Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 6 · 14 februari 2002 · Årgång 32      
NADA

Ärade kollega!

Jag vill be dig och alla omkring dig, att när du svarar på ett e-brev som har ställts till din grupp, du ser till att skicka ditt svar endast till den person som du riktar dig till. Jag är nämligen inte alls intresserad av alla följdfrågor som kan uppkomma efter ett grupputskick (och jag tror att jag delar denna likgiltiga inställning med åtskilliga, som dock tydligen väljer att lida i tysthet).

Skulle du vara någon av de många som redan iakttar denna trevliga sed, hoppas jag att du ursäktar denna hälsning.

Vänligare än glad
Peter Pohl
(svar som bekräftar mottagandet av detta e-brev behöver jag inte alls)


Cas Seminar

Date: Wednesday February 20th, 10-11
Location: BB1
Tracking People and Learing Motion Behaviors with Mobile Robots
Probabilistic State Estimation for Mobile Robots, Wolfram Burgard

Abstract cont.


Cid Seminar!

Designing Audience Participation in Mixed Reality Events.

Marie-Louise Rinman. Doktorand HMI, NADA
e-post: Rinman@nada.kth.se
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Datum: 2002-02-20
Tid: 14.00 - 15.00

Abstract cont.

Seminar!

Welcome to the seminar at 11:15 Friday feb. 15 in BB1, Fiskartorpsvagen 15AEstimating and Tracking Human Motion in Video
Stan Sclaroff
Image and Video Computing Group
Computer Science Department, Boston University

Abstract cont.


IPLab & CID Seminar

LÄRANDE OCH IT: PEDAGOGIK, TEKNIK, SAMHÄLLE

http://www.nada.kth.se/~tessy/programme.pdf
Öppen seminarieserie vt 2002
IPLab & CID, NADA, Kungliga Tekniska Högskolan
Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Välkomna !

"Sociocultural theory and second language learning: The impact of interaction on the writing process"
Gunilla Jansson, Dept.of Scandinavian Languages, Stockholm University . Friday, February 22, 10.15 - 12.00,
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Abstract cont.


Today's research training - tomorrow's scientific quality

a PhD-course in scientific theory, philosophy and ethics, scientific communication and project management.
Arranged by NorFA and held outside Tartu 7 - 14 June 2002.

Application forms and futher detailes/ information are now available on
http://www.norfa.no/artikkel.cfm?OpenId=6,78&Open
Art=125&TID=173&LID=1

Application deadline on 15 March 2002

 

Cont. Cid seminar

Abstract
The mixed reality performance Desert Rain is a hybrid of an installation, a performance and an interactive game. The complexity of the event puts a number of notions into question as generally used within HCI such as "user" and "interface". From a performance perspective the audience has a central role at all levels in the creation of an artwork or in the "design process" as one would say within HCI. In Desert Rain, members of the audience shift from being "audience", that is, watchers and listeners to being participants and players actually influencing the outcome of the event. The performance problematises the notion of the interface through the use of props and technical devices.

The interface in Desert Rain has many properties, tangible as well as symbolic. It consists of human-computer interaction (the water screen-plus-footpad-plus-headset interface), interaction between performer and player, and communication between two or more players. In addition to multiple relationships with other people props are used in a novel way and their significance is made clear as the story unfolds. On the one hand artists have designed interaction between players and performers as well as the unfolding story carefully. On the other hand room is given to the audience to explore and develop the performance / installation / game their own way. Audience may add their own meaning to actions and props and give them new functions when transforming their usage.

The following topics will be discussed
- How can experience and participation be orchestrated and designed in complex media art that involves the user on several levels?
- Could HCI benefit from theatrical and performance art's practices in the design of
audience experience and participation regarding notions like "end-user" and "audience"?
- What kind of human interaction and activity can be designed and what cannot? Interfacial problems within Desert Rain.

Välkomna!

Maria Engström
Informatör
CID - Centrum för användarorienterad IT-design

Kungörelse om bidrag till anställningar som forskare vid Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet ledigkungör härmed elva anställningar i följande ämnen:

Beräkningsstudier av atomärt relaterade processer och egenskaper hos material

Experimentella studier av starkt korrelerade material

Funktionell ekologi
Ämnet omfattar funktionella mekanismer bakom evolutionära anpassningar till arters livsbetingelser.

Fysikalisk klimatologi
Ämnet omfattar skalor och skalberoende, fysikaliska processer bakom samverkan mellan moln och strålning, samt globala och regionala telekonnektioner. Häri innefattas både studier av historiska klimatologiska serier och utveckling av parametriseringar för klimatmodeller.

Gränsområdet kemiteknik/fluidmekanik - design av kemiteknisk utrustning Ämnet avser experimentell och teoretisk forskning i gränsområdet mellan kemiteknik och fluiddynamik speciellt när det gäller utformning av kemiteknisk utrustning.

Kommunikationsnät
Ämnet avser konstruktion och analys av kommunikationsnät. Den sökande bör ha en god bakgrund i flera av områdena kommunikationssystem, stokastiska processer och köteori, simulering av sällsynta händelser och resursallokering.

Makromolekylär igenkänning av ligander - design, syntes och funktion
Ämnet avser teoretisk och experimentell forskning kring molekylära igenkänningsfenomen mellan små ligander och naturligt förekommande eller syntetiskt framställda makromolekyler.

Nanoteknologi

Ämnet omfattar nanoteknologi med teknisk/fysikalisk och/eller biovetenskaplig förankring, exempelvis kombinerande beredning/syntes och karaktärisering av nanostrukturer med funktionella studier.

Reglering av eukaryot genexpression
Eukaryot genexpression regleras på flera olika nivåer i cellen, vid initiering av transkriptionen, vid mognad och transport av pre-mRNA och mRNA samt vid translationen. Ämnet avser grundläggande studier av molekylära mekanismer.

Snitteori och modulirum

Supersträngteori
Cont. IPLab & CID seminar

Abstract
This seminar concerns the writing process in a second language and different research approaches to second language acquisition (SLA). To begin with I will make a brief review on SLA research over the last four decades. I will discuss the main issues that have preoccupied the researchers in this field (e.g. Error Analysis, the Contrastive Analysis Hypothesis, the Universal Hypothesis and the role of input)and how the view of language learning has changed since the 1960s. From this perspective I will present my own research concerning writing development and collaborative writing in heterogeneous students groups on a Swedish college of higher education. Vygotsky's (1978) concept of zone of proximal development and its related scaffolding metaphor serve as the theoretical basis for the study of peer collaboration in the Swedish as a second language (SSL) classroom. The research question dealt with in the study is to what extent supportive interaction influences the writing process in a second language.

The theoretical assumptions and research approach of the study are grounded on sociocultural theories and second language learning (Donato 1994, Lantolf 2000). Earlier research on scaffolding from a L2 perspective of importance for this study is Lindberg's study on peer interaction in the SSL classroom (Lindberg 1998, Lindberg & Skeppstedt 2000) and de Guerrero's & Villamil's (2000) study on peer revisions in the English as a second language (ESL) writing classroom.

The purpose of the study was to observe the interaction between the writers as they worked collaboratively in constructing a text. An additional goal was to compare the writing strategies and revision patterns mediated in the writing groups with the students' individual writing strategies, that is when they were writing by their own. For this purpose the key-stroke logging method was used (Kollberg & Severinson-Eklundh, in press).
The study includes both analysis of the peer negotiation in the writing groups and analysis of the students' individual writing strategies as they are manifested in the mid files. The analysis of the logging data shows that when writing by themselves the students use different revision patterns as to what level in the text they are focusing on. Further more the data show that when they are writing collaboratively they seem to influence each other's strategies.

In the seminar I will discuss how the logging data could be used in order to describe how the interaction is resulting in more efficient revisions made by the writers and in order to show how different aspects in the writing process, e.g. formal correctness and fluency, are developed.

Tessy Cerratto, Ph D
NADA- IPLab

Naturvetardagen den 14 mars 2002

Naturvetareförbundet i samarbete med The Swedish Nano Network och Stiftelsen för Strategisk Forskning.
Nanovetenskap – en vetenskaplig revolution?!
Från träslöjd till atomslöjd

Nanovetenskapen är på stark frammarsch. Vi ser redan banbrytande tillämpningar av forskningen inom såväl industri som medicin. Nanovetenskapens utveckling är ett exempel på hur den naturvetenskapliga forskningen, med samarbete över ämnesgränserna och med datorns hjälp, kan nå nya höjder.

Naturvetardagen arrangeras i år i samarbete med The Swedish Nano Network och Stiftelsen för Strategisk Forskning.


Anmälan: http://www.naturvetareforbundet.se


Cont. Cas seminar!

One of the goals in the field of mobile robotics is the development of mobile platforms which operate in populated environments and offer various services to humans. For many tasks it is highly desirable that a robot can determine the positions of the humans in its surrounding. In this talk we present Sample-Based Joint Probabilistc Data Association Filters as a probabilistic technique for tracking multiple objects with a moving mobile robot. Additionally we present an EM-based approach to learning typical motion behaviors of people. We present several experimental results illustrating the robustness of our approaches in different environments.


Frank Hoffmann 

Cont. Seminar!

Tracking, encoding, and recognizing human motion are central problems in video database retrieval, computer human interfaces, etc. This talk will provide an overview of new algorithms for estimating and tracking human body, head, and hand motion. Computer graphics models are used to represent the nonrigid structure and image appearance of the human body. Machine learning techniques are used to estimate the mapping from low-level 2D image features to 3D body configurations. As a precomputation, the system "learns" about the range of feasible human motions. Training data for the system is obtained via a 3D motion capture body suit or via a special 3D data capture glove. Once the system is trained, it can robustly track human motion at speeds approaching video frame-rate on a standard graphics workstation. The basic approach has recently been extended to allow estimation of 3D articulated pose, given views captured by multiple uncalibrated cameras.

Tillväxt i regioner genom dynamiska innovationssystem
Inbjudan att komma med idéskisser

VINNOVA utlyser ett nytt program med titeln Tillväxt i regioner genom dynamiska innovationssystem.
Sveriges innovationskapacitet är avgörande för vårt lands ekonomiska tillväxt och välstånd. En angelägen uppgift blir därför att utveckla effektiva och internationellt konkurrenskraftiga innovationssystem i regioner baserade på toppkompetens.

Programmets ansats är att åstadkomma ett effektivt samarbete inom respektive region mellan företagen, FoU-systemet samt politik och offentlig verksamhet (Triple Helix) i syfte att utveckla dynamiska innovationssystem i funktionella regioner som förmår ge regionen internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Detta ska göras både genom strategiska insatser för utveckling av ett effektivt innovationssystem samt genom finansiering av behovsmotiverad FoU. För övrig information om programmet, se http://www.vinnova.se/innovreg/inbjudan.htm

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre. 15 februari

kl 10.00


kl. 10.15 - 12.00


k
l. 11:15

Doctoral Dissertation. J.H.D.Keukelaar: Topics in Soft Computing. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

IPLab och Cid seminarium. Maria Nordmark och Niklas Forslund, Paregos Mediadesign AB: Villkor för berättelser i interaktiva medier. Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH.

Seminar! Stan Sclaroff: Estimating and Tracking Human Motion in Video. Location: BB1, Fiskartorpsvagen 15A.

Ons. 20 februari

kl. 14.00

 

kl. 10-11


kl. 14.00 - 15.00

Licentiate Thesis. Guido Zunino: Simultaneous Localization and Mapping for Navigation in Realistic Environments. Sal E3.

Cas Seminar. Wolfram Burgard: Tracking People and Learing Motion Behaviors with Mobile Robots, Probabilistic State Estimation for Mobile Robots. Location: BB1

Cid Seminar! Marie-Louise Rinman: Designing Audience Participation in Mixed Reality Events. Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Fre. 22 februari kl. 10.15 - 12.00

IPLab & CID Seminar! Gunilla Jansson, Dept.of Scandinavian Languages, Stockholm University: Sociocultural theory and second language learning: The impact of interaction on the writing process. Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH.

Mån. 25 februari kl. 10.00

Doctoral Dissertation! Hongliang Yang: Numerical simulation of continuous casting of steel with applied magnetic field. Sal: Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden

Fre. 1 mars kl. 14.00

Doctoral Dissertation!Lars Petersson: A framework for Inegration of Processes in Autonomous Systems. Sal: kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.


"Disappointment is a sort of bankruptcy- the bankruptcy of a soul that expends too much in hope and expectation."

Eric Hoffer