Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 10 · 14 mars 2002 · Årgång 32      
NADA

Lärarexamen trots allt!

Tidigare har Numero rapporterat att KTH ansökt om lärarexamen. Högskoleverket dröjde dock med att ge skriftligt besked. Informellt meddelade man att man inte kommer godkänna den föreslagna lärarexamensansökan på grund av några oklarheter som framförallt gällde verksamhetsförlagd utbildning (VFU). KTH drog därmed tillbaka sin ansökan.

Sedan var det tyst en lång stund tills DN-läsare i lördags (9/3) kunde läsa en debattartikel av utbildningsminister Östros där man aviserar att regeringen ger KTH och Lärarhögskolan (LHS) i uppdrag att utarbeta en gemensam lärarexamen inom naturvetenskap och teknik. Konstruktionen är sådan att LHS står för examinationen av lärare, och KTH av civilingenjörer samt att man utarbetar gemensamma tvärvetenskapliga kurser. Budgeteringen är nya pengar om 10 miljoner första året och 5 miljoner nästkommande. Inledningsvis kommer KTH att erbjuda 60 studenter en inriktning mot lärarexamen.

Henrik Artman


LÄRANDE OCH IT: PEDAGOGIK, TEKNIK, SAMHÄLLE

Barns digitala rum. Berättelser om e-post, chatt och Internet

Patrik Hernwall, Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet
Fredagen den 22 mars kl. 10.15 - 12.00,
Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Abstrakt
Med utgångspunkt i empirisk (pedagogisk etnografisk) forskning om barns erfarenheter av kommunikation via företrädelsevis e-post och chatt, avser presentationen att ta upp och reflektera kring medias plats och betydelse i barns värld.

Basen är alltså att bättre förstå barns villkor i ett föränderligt samhälle, genom att relatera teoretiska reflektioner till empiriska analyser.

Presentationen tar sin utgångspunkt i den forskning som ledde fram till avhandlingen "Barns digitala rum - berättelser om e-post, chatt & Internet", vilken finns i fulltext (.pdf) på www.ped.su.se/~hernwall

CID-seminarium:
eXtreme Programming

eXtreme Programming
Björn Eiderbäck, bjorne@nada.kth.se .
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Datum: 2002-03-20
Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning
Extreme Programming (XP) är en lättviktig, fast ändå disciplinerad, metod för att utveckla programvara. I XP betonas både kravställares och utvecklares tillfredställelse och processen ser till att alla inblandade aktivt deltar i och kan påverka alla delar av den aktuella applikationens utveckling. För att åstadkomma detta använder sig XP av tolv huvudsakliga sedvanor som alla, inte enskilt utan tillsammans, skall borga för ett lyckat resultat. Bland dessa sedvanor märks bland annat planeringsspelet, små releaser, skriv tester innan produktionskoden skrivs, enklast möjliga design, parprogrammering, kontinuerlig integration, 40-timmarsvecka, refactoring och inkludera kund i teamet.

Under detta seminarium ger jag en kort introduktion och beskrivning av eXtreme Programming inkluderande den metodik och dom sedvanor som används.

Välkomna!

 

 

 

Upp till 6 centrala doktorandanställningar

Du som snart tar ut din civilingenjörs-/arkitektexamen (motsv) eller just har gjort det har chansen att få en excellenstjänst

  • om du har mycket stort intresse för forskarutbildning i något ämne vid KTH
  • om du just är eller avser att bli inskriven som forskarstuderande
  • om du har höga betyg och/eller för övrigt sådana resultat i civilingenjörsutbildningen (motsv) att det klart framgår att du har synnerligen goda förutsättningar för framgångsrika forskarstudier i tekniskt vetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen

Docentkompetent handledare i det ämne där du vill forskarstuderar, kontaktas före ansökan.

KTH eftersträvar en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på excellenstjänsterna. Vi välkomnar därför speciellt kvinnliga sökande. Vårt mål är att minst 30 % av excellenstjänsterna skall innehas av kvinnor.

Ansökningsblanketter och upplysningar:
Barbro Eriksson, e-mail: bareri@admin.kth.se eller telefon 08-790 7039.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Fre. 15 mars kl. 14.00

Doctoral Dissertation! Dennis Tell (CVAP): Wide Baseline Matching with Applications to Visual Servoing. I Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

Ons. 20 mars kl. 14.00 - 15.00

CID-seminarium. Björn Eiderbäck: eXtreme Programming. Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Fre. 22 mars kl. 10.15 - 12.00

IPLab och Cid seminarium: Patrik Hernwall: Barns digitala rum. Berättelser om e-post, chatt och Internet. Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6 .

"I've tripped over the laces I never learned to tie, but I got back up, and I'll keep getting back up every time."

Zebadiah Adam Zaharris