Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 24 · 21 juni 2001 · Årgång 31       
NADA

Meddelande från prefekten juni 2001

Här finns den information som meddelades på institutionskollegiet den 29/5

Professur i datalogi. Sakkunnigarbetet pågår.

Professur i tillämpad datalogi med inriktning mot teknik för databassystem i ingenjörsvetenskaperna. En sökande. Tillsättning pågår.

Lektorat

Två sökande i numerisk analys, sex i datalogi och två i medieteknik, varav en adjunkt. Urval pågår. Sakkunniga utses efter sommaren.

Forskarassistenter
Institutionen har erbjudit Jesper Tegnér anställning som forskarassisten i datalogi med inriktning mor bioinformatik. Han har accepterat att anställas från den 1 juli.
Institutionen har erbjudit Olof Runborg, Anna-Karin Tornberg anställning som forskarassistenter i numerisk analys, Teresa Ceratto i människa-datorinteraktion och Lars Engebretsen i datalogi.Teresa och Anna-Karin har accepterat att anställas från den 1 juli. Diskussioner pågår med övriga.

Disputation
Rekordens vår: 10 disputationer på Nada
Ulf Andersson, numerisk analys disputerade den 9/3. Björn Eiderbäck och David Nistér, datalogi samt Panagiota Koulouvari, medieteknik disputerade den 23/3. Gunnar Ledfeldt, numerisk analys och Alex Jonsson, medieteknik den 30/3. Kristina Sabelström Möller, medieteknik den 4/5, Danny Roobaert, datalogi den 31/5, Sergei Simdyankin, numerisk analys den 11/6 samt Danica Kragic, datalogi den 14/6. Dessutom har Anders Ytterström på Psci disputerat den 17/6 i flygteknik samt på Cas Olle Wijk den 26/4 och Patric Jensfelt den 14/6 i reglerteknik Claudio Altafini den 23/5 i optimeringslär och systemteori.

Licentiatseminarium

Rekordens vår: 5 licentiater på Nada
Anders Hedman presenterade sin licentiatavhandling den 21/2, Ola Knutsson, människa-datorinteraktion den 8/3, Joacim Möller, numerisk analys den 6/6, Henrry Rodriguez, människa-datorinteraktion den 7/6 samt Karim Oukbir, datalogi den 11/6.

Docent

Vi gratulerar Hercules Dalianis, antagen som docent i data- och systemvetenskap den 21/2.

Utvärdering av utbildningen i numerisk analys
Institutionen har lämnat in sin självvärdering i numerisk analys till högskoleverket. Platsbesök på institutionen av en bedömargrupp beräknas ske i början av hösten. Rapporten finns på www.nada.kth.se/internt/utvardering/Nautvslut01.pdf

Utvärdering av utbildningen i datalogi

Högskoleverkets och bedömargruppens rapport avseende utvärdering av ämnet datalogi finns tillgänglig på www.hsv.se/rapporter_nyhetsbrev/sammanfattningar/0113R.html samt pressklipp på www.hsv.se/publikationer/pressmeddelanden/press010508.html
Några exemplar av rapporten finns att hämta hos mig.

Även om omdömet av utbildningen på Nada var mycket positiv gavs tre rekommendationer, som kommer att följas upp om tre år:
* Nadas allmänna mål är många och breda. När det gäller grundutbildningen är målen i självvärderingen alltför detaljerade, uttryckta närmast i kurskrav. En diskussion i syfte att finna och skilja det övergripande från det mer operationella och uppföljningsbara skulle kunna främja utvecklingen.
* Institutionen gör en hel del för att hantera nybörjarstuderandes skiftande förkunskaper, men kan nog åstadkomma mer. En del av detta bör bedrivas tillsammans med matematiska institutionen.
* Uppföljning av kursvärderingarna kan förbättras.

forts.

 

Forts. Meddelande från prefekten

Lärarinternat
Cirka 60 av institutionens lärare deltog under ett lärarinternat den 26-27 april. Diskussionerna fortsätter och minnesanteckningar hittas på
www.nada.kth.se/internt/larare/Larartraff01.pdf

Lönerevision från den 1/4-01

Löneförhandlingar på institutionsnivå kommer att påbörjas under augusti månad. Det genomsnittliga lönelyftet kommer att ligga mellan 2.5 och 2.8% och gäller från den 1/4-01 för dem som anställts före detta datum. Planeringssamtal bör hållas under vår eller sommar med samtliga tillsvidareanställda. För doktorander kommer även fortsättningsvis att tillämpas en lönestege, som också ses över. Handledargruppsamtal eller motsvarande bör hållas minst en gång årligen.

Lokaler
Nu börjar arkitekternas arbeta med att försöka inpassa nya lokalplaner för Cvap/Cas, KTHNoc och PDC i huset 43:22 på Teknikringen 14. Enligt planen ska inflyttning kunna ske under årsskiftet 2002/03. Försök till inpassning av Media i 43:3, Lindstedtsvägen 5 har påbörjats. KTHB lämnar lokaler i årsskiftet 2001/02 och Teknikhistoria vid årsskiftet 2002/03. Nuvarande VR-kub kommer inte att flytta.

Utbildningen i Affärsutveckling och medieteknik, AFM flyttar från Saltmätargatan till Drottning Kristinas väg 31 under juni 2001. Vi förhandlar med KTHB om att få använda delar av datorsalarna Simplex och Duplex på Lindstedtsvägen 5 för att kunna ta emot fler D-teknologer redan till hösten.

Institutionsstyrelseval
Institutions ledamöter i institutionsstyrelsen är valda. Vi avvaktar rektors beslut avseende extern ledamot efter förslag från institutionen. Mandatperioden avser 1/7-01--30/6-05. Första mötet beräknas till månadsskiftet augusti/september. Då presenterar vi hela styrelsens sammansättning och aktuella frågor.

Systemgruppen

Ny ledare i systemgruppen är Fredrik Jönsson. Han efterträder Ragnar Andersson, som har flyttat över till KTHs samordningsgrupp ISS på IT-enheten. Johan Berglund ansvarar för Delfi. ISS huvuduppgifter är att förbättra samordningen av resurser för det centrala och lokala IT-stödet på KTH, att utveckla centralt viktiga datorsystem och att sörja för viss kompetensutveckling av systempersonal på KTH. Ökat samarbete med motsvarande grupper på SU eftersträvas. Till IT-enheten knyts en beredningsgrupp med lärarrepresentanter och en teknisk referensgrupp med datorsystemspecialister på KTH.

Observera bytet till Solaris 8 på Sun-datorer i datorsalar hos anställda. Titta på www.sgr.nada.kth.se, speciellt www.sgr.nada.kth.se/unix/docs/sommar2001.html
för mer information.

TGIF – Thank God Its Friday
Nadas årliga sommaravslutning hölls fredagen den 15 juni med god mat, sång och dans med tema Samba. Vi tackar programkommittén och alla andra som hjälpte till, för ett väl genomfört arrangemang som njöts av över 100 personer inför den stundande helgen. Det går att se och lyssna till motsvarande underhållning av artisktgruppen Samba de Souza i samband med Midnattsloppet i Stockholm i augusti.

Glad sommar och en skön semester

önskar Ingrid

Prefekten bortrest

Ställföreträdande prefekt är
professor Yngve Sundblad under perioden 21/6-7/7
professor Kerstin Severinson-Eklundh under perioden 16-28/7
professor stefan Arnborg under perioden 29/7-4/8

Ingrid

Sista numret av Numero innan sommaren!

Nästa nummer utkommer preliminärt den torsdagen den 16 augusti.

Trevlig sommar

Red.På gång!

Snart stundar en välbehövlig och en härlig semester för oss. Jag bara väntar på värmen som jag hoppas kommer mycket snart.

Först ett tack till er som hörsammat uppropet om semesteransökningar. Tyvärr saknas det dock flera ansökningar men jag förmodar att ni som inte lämnat in underlagen kommer att arbeta under juli.

En lista över hur administrationen och vaktmästeriet har semester finns uppsatt vid postfacken på plan 4. Samtliga sekreterare har även motsvarande lista. Jag vill betona att det är viktigt att följa de rutiner som finns för vaktmästeriet för att få den service som ni vill ha. Vill ni ha något kopierat skriv beställningen på avsedd blanketten och lägg materialet i avsatt fack. Det finns ett fack på plan 2 och ett vid postfacken på plan 4. För övriga ärenden gäller funktionsadressen ”vaktis”.

Nyanställd

Maria Engström, informatör på Cid.
Maria kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkomna till oss på Nada !

Till sist vill jag önska alla en härlig ledighet och hoppas att vädrets makter står oss bi. Vila och må gott så att vi orkar ta tag i höstens vedermödor med nya och friska tag.

Personligen går jag på en efterlängtad ledighet den 25 juni och är åter den 6 augusti.


Eva-Lena

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Kalendarium

Tors. 16 augusti   Nästa nummer av Numero

 


"The simplest form of math is music"

Socrates