Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 9 · 7 mars 2002 · Årgång 32      
NADA

Personuppgifter rörande NN

Nedanstående klipp handlar alla om en och samma person, ganska ung och för ett par år sedan i början av sin karriär. Överallt där jag har skrivit NN nämner originalet vederbörande med namn. De studenter som uttalar sig, får och ska vara anonyma.

Jag tänker mig möjligheten att NN söker en tjänst, och någon får för sig att söka på webben efter meriter. Jag tänker mig också möjligheten att nya årgångar skaffar sig fördomar om sina lärare genom att läsa tidigare årgångars omdömen. Oavsett precis vilka riktlinjer PUL anger, frågar jag, med hänvisning till klippen, om NADA verkligen behöver lägga ut studenternas enkätsvar på webben till allmän kännedom.


Jag måste säga att NN är nog den sämsta föreläsare jag haft under min teknis tid och det vill inte säga lite. Han har en fullständig arrogans mot eleverna verkar strunta helt i om de lär sig något eller inte, han river igenom saker helt utan att förklara och verkar vara helt okänslig i att förstå vad som teknologerna tycker är svårt. Hans anteckningar blir grisiga då han hoppar omkring överallt på tavlan utan någonsom helst synlig ordning. Det de flesta tycker är trist med kursen nogranhet osäkerhet osv ängnar NN den mesta tiden åt medans han struntar i att tala om mer intressanta saker som bezier-kurvor splines osv. Ett bra tips för NN vore att titta lite mer på den kurs XX ger den tar upp betydligt mer intressanta saker och XX har också mycket mer intressant föreläsningar.
För det första tycker jag att NN är för överkvalificerad. Han kan inte förklara saker så att normala teknologer förstår. Därav uppfattar många honom som dålig och att han inte kan förklara saker. Jag tycker man borde hitta någon tills nästa år som är bättre på att undervisa.
Tycke det fattades struktur och följsamt upplägg. Tex blir det rörigt när NN drar pilar lite kors och tvärs över tavlan för att binda visa tillhörigheter.

Vidare så verkar NN inte ha någon begrepp över vad som teknologer tycker är svårt.

Värt att påpeka är sättet som NN och ZZ betedde sig på redovisnings tillfällena. Verkligen totalkatastrof ur pedagogisk synvinkel. Man tar ju aldrig och totalhackar på någon med sådan ironi och överlägsenhet som ni gjorde. Riktigt dåligt gjort!

Dumpa NN från kursen vore dock den bästa förändringen av kursen.

NN är nog den trevligaste föreläsare jag haft under min studietid på KTH.

Peter Pohl

Seminarium i teoretisk datalogi

Tid och plats: måndagen den 11 mars, klockan 14:15, rum 1537.
Titel: Approximerbarheten hos problemet Minimum Hitting Set
Föredragshållare: Jonas Holmerin, NADA, KTH

Sammanfattning forts.


CID-seminarium om Beställarkompetens

Beställarkompetens
Henrik Artman, artman@nada.kth.se.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Datum: 2002-03-13
Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning forts.

Exjobbspresentation

Exjobbspresentation i Numeriska Metoder. På tisdag 12/3 kl 10.15 - 11 (ca) i sal 1537 presenterar Masterstudenten Alexei Loubinets sitt examensarbete "A finite element based solver for generalized Stoke's problem".

Lennart Edsberg


 

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Måndagen den 11 mars 2002 kl 15.15 i rum 4523

Erik Lindberg
Bayesiansk hypotesprövning för utvärdering av fiendens
handlingsalternativ.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Handledare: Joel Brynielsson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Fredrik Bissmarck
Magnus Bråding
Way-ahead-of-time-analys av Java bytekod - statistisk kodanalys som stöd för körtidsoptimering.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Appeal Virtual Machines AB
Handledare: Mikael Goldmann, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Jan Lindberg

Onsdagen den 13 mars kl 15.15 i rum 4523

Henrik Wall
Livet på en sagoö - en studie av den virtuella världen Dobedo.
Ämne: MDI.
Uppdragsgivare: Dobedo AB
Handledare och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Maria Kruse
Fredrik Bissmarck
Reinforcement learning i de basala ganglierna med
tillämpningar på motoriska sekvensförsök.
Ämne: biomedicinsk teknik.
Uppdragsgivare: Advanced Telecommunications Research, Kyoto, Japan.
Handledare och examinator: Anders Lansner
Maciej Zurawski
Agenter som kan lära sig att förstå dig och mig. Att kombinera agenter, maskininlärning och kontextkänslighet.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: George Mason University, USA
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Gabriel Ortiz
Seminariet leds av Kerstin Severinson-Eklundh

forts. CID-seminarium om Beställarkompetens

Sammanfattning
Vid beställning av datorssystem förutsätter beställaren, men uttalar sällan, verksamhetsmål liksom användningskvaliteter. Projektet beställarkompetens studerar beställningsprocessen med ett användbarhets- och verksamhetsperspektiv, för att skapa förståelse för och modeller av goda beställningsprocesser.

Förutom att systemutvecklingsprojekt överskrider såväl budget- som tidsramar, är det välkänt att stora delar av den oplanerad resursåtgången härrör sig från dåligt användbarhetsarbete tidigt i processen. En utvecklad beställarkompetens måste därför hantera dessa väl.

Hittills har mycket forskning fokuserat på producenten och på olika former av användarmedverkan och användbarhetsvärderingar i utvecklingsprocessen. Beställarkompetens tar sin utgångspunkt i styrkan hos ett användbarhets och verksamhetsorienterat perspektiv redan i beställningsprocessen.

Målet är att skapa en upphandlingsmodell och beskrivningsnivå som utgår från beställar- och användarorganisationens behov, användningsområden samt verksamhetsmål. Beställarkompetens förväntas bidra med kunskap och erfarenheter om vilka krav som kan ställas på utvecklingsprocessen och vilka styrmedel som kan användas för att systemet skall uppnå hög grad av användbarhet och verksamhetsanpassning.För mer information:
http://www.nada.kth.se/~artman/Bestallarkompetens.pdf
http://www.nada.kth.se/~artman/Artiklar/STIMDI2001.pdf

Välkomna!


Premiär för URs Pedagogiska Forum:
Inbjudan till seminarium om Den öppna högskolan
Tid: 13 mars kl 18.00 – 19.00
Plats: Pedagogiskt Forum i URs lokaler på Tulegatan 7 i Stockholm. (T-station Rådmansgatan)

UR lanserar nu en ny, publik satsning kallad Pedagogiskt Forum. Satsningen är ett led i URs ambition att öppna upp verksamheten och möta sin publik – inte minst på den pedagogiska arenan. Pedagogiskt Forum kommer att vara en mötesplats för debatt, seminarier, konferenser samt tv-, radio- och webbsändningar.

Som en första aktivitet arrangerar UR ett diskussionsseminarium om den framtida öppna högskolan. Hur kommer den att se ut? Vilka pedagogiska inverkningar kommer den att ha? Hur skall det planerade nätuniversitetet gestalta sig? Hur kommer det att förändra den sociala snedrekryteringen, inte minst inom olika minoritetskretsar?

I panelen finns
Thomas Östros, utbildningsminister
Mats Ericson, generaldirektör, Nätuniversitetet
Krister Skoglund, lektor, Södertörns högskola
Shide Jafari-Solders, samordnare, Stockholms Universitets Studentkår
Sten-Åke Pettersson, utredare, UR

Om ni har frågor vänd er till Anna Gustafson e-post agu@ur.se, tel 08-7846419

 

forts. Seminarium i teoretisk datalogi

Sammanfattning:
Antag att vi har en mängd X och en familj C av delmängder till X, och vi vill välja ut en så liten delmängd S av X som möjligt under bivillkoret att varje mängd i C har något element med i S.

Detta problem kallas för »Minimum Hitting Set» och är NP-svårt att lösa exakt. När ett problem är svårt att lösa är exakt är det naturligt att försöka hitta en lösning som är ganska bra. Vi säger att en algoritm approximerar ett problem inom en faktor c om den producerar en lösning som är högst en faktor c större än den optimala. Hur lätt det är att hitta approximativa lösningar varierar enormt mellan olika NP-svåra problem. Ett viktigt problem inom teoretisk datalogi är att utreda olika problems approximationsegenskaper.

Det är känt att generella Minimum Hitting Set är rejält svårt att approximera. I detta seminarium koncentrerar vi oss på Minimum Hitting Set där mängderna i familjen C alla har samma storlek. Om mängderna har storlek k, säg, går detta problem att approximera inom en faktor k med en enkel algoritm. När k=2 är problemet ekvivalent med det välkända problemet Minimal Hörntäckning. Det tycks naturligt att problemet blir svårare när k växer, men upp till alldeles nyligen kunde man inte visa starkare icke approximationsresultat för k>2 än för k=2.

Vi diskuterar utveckligen för detta problem och visar att när k är högst 4 så är problemet NP-svårt att approximera inom en faktor 2.


Rapid Realistic Visualisation of Archaeological Sites

Alan Chalmers, Department of Computer Science
University of Bristol, UK
Tid: torsdagen den 7 mars, 13.00-14.00
Plats: E36, Osquars backe 2, plan 3

Computer graphic techniques are being increasingly used to reconstruct and visualise archaeological sites. Such virtual reconstructions can provide powerful tools to the archaeologists to help them interpret the material preserved from ancient cultures. While these new tools may enhance our understanding of the environments in which our ancestors lived and worked, there is a significant danger that the results may in fact also be misleading. If we are to avoid such misleading impressions, then the computer generated images should not only look ``real'', but must incorporate all existing archaeological evidence of the site being
modelled and in a timely manner.

This talk discusses how recent work in realistic computer graphics, visual perception and parallel processing is being used to assist archaeologists in their understanding of ancient environments. Alan Chalmers is a Reader in the Department of Computer Science at the University of Bristol, UK. He has published over 80 papers in journals and international conferences on very realistic graphics. He is currently Vice President of ACM SIGGRAPH. His research is investigating the use of very realistic graphics in the accurate visualisation of archaeological site reconstructions and techniques which may be used to reduced computation times without affecting the perceptual quality of the images.

 


 


 

Prefekten bortrest

Jag är bortrest den 10/3-17/3, den 19/3 och den 28/3- 9/4. Under den tiden är Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt.

Ingrid

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Tors. 7 mars kl. 16.15-17

Exjobb: Master-studenten Iana Siomina presenterar sitt exjobb "Lean Optimization Using Design of Experiments", i rum 4523.

Fre. 8 mars kl. 10.15 - 12.00

IPLab seminar. Botond Pakucs, CTT - Centre for Speech Technology, KTH: "A human centered approach to speech interfaces"
Room 4523,Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH.

Mån. 11 mars

kl. 14.15

 

kl 15.15

Seminarium i teoretisk datalogi. Jonas Holmerin, NADA, KTH: Approximerbarheten hos problemet Minimum Hitting Set. Rum 1537.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Erik Lindberg och Magnus Bråding. Rum 4523

Tis. 12 mars kl. 10.15 - 11 (ca)

Exjobbspresentation i Numeriska Metoder. Alexei Loubinets :"A finite element based solver for generalized Stoke's problem". Sal 1537.

Ons. 13 mars

kl. 14.00 - 15.00


kl 15.15

CID-seminarium om Beställarkompetens. Henrik Artman. Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Henrik Wall, Fredrik Bissmarck och Maciej Zurawski. Rum 4523.

Fre. 15 mars kl. 14.00

Doctoral Dissertation! Dennis Tell (CVAP): Wide Baseline Matching with Applications to Visual Servoing. I Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

"There is nothing insignificant in the world. It all depends on how one looks at it. "

Johann Wolfgang von Goethe