Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 13 · 11 april 2002 · Årgång 32      
NADA

Exjobbseminarium

Torsdag 11/4 kl 16.00 presenterar Frank Lingelbach, SciComp Masterstudent på Nada, sitt exjobb utfört på S3: "Web-based Dynamic Simulation of Distributed Reactor". Lokal är seminarierummet på S3, Osquldas väg 10, plan 6

Lennart Edsberg


Programmeringstävling på NADA

Fredag den 15 mars anordnades en programmeringstävling för NADAs studenter - och anställda - i syfte att ge en inblick i tävlings-programmeringens värld samt en möjlighet för deltagarna att testa sin problemlösningsförmåga och sina kunskaper i algoritmik.

Tolv lag, varav bland andra ett lärarlag, ett doktorandlag och ett gymnasielag, om vardera tre man ställde upp. Deras uppgift var att under fem timmar lösa så många som möjligt av de nio uppgifterna genom att skriva datorprogram i något av språken C, C++, Java eller Pascal. Såväl deltagare som åskådare kunde under tävlingens fyra första timmar direkt följa ställnings-förändringarna på webben. När sedan resultatlistan stängdes inför den sista timmen - i syfte att höja spänningen - såg laget bestående av Fredrik Niemelä, Mattias de Zalenski och David Rydh (som veckan efter tog hem en 11:e-plats i världsfinalen i programmering på Hawaii) ut att gå mot en säker seger. Dock gjorde doktorandlaget en mirakulös upphämtning genom att lösa fyra problem under denna sista timme och kunde på så vis ta hem förstapriset.

Deltagarna ansåg alla, liksom vi i domargruppen, att tävlingen hade varit en rolig och spännande upplevelse och hoppades att den skulle bli ett återkommande arrangemang.

Mer information om tävlingen finns på www.thecontest.tk.

Jon Larsson

Institutionskollegium i E2

Boka redan nu måndagen den 6 maj kl. 15:00 - 17:00. Program kommer senare.

Birgit


SANS Seminar

The next Sans seminar by Mikael Djurfeldt will be on April 19 at 10.15 in room 4523

Changes in Correlated Activity in the Rat Sensorimotor Striatum During Learning of a T-Maze Task

Task-related single-unit activity in the rat sensorimotor striatum undergoes a successive reorganization during acquisition, extinction and reacquision of a T-maze procedural task (Hu et al., 2001). Here, we report discharge correlation between pairs of such striatal units.

Striatal projection neurons typically fire sparsely and irregularly. Thus, neither standard methods nor methods for removing artifacts such as excitability and latency covariations (e.g. Brody 1999) can be applied.

Instead we developed a novel method for evaluating the significance level of correlograms which can be applied in situations where inter-trial variability of spike trains is high. Using this method, we could select a subset of the unit pairs recorded for each animal (n=4) which show significant correlated activity. We also examined how this subset is distributed across training sessions and compared this distribution with the learning curve for the animal.

Correlated pairs tended to occur in sessions where large changes in the learning curve occurred. These results suggest that reorganization of cortico-basal ganglia circuits during learning of a procedural task is accompanied by correlated activity in the striatum.

Very Welcome, Erik and Anders

 

Unik satsning på forskningssamarbete med u-länder

För att stimulera samarbete mellan svenska forskare och forskare i u-länder har ett helt nytt forskningsprogram skapats: Swedish Research Links. Programmet är riktat mot de mer resurstarka u-länderna som finns i Asien, Mellanöstern och Nordafrika. I ett inledande skede satsas omkring tio miljoner kronor per år.

Syftet med Swedish Research Links är även att skapa fortsatta forskningskontakter i de länder där mer generellt biståndssamarbete håller på att avslutas. Syftet är dessutom att bidra till att internationaliseringen av svensk forskning också innefattar u-länder.

Bakom satsningen står Sida och Vetenskapsrådet. Det är första gången samarbete sker kring ett sådant här gemensamt forskningsprogram. Dessutom ska ytterligare tre myndigheter vara med i bedömningsarbetet när deras områden berörs: VINNOVA - Verket för innovations-system, Formas -Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, och FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Om ansökningar m m
Programmet är öppet för forskning inom alla vetenskapsområden. Forskarna kan söka medel upp till en miljon kronor per projekt fördelat över fyra år. Projekten ska grunda sig på gemensamt forskningsintresse och gemensamt formulerade ansökningar. Därtill ska projekten inkludera minst en samarbets-partner i Sverige.

Sista ansökningsdag för forskarna är den 3 juni 2002 och beslut kommer att tas under oktober.

Mer information
www.sida.se (under Söka stöd och Forskare) och www.vr.se (under Söka bidrag) finns ansökningshandlingar, information om ansökningsförfarande m m.

CID-seminarium

Användarcentrerad systemdesign - Förslag till definition och nyckelprinciper

Jan Gulliksen, CID och Uppsala Universitet, Plats: Torget på CID
Datum: 2002-04-17, Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning
Det finns ingen generellt accepterad definition på användarcentrering eller användarorientering. Effekten av detta är att forskare och företag ofta kan rubricera att man bedriver användarcentrerad utveckling utan att man på något sätt har kontakt med användarna. Detta kan ge allvarliga effekter på trovärdigheten. Seminariet kommer därför att gå igenom vad olika författare sagt om användarcentrerad utveckling, föreslå en första version av en definition samt beskriva de 12 nyckelprinciper för användarcentrering som tagits fram som ett resultat av många års forskningsverksamhet inom området. Syftet är sedan att när man erhållit någon form av konsensus runt definitioner och principer kommunicera detta internationellt. Dessutom är ambitionen att föreslå detta till ISO för standardisering, allt i syfte att komma fram till någon form av ramverk för att avgöra huruvida den utveckling man bedriver är användarcentrerad.
För mer info http://www.hci.uu.se .

Välkomna!


Kungörelse om stipendium

Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning.
Kungörelse om stipendium.

Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning utlyser stipendier för ansökan senast den 17 ma j 2002.

Enligt stadgarna gäller följande:
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesområdena reglerteknik, särskilt differentiell dynamisk programmering (DDP) inkluderande metoden med konvergensk on trollparameter (CCP), spelteori, flyg-mekanik och tillämpad matematik i vid b emärkelse, t ex inom människa maskin-problematik en, ek onomi eller medicinsk teknik med matematisk inriktning.

Stiftelsen beviljar stipendier och anslag till såväl enskilda forskare som forskningsinstitutioner. I sin verksamhet skall stiftelsen särskilt uppmärksamma kvinnliga forskare. Stipendier beviljas t. ex. för att finansiera längre eller kortare vistelser vid forskningsinstitutioner i Sverige eller utomlands och för deltagande i konferenser, kurser eller symposier. Medel kan också sökas för att bereda utländska forskare möjlighet att verka i Sverige.

Vidare upplysningar k an fås av Lars-Erik Andersson, tel 013-28 14 17 (arbetet) eller 013-17 82 78 (hem) och av Carleric W eiland, tel 013-18 16 74 (arb etet).

 

Utlysning av Stipendier för nydisputerade kvinnliga forskare

http://wallenberg.org/kaw/
sista ansökningsdag 31 maj 2002.

Många kvinnor avbryter, bl. a. av familjesociala skäl, åtminstone temporärt sin forskarkarriär efter disputationen. Ett avbrott så tidigt i karriären får ofta långtgående konsekvenser och bidrar till att färre kvinnor än män har möjlighet att konkurrera om högre forskartjänster.

I syfte att underlätta för kvinnor att bibehålla och utveckla sin forskarkompetens under åren närmast efter doktorsexamen har Stiftelsen sedan 1996 utdelat stipendier till yngre kvinnliga disputerade forskare med
barn eller annan familjesocial situation som kräver särskilda insatser.

Stiftelsen utlyser nu för sjunde och sista gången stipendieprogrammet. Stipendiet belöper sig på totalt 200.000 kronor, som utbetalas årsvis i två rater med vardera halva stipendiebeloppet. En rapport över verksamheten och medelsanvändningen skall inges till Stiftelsen före utbetalning av andra raten samt vid stipendietidens slut. Stipendiet kan förenas med tjänst.
Behörig att söka är den, som avlagt doktorsexamen 2000 eller senare och som har fortsatt anknytning till svensk vetenskaplig institution; dock kan forskningen avse vistelse vid utländsk institution. Ansökningar kan även inges av sökande, som kommer att avlägga doktorsexamen under vårterminen 2002 (senast den 28 juni 2002), varvid intyg om fullföljd examen skall vara
Stiftelsen tillhanda senast den 15 augusti 2002.

Ansökningsformulär kan rekvireras hos Stiftelsen per fax 08-545 017 85 eller per e-post kaw@kaw.se. Formuläret kan också nedladdas i Word-format här.
Fullständig ansökan i tre exemplar insändes per post och skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 maj 2002 under adress:
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Box 16066
103 22 STOCKHOLM


Planeringsmedel EU

VINNOVA uppmuntrar till Expressions of Interest till 6e ramprogrammet I syfte att uppmuntra svenska aktörer att delta i utvecklandet av EUs 6e ramprogram kan VINNOVA lämna planeringsbidrag.
Se http://www.vinnova.se

Sans seminar

There will be a Sans seminar on april 12 at 10.15 by Erik Fransén in room 4523 at Lindstedsv 5, floor 5.

Working memory in the medial temporal lobe; A modeling study from ion channels to behavior.

In this presentation I will review results on modeling of a non-specific cationic current I(NCM) and its possible role in working memory tasks involving the entorhinal cortex. I will also present preliminary results of adding a calcium inactivation to I(NCM) and discuss potential functional consequences. Finally, I will present new patch clamp data from a layer V cell bearing signs of a line attractor and open a discussion on how this may be generated in the cell.


Dags att söka forskningsbidrag från Vetenskapsrådet

Blanketter, information och presentation av samtliga bidragsformer finns på www.vr.se


Temadag om datorstödd språkgranskning för andraspråksinlärare

Måndagen den 15 april kl. 13.30-17.15. Sal D2

I höstas började projektet CrossCheck där Nada tillsammans med Lingvistik på SU ska utveckla ett språkgranskningsprogram speciellt för skribenter som har svenska som andraspråk.

Under temaeftermiddagen den 15 april berättar vi i projektet och några inbjudna talare, bland annat Olle Josephson från Svenska språknämnden, om andraspråkssvenska och automatisk språkgranskning. Alla på Nada är välkomna att ta del av föredragen (men inte fikat) utan anmälan i mån av plats i D2.

Hela programmet finns på http://www.nada.kth.se/theory/projects/xcheck
/temadag.html

Viggo

 

 

European Latsis Prize 2002
Invitation to nominate candidates

The European Science Foundation invites nominations for the European Latsis Prize 2002.  The Prize, of a value of 100 000 Swiss Francs, is presented each year by the Latsis Foundation at the ESF Annual Assembly to a scientist or research group in recognition of outstanding and innovative contributions in a selected field of European research. 

The research field for the 2002 Prize is “Cognitive Sciences”

Nominations may be received for individual scholars or for research groups, but no self nominations will be accepted.  Curricula Vitae of the nominees and, where relevant, abridged list of publications, should be attached to the nomination statements.  Proposers are however requested not to send any additional documentation.

The European Latsis Prize 2002 will be awarded on the occasion of the Annual Assembly of the European Science Foundation on Thursday 28 November 2002, in Strasbourg.

More information: www.esf.org/prize

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Tors. 11 april

kl. 16.00

Exjobbseminarium Frank Lingelbach, SciComp Masterstudent på Nada presenterar sitt exjobb utfört på S3: "Web-based Dynamic Simulation of Distributed Reactor". Lokal S3, Osquldas v. 10, plan 6

Fre. 12 april kl. 10.15

Sans seminar. Erik Fransén: Working memory in the medial temporal lobe; A modeling study from ion channels to behavior. Room 4523 at Lindstedsv 5, floor 5.

Mån. 15 april kl. 13.30-17.15

Temadag om datorstödd språkgranskning för andraspråksinlärare. Sal D2

Ons. 17 april kl. 14.00 - 15.00

CID-seminarium. Jan Gulliksen, CID och Uppsala Universitet: Användarcentrerad systemdesign - Förslag till definition och nyckelprinciper. Plats: Torget på CID, plan 6.

Fre. 19 april

kl. 10.15

SANS Seminar Mikael Djurfeldt: Changes in Correlated Activity in the Rat Sensorimotor Striatum During Learning of a T-Maze Task Room 4523.

Mån. 6 maj kl. 15:00 - 17:00

Institutionskollegium i E2

" Remember the two benefits of failure. First, if you do fail, you learn what doesn't work; and second, the failure gives you the opportunity to try a new approach. "

Roger von Oech