: Per Magnusson
Andreas Ekenbäck
Optimala besättningsgrupper - en heuristik för
kolumngenerering till ett kombinatoriskt optimeringsproblem.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Carmen consulting
Handledare: Stefan Nilsson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Olof Kjellström
Magnus Johansson
Hjälpmedel för regelkonstruktion - verktyg för att underlätta skapandet av regler till Granska.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Teorigruppen, Nada
Handledare: Viggo Kann, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Olle Johansson
Seminariet leds av Tony Lindeberg

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Tors. 19 september

kl. 13.00 - 17.00

 


kl. 14:15-15:00

Designseminarium på CID. Thomas Koppfeldt pch Sara Ilstedt Hjelm, industridesigner, doktorand vid NADA. Vad händer? Hur skapas betydelser hos användaren?
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Seminar in Numerical Analysis. Axel Ruhe: Information Retrieval using short Krylov sequences and some impressions from SIGIR 2002 in Tampere. Place: 4523

Mån. 23 september

kl. 10.30

 


kl 15.00-16.30

kl 15.15

CVAP Seminar. Barabra Caputo: HOW TO USE MULTIPLE CUES FOR ROBUST APPEARANCE-BASED OBJECT RECOGNITION: KERNELS DO THE TRICK. Room BB1, Fiskartorpsvägen 15A

Arbetsmiljöseminarium. ” Ständiga förbättringar”. Sal E32

Exjobbsseminarium i datalogi. Johanna Lundén, Andreas Ekenbäck och Magnus Johansson. Rum 4523

Tors. 26 september

kl. 14.15-15.00

 

kl. 13.15-14.00

Seminar in Numerical Analysis. Henrik Olsson, Chalmers and new PhD-student at NADA: "Model Order Reduction in FEMLAB by Dual Rational Arnoldi". Plats: Rum 4523

Docentföreläsning i datalogi. Erik Fransén: Hur fungerar hjärnan? Sal D34 Lindstedtsvägen 5

Mån. 30 september kl. 15.15–16 Jubileumsseminarieserie. Hans Riesel: Från Eniac till Cray. Sal D2
Fre. 11 oktober kl. 10.00-12.00

Doctoral dissertation. Raul Tempone Olariaga: Numerical Complexity Analysis of Weak Approximation of Stochastic Differential Equations. Sal D3, Lindstedtsägen 5, Entreplan.

"What did you ask at school today? "

Richard Fenyman