Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 18 · 23 maj 2002 · Årgång 32      
NADA

Licentiate Thesis

Parallelization of the HIROMB Ocean Model
Tomas Wilhelmsson
Måndag 10 juni, kl. 14.15, Sal D3.

Available online at: http://www.lib.kth.se/LFulltext/2002wilhelmsson.pdf

Abstract cont.


Licentiate Thesis

Forms of Interaction in Mixed Reality Media Performance
A study of the artistic event DESERT RAIN

Marie-Louise Rinman
Human Computer Interaction
Tisdag den 31 maj 2002, kl. 10.15 i seminarierum E3, Lindstedtsvägen 3.


Seminarium i teoretisk datalogi

Tid och plats: 27 maj, 14:15 rum 1537.
Titel: Handelsresandens problem i asymmetrisk graf
Föredragshållare: Anna Pahlbom, NADA, KTH

Sammanfattning:
Handelsresandens problem med symmetrisk kostnadsfunktion är ett klassiskt datalogiproblem. Det är NP-svårt att lösa exakt, men när kostnadsfunktionen uppfyller triangelolikheten ger Christofides algoritm (1976) en lösning i polynomisk tid med vikt högst en faktor 3/2 från optimum.

Versionen med asymmetrisk kostnadsfunktion som uppfyller triangelolikheten är inte lika välstuderad. Jag kommer att ge en översiktlig beskrivning av tidigare resultat och diskutera olika möjligheter till forskning kring handelsresandens problem med asymmetrisk kostnadsfunktion. Inga förkunskaper krävs.

Lars Engebretsen

Doctoral Dissertation

Optical Flow Based Structure from Motion
Marco Zucchelli
Computational Vision and
Active Perception Laboratory
Torsdagen den 13 juni, kl 14.00. Hörsal E1.


På gång

Ny löneadministratör för Nada
Lönekontoret har gjort en viss omstrukturering vilket innebär att Nada får en ny löneadministratör, Gunnel Hartikainen, anknytning 7041,
e-post: gunnelh@admin.kth.se. Detta gäller från och med idag. Vi tackar Christina Sörman för ett gott samarbete under flera år och hälsar Gunnel välkommen.

Påminnelse om semesteransökan
I ett tidigare nummer av Numero informerade jag om att semesteransökningar, avseende teknisk administrativpersonal, för sommarperioden ska vara mig tillhanda senast den 31 maj. Några yrkesgrupper är undantagna från att lämna in semesteransökan: professorer, forskare, forskarassistenter, lärare och doktorander.

Undrar du hur många dagar du har kvar så kan du prata med din närmaste arbetsledare eller kontakta undertecknad eller Agneta Jansson.

Nyanställd
Följande person har fått anställning på Nada
Daniel Pargman, lektor i medieteknik
Jag har kommer att be Daniel presentera sig i Numero så fort som möjligt.

Välkomna till oss på Nada!

Eva-Lena

 

 

CAS Seminar

Tuesday May 28, 2002 @ 10.15 in Room BB1, Fiskartorpsvägen 15
Interactive Spaces, Intelligent Highways, and Smart Automobiles
Mohan Trivedi
Computer Vision and Robotics Research
University of California San Diego

Abstract:
Combining video and audio sensory networks, multimodal information analysis algorithms, and novel interfaces, the concept of "intelligent spaces" is becoming practical. From "action-aware" adaptive video conference rooms, to intelligent highways and automobile safety systems, concepts from computer vision and intelligent systems areas are spawning a wide array of practical and valuable applications.

This talk will introduce key ideas and algorithms embedded in realizing "intelligent environments" and provide a summary and demonstration of the research being performed at UCSD's Computer Vision and Robotics Research Lab in developing a new generation of human - machine interaction systems.


Pedagogiskt seminarium

Måndag 27 maj kl 15.15 i sal E36

IT-stöd i utbildningen
Tony Burden och Anders Ambrén berättar om Bilda och PingPong, system som kan användas för Internetbaserat lärande. Systemen har provats av Björn Eiderbäck, Axel Ruhe och Hercules Dalianis vid Nada. Men de är säkert intressanta för många fler av Nadas lärare.

Välkomna

Kerstin F.
PS efter seminariet blir det Nada-tugg

Cont. Licentiate Thesis

Abstract:
The HIROMB model of the North Sea and the Baltic Sea has been running operationally at SMHI since 1995 and delivers daily forecasts of currents, temperature, salinity, water level, and ice conditions. We have parallelized and ported HIROMB from vector computers to distributed memory parallel computers like CRAY T3E and SGI Origin 3800. The parallelization has allowed grid resolution to be refined from 3 to 1 nautical miles over the Baltic Sea, without increasing the total runtime.

The grid decomposition strategy is designed by Jarmo Rantakokko. It is block-based and computed with a combination of structured and unstructured methods. Load balance is fine-tuned by assigning multiple block to each processor. We analyze decomposition quality for two variants of the algorithm and suggest some improvements. Domain decomposition and block management routines are encapsulated in F90 modules. With the use of F90 pointers, one block at a time is presented to the original F77 code. We dedicate one processor for performing GRIB formatted file I/O which is fully overlapped with model time stepping.

Computation time in winter season is dominated by the model's viscous-viscoplastic ice dynamics component. Its parallelization was complicated by the need for a direct Gaussian elimination solver. Two parallel direct multi-frontal sparse matrix solvers have been integrated with parallel HIROMB: MUMPS and a solver written by Bruce
Herndon. We have extended and adapted Herndon's solver for HIROMB, and use ParMETIS for parallel load balancing of the matrix in each time step. We compare the performance of the two solvers on T3E and Origin platforms. Herndon's solver runs all solver stages in parallel which makes it the better choice for our application.CID-seminarium

De kvantitativa frågeundersökningarnas samhällsvillkor och metodologiska problem
Peter Petrov, ppetrov@nada.kth.se.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Datum: 2002-05-29
Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning
Under tre seminarier vid CID 1997-1999 diskuterade jag Internets spridning och användning ur olika vinklar genom att redovisa resultat från mina och andras studier, bl a sådana som publicerats i pressen. En slutsats var att de 'fakta' och trender som gjorts gällande i olika sammanhang i en viss mening var inkompatibla och inte kunde förstås utan att hänsyn också måste tas till instrumenten med vilka de tagits fram och villkoren för deras spridning. Sökandet efter kunskaper om Internetanvändare utmynnade i en kritisk granskning av undersöknings-resultatens väg i samhället, av källornas beskaffenhet och en analys av mekanismerna för deras bruk i samhället. Särskild uppmärksamhet lades på den privata undersökningsbranschens Internetprojekt och dess undersökningsrutiner.

De kvantitativa undersökningarna är ett allt viktigare forskningsinstrument som stöder sig på matematiska grunder, vars breda användning inom politik, näringsliv och kultur blivit möjlig med massmediernas och teknologins utveckling och vars växande betydelse för det moderna samhället (i allmänhet och för den vetenskapliga processen i synnerhet) knappast går att överskatta.

Frågeundersökningarnas växande bruk i samhället har åtföljts av en debatt mellan å ena sidan de som hävdat att resultat från dessa studier ger rättvisande bilder av verkliga skeenden (hit räknas deras producenter och användare) och å andra sidan en rad kritiska forskare som främst fokuserat syrvey-studiernas roll som maktfaktor i den politiska opinionsbildandet; flera av dessa forskare har hänvisat att dessa studier fabricerar artefakter genom "illegitim utövning av vetenskapen" (t ex Champagne 1982). Det sista påståendet är utgångspunkten för det kommande seminariet där jag granskar de kvantitativa studierna från ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Med hjälp av konkreta exempel - i första hand hämtade ur kvantitativa studier om Internets spridning och användning - kommer jag att diskutera dessa studiers praxis i förhållande till deras metodologiska basis som hänför sig till sannolikhetsläran och statistisk teori samt i förhållande till de grundläggande föreställningarna om vetenskaplig verksamhet. Jag kommer att även beröra en rad symboliska åtgärder som undersökningsbranschen vidtar för att sätta vetenskaplig prägel på sina produkter och därigenom tillförsäkra tilltron till deras objektivitet vilket är det nödvändiga villkoret för att de effektivt ska användas som ett maktinstrument.
Mer information finns i CID-rapporterna:
En kritisk granskning av undersökningar om Internetanvändare, CID-24 PDF, 706kB
Stockholmsungdomars Internetanvändning, CID-94 PDF, 431kB
http://www.nada.kth.se/~ppetrov .

Välkomna!

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.
Kalendarium

Mån. 27 maj

kl 14.15


kl 15.15

Seminarium i teoretisk datalogi. Anna Pahlbom: Handelsresandens problem i asymmetrisk graf. Rum 1537.

Pedagogiskt seminarium. Tony Burden och Anders Ambrén: IT-stöd i utbildningen. Sal E36.

Tis. 28 maj kl. 10.15

CAS Seminar. Mohan Trivedi: Interactive Spaces, Intelligent Highways, and Smart Automobiles. Room BB1,
Fiskartorpsvägen 15.

Tis. 31 maj

kl. 10.15

Licentiate Thesis. Marie-Louise Rinman: Forms of Interaction in Mixed Reality Media Performance, A study of the artistic event DESERT RAIN. Seminarierum E3, Lindstedtsvägen 3.

Mån. 10 juni kl. 14.15

Licentiate Thesis. Tomas Wilhelmsson: Parallelization of the HIROMB Ocean Model. Sal D3.

Tors. 13 juni kl 14.00

Doctoral Dissertation. Marco Zucchelli: Optical Flow Based Structure from Motion. Hörsal E1.

"There may be as much nobility in being last as in being first,
because the two positions are equally necessary in the world, the one to complement the other."

Jose Ortega y Gasset