Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 34 · 18 oktober 2001 · Årgång 31       
NADA

Påminnelse - Institutionskollegium.

Mån. 22 oktober kl. 15.15 i sal E2.

Doctoral dissertation!

Hee Cheol (Ezra) Kim

Title: Computer Support for Collaborative Reviewing of Documents
Time and place: Nov. 2 kl. 10.00; sal D3
Main supervisor: Kerstin Severinson Eklundh

Abstract cont.


Exjobb!

Måndag 29/10 kl 15.15 - 15.45 (ca) presenterar K-teknologen Olof Hernell
(som följt Nadas Masterprogram Scientific computing) sitt exjobb i Numme:
"Time-stepping for Finite Element Discretizations
of Incompressible Flow Problems in FEMLAB" i rum 4523


Lennart Edsberg


En kväll om akademiskt entreprenörskap

Onsdagen den 24 oktober kl. 17.00. Hörsal Adam, Berzelius väg 3, KI Campus.

Välkommen till"Een kväll om akademiskt enreprenörskap". Under kvällen diskuteras hur du kan kombinerea en freamgångsrik forskarkarriär med företagande. Du får även lära dig vad som gäller för att ta patent samt varför du inte får publicera dina forskningsresultat innan patentet lämnats in.

Mer information och intresseanmälan finns under: www.veturecup.org/ost

 

Välkommen

KTH ledigförklarar

Upp till 6 centrala doktorandanställningar

(s k excellenstjänster)

Du som snart tar ut din civilingenjörs-/arkitektexamen (motsv) eller just har gjort det har chansen att få en excellenstjänst om du har mycket stort intresse för forskarutbildning i något ämne vid KTH eller avser att bli inskriven som forskarstuderande om du har höga betyg och/eller för övrigt sådana resultat i civilingenjörsutbildningen (motsv) att det klart framgår att du har synnerligen goda förutsättningar för framgångsrika forskarstudier i tekniskt vetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.

Läs mer under http://www.kth.se/aktuellt/tjanster/Anst/Exc_dokt.html


Tre nya forskartjänster för kvinnor i teknikvetenskap

Vetenskapsrådet utlyser bidrag till tre forskaranställningar inom teknikvetenskap som enbart kvinnor kan söka.
- Jämställdheten inom delar av teknikvetenskaperna är välkänt dålig och en ökad mångfald bidrar till förnyelsen av teknikvetenskaplig grundforskning, säger Kåre Bremer, huvudsekreterare i ämnesrådet för natur- och
teknikvetenskap inom Vetenskapsrådet.

En illustration på den låga andelen kvinnor inom teknikvetenskap är antalet kvinnor som söker forskningsmedel inom området. Till det före detta
Teknikvetenskapliga forskningsrådet kom under förra året bara 11,5 procent av alla projektansökningar från kvinnor.

Anställningarna kan sökas av kvinnor som befinner sig i en aktiv forskarkarriär och avlagd doktorsexamen är ett behörighetskrav. Mer om tjänsterna på www.vr.se/NaturTeknik/KvinlTekn.htm


Kvalitetsseminarium

Inbjudan
till ett seminarium med temat
Samverkan med det omgivande samhället - i konflikt med den akademiska friheten?

Den 7 november klockan 14-16 i Bergsmannen, Aula Magna, ges ett seminarium av kvalitetsrådet i samarbete med den grupp som av rektor tillsatts för att göra en översyn av universitetets måldokument och handlingsprogram.

Seminariet kommer att behandla frågor kring extern finansiering och den akademiska friheten. Inledare är professor Eskil Wadensjö, dekanus för den samhällsvetenskapliga fakulteten. Professor Eskil Wadensjö har varit ordförande för den grupp som tagit fram en rapport om hur universitetet skall kunna få ökade externa resurser (rapporten kan hämtas hem på http://www.su.se/forandring/genomlysning/).

Seminariet vill ge anställda och studenter möjlighet att föra fram åsikter om vad som är viktigt för universitetet i framtiden. Den 11 oktober 2001 gick förslag till övergripande måldokument samt fyra handlingsprogram (inklusive handlingsprogram för samverkan med det omgivande samhället) ut på remiss i organisationen. Förslagen kan hämtas hem på www.su.se/forandring/mal/
Anmälan till seminariet sker senast den 2 november 2001 på
http://www.pu.su.se/publikationer/publad_one.asp?id=153
eller klicka dig via www.insidan.su.se, kvalitetsarbete, kvalitetsseminarier.

Varmt välkommen!
Gunnel Engwall Kerstin Dahlbäck
Ordf måldokumentgruppen Ordf kvalitetsrådet

Cont. doctoral dissertation.

Abstract
Collaborative writing is a common social activity. Computer support for collaborative writing has also been a central area in HCI, CSCW, and writing research. The particular concern in this thesis is how the computer can support collaborative reviewing of documents. The act of reviewing in collaborative writing requires communication about revisions of text among the collaborators. Computers are not only communication media, as e.g. email and conferencing systems, but also tools to help build a common ground on revisions between writers, which is a basis for communicating about revisions. Typical examples of the latter are tools for representing changes in text and for commenting on it. The thesis investigates the use of these tools and aspects of the design.

In Study I, collaborative reviewing practices were explored by interviewing academics. Two laboratory studies, Study II and III, addressed how people understand and use change representation tools in the context of collaboration between a writer and a reviewer. In particular, Study III explored the reviewer-initiative collaboration where a reviewer revises on-line documents directly as suggestion of further revisions. Study IV discussed how to detect and filter out typing error corrections in text revision history. A case study, Study V, investigated the effect of a Web-based collaboration tool on the interaction between collaborating writers, emphasizing aspects of dialogues formed by written comments that writers contribute.

For reviewing tools to be usable, Study I has suggested that collaborators have to possess a good network environment that they have in common for sharing and accessing their documents, and exchanging ideas. Study II has argued that a common space for different reviewing tools should be supported so that writers can better perform various cognitive processes of writing. In addition, writers need mechanisms to support a smooth transition between reading the text and understanding changes in it. Study III has shown a complementing relationship between change representation tools and commenting tools. Study V has revealed the tradeoffs of dialogues versus annotations in the usage of commenting functions. In conclusion, writers need integrated environments where collaborators and different pieces of work are connected, where reviewing tools are smoothly supported to help different cognitive processes, and where dialogues and annotations coexist. An important task for future research is to try to answer the question of how to better connect writers, cognitive processes, and functions.

Key words: annotation, change representation, collaborative writing, commenting, communication, CSCW, document management, HCI, revision, user studies

 

 


Seminarier om beslutsstöd och informationsfusion

Tisdag 23 oktober kl. 15.15-17.00 , sal E32, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
Enskild och gemensam situationsuppfattning
Mats Persson (Försvarshögskolan)
Mats Persson kommer att tala om begreppet situationsuppfattning ur
användarens perspektiv. Vad innebär begreppet situationsuppfattning? Vad innebär det att situationsuppfattningen ska vara gemensam? Hur utformas överföringen från det tekniska systemet till människan, d.v.s. hur behöver MMI:er vara utformade för att en god situationsuppfattning ska uppnås? Går det att mäta situationsuppfattning?

Klas Wallenius (Nada/KTH samt SaabTech Systems AB)

Klas Wallenius kommer att tala om begreppet situationsuppfattning ur ett tekniskt perspektiv. WASP - The Wide Area Situation Picture är ett exempel på ett tekniskt system för att maximera både enskild och gemensam lägesuppfattning. Systemet håller för närvarande på att realiseras inom försvarsmaktens demonstratorprojekt. Protoypen för denna realisering kommer att demonstreras. Framtida utveckling kommer dessutom att diskuteras. Framförallt berörs mer abstrakta lägesbeskrivningar som stöd för högre ledning, generell osäkerhetshantering, kopplingar mot simuleringsverktyg för beslutsstöd samt alternativa former för redovisning av innehållet.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 19 oktober

kl. 9.00-11.00.

kl. 10.00

Seminarium: Cleve Moler - the author of MATLAB. Sal Q1

IPLab seminar. Shumin Zhai, IPLab/NADA and IBM, USA:
"Beyond Fitts' law -movement regularities and their applications"
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH
Mån. 22 oktober kl 15.15 Institutionskollegium. Sal E2.
Tis. 23 oktober kl. 15.15-17.00 Seminarier om beslutsstöd och informationsfusion, sal E32, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
Mån. 29 oktober kl 15.15 - 15.45 Exjobbspresentation! Olof Hernell: presenterar sitt exjobb i Numme: "Time-stepping for Finite Element Discretizations
of Incompressible Flow Problems in FEMLAB" i rum 4523.
Fre. 2 november

kl 14.00

kl 9.00

 

kl. 10.00

Disputation: Hedvig Sidenbladh, CVAP. Sal D2.

Doctoral dissertation . Mattias Liefvendahl: "Stability results for viscous shock waves and plane Couette flow". Kollegiesalen.

Doctoral dissertation! Hee Cheol (Ezra) Kim
Title: Computer Support for Collaborative Reviewing of Documents
Sal D3 .


" The best way to have a good idea is to have lots of ideas. "

Linus Pauling