Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 12 · 28 mars 2002 · Årgång 32      
NADA

Medieteknik & Grafisk Produktion har flyttat

Medieteknik & Grafisk Produktion (kontoret) har flyttat (26/2) och nu befinner sig på Lv5 plan 2 och 3. Utbildningslokalerna på Dkv 31 är kvar som tidigare.


Lärarseminarium

PEDAGOGIK OCH EKONOMI
I NADAS KURSER
Viggo Kann
måndag 8 april kl. 15:15 - 16:00 i sal D41
Efter seminariet bjuds på Nada-tugg i fikarummet på plan 4

Vi vet väl alla att Nadas inkomster från undervisningen direkt beror av hur många studenter vi har på våra kurser, hur många som klarar våra kurser och hur programansvarig klassat kurserna. Vi kan väl också alla gissa att väsentliga poster i utgifterna är löner till lärare och assistenter, salshyra och omkostnader för studentexpedition m.m. Men Viggo vet mer, för han har gjort en sammanställning över inkomster och utgifter för varje kurs. Att vissa kurser går med "vinst" och andra med "förlust" är naturligt. Men det var lite förvånande att se vilka som hamnade på vinstsidan och vilka som hamnade på förlustsidan. Viggo presenterar hur han har räknat och vad han kommit fram till. Sedan diskuterar vi olika möjligheter att få en bra pedagogik till en måttlig kostnad för olika typer av kurser. Vi hoppas att det kärva ekonomiska läget ska inspirera till nya pedagogiska grepp som gör undervisningen både bättre och billigare. Seminariet kommer att följas upp av diskussioner inom mindre grupper av lärare med likartade kurser senare i vår.

Välkomna!

Kerstin och Viggo

SANS Seminar

The next Sans seminar by Anders Sandberg will be on april 5 at 10.15 in room 4523.

Memory Models based on Bayesian Confidence Propagation Neural Networks.
I will review work that we have done on memory models based on Bayesian confidence propagation neural networks (BCPNN) in an attractor neural network setting. The basic BCPNN framework has been extended with modular structure, incremental learning, adaptation and memory modulation leading to a very general building block for constructing networks of networks that shows high capacity and noise tolerance compared to other attractor neural networks. The network has also been used as a versatile model in cognitive memory psychology, modeling the Sternberg and von Restorff memory effects as well as the effects on episodic memory due to cognitive ageing.

Very Welcome, Erik and Anders


Exjobbspresentation

Onsdag 3/4 kl 15.15 - 16 (ca) presenterar Elin Elgestad, K-teknolog som läst Nadas Master-program Scientific Computing som individuell inriktning, sitt exjobb i Numeriska Metoder ."Computational Prediction of Chemical Organic Reactions" utfört vid Biovitrum Inc.
Presentationen äger rum i sal 1537 på Nada.

Lennart Edsberg


Ingrid bortrest!

Jag är bortrest till den 9/4 och räknar med att komma till Nada på kvällen. Stefan Arnborg är ställföreträdande prefekt 28/3-4/4 Jan-Olof Eklundh 5/4-8/4. Birgit har min resplan.

Glad Påsk
önskar

Ingrid

 

IPLab & CID Seminarium

Kunskapsmångfalder - en inlärningscentrerad lärmiljöarkitektur som stödjer ett frågebaserat lärande.
Ambjörn Naeve, CID
Friday, April 5, 10.15 - 12,00
Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Abstract
Det traditionella utbildningssystemet bygger till största delen på läroplansbaserat utlärande. Den framväxande informationstekniken möjliggör emellertid en radikalt annorlunda utbildningsarkitektur, som är centrerad kring intressebaserat inlärande.

Kunskapsmångfalder representerar en sådan typ av utbildningsarkitektur som har utvecklats av Knowledge-Management-Research gruppen (http://kmr.nada.kth.se) vid Centrum för användarorienterad IT Design (CID: http://cid.nada.kth.se ) på KTH. Kunskapsmångfalder är konstruerade med utgångspunkt från följande grundläggande principer:

  • Ingen kan lära dej något utom du själv. En bra lärare kan inspirera dej att lära dej något.
  • Din inlärningsmotivation är baserad på direkta upplevelser av kunskapsentusiasm och positiv förväntan från levande lärare.
  • Din inlärning förstärks när du tar kontroll över din egen inlärningsprocess.
  • Inga djupa frågor kan besvaras på ett automatiserat sätt. Det är i själva verket först när dina frågor bryter ramarna för den förprogrammerade strukturen som den djupare delen av din inlärningsprocess börjar.
  • Respekten för okunskap? som är av fundamental vikt i ett s.k.kunskapssamhälle? kan bara upprätthållas om den okunniga personen är obildad.

Till en kunskapsmångfald hör ett antal verktyg som är avsedda att stödja dessa principer. Jag kommer bl.a. att navigera i ett antal olika kunskapsmångfalder med hjälp av vår begreppsbrowser (Conzilla) samt berätta något om vårt elektroniska portfolio system (SCAM) och vårt kommande söksystem (Edutella), som kommer att fungera i enlighet med principerna för nästa generations Internet (den s.k. semantiska webben).

SCAM och Edutella kommer att presenteras mera utförligt vid seminariet den 19/4.


 

Stockholms universitets donationsstipendier 2002/2003

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Efter iakttagande av de i donationsurkunderna föreskrivna villkoren prioriterar fakulteten i sitt urval forskarstuderande.

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse
Stipendier till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster, fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. 1 stipendium à 609 000 kr inom naturvetenskapliga fakulteten (stipendiet delas i flera).

Kobbs, Gustaf och Ellen, stipendiestiftelse
Stipendier till studerande vid naturvetenskapliga fakulteten med företräde för dem som studerar matematik, mekanik eller astronomi. Krav på minst 2 terminers tidigare studier vid fakulteten. Utdelas för vetenskapliga studier vid universitetet eller andra institutioner, för studieresor i vetenskapligt syfte samt för deltagande i sådant syfte i symposier, kongresser eller konferenser. Kan avse studier och resor såväl utomlands som i Sverige. 410 000 kr fördelat på 1-4 stipendier.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne
Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. 187 000 kr inom naturvetenskaplig fakultet.

Söderbergs, John, stipendiestiftelse
Stipendier till studerande med minst 4 terminers studier vid universitetets humanistiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga fakultet. För högst 3 ggr. 234 000 kr fördelat på 7 stipendier vid naturvetenskaplig fakultet.

Öbergs, Carl Atle, stipendiestiftelse
Stipendium till studerande vid naturvetenskapliga fakulteten, som är född i Stockholm och där avlagt studentexamen samt minst ett år varit inskriven vid universitetet. För högst 5 år. 22 000 kr.

Ansökan: http://www.su.se/forskning/stipendier/

 

 

Gratulerar! Nadastött teknologlag på 11:e plats i VM i programmering.

I helgen blev KTH genom D-teknologen Fredrik Niemelae, F-teknologen Mattias de Zalenski och David Rydh 11:e baesta universitet i världen - och därtill 3:e bästa i Europa och bästa i vaesteuropa - i programmering.

Nu finns resultaten på http://icpc.baylor.edu/icpc/Finals/Scoreboard/.


Nya projektmedel

Regeringen har inrättat en delegation med uppgift att stimulera regionalt samarbete mellan universitet eller högskolor och kommuner, landsting, länsstyrelser eller motsvarande organ. Syftet är att skapa en hållbar
tillväxt i regionen och samtidigt främja rekryteringen till högskolan. Delegationen förfögar över 50 milj kr per år under 2002-2004. Inom Stockholms universitet skall ett samordnat ansökningsförfarande gälla på så sätt att projektförslag från institutionerna skall ställas till rektor för vidare befordran i en samlad ansökan till delegationen.

Ansökningar skall vara rektor tillhanda senast 2002-04-19.Ansökningsblankett med anvisningar kan rekvireras från undertecknad.


Mvh och en glad påsk!

Jan Lundgren jan.lundgren@natkan.su.se


Inget Numero nästa vecka!

Nästa vecka, v 14, kommer Numero inte att ges ut. Redaktionen tar semester och visar sig på torsdag v. 15 istället.

Glad Påsk

Numerored.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


CID-seminarium

På jakt efter akustiska tumregler
Kai-Mikael Jää-Aro, kai-nada.kth.se.
Datum: 2002-04-03
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Torget på CID, NADA, plan 6.

Sammanfattning:
Visualisering är vid det här laget ett tämligen väl förstått område, där det existerar en stor mängd tumregler för hur olika kategorier av data kan representeras i grafisk form.

Sonifiering är inte lika väl standardiserat, men Kai-Mikael Jää-Aro har tillsammans med Sten-Olof Hellström funderat en del över vilka tumregler som kan tillämpas för sonifiering av godtyckliga data.

Kai-Mikael Jää-Aro kommer också att beskriva hur detta kan användas inom arbetet med att sonifiera molekyldynamiksimuleringar.

Välkomna!

Kalendarium

Ons. 3 april

kl 15.15 - 16kl. 14.00 - 15.00

Exjobbspresentation. Elin Elgestad: "Computational Prediction of Chemical Organic Reactions". Presentationen äger rum i sal 1537 på Nada.

CID-seminarium. Kai-Mikael Jää-Aro: På jakt efter akustiska tumregler. Plats: Torget på CID, NADA, plan 6.

Fre . 5 april

kl. 10.15


kl. 10.15 - 12.00

Sans seminar. Anders Sandberg: Memory Models based on Bayesian Confidence Propagation Neural Networks. Room 4523.

IPLab & CID Seminarium. Ambjörn Naeve: Kunskapsmångfalder - en inlärningscentrerad lärmiljöarkitektur som stödjer ett frågebaserat lärande. Torget på CID, NADA.

Mån. 8 april kl. 15:15 - 16:00

Lärarseminarium. Viggo Kann: PEDAGOGIK OCH EKONOMI
I NADAS KURSER. S
al D41

" Get everything you need, and then give it up for what you want. Then you can
say you have had a fulfilling life."

Candace Bastanchury