Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 17 · 16 maj 2002 · Årgång 32      
NADA

Högskoleföreningens
stipendier åt docenter

Docenter (lektorer, forskare och forskningsassistenter med docent-kompetens) vid Stockholms universitet har nu möjlighet att söka stipendium ur Högskoleföreningens stiftelse för docentstipendier.

1.000.000 kr disponeras för stipendier för docenters främjande av forskning och utbildning vid Stockholms universitet. Stipendierna kan användas till studie- och forskningsresor och konferenser. Beloppet kan även i särskilda fall användas för att docent som är universitetslektor ska kunna beredas nedsättning av undervisnings-skyldigheten för bedrivande av forskning. Beslut om utdelning fattas av rektor.

Ansökan ska innehålla namn, anställning/titel, institution och telefonnummer, beskriv-ning av ändamålet, tid (när ifrån och hur länge) och bidra-gets storlek (inkl kostnads-specifikation). Bifogad ansöknings-blankett eller e-post med ovanstående innehåll ska vara inkom-men senast den 30 maj 2002 till:
Stockholms universitet
Ledningskansliet
106 91 Stockholm
eller anne.heikkinen@adm.su.se.


Exjobbspresentation!

Den 22/5 kl 15.15 i seminarierum 1537 presenterar Masterstudenten Eduardo Gonzalez sitt
examensarbete i Numerisk Analys: Modeling of a guitar body - an application using Femlab's multiphysics facility.

Lennart Edsberg


 

IPLab och Cid seminarium!

"Några kritiska ingångar till kunskapssamhällets pedagogik och politik"
Per-Anders Forstorp, IPLab, KTH
Fredagen den 17 maj, 10.15 - 12.00
Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Sammanfattning
Bland de många benämningar som ges åt vår tid av olika samtidsanalytiker inom näringsliv, utbildning och politik är kunskapssamhället en av de allra vanligaste. Några andra är informationssamhället och risksamhället. Kunskapssamhället‚ och dess dominerande produktionsform (kunskapsproduktion och lärande) presenteras ofta som en kommande efterträdare till industrisamhället och dess dominerande produktionsformer (industriproduktion).

Uttrycket ‚den nya ekonomin‚ har under en kort tid varit en viktig vägröjare för framväxten av kunskapssamhällets legitimitet, men denna ‚nya ekonomi‚ har tillfälligt retirerat som ett resultat av de uteblivna framgångarna. Det är mycket som sägs skilja dessa samhällsformer åt och i debatter av olika slag ges dessa skillnader ett mycket stort utrymme. Något som ges mycket mindre utrymme i sådana debatter och argumentationer är vad som också förenar dessa produktionsformer. En sådan kraftfullt förenande aspekt mellan dem är att såväl industri- som kunskapssamhället bägge styrs av den kapitalistiska innovationslogiken. Kanhända är sådana grundläggande likheter mer avgörande än de påstådda skillnaderna vilket i så fall skulle göra att åtskillnaden blev överdriven. ‚Kunskapen‚ i allmänhet såväl som specifika kunskaper ges ett värde på marknaden och i politiken. Sådana användningar och värderingar av ‚kunskaper‚ tenderar ofta att hantera dessa som varor på en marknad, reducerade på ett instrumentellt vis för att passa de överordnade ekonomiska syftena. En sådan hantering av ‚kunskap‚ som en vara kan sägas vara en helt följdriktig utveckling enligt den kapitalistiska innovationslogiken och därmed inget att bli vare sig förvånad eller frustrerad över. Från perspektiv där kunskap och kunskapsbildning (både den allmänna och den specifika) står i fokus ter sig sådana reducerande och instrumentella processer främmande för hur man empiriskt och teoretiskt kan uppfatta kunskap. Från sådana perspektiv kan man också, i likhet med bl. a samhällsteoretiker som Marx, Foucault och Bourdieu, motivera fördjupningar av några kritiska ingångar till kunskapssamhället.

 

Minnesanteckningar – Institutionskollegiet. 2001-05-06

Prefekten hälsade alla välkomna och gick igenom agendan

1. Nyanställda
Leif Dahlberg – ny programstudierektor för lärarutbildningen och KTHs öppna ingång.
Kent Svensson – ny vaktmästare med övergripande ansvar.
Aurora Lei– programutvecklare på PSCI sedan några år.
HanneLore Eklund – ny förstärkning på studentexpeditionen.
Axel Ruhe – Professor i numerisk analys.
Erik Fransén – Forskarassisten som anställs som lektor den 1 juli.
Ann Lanz - Lektor som antagits till docent.
Prefekten passade på att introducera Axel Ruhe ytterligare genom att presentera Axel Ruhe Conference, som hålls här på Nada den 14 oktober 2002. Konferensen är en hyllning till Axel och hålls i samband med hans 60-års dag. Information om programmet och inbjudna talare finns på www.nada.kth.se/ruheconference

2. Jubileumsår
Den 9 september är den stora hemkomstdagen för KTHs alumner. Nada kommer att hålla öppet hus mellan 14.00-17.00. Korta föredrag och besök hos forskargrupperna står på schemat och en lätt förtäring kommer att serveras. Under förmiddagen erbjuds ett mycket intressant program. Programinformation finns under www.kth.se/alumni/hemkomstdagen/program/oppet_hus/nada.html

3. Utvärdering i matematik/numerisk analys
Prefekten sammanfattade de viktigaste delarna av HSV’s utvärdering och hänvisade till webben för ytterligare information www.hsv.se/rapporter_nyhetsbrev/sammanfattningar/025R.html. Bedömargruppen gav dock synnerligen bra kritik för verksamheten på Nada, men rekommenderar institutionen:

  • att de ämnesmässiga ledarskapet stärks
  • att se över studenternas omfattning av ”lab”-tid
  • att se över doktorandernas tidsberäkning av institutionstjänstgöring, speciellt programmering m.m.
  • att samverka med matematiska institutionen och SU (matematiska institutionen) för att utveckla ett gemensamt matematiskt centrum .

4. Datorer – kommande och nyheter
Fredrik Jönsson från systemgruppen berättade om redan införda nyheter och vad som komma skall.

  • Inget nytt operativsystem kommer att installeras för Unix i år. Mac-användare kommer dock att uppgraderas till Mac OS X.
  • Diskussioner angående administratörernas TPF-darorer pågår fortfarande mellan IT-enheten och Systemgruppen.
  • Datorbyten kommer att ske enligt fastställd plan. Datorer äldre än 3 år byts ut efter diskussion med datoransvarig i respektive forskargrupp och efter att finansiering godkänts.
  • E-postsystemet kommer att läggas om i sommar. Mer information om detta kommer senare.
  • Modempoolen på Nada planeras att läggas ned, men KTHs kommer fortfarande att vara kvar.

5. Nytt om lokaler
Ingrid visade en karta över planerade flyttningar av institutioner på KTH. KTHB har flyttat, men Arkitektur kommer inte att flytta. Planering för flytt av KTHNoc, Cvap och PDC till Byggnad 43:22 fortskrider.
Medieteknik har flyttat in på plan 2 och 3, Lindstedtsvägen 5 och kommer att bjuda på en inflyttningsfest den 14 juni, i samband med våravslutningen T.G.I.F. Mer om detta kommer vid senare tillfälle.AMT har fått i uppdrag att se över behovet av utrustning i föreläsningssalarna.

6. Frågor från fakultetskollegiet
Ett nytt fakultetskollegium har bildats med tre representanter från Nada: Ingrid Melinder, Stefan Arnborg och Kerstin Severinson-Eklundh. Prefekten berättade att fakultetskollegiet arbetar för att stärka sin ställning för att påverka KTH i viktiga frågor. Hon uppmanade därför Nadas lärare att engagera sig när angelägna frågor för oss dyker upp. Mötesprotokollen finns på www.kth.se/internt/protokoll/fk.

7. Lönerevision för 2002
Förra löneavtalet gällde bara fram till sista mars. Fackförbunden håller fortfarande på att förhandla och runt augusti-september beräknas detta bli klart. Det ser troligen inte ut att gå snabbar än förra året.


Redovisningstillfällen
på projektkursen

Fred 17/5, 9-11, sal D2
Alhanko, Fontopinion, Labhanddator, Paradiox
Fred 17/5, 12-14, sal D2
XML-loggning, Harald, Emoplupp, SL-SMS

Hjärtligt välkommen att vara med och lyssna på teknologernas presentationer av deras spännande projektarbeten.

Lars Kjelldahl

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Fre. 17 maj

kl 13.00

 

10.15 - 12.00

Doctoral Dissertation. Duccio Fanelli: Self-gravitating systems and Beam Dynamics in a Storage Ring. Seminarierum D3, Lindstedtsvägen 3.

IPLab och Cid seminarium! Per-Anders Forstorp: Några kritiska ingångar till kunskapssamhällets pedagogik och politik.
Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Ons. 22 maj

kl. 10.15

 


kl 15.15

CAS Seminar. Jiri (George) Matas, Center for Machine Perception, CTU Prague, Czech Republic: Wide-baseline Stereo and Image Retrieval as Correspondence of Distinguished Regions. Room BB1, Fiskartorpsv. 15

Exjobbspresentation! Eduardo Gonzalez: Modeling of a guitar body - an application using Femlab's multiphysics facility. Seminarierum 1537.

"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams