Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 19 · 30 maj 2002 · Årgång 32      
NADA

Doctoral Dissertation

Titel: Real Time Motion and Stereo Cues
for Active Visual Observers
Namn: Mårten Björkman, Computational Vision and Active Perception Laboratory.
Tid: Fredagen den 14:e juni, kl.10.00
Plats: Sal E1, Lindstedtsvägen 3

Abstract cont.


Exjobbare vid NADA
fick Albihn-priset

ALBIHNS STIPENDIUM VID KTH UTDELAT FÖR MÄTMETOD

Civilingenjör Mikael Naeslund tilldelades tisdagen den 28 maj Albihns årliga stipendium vid KTH om 20.000 kronor och en kristallobelisk från Orrefors glasbruk, designad av Jan Johansson.

Mikael Naeslund har utfört ett examensarbete inom datalogi med Volvo som uppdragsgivare. Titeln på exjobbet är Towards Road Tracking using Computer Vision and Radar Sensor Integration. Exjobbet behandlar en metod för uppskattning av vägens sträckning framför ett fordon med hjälp av kamera, radar och gyro monterade i fordonet. Speciellt undersöks hur man kan låta flera olika sensorer samverka för att uppnå bättre mätresultat, s.k. sensorintegration. Albihns belönar årligen den teknolog vid KTH som varit den mest kreative under det gångna året. Syftet med stipendiet är också att sprida kunskap om det industriella rättsskyddet. Albihns delar årligen ut stipendier även vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, CTH, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg samt vid Juridiska Fakulteten i Lund. För ytterligare information, kontakta: Per Sivborg, Marknadschef Albihns AB Tel: 08 59 88 72 00 eller 070 671 11 64

Examinator var Tony Lindeberg vid NADA/CVAP. Handledare var Henrik Christensen vid NADA/CAS.T.G.I.F - 2002/
Nadas vårasvlutning

14/6 kl 15.30. Vi startar med öppet hus på Medieteknik, Lv5 kl. 15.30.
Kl. 16.00 serveras en lätt vårbuffé i ljusgården,
hus D.
Anmälan senast den 6 juni till: Mariann Berggren mariannb@nada.kth.se

Välkomna


Licentiate Thesis

Jesper Fredriksson: Evolutionary Development of Brain Imaging Meta-analysis Systems.
Måndagen 26 augusti 2002, kl. 9.00 i seminarierum D31, Lindstedtsvägen 3.


Uppfinningarnas brunn -
en CID-producerad installation
på Tekniska Museet

CID har inom ramen för det EU-finansierade SHAPE-projektet producerat "Uppfinningarnas brunn - en mixed reality-installation" för Tekniska Museet. Den har nu öppnats för allmänheten och finns att beskåda i Teknoramas lokaler fram till 31 december i år. Vi har försökt kombinera designidéer från de senaste forskningsrönen inom den museipedagogiska forskningen med avancerad grafik och ljud för att skapa en engagerande och vacker installtion. För nadaanställda kan det vara av särskilt intresse att installationen parallellt kör tre olika simuleringar: vatten (Navier-Stokes ekvationer, se Stam, SIGGRAPH '99), vågor (vågekvationen) och luft (linjärkombinationer av flödesprimitiver, se Wejchert & Haumann, SIGGRAPH '91).

För mer information, kontakta Gustav Taxén,
epost: gustavt@nada.kth.se, tel: 9277.

 

INBJUDAN TILL TRE FRISTÅENDE SEMINARIER

Är vi så nöjda som vår prefekt Ingrid Melinder säger?

För att få ett mått på detta inbjuder vi till tre fristående seminarier om våra arbetsförhållanden (arbetsmiljö, relationer, yrkesroll och arbetsbelastning) på Nada. Vi har olika bakgrunder och en mångfasetterad verksamhet. Hur skapar vi och behåller ett bra arbetsförhållande?

Vad präglar vår arbetsplats och mår vi bra med våra arbetsförhållanden?

Seminarie 1 "Arbete-Fritid"
Tisdagen den 4 juni kl 14.30-16.00 i E3

Vad påverkar ditt arbetsförhållande? Är vi lediga när vi är lediga eller är vi på rymmen från jobbet. Är arbete och fritiden i harmoni?

Seminarie 2 "Kommunikation"
I slutet av augusti. Närmare besked senare
Hur kan vi förbättra vårt arbetsförhållande?
Det kan vara skillnader mellan våra arbetsgrupper på Nada och frågan är, hur präglar detta dig och din arbetssituation. Vad är en bra kommunikation och vilken betydelse har en bra kommunikation.

Seminarie 3 "Ständiga förbättringar"
Under september. Närmare besked senare.

Hur behåller vi en bra arbetskultur? Vad kan jag göra själv och hur vill vi att Nada ska fungera?

För alla tre seminarierna är psykolog Agnes Robson föredragshållare. Agnes kommer från vår nya företagshälsovård, Feelgood.
Agnes syn på seminarieserien är: "En mycket stor del av vårt liv tillbringar vi på arbetet. Hur vi har det på arbetet påverkar vår livskvalité och både vår psykiska och fysiska hälsa. Det är många faktorer som är avgörande hur vi mår på arbetet. Till detta hör: möjligheter till utveckling och självförverkligande, social och yrkesmässig gemenskap,
ekonomisk trygghet, egen kontroll, ledningsklimat, arbetsbelastning mm. Det är viktigt för alla att vara medvetna om betydelsen av den goda arbetsmiljön. Det är också viktigt att fundera på hur man kan förbättra den. Den goda arbetsmiljön är skapad både av organisationen, ledningen och av oss själva. Alla har sin del av ansvaret. Hur gör Ni?"

VÄLKOMMEN
Vi får se om Ingrid vågar komma

Eva-Lena

CID Seminar

Friday, May 31, at 14:00 - 15:00
Dr Sally Jane Norman,
Diecteur Générale de l'École de l'Image, Angoulême et Poitiers, presents: "Reconciling Art and Research" -
European projects, doctoral programme, summer university, and research workshops.

Venue: CID-Torget, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6
Very welcome,

Yngve Sundblad, CID Director

Personalutbildning på KTH: muntlig framställning

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din muntliga framställning.

Undervisningen sker i små grupper. Deltagarna förbereder egna presentationer som videofilmas. Lektionerna varvas med diskussioner och praktiska övningar.

För mer information och anmälan kontakta Solweig Gustafsson: solweig@alv.kth.se

 

Cid-seminarium

Var finns "Kunskapen"?
Om människan som social konstruktion
Hans Melkersson, melker@nada.kth.se.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Datum: 2002-06-05
Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning

Temat för min forskning är frågor om hur människor lär och under vilka betingelser de utvecklar och samlar kompetenser, färdigheter, dispositioner - manuella såväl som intellektuella. Detta är frågor som traditionellt bearbetats inom områden som inlärnings- och utvecklingspsykologi men under de senaste tjugo åren har samhällsvetenskapliga vetenskapsdiscipliner som utbildnings- och kultursociologi fått allt mer utrymme i den pedagogiska debatten. Litteraturen inom området är omfattande, intresset från samhället är stort vilket inte är så svårt att förstå. Ett välutbildat folk anses väl av de flesta som en av de viktigaste förutsättningarna för ökat välstånd och höjd livskvalitet. Runt om i vår värld kan vi se hur olika satsningar görs för att det egna landets befolkning skall utbildas, olika former av "lärmiljöer" skapas. I USA har ledningen talat om att landet skall bli ett "learning society", hemma i Sverige har vi haft ett landsomfattande "kunskapslyft" och en mängd satsningar för att ge befolkningen utbildning.

I kölvattnet på det ökade behovet av utbildning uppstår flera frågor: Hur skall vi förse alla dessa människor med kunskap? Hur lär sig människor? Vad är lärande? Det är frestande att ge snabba och enkla svar till stöd för snabba insatser men tyvärr är denna fråga som så många mycket komplex. Ej heller är det troligt att någon kan ange något konkret svar på hur det går till när människor lär sig, ej heller är det troligt att behovet av kunskap någonsin kommer att tillgodoses av någon speciell undervisningsmetod eller lärteknologi. Det är i detta sammanhang lämpligt att tala om lärande som en aspekt av all mänsklig verksamhet, om lärande som det som människor tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.

I mitt seminarium kommer jag att tala om hur jag följt ett antal gruppers sätt att forma sin sociala logik, att genom sin vardagliga praktik samla och utveckla kompetenser, färdigheter - dispositioner, och därmed forma sin habitus, sin speciella sociala profil. Jag kommer att beskriva en kroppsnära forskningsmetod, hur den ursprungligen formades och hur den utveckats tillsammans med verktyg från utbildnings- och kultursociologin. Med hjälp av exempel hämtade från min empiri, ca sex års fältstudier fördelade på fyra grupper - boxare, klättrare, knuttar, programmerare - kommer jag att diskutera sedimenteringen av kunskap i kroppen, formationen av fältets eftertraktade habitus.
Välkomna!

Licentiate seminar

Marie-Louise Rinman
will present her licentiate thesis
Forms of Interaction in Mixed Reality Media Performance
A study of the artistic event DESERT RAIN
at a seminar Friday, May 31, at 10.15-12 in room E3,
Lindstedtsvägen 3, Kungl.

Discussant is PhD Sally Jane Norman, Directeur Général, École superieure de l'Image, Angoulême & Poitiers
The seminar will be held in English.

Very welcome,

Yngve Sundblad, principal supervisor

Abstract:
This thesis describes and analyses the production, presentation / release and audience's reception of the interactive mixed reality performance Desert Rain. It focuses on forms of interaction and participation in relation to the field of Human-Computer Interaction (HCI). The complex mix of multiple relationships, as well as interaction with devices and artefacts in the performance brings to the forefront several similarities between theatre and HCI: the notion and role of the "audience" (theatre) and "user" (HCI), the "boundary code" (theatre) and "interface" (HCI).

In classical drama events are organised in order to constitute a "whole", by which Aristotle means a beginning, middle and end. The events should have internal coherence and follow one logic sequence from beginning to conclusion. Desert Rain is based on classical dramatic elements: introduction (revealing context), climax (searching for a solution of a task), and finally discovery or change from ignorance to knowledge. The complex set of social interactions and communication is a challenging design problem: interaction with devices, interaction between performer and participant, and communication between participants. Multiple relationships with other people are established and artefacts (props) are exchanged, which make sense as a story unfolds. Each prop is a key and indicates a dramatic turn. Furthermore they indicate a change of level and way of participation. At the end of the performance participants / members of the audience have the necessary information to understand the overall concept. All these elements are minutely designed / directed by the artists.

The conclusion is that dramatic structures, as used in traditional theatre productions are as useful in novel forms of interactive environments when various forms of interaction, multiple-relationships and communication are addressed. Direct engagement can be created through hands and feet on activities where users could add new functions to props and interfaces, thus influencing the outcome of the event.

 

Flexible learning

Med anledning av lärarseminariet den 27 maj och annat tal om nya undervisningsformer med datorstöd vill jag rekommendera en bok Betty Collins och Jef Moonen: Flexible learning in a digital world: experiences and expectations.

Författarna är verksamma i Twente och har lång erfarenhet av det vi skulle kunna kalla flexibel undervisning. De verkar känna till de problem vi kan komma på när det gäller nya undervisningsformer och verkar ha mycket nyttigt att säga om att modifiera undervisningsformerna. Boken finns f.n. på Kårbokhandelns reabord för 250 kr.


Staffan Romberger


Exjobbsseminarium i datalogi

Måndagen den 3 juni 2002 kl 15.15 i rum 4523
Olof Svensson
Webbaserade HLA-federationer och simuleringar.
Ämne: datalogi. Program: MD, SU
Uppdragsgivare: FOI
Handledare: Per Svensson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Jens Jonasson
Isaac Elias
Algoritmer för att hitta konserverade regioner i DNA-sekvenser -
ett fylogenetiskt tillvägagångsssätt.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Nada
Handledare: Jens Lagergren, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Can Mert
Onsdagen den 5 juni 2002 kl 15.15 i rum 4523
Henrik Brodin
Informationsinfrastruktur för metadata vid sändning av
TV-program över IP-nätverk.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Ericsson Radio Systgems
Handledare: Björn Eiderbäck, examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Kave Silverklippa
Måns Haegert
Alladin, serverlösning i ett e-handelssystem.
Ämne: datalogi. Program: MD, SU
Uppdragsgivare: Mamego AB
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Frida Nilsson
Seminariet leds av Kerstin Severinson-Eklundh

Cont. Doctoral Dissertation

Abstract:
An active visual observer is a vision-guided system that not only reacts to visual stimuli, but is also able to influence the stimuli through its actions. Such a system could for example be an autonomous robot that uses visual information to perform tasks in a dynamic environment. Typical tasks for an autonomous robot may involve fetch-and-carry operations, reconnaissance or delivery missions.

Vision is by an envisaged system used to detect and identify objects, structures and events in the scene. Some of these objects might be familiar, whereas others are new to the observer. Their characteristic properties may therefore not be known a priori. Hence the system needs to utilize any available source of visual information - approaches based on multiple cues are required. The overall goal is to determine both ``where'' the objects are and ``what'' they are, i.e. location and identification.

This thesis concentrates on stereo and motion cues. These cues are especially strong since they indicate where objects are located and how they move in relation to the observer. Such information may facilitate extraction of more object-specific data. Since other independent objects may act within the same environment, the observer has to react fast enough in relation to changes of the environment, that is it has to be working in
real-time.

The contributions in this thesis may be divided into three themes; evaluation of algorithms and models sufficient for real-time use, development of new efficient methods, and integration of different sources of visual information. The evaluations involve methods for optical flow and binocular stereo estimation, and structure-from-motion. The analyses are done in terms of accuracy as well as speed. New methods are developed for epipolar geometry and ego-motion estimation, image stabilization, and detection of independent motion. Much attention is spent on the efficiency and robustness of these methods.

Towards the end of the thesis different sources of visual information are integrated into a complete system, from which image regions of interest may be automatically obtained, while dynamically changing fixation. The system operates at 9 Hz on a single processor running at 1.2 GHz.KTH Anniversary Lecture
on Physics and Biotechnology

Speaker: Prof. George M. Whitesides (Harvard University)
Monday, June 10, Oskar Klein Auditorium, 16:15 (AlbaNova - SCFAB)
Provisional title: Letting Nature do the work - self-assembly and emergence of complexity.Prof Whitesides' research spans from materials science and catalyis, over nanochemistry, and into physical organic chemistry and biochemistry. He is widely known for a large number ground-breaking publications in these fields and also for his ability to communicate the 'overall picture' of scientific progress and development. This was recently examplified in his two articles in the Scientific American issue on nanontechnology (September 2001).

More information on the activities of his group can be found on
http://gmwgroup.harvard.edu/domino/
html/webpage/homepage2.nsf

and in an article in the Harvard Gazette:
http://www.hno.harvard.edu/gazette/
2002/04.25/01-assembly.html
There will be opportunities to meet Prof Whitesides during Monday June 10.

Please contact me at if you are interested.
Torleif Härd
Dept of Biotechnology, KTH
Torleif.Hard@biotech.kth.se

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.Kalendarium

Fre. 31 maj

kl. 10.15

 

kl. 14:00 - 15:00

Licentiate Thesis. Marie-Louise Rinman: Forms of Interaction in Mixed Reality Media Performance, A study of the artistic event DESERT RAIN. Seminarierum E3, Lindstedtsvägen 3.

CID Seminar. Dr Sally Jane Norman: "Reconciling Art and Research". CID-Torget, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Mån. 3 juni kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi. Olof Svensson och Isaac Elias. Rum 4523.

Tis. 4 juni kl 14.30-16.00 Fristående seminarieserie om arbetsförhållanden. "Arbete-Fritid". Sal E3.
Ons. 5 juni

kl. 14.00 - 15.00

 

kl 15.15

Cid-seminarium. Hans Melkersson: Var finns "Kunskapen"?
Om människan som social konstruktion.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Exjobbsseminarium i datalogi.
Henrik Brodin och Måns Haegert. Rum 4523.

Mån. 10 juni kl. 14.15

Licentiate Thesis. Tomas Wilhelmsson: Parallelization of the HIROMB Ocean Model. Sal D3.

Tors. 13 juni kl 14.00

Doctoral Dissertation. Marco Zucchelli: Optical Flow Based Structure from Motion. Hörsal E1.

Fre. 14 juni

kl.10.00

 

kl 15.30

Doctoral Dissertation. Mårten Björkman: Real Time Motion and Stereo Cues for Active Visual Observers.
Plats: Sal E1, Lindstedtsvägen 3

T.G.I.F - 2002/Nadas vårasvlutning. Vi startar med öppet hus på Medieteknik, Lv5 kl. 15.30. Kl. 16.00 serveras en lätt vårbuffé i ljusgården, hus D.

Mån. 26 augusti kl. 9.00

Licentiate Thesis. Jesper Fredriksson: Evolutionary Development of Brain Imaging Meta-analysis Systems. Seminarierum D31, Lindstedtsvägen 3.

"Every man has his dignity. I'm willing to forget mine,
but at my own discretion and not when someone else tells me to."

Denis Diderot