Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 12 · 29 mars 2001 · Årgång 31       
NADA

IPLab seminarium!

Fredagen den 6 april kl. 10.15 - 12.00. i Rum 1625, Lindstedtsvägen 3, plan 6. Henrik Artman, KTH/IPLab talar om "Tankar om beställarens roll för användbarhet"

Sammanfattning
Bör man överlåta åt leverantören att formulera användbarhet eller bör man ta initiativ till att kräva användbarhet som ledstjärna vid systemutveckling? Hur ska man förhålla användbarhet till andra närliggande kompetensområden?

Tekniken är en väsentlig del för modern företagsutveckling, men ny teknik inlemmas också i en social verksamhet som i slutändan möter en användare eller kund. Eftersom kundkontakterna i allt högre grad har blivit förmedlade genom informationsteknologi, antingen i formen av infrastruktur eller i formen av gränssnitt mot användaren, har interaktionsaspekterna och kontrollen av informationsteknologin blivit mycket mer central.

Kundrelationen i termer av presentation och tillmötesgående blir lika centralt som teknikens funktion. Affärsutveckling, marknadskommunikation, grafisk formgivning och interaktionsformer måste alla samsas på en liten gränssnittsyta i ett modernt utvecklingsprojekt. Denna gränssnittsyta måste både kommunicera värderingar, motivera och locka till interaktion, samt vara byggd så att den inte ställer för höga krav på användarens möda att förstå hur man kan interagera effektivt. Fallerar endera av dessa fallerar hela systemets funktion. Det räcker alltså inte ha en alldeles briljant affärslogik eller en påkostad reklamkampanj, eller det senaste inom IT-utvecklingen för att blidka den stora massan att lägga ner tid på att navigera i en nästintill outsinlig informationsvärld. Att bygga integrerade IT-system handlar till stor del om att jämka och integrera olika perspektiv och krav på den programvara som ska skapas. Modern systemutveckling är en integrerad process där flera perspektiv på ett och samma system bör samsas på lika villkor för att uppnå synergieffekter.

Jag kommer att tala efter två initiala tankebanor i förhållande till denna integrering av användbarhet (människa-datorinteraktion) till andra kompetenser, dels beställarens roll i systemutvecklingsprocessen och dels hur man kan hantera integrerade krav internt hos det producerande företaget.

Lärarseminarium
måndag 2 april

Carl Gustav Jansson, som är programansvarig för IT-programmet vid IT-universitetet i Kista kommer att berätta om IT-programmet. Dataintresserade studenter ställs nu inför valet att söka till Datateknik eller IT-programmet. Vad är skillnaderna/likheterna? Hur blir det med kompetensinriktningar på IT-programmet? Blir vi delaktiga? Carl Gustav kommer också att säga något om det nya fysikprogrammet i Kista.

Vi börjar med Nada-tugget i fikarummet på plan 4 kl 15 och går sedan ner till sal E32 för att börja där kl 15.15.

Kerstin


Seminarieserie om beslutsstöd och informationsfusion i ledningssystem!


Välkommen till de två första av KTH/Nadas seminarier om beslutsstöd och informationsfusion, enligt nedan. Det kommer framöver hållas ett seminarium varannan tisdag. Vi hoppas att dessa kommer att bli intressanta för alla som sysslar med beslutsstöd och ledningssystem. Seminarierna är kostnadsfria och det behövs ingen anmälan.

Läs gärna mer om seminarierna på http://www.nada.kth.se/theory/decision_support
_seminars.html
. Där finns det information om bakgrunden till seminarieserien, preliminärt program för våren och hösten 2001, samt vilka som arrangerar.

Anslut dig gärna till vår epostlista för att få del av de senaste nyheterna genom att skicka ett epostmeddelande till decision-request@nada.kth.se, med ordet "subscribe" i meddelandetexten.


Klas Wallenius

Tisdag 17 april kl. 15.15-17.00 i sal E33, Lindstedtsvägen 3, plan 3. LEDNINGSVETENSKAP, Berndt Brehmer (Försvarshögskolan).

Onsdag 2 maj (Obs. veckodag!) i kl. 15.15-17.00 i sal E34, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
INFORMATIONSFUSION OCH BESLUTSSTÖD
Per Svensson (FOI och Nada/KTH)

forts.Seminarium i numerisk analys

Seminarium i numerisk analys: Information Retreival Using Matrix Algorithms av Axel Ruhe, Chalmers University of Technolgy

Ges måndag 2/4 kl 13:15 i rum 4423, NADA, KTH.Exjobbsseminarium i numerisk analys!

Torsdag den 29/3 kl 9.30-10.00, i samband med Anders Szepessys kurs Matematiska Modeller II i sal D33, presenterar Peter Lindgren från F sitt examensarbete i Numerisk Analys. Titeln på föredraget är "Stochastic volatility for options".


Lennart Edsberg


Exjobbsseminarium i datalogi

Tisdagen den 3 april 2001 kl 15.15 i rum 1537

Markus Markusson
Neuronnätsbaserad igenkänning av sågtänder.
Ämne: Datalogi. Program: F.
Uppdragsgivare: Sans, Nada.
Handledare: Örjan Ekeberg. Examinator: Anders Lansner.
Samuel Fricker
Model based 3D face modeling.
Ämne: Datalogi. Program: D.
Uppdragsgivare: Ericsson research.
Handledare och examinator: Tony Lindeberg.
Ronnie Johansson
Intelligent rörelseplanering för flera robotar.
Ämne: Datalogi. Program: D.
Uppdragsgivare: Riken institute, Saitama, Japan.
Handledare: Henrik Christensen. Examinator: Jan-Olof Eklundh.


Onsdagen den 4 april 2001 kl 15.15 i rum 4523

Helena Grill
Att skriva program för PalmOS i C++ och översätta dem till Java.
Ämne: Datalogi. Program: F.
Uppdragsgivare: Cats AB.
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Klas Flodqvist
En tillämpning av XML – ett förslag på automatisk dokumentgenerereing med XML- och SGML-teknik.
Ämne: Datalogi. Program: E.
Uppdragsgivare: Ericsson, EHPT.
Handledare: Staffan Romberger. Examinator: Kerstin Severinson-Eklundh.
Opponent: Johanna Östman
Anneli Preger
Moderatorns roll – ett designförslag för en moderatormiljö inom ett rekommendationssystem för matrecept.
Ämne: Datalogi. Program: F.
Uppdragsgivare: Sics, Swedish institute of computer science.
Handledare: Ann Lantz. Examinator: Kerstin Severinson-Eklundh.

forts. seminarieserie ...


Tisdag 17 april kl. 15.15-17.00 i sal E33, Lindstedtsvägen 3, plan 3.

LEDNINGSVETENSKAP
Berndt Brehmer (Försvarshögskolan).
Berndt Brehmer är professor i ledningsvetenskap, samt prorektor och forskningsansvarig på försvarshögskolan. Föredraget kommer att handla om vad ledningsvetenskap är för något samt om hur rönen från denna vetenskap påverkar utvecklingen av beslutsstöd.

Onsdag 2 maj (Obs. veckodag!) kl. 15.15-17.00 i sal E34, Lindstedtsvägen 3, plan 3.

INFORMATIONSFUSION OCH BESLUTSSTÖD
Per Svensson (FOI och Nada/KTH)
Per Svensson är forskningschef i datavetenskap på FOI i Stockholm. Vidare är han adjungerad professor i vetenskaplig och statistisk databashantering på Nada/KTH. Föredraget kommer att ge en överblick och systematisering kring begreppen informationsfusion och datoriserat beslutsstöd. Forskningsläget i Sverige och utomlands kommer att beskrivas och vi kommer att få en inblick i metoder som finns tillgängliga vid utveckling av beslutsstöd och informationsfusion.

Utförligare beskrivning av innehållet i detta föredrag finns på http://www.nada.kth.se/theory/
decision_support_seminars_01s.html.Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Kalendarium

Tors. 29 mars kl 9.30-10.00 Exjobbsseminarium i numerisk analys! Peter Lindgren presenterar sitt examensarbete i Numerisk Analys. Titeln på föredraget är "Stochastic volatility for options"
Fre. 30 mars

kl. 14.00

 

 

kl. 13.00

Doctoral Dissertation in Media Technology and Graphic Arts. Alex Jonsson: Enhancing on-line information sharing systems.
In the Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.

Doktorsavhandling! Gunnar Ledfelt: Hybrid Time-Domain Methods and Wire Models for Computational Electromagnetics. Sal D2, Lindstedtsvägen 5, bv.
Mån. 2 april

kl 13:15

 


kl 15.15

Seminarium i numerisk analys: Information Retreival Using Matrix Algorithms av Axel Ruhe, Chalmers University of Technolgy Rum 4423, NADA, KTH.

Lärarseminarium! Carl Gustav Jansson, som är programansvarig för IT-programmet vid IT-universitetet i Kista kommer att berätta om IT-programmet. Sal E32.

Tis. 3 april kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi. Rum 1537:Markus Markusson, Samuel Fricker och Ronnie Johansson.
Ons. 4 april kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi. Rum 4523: Helena Grill, Klas Flodqvist och Anneli Preger.
Tis. 17 april kl. 15.15-17.00 Seminarieserie: Sal E33, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
LEDNINGSVETENSKAP. Berndt Brehmer (Försvarshögskolan).
Ons. 2 maj kl. 15.15-17.00 Seminarieserie: Sal E34, Lindstedtsvägen 3, plan 3. INFORMATIONSFUSION OCH BESLUTSSTÖD Per Svensson
(FOI och Nada/KTH)

 

"People don't ask for facts in making up their minds.
They would rather have one good, soul-satisfying emotion than a dozen facts."

Robert Keith Leavitt