Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 32 · 4 oktober 2001 · Årgång 31       
NADA

På gång

Nya sekreterare
Sekreterarsituationen har under en tid varit lite ”skakig” på institutionen. Vi har haft flera byten av sekreterare i grupperna. Ibland har vi varit utan och ibland har det varit underbemannat. Vi har försökt täcka upp genom bemanningsföretag där det varit kris. Detta har tyvärr inneburit ett hårt tryck på samtliga administratörer hos oss. Dessutom så kanske vi inte alltid har kunnat ge fullgod service. Men nu ska det bli bättre. Rekryteringsarbetet är nu avslutat och inom kort ska vi vara fulltaliga. Härligt!

Eftersom det är så många nya så vill jag göra en kort presentation av samtliga sekreterare.
- På Cvap/Cas finns Jeanna Ayoubi och Suzanne Åsbrink. Jeanna har varit i gruppen sedan mars-01 och Suzanne började den 17 september och ersätter Emma Gnuili. Jeanna arbetar med administration i stort och Suzanne har som huvuduppgift att ta hand om gruppens ekonomi.
- På KTHNoc har sedan ett halvår Elisabeth Hegrad fungerat som sekreterare. Elisabeth sköter sekreterargöromål och ekonomiadministration.
- På Media finns Mariann Berggren och även hon sköter såväl sekreterargöromål som ekonomiadministration.
- På plan 6 finns två sekreterare. Anette Arling på Cid och Ulla-Britt Lindqvist på IPLab. Bägge arbetar såväl med sekreterargöromål som med ekonomiadministration.
- På plan 5 ska det finns två sekreterare. Idag har Harriett Johansson fått dra ett tungt lass med viss hjälp av Ulla-Britt på plan 6 samt inhyrd personal. Men från den 8 oktober blir det två sekretarare. Susanne Bergman heter den nya sekreteraren. En grov uppdelning av arbetsuppgifterna mellan dem är att Susanne ska ha hand om sekreterargöromål och Harriett ska svara för den ekonomiska administrationen .
- På plan 4 finns det två nya personer Inger Bengtsson och Moira von Knorring. Inger Bengtsson började den 27 augusti och ersätter Inga-Britt Ahlandsberg. Inger är sekreterare åt TCS-gruppen samt arbetar med Nadas övergripande ekonomi. Moira började den 21 september och ersätter Ann-Sofie Ljunggren. Moiras huvudarbetsuppgift är att ta hand om tentavakter och administration kring tentor. Hon svarar även för att institutionen går att nås genom ank 8176.
Andra personer på plan 4 är Agneta Jansson som i huvudsak arbetar med personalfrågor tillsammans med mig. Agneta kommer även att ta hand om institutionens telefonlista.

Karin Hultquist är ytterligare en person som finns på plan 4. Hon jobbar med utbildnings- och forskaradministration. Så finns Birgit Ekberg, Tina Billing och jag på plan 4. Jag tror att de flesta känner till oss.
-Systemgruppen fick i somras en egen sekreterare som heter Sara Hasselgren. Sara sitter i systemgruppens lokaler på plan 4. Hennes arbetsuppgifter är såväl sekreterargöromål som ekonomiadministration.
-På plan 2 är studentexpeditionen och där finns Berit Gudmundsson och Irene Hanke. De ser bl a till att studenter och lärare får den service som behövs.
På nästa institutionskollegie den 22 oktober kl 15.00 är det tänkt att sekreterarna själva ska få presentera sig.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Moira von Knorring, sekreterare plan 4
Susanne Bergman, sekreterare plan 5
De kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Tomas Melin, forskningsingenjör PDC
Vi önskar honom lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

Utlysning av forskningsprogram

Stiftelsen för Strategisk Forskning beslöt vid sitt sammanträde den 18 september 2001 att utlysa två forskningsprogram.

1. Strategiska forskningscentra inom mikroelektronik med stöd under fem år och med start under 2003. Föransökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 18 november 2001.

2. Ramanslag i mikrosystemteknik med stöd undertre år. Föransökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 22 november 2001.

Mer information finns vid:
www.stratsearch.se


Stipendier för studier och forskning utomlands

Svenska Institutet. Information och ansökningshandlingar:
http://www.si.se 

Meddelande från prefekten

oktober 2001 2001-09-28

Professur i datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar, SU

Provföreläsning och intervju med4 sökande äger rum den 26/10: Jyrki Katajainen, Jens Lagergren, Anders Lansner och Karl Meinke. Provföreläsningarna äger rum på förmiddagen i sal E2. Alla är välkomna!
Professur i tillämpad datalogi med inriktning mot teknik för databassystem i ingenjörsvetenskaperna. Diskussion pågår.

Gästprofessur i numerisk analys
Professor Axel Ruhe tillträder som gästprofessor den 1/11 2001 i avvaktan på lektorstillsättningen i numerisk analys, se nedan.

Lektorat
Två sökande i numerisk analys, sex i datalogi och fyra i medieteknik, varav en adjunkt.
Urval pågår. Sakkunniga i numerisk analys är Bertil Gustafsson, UU och Gustaf Söderling, LTH. Sakkunniga i Medieteknik är Caj Södergård, Mitthögskolan och Börje Alström, VTT, Finland. Sakkunniga i datalogi är Parosh Abdulla, UU och Peter Johansen, DIKU, Danmark.

Forskarassistenter
Jesper Tegnér har tillträtt anställning som forskarassist i datalogi med inriktning mot bioinformatik den 1 juli. Han sitter på SBC och är på Nada, Sans en dag i veckan.
Anna-Karin Tornberg är anställd forskarassistent i numerisk analys sedan den 1 juli. Även Olof Runborg har erbjudits anställning. Teresa Ceratto är anställd som forskarassistent i människa-datorinteraktion från den 1 juli och Lars Engebretsen i datalogi från den 1 september.

Disputation
Rekordens vår: 10 disputationer på Nada under våren och 6 disputationer är för närvarande spikade under hösten.
Öjvind Johansson disputerade i datalogi, TCS den 21/9. Patrik Skogqvist i numerisk analys, NA disputerar den 5/10, Konrad Tollmar i datalogi, IPLab/Cid den 12/10, Ezra Kim i MDI, IPLab och Mattias Liefendahl i numerisk analys, NA samt Hedvig Sidenbladh i datalogi, Cvap/Cas den 2/11

Docent

Ann Lantz presenterar sin docentföreläsning den 8/10 och Mikael Goldman den 15/10. Ytterligare tre lektorer har ansökt om att antas till docenter.
Utvärdering av utbildningen i numerisk analys
Institutionen har lämnat in sin självvärdering i numerisk analys till högskoleverket. Platsbesök på institutionen av en bedömargrupp var den 21/9. De träffade under olika pass ledning, studenter, doktorander och lärare. Självvärderingsapporten finns på http://www.nada.kth.se/externt/Nautvslut01.pdf
22 institutioner utvärderas, bland annat matematik på KTH och SU samt TDB på UU. Högskoleverkets rapport beräknas vara klar i början av 2002.

Utvärdering av utbildningen i datalogi – delvis nytt innehåll
Högskoleverkets och bedömargruppens rapport avseende utvärdering av ämnet datalogi finns tillgänglig på www.hsv.se/rapporter_nyhetsbrev/sammanfattningar/0113R.html
samt pressklipp på www.hsv.se/publikationer/pressmeddelanden/press010508.html
Några exemplar av rapporten finns att hämta hos mig. Den 24/9 samlades deltagare i denna utvärdering på högskoleverket för att diskutera fortsatt förbättringsarbete. Ingrid Melinder och Carl Ljungquist deltog för Nadas räkning.

Omdömet av utbildningen på Nada i rapporten var mycket positiv. Tre rekommendationer gavs och dessa kommer att följas upp om tre år:
* Nadas allmänna mål är många och breda. När det gäller grundutbildningen är målen i självvärderingen alltför detaljerade, uttryckta närmast i kurskrav. En diskussion i syfte att finna och skilja det övergripande från det mer operationella och uppföljningsbara skulle kunna främja utvecklingen. – inga nya åtgärder har ännu påbörjats.
* Institutionen gör en hel del för att hantera nybörjarstuderandes skiftande förkunskaper, men kan nog åstadkomma mer. En del av detta bör bedrivas tillsammans med matematiska institutionen. – Ingrid Melinder inledde den 25/9 diskussioner med Anders Lindquist och Ari Laptev.
* Uppföljning av kursvärderingarna kan förbättras. – Nya riktlinjer, framtagna i Gru-gruppen, för återkoppling av kursutvärderingsresultat från tidigare kursomgångar till årets studenter har införts.

Förstärkning av ledningen i forskarutbildningen på Nada

Professor Johan Håstad är utsedd att vara studierektor för forskarutbildningen på Nada. Hans främsta uppgift är att ansvara för kvalitet i utbildningen, vara kontaktperson till forskarutbildningsansvarig på fakulteten samt att se över och följa efterlevnaden av gällande regler och rutiner.

Katarina Gustavsson, doktorand i numerisk analys övertar uppgiften att vara kontaktperson för Nadas doktorander och vägledare inför forskarstudier. Den uppgiften har tidigare skötts av Ann Bengtsson, som är tjänstledig innevarande läsår och vistas utomlands.

Karin Hultquist, utbildningssekreterare har ansvar avseende uppläggning av nya kurser i Ladok och rapportering av resultat i forskarutbildningen.

Under året kommer vi att närmare precisera uppdelningen av de olika uppgifterna på respektive person. Vi kommer att skapa en egen ingångssida från Nadas startsida för forskarutbildningen. Materialet tas i första hand fram av Ann Bengtsson och Birgit Ekberg-Eriksson.
Avsikten är att samla all information som rör forskarutbildningen från antagning till examination.

Nytt fakultetskollegium på KTH
http://www.kth.se/om/organisation/fakultetskollegiet.html
KTH har utsett ett nytt fakultetskollegium med professor Åke Rasmusson, kemiteknik som ordförande och Lena Mårtensson, industriell ekonomi och organisation, som vice. Per Jacobsson är sekreterare. Avsikten är att väsentligt öka inflytande på KTH och återkopplingen till institutionerna. Detta kan endast ske om lärare engagerar sig och intressanta frågor diskuteras. Nadas lärarrepresentanter är Stefan Arnborg, Kerstin Severinson-Eklundh och Ingrid Melinder.

Genomgånga av Nadas tidskrifter
Kostnaden för Nadas tidskrifter är nära en miljon kronor. Flertalet av dem är nu nåbara via webben och vissa finns på matematiks bibliotek på KTH och/eller SU. Professorsgruppen kommer att granska befintliga tidskrifter och föreslå vilka som bör avslutas och eventuellt införskaffas. Se separat notis.

Lönerevision och -översyn gällande från den 1/4-01

Löneförhandlingar på institutionsnivå har påbörjats under augusti månad. Det genomsnittliga lönelyftet kommer att ligga mellan 2.5 och 2.8% och gäller från den 1/4-01 för dem som anställts före detta datum. Planeringssamtal bör ha hållits under vår eller sommar med samtliga tillsvidareanställda. För doktorander tillämpas även fortsättningsvis en lönestege, men diskussioner pågår om viss förändring till mer individuell lönesättning. Handledargruppsamtal eller motsvarande ska hållas minst en gång årligen. Prefekten diskuterar lönesättning med gruppledare för personalen inom gruppen.

Lokaler

Nu pågår ett intensivt arbete med att försöka inpassa nya lokalplaner för Cvap/Cas, KTHNoc och PDC i huset 43:22 på Teknikringen 14. Jan-Olof Eklundh är Nadas samordnare och företräder Nada och Cvap. Henrik Christensen företräder Cas, Gert Svensson PDC och Peter Graham KTHNoc. Enligt planen ska inflyttning kunna ske under april 2003. Nuvarande VR-kub kommer inte att flytta, men lokal för ny kub söks.
Media beräknas flytta till 43:3, Lindstedtsvägen 5. KTHB lämnar lokaler i mars 2002 och Teknikhistoria i april 2003. Efter gruppernas omflyttning blir det aktuellt att se över användningen av övriga lokaler på Nada i hus 43:3. Arbetsgrupp har utsetts av styrelsen: Ingrid Melinder (prefekt), Birgit Ekberg-Eriksson (intendent), Mikael Goldman (plan 4), Gunilla Kreiss (plan 5), Staffan Romberger (skyddsombud) samt företrädare för systemgruppen och plan 6
( dessa är ej tillfrågade ännu).
Utbildningen i Affärsutveckling och medieteknik, AFM har flyttat från Saltmätargatan till Drottning Kristinas väg 31 i juni 2001. Vi förhandlar med KTHB om samanvändning av datorsalarna Simplex och Duplex på Lindstedtsvägen 5 för att kunna ta emot fler D-teknologer redan till hösten.

Ingrid

Utlysning - Bendixsons docentstipendium

IVAR BENDIXSONS STIPENDIER ÅT DOCENTER
vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Senast den 19 oktober 2001 skall ansökan vara inkommen i 5 exemplar, med två exemplar av meritförteckning och övriga handlingar som åberopas, till matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Ingen ansökningsblankett.
1.394.000 kronor disponeras för stipendier åt docenter vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten för främjande av forskning. Vanligen utdelas ett till tre stipendier för högst ett år för följande ändamål i prioritetsordning.

1. Eget uppehälle under forskning förutsatt att stipendiet söks för vetenskapligt motiverade projekt. Företräde ges i första hand till docent vars anställning som forskarassistent upphör/upphört och som under en övergångstid saknar anställning inom vilken forskning kan bedrivas, i andra hand till övriga docenter som saknar anställning med tillsvidareförordnande inom vilken forskning kan bedrivas.
2. Studie- och forskningsresor i fält och till forskningsinrättningar - inte för konferenser o dyl.
3. Avlöning till forskningsbiträde.
4. Forskningsutrustning; kan bara komma ifråga som komplement till stipendium för studie- och forskningsresor.

Anökningsinformation:
http://www.nt.nada.kth.se/numero/
01.32filer/utlysning_anslas.pdf

Titta på 3D-modellerare!

Kungliga Tekniska Högskolan
Brinellvägen 23, vid VR-Kuben
(se karta)
Datum: 2001-10-05, 10-17
Syftet med workshopen är att nyfikna ska få prova på ett antal moderna verktyg för modellering och animering och jämföra dem med varandra. Företagen får också en chans att presentera sina produkter.

Deltagande företag är: Avid med Softimage|XSI, Dynagraph med Terravista, Nanco med Maya och Multigen, PCG AB med 3ds max.

Mer information: http://www.nada.kth.se/~kai/
SIGRAD/modelleringsworkshop.html

 

 

Disputation fredag 12 oktober - Konrad Tollmar

Fredagen den 12 oktober kl. 13.30 i sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH disputerar Konrad Tollmar i datalogi vid NADA med avhandlingen Towards CSCW Design in the Scandinavian Tradition
Opponent är Dr Yvonne Rogers, University of Sussex

Varmt välkomna,
Yngve Sundblad, professor, huvudhandledare

Abstract
This thesis is about how to design Computer Supported Cooperative Work systems (CSCW) on the basis of design practice that is established in the Scandinavian model of System Design. The approach of the thesis is to develop an understanding of the design of CSCW environments through a series of case studies. These case studies, the CoDesk system, the AtWork system and the VideoCafe
system, cover a variety of methods from the Scandinavian tradition in cooperative design.

Studying how these methods have succeeded has been the primary source of inspiration for my thesis. In particular, this thesis will focus on the following issues: Can simulation of realistic work situations be used for cooperative design of CSCW systems by developers and
users? And, how can we balance a design based on daily work practice with exploration of innovative CSCW solutions? Furthermore we are also investigating how cooperative design could be integrated in the evolving use and how to combine different design approaches into a
coherent design.

Given the complexity of CSCW it will be argued that the design of CSCW system needs to mix design methods with variously backgrounds, such as methods that have their roots in workplace practice with methods that transcend common styles of cooperation, to balance different design methods strength and weaknesses. It is suggested that a usable approach is to define and use different design
orientations in order to deal with this complexity. The use of a design orientation helps select the essential element that is at the heart of the design. This approach seems more usable than working with pure design methods with specific outlines. A design orientation integrates instead a holistic view into the design by leaving the pre-dominant sequential notion in system modeling.

Tidskrifter på Nada -
svara före den 15 oktober

Kostnaden för Nadas tidskrifter ökar och är nu nära 1 000 000 kr/år. Samtidigt finns de flesta tidskrifterna tillgängliga i elektronisk form. De matematiska institutionerna på KTH och SU har en omfattande
tidskriftssamling och den överlappar delvis med Nadas. Vi gör nu en total översyn av de tidskrifter som vi kan avsluta och eventuellt föreslå nya. Det är inte kostnaden i sig som är alarmerande, snarare att vi vill använda pengarna effektivt. professorsgruppen utsåg Jan-Olof Eklundh, Johan Håstad och Anders Szepessy att gå igenom nuvarande lista. Den finns upplagd på
http://www.nada.kth.se/internt/tidskrifter.pdf

Här är noterat de som finns nåbara elektroniskt och de som finns på mattebiblioteken - se inledingstexten.
Bidra gärna genom att tala om vilka tidskrifter som bör finnas kvar på Nada och vilka inom ditt område som kan avslutas. Bäst är om ni diskuterar detta i forskargruppen och gemensamt meddelar joe ert svar till joe@nada.kth.se.

Detta bör göras före den 15/10 innan vi förnyar nästa års
prenumeration. Sten Säfholm och jag har listor på vad de olika tidskrifterna kostar om du undrar.

Ps. Vi kommer också att återigen ta upp frågan om ett ökat samarbete med mattebiblioteket på KTH Ds.


Ingrid


Två doktorander till Nada

Nada söker minst två doktorander finansierade med FoFu-medel inom hela verksamhetsfältet: datalogi, medieteknik, människa-datorinteraktion och numerisk analys.

Bifogad annons (http://www.nt.nada.kth.se/numero/01.32filer/2doktorander.pdf)
kommer i Ny Teknik den 18/10 och sista ansökningsdatum blir den 9/11. Referensnummer är 240-325-10-01. Ansökan ska ställas till Nada; att Eva-Lena Åkerman; KTH; 100 44 Stockholm.

Hjälp gärna till att sprida kännedom om detta. Vi kommer att annonsera i Ny Teknik, på KTH och SU, Nada samt skicka till olika institutioner i landet.

IngridSeminar series and Course by guest professor S Zhai

Dr. Shumin Zhai’s Research Seminar Series on Interaction
+ Graduate Course "Current topics in Human Computer Interaction"

A series of seminars on interaction will be given by Dr. Shumin Zhai from the IBM Almaden Research Center, San Jose, California. The seminar series reports human computer interaction research done by the speaker and his colleagues Johnny Accot, Bill Buxton, Steve Ihde, Eser Kandogan, Paul Milgram, Carlos Morimoto, Ted Selker, Barton Smith, Hui Su, Jingtao Wang, et al.

This seminar series is combined with a graduate course “Current topics in Human Computer Interaction”. The seminar is open to every one. Students interested in earning course credit will involve themselves in additional reading, group discussion, and a course project. The number of course credit given, up to five, depends on the size of the project mutually chosen by the students and the professor. Speaker’s bio: Currently a sabbatical visiting professor at KTH, Shumin Zhai is a Research Staff Member at the IBM Almaden Research Center, San Jose, California, where he leads research and development of innovative input devices, interaction techniques, and theoretical modeling of human computer interaction. He is an associate editor of ACM Transactions on Computer Human Interaction, and a member of editorial boards of Interacting with Computers, and Personal and Ubiquitous Computing. More information and his publications can be obtained at http://www.almaden.ibm.com/u/zhai/

For more information regarding this seminar series:
http://www.nt.nada.kth.se/numero/
01.32filer/shuminchci.pdf


 

Jesper utomlands detta läsår

Jesper Oppelstrup vistas på UTRC i USA under tiden 15/9-01 till 15/8-02. Han läser e-post sänd till Nada-adressen endast sporasiskt.

Jesper kommer till Nada några enstaka gånger under detta läsår, bland annat den 19/10 då Cleve Mooler håller seminarium. Det går bra att vända sig till Lennart Edsberg eller Bengt Lindberg beträffande
grundutbildningsfrågor. Katarina Gustavsson sitter i "Jespers" rum, 1520 med telefonanknytning 6228.


Ingrid Melinder


Disputation i numerisk analys

Fredagen den 5 oktober kl. 14.00-16.30, Kollegiesalen
Patrik Skogqvist

High Order Adaptive Difference Methods for Combustible Flows

Abstract

A numerical method to simulate combustible flows described by the reactive Euler and reactive Navier-Stokes equations is developed. The flow describes two types of combustions: detonations and deflagrations. The transition from deflagration to detonation is also simulated, and a simple model for the ignition process is presented.

The numerical method is an adaptive mesh refinement method where the flow equations are approximated by second and fourth order finite differences schemes. The second order scheme is a standard method for fluid flow simulations adapted to reactive flows. The fourth order scheme uses centered finite differences with different types of filters to stabilize the scheme. The adaptation is done by overlapping rectangular grids of different spatial resolutions. Numerical experiments of the different types of flows in a square channel are given.

The stability of interpolation at grid interfaces for mesh refinement methods of high order centered finite difference schemes is studied. It was concluded that Lagrange interpolation is stable whereas Hermite interpolation is not. The theory is illustrated by one- and two-dimensional computations of stable and unstable cases.

The performance of the method is studied and compared to a uniform grid methods. The performance of two types of time stepping methods are also compared; one method is with refinement in both space and time and the other with refinement in space only. It is concluded that both of the adaptive methods have a higher efficency than the uniform grid method and that the difference between the two adaptive methods is less significant.

Patrik Skogqvist

 
Seminarium: Cleve Moler - the author of MATLAB

Dr Cleve Moler kommer till KTH den 19 oktober för att ge ett tekniskt seminarium om MATLAB. Missa inte detta unika tillfälle att lyssna till Cleve som skapade MATLAB, som idag är ett oumbärligt hjälpmedel för teknisk utveckling och forskning. Ta del av hans vision för hur framtidens miljö för tekniska beräkningar kommer att se ut!

Anmäl dig nu, antalet platser är begränsat! Seminariet är kostnads-
fritt och COMSOL bjuder på kaffe i pausen. Anmäl dig på:
http://www.comsol.se/activities/seminars/moler.php

Program:
09.00-09.15 Introduktion, Professor Jesper Oppelstrup, NADA, KTH
09.15-09.45 MATLAB - the innovation, Cleve Moler
09.45-10.15 Kaffe
10.15-10.30 MATLAB and future developments, Cleve Moler
10.30-11.00 Öppet forum, Cleve Moler

Tid och plats:
Fredag den 19 oktober, klockan 09.00-11.00.
KTH, sal Q1
Information:Malin Sjöberg, tel 08-412 95 49

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.Kalendarium

Tors. 4 oktober kl 16.15 Exjobb i Numme: presenterar M-teknologen Åsa Hetteij sitt examensarbete i Numerisk Analys: "A numerical study of acustic wave propagation in a nonhomogeneous flow" i rum 4523 på Nada.
Fre. 5 oktober kl.14.00-16.30 Disputation in numerisk analys: Patrik Skogqvist:
High Order Adaptive Difference Methods for Combustible Flows. Plats: Kollegiesalen
Mån. 8 oktober kl. 15.00-16.00

Docentföreläsning: Ann Lantz. Gemensam grund vid användarorienterad IT-design. Sal D3.

Fre. 12 oktober kl. 13.30 Disputation i datalogi: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH. Konrad Tollmar disputerar i datalogi: Towards CSCW Design in the Scandinavian Tradition
Mån. 15 oktober kl. 15.00-16.00 Docentföreläsning: Michael Goldman
Fre. 19 oktober kl. 9.00-11.00. Seminarium: Cleve Moler - the author of MATLAB. Sal Q1


"It is well that war is so terrible, or we should get too fond of it"

Robert E. Lee