Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 18 · 10 maj 2001 · Årgång 31       
NADA

IPLab seminar

Hercules Dalianis, Martin Hassel och Johan Carlberger från IPLab presenterar
"Seasum-Sök och Sammanfatta projektets resultat"
Friday the 11th of May, 10.15 - 12.00,
Room 1625, Lindstedtsvägen 3, 6th floor

Välkomna

Sammanfattning forts.


Seminar in numerical analysis

Thursday 10 May, at 15:15 in room 4523:
Remarks on Consistent Initial Values for DAEs
by René Lamour, Humboldt-Universitet, Berlin.
For more information, please see http://www.nada.kth.se/na/seminars/index.html


Ändringar i Unixmiljön på Sundatorer i sommar

I sommar kommer Nadas Unixmiljö på Sundatorer att ändras på flera sätt. Operativsystemet kommer att bytas (till Solaris 8) och
hanteringen av kommandon blir annorlunda, bl.a.
Läs mer om detta på systemgruppens webbplats,
http://www.sgr.nada.kth.se/

Nadas systemgrupp


Att studera
Datalogi och datavetenskap

Högskoleverket har utvärderat ämnet datalogi/datavetenskap. Här hittar du en sammanfattning av den rapport som visar vad
man kom fram till i utvärderingen: http://www.studera.nu/studera/utbildning-kvalitet/datalogi/index.shtml

Inbjudan till ACPU-projektredovisning den 18 maj

Välkommen till projektpresentationer
i kursen AnvändarCentreradProgramUtveckling
vid NADA, KTH


Fem grupper med studenter från beteendevetenskap, datalogi, elektronik, teknisk fysik och grafisk design vid KTH och Stockholms Universitet har deltagit och kommer fredagen den 18 maj att presentera sina arbeten.

Årets tema är: "Fysisk aktivitet för nytta och nöje"

Temat innebär att utveckla teknik som stödjer någon form av fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten kan vara allt från enkel vardagsmotion till hård fysisk träning på elitnivå. Viktigt i arbetet är att ta reda på behov som finns och hur man ska stödja och upppmuntra aktiviteten eller målgruppen med hjälp av den tekniska lösningen.

Vi bjuder på förfriskningar i pausen och presentationerna beräknas starta klockan 14.15 i sal E1, Osquars Backe 2, plan 3, (ingång även från Lindstedtsvägen 3, till vänster i valvet till Stora Gården).

Information om årets kurs och om tidigare års bidrag finns på:
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1410


Varmt välkommen!

Kursens alla lärare, handledare och studenter genom

Ann Lantz, Yngve Sundblad och Fredrik WinbergInbjudan till seminarium

"Nyttan för forskare att använda kommersialiseringsprocesser vid universitet och högskolor"

Som en del av det samarbete som utvecklats mellan KTH och Stanford besöker Jon Sandelin, Office of Technology Licensing (OTL) vid Stanford University, KTH den 21 maj och kommer i samband med det att leda ett seminarium på ovanstående tema.

Inriktningen på seminariet blir att från forskarens perspektiv se vilka möjligheter olika kommersialiseringsprocesser kan ge. Jon Sandelin är senior associate vid OTL i Stanford och har undr mer än tjugo års tid arbetat med överföring och licensiering av forskningsresultat vid Stanford University samt med utveckling av licensieringsfunktionen. Han har varit föreläsare vid seminarier vid tidigare tillfällen i Sverige och känner även till den svenska modellen till viss del.

Datum: Måndag den 21 maj
Tid: 14:00 16:30
Plats: Meddelas senare

Mer information fås från KTH Innovationskontakt
Kenneth Billqvist 08-790 97 68
Ylva Sjönell 08-790 97 07
Anmälan görs till Kenneth Billqvist senast den 16 maj
kenneth.billqvist@teknikhojden.se


Handledarutbildning

Härmed översändes för Er kännedom en inbjudan till Handledning och Ledarskap. Det är en utbildning för handledare vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och den vänder sig i första hand till forskarassistenter och yngre lektorer.

Samtliga forskarassistenter, såväl fakultetsfinansierade som externfinansierade, (med undantag för de som redan gått utbildningen) erhåller inbjudan personligen.
Naturligtvis är alla som är intresserade av utbildningen välkommen att söka!

Med vänliga hälsningar
Bibi Pehrson

Bibi Pehrson
Matematisk-naturvetenskapliga
fakultetskansliet
Stockholms universitet
tfn +46 8 16 22 92
Anmälningsblankett

forts. IPLab seminar


SeaSum projektet har följt två huvudspår. Det ena spåret har varit att integrera svensk språkteknologi i Euroseeks sökmotor och evaluera förbättringarna språkteknologin ger. Det andra spåret har varit att
bygga ett nyhetsbevakningssystem, newsAgent, där språk-teknologi används i olika former.

NewsAgent (NyhetsGuiden) har byggts och fungerar. Den bevakar 12 nyhetskanaler, där användaren mha nyckelord kan filtrera flödet av nyheter till sin email-adress. En första ansats till att WAP-ifiera nyhetsagenten har gjorts. Nyhetsguiden laddar ner 10 000 nyheter från Internet i månaden. Upp till dags dato har vi laddat ner 120 000 nyhetsartiklar totalt.

Dessa nyhetsartiklar används för att evaluera och träna våra språkverktyg. En användarstudie har gjort på användandet av Nyhetsguiden. De nedladdade texterna har använts för att evaluera sökmotorn med inbyggd ordböjning.

Vi har kommit fram till att vid sökning bland 50 000 svenska nyhetstexter så ger svensk ordböjning en förbättring av precisionen med 15% och med den relativa täckningen med 18%. Den automatiska textsammanfattaren SweSum har utökats och förbättrats. Den finns idag även för engelska, tyska och spanska texter. SweSum har evaluerats för svenska och vi har kommit fram till att den har 84% tillförlitlighet vid 40% sammanfattning.


Val av institutionsstyrelse

Hjälp oss att nominera ledamöter till den institutionsstyrelse som för nästa mandatperiod, 1 juli 2001 - 30 juni 2005, skall besluta om
. Viktigare frågor om institutionens organisation
. Budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och bokslut
. Övergripande utbildningsutbud
. Andra frågor av stor vikt för institutionen som prefekten bedömer att institutions-styrelsen skall avgöra.
Val blir fredagen den 1 juni då Nada skall välja 5 ledamöter bland lärare och forskare samt 1 ledamot bland teknisk och administrativ personal för kommande mandatperiod.
Röstberättigade är de som är anställda vid Nada idag på minst 40% av heltid och vikarier med vikariat om minst sex månader. Undantagna är forskarstuderande som representeras av studeranderepresentanterna. Varje röstberättigad röstar om hela styrelsens sammansättning förutom studeranderepresentanter och extern ledamot.

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lämpliga personer t o m 11/5.
Var vänlig kontrollera bifogad röstlängd och lämna eventuell anmärkning mot denna till Birgit Ekberg-Eriksson senast den 11/5 2001.

 

SANS seminar

The next SANS seminar will be by Erik Aurell on may 18 at 10.15 in room 1635.

Very small living computers


Abstract:
Living cells have source code (DNA), object code (mRNA), excutable programs (proteins) and running programs (activated proteins). Cells in higher organisms have among other things also context-dependent
compiler flags (variable splicing of exons).

Regulated gene expression is the fundamental mechanism by which an organism adjusts which of the programs in its source code it is going to compile and run under given circumstances.

We will illustrate the concepts with the classical model system of bacteriophage lambda. We will also describe theoretical models of data storage in such systems, based on first-exit estimates of stochastic processes.

Most of this is joint work with K. Sneppen, a paper is available on the web at http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0103080

Very welcome,

Erik and Anders

KTH Learning Lab inbjuder till tre seminarier i maj 2001

Torsdag 2001-05-10 kl 15.0017.00
I Learning labs lokaler
Ingång Lindstedtsväg 5 & 7
Doktorand Ewa Olstedt, KTH LL och Stockholm Univ.

Kritiskt tänkande i ingenjörsutbildningen?

Onsdag 2001-05-16 kl 15.00-17.00
Sal D3 i Huvudbyggnaden
Prof. Sören Östlund & IT- pedagog Khalid El Gaidi

CDIO, ett programinriktat pedagogiskt projekt

Torsdag 2001-05-17 kl 15.00 17.00
I Learning labs lokaler
Ingång Lindstedtsväg 5 & 7
FD Brit Rönnbäck, KTH

Vilka generella färdigheter behöver studenter lära sig och hur skall vi åstadkomma detta?

Anmäl deltagande till helge@lib.kth.se

 

1st Announcement for the 2001 open-learning summer course in

NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS: AN OVERVIEW AND APPLICATIONS

http://pde.fusion.kth.se


(finite differences, finite elements, Fourier, Monte-Carlo,
Lagrangian schemes with examples for advection, diffusion,
shock-/waves, wavepackets, solitons and stock options)

August 27 - September 7, 2001

to be held simultaneously and in collaboration with students from
the Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm,
the Chalmers Institute of Technology (CTH) Goeteborg,
the Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) Lausanne,
the Stanford University (to be confirmed),
under the patronage of the Summer University of Southern Stockholm.


For more information about the course and to register before July 31, please follow the link "summer 2001" under the Web site above and read our article in the May/June issue of "Computers in Science & Engineering". For schools specific details, please contact the local respondents
Thomas Johnson: thomasj@fusion.kth.se (Stockholm)
Andre Jaun: jaun@fusion.kth.se (Stanford, Stockholm)

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Tors. 10 maj kl. 15:15 Seminar in Numerical analysis: Room 4523: Remarks on Consistent Initial Values for DAEs by René Lamour, Humboldt-Universitet, Berlin.
Fre. 11 maj

kl. 10.15 - 12.00

 

IPLab seminar: Hercules Dalianis, Martin Hassel och Johan Carlberger från IPLab presenterar "Seasum-Sök och Sammanfatta projektets resultat" Room 1625, Lindstedtsvägen 3, 6th floor

Fre. 18 maj

kl. 14.15

kl. 10.15

ACPU-projektredovisning. Sal E1, Osquars Backe 2, plan 3.

SANS seminar: Erik Aurell - Very small living computers. Room 1635.

 

"Education is when you read the fine print. Experience is what you get if you don't "

Pete Seeger