Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 9 · 8 mars 2001 · Årgång 31       
NADA

Studenters sätt att lära. Om gruppdynamik och lärostilar

Det tredje seminariet i "dialogserien" leds av Jonas Nordquist, statsvetare från Stockholms universitet och aktiv i en rad pedagogiska sammanhang.

Seminariet syftar till att diskutera vilken roll olika lärostilar kan ha för undervisning. Möjligheten att bedriva effektiv undervisning påverkas av en mängd faktorer. En av dessa faktorer är hur studenterna lär. Många olika lärostilar har identifierats inom den pedagogiska forskningen och flera betydande forskningsresultat visar just på viktiga skillnader i hur studenter lär. Detta seminarium syftar alltså till att diskutera vilken betydelse olika lärostilar kan ha för vårt sätt att tänka kring, planera, genomföra och examinera undervisning.

Seminariet äger rum tisdagen den 24 april, kl. 14-17. Vi bjuder på eftermiddagskaffe. Som vanligt gäller "först till kvarn" och anmälan till seminariet senast 17 april på http://www.pu.su.se/kalendarium


Pedagogiska rådet inbjuder till Campuskonferensen 2001

Onsdagen den 21 mars klockan 08.30 16.00 i Aula Magna Kursutvärderingar, genusperspektiv, mångfald och pedagogisk skicklighet, kraven som ställs på universitetet och högskolor är många idag. Det är några av de önskemål studenterna, arbetsmarknaden och det övriga samhället har på oss. Men får vi tillräckliga resurser och orkar vi?

Du har säkert mött många av dessa nya krav. Hur klarar du av situationen? Har du arbetat med frågorna på ett bra sätt? Vi skulle gärna se dig delta under årets Campuskonferens för att delge och utbyta erfarenheter med kollegor om de ökade kraven och de minskade resurserna. Konferensen kan beskrivas som en balansgång mellan hurtig glättighet "se vad vi kan trots allt!" och total uppgivenhet. Vi som jobbar med den hoppas att den inte ska falla i någon av dessa gropar.

Anmälan är gratis och görs enklast på konferensens hemsida
http://www.ck.su.se/
Under dagen bjuder vi på lunch.
Sista anmälningsdag som presentatör 1 mars.
Sista anmälningsdag som deltagare 15 mars.
Har du frågor eller synpunkter kontakta
Stina Dreijer: stina.dreijer@pu.su.se 08-162046 eller
Mona Bessman mona.bessman@pu.su.se 08-162047.

Seminar in numerical analysis today!

Seminar in numerical analysis, 8 March at 15:15 in room 4523: "High-Order Methods for Conservation Laws" by Achim Schroll, Lund University.


IPLab seminarium!

Välkomna till Per-Anders Forstorp seminarium!
Fredagen den 16 mars kl. 10.00 - 12.00, i Rum 1625, Lindstedtsvägen 3, plan 6.

Per-Anders Forstorp, KTH/IPLab talar om
Handla med kunskap: Kritiska studier av knowledge management

Sammanfattning forts.


Naturvetaredagen!

Naturvetare - en resurs eller bristvara i framtiden? Det bestämmer vi nu!

Onsdagen den 28 mars 2001. 8.30-17.30. Plats: Biografen Rival på Södermalm.

Ska Sverige vara en nation i framkant krävs satsningar på naturvetenskap. Aldrig förr har så många naturvetare efterfrågats, aldrig förr har bristen varit så stor. I Sverige, Europa, världen – överallt är efterfrågan avsevärt större än tillgången. Naturvetare är en bristvara. Med utbildning har vi alla möjligheter att vrida utvecklingen åt rätt håll.

Naturvetarförbundet har under 90-talet alltmer betonat betydelsen av naturvetenskaplig kunskap och kompetens för en positiv samhällsutveckling. Väsentligt för en sådan utveckling är utbildning i allmänhet och naturvetenskaplig utbildning i synnerhet. Fokuseringen mot naturvetenskaplig utbildning ska utmärka lärandet från förskolan till forskarutbildningen. Med bättre naturvetenskaplig utbildning kan vi säkra den framtida
kompetensförsörjningen. Det vet vi. Frågan är vad vi ska göra och hur vi ska agera för att nå ända fram? Naturvetardagen skriver ut några recept på framgång.

Anmälningsblankett :www.naturvetareförbundet.se

Välkommen.Doctoral Dissertations in Media Technology and Graphic Arts

Alex Jonsson: Enhancing on-line information sharing systems.
Friday March 30th at 2 p.m. in the Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.
Opponent: Professor Clive W Holtham, City University Business School, London, UK.Panagiota Koulvouvari, M.Phil: Organizational Learning in Dynamic Environments .
Friday March 23'rd at 2 p.m. in the Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.
Opponent: Fil. Dr. Björn Nilsson

Hjälp oss hitta IT-projekt i världsklass!

För fjärde gången utmanar Stockholm Sverige, Europa och världen i IT-tillämpningar.

IT-projekt från hela världen inbjuds att tävla i kategorierna:

· kultur och underhållning (Culture and Entertainment)
· hälsa och livskvalitet (Health and Quality of Life)
· den nya ekonomin (New Economy)
· miljö (Environment)
· offentlig service och demokrati (Public Service and Democracy)
· det globala samhället (A Global Village)
· utbildning och kompetens (Education)

Stockholm Challenge Award följer den svenska traditionen av att dela med sig av erfarenhet och kunskap på ett demokratiskt och öppet sätt för att bidra till att minska klyftorna mellan avancerade regioner och utvecklingsregioner. Samtidigt förstärks bilden av Sverige som ledande IT-nation.

Vi vet att det finns mängder med spännande IT-tillämpningar runt om i Sverige som alla har nytta av det stora nätverk och den givande läroprocess som ett deltagande i Stockholm Challenge Award är.

Den 1 april i år är sista dagen för projekten att anmäla sig till Stockholm Challenge Award 2001. Uppmana därför de IT-projekt du känner till att omgående anmäla sig till Stockholm Challenge Award på www.challenge.stockholm.se och kontakta oss för tips om var vi hittar IT-projekten i världsklass, info@challenge.stockholm.se

Vill du tala med oss som arbetar i projektet så finns vi alla presenterade på webbsajten med e-postadresser och telefonnummer.

Tack på förhand för all din hjälp!

Med vänlig hälsning

Monica Berneström
Projektledare Stockholm Challenge Award 2001

KTH ledigförklarar upp till 6 centrala doktorandanställningar
(s k excellenstjänster)

Du som snart tar ut din civilingenjörs-/arkitektexamen (motsv) eller just har gjort det har chansen att få en excellenstjänst om du har mycket stort intresse för forskarutbildning i något ämne vid KTH om du just är eller avser att bli inskriven som forskarstuderande
om du har höga betyg och/eller för övrigt sådana resultat i civilingenjörsutbildningen (motsv) att det klart framgår att du har synnerligen goda förutsättningar för framgångsrika forskarstudier i tekniskt vetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.

Läs hela annonsen:
http://www.kth.se/aktuellt/tjanster/Anst/Extj.html


INBJUDAN - Att skriva ett case

Olika strategier och preliminära förslag
Att använda IT i samband med caseskrivande

Välkommen torsdagen den 5 april till ett heldagsseminarium om att skriva case. Uppläggningen är anpassad till en grupp med blandad ämnesbakgrund.
Lokal är seminarierum Mimer i Aula Magna. Vi startar kl 9 och slutar omkring kl 16. Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Deltagarantalet är begränsat och "först till kvarn" gäller. Sista anmälningsdag är 28 mars. Så snart anmälningstiden gått ut återkommer vi till alla anmälda med en mer detaljerad information om seminariets innehåll. För personer som inte är anställda vid Stockholms universitet
utgår en avgift på 1.000 kronor Bindande anmälan sker direkt med den blankett du återfinner på www.pu.su.se/case/

Om du har några frågor kontakta gärna Yngve, Jonas eller Katarina J. Jonsson (katarina.j.jonson@pu.su.se).


Inbjudan till Ped-IT-seminarium!

Ped-IT - Distansverktyget e-learn@comenius

Stockholms universitet kommer att satsa mer på flexibelt lärande i framtiden. Några olika alternativa plattformar för distribution och kommunikation mellan lärare/handledare och studenter kan då bli aktuella. Dagens seminarium kommer att presentera en av dessa: Comenius kommer att visa den utbildningsplattform som ligger till grund för ramavtalet som Uppsala och 17 andra universitet och högskolor tecknat.

Utbildningsplattformen, benämnd e-learn@comenius, är utvecklad av Comenius.
Medverkande: Carl-Axel Petersson, Comenius.
Datum: 2001-03-14 Tid:9.00-12
Sista anmälningsdag: 2001-03-12
Plats: Seminarierum Bergsmannen, Aula Magna
Mer information och anmälan via PU:s hemsida,
http://www.pu.su.se/

 

forts. IPLab seminarium!

Sammanfattning

Att genomföra affärer är komplexa sociala handlingar som förutsätter olika former av kunskap hos de ingående parterna. Kunskapen gäller de varor eller tjänster som affären omfattar men även strategisk kunskap om själva den ekonomiska transaktionens förutsättningar och konsekvenser. Synsättet på kunskap i sig som en vara eller som en tjänst som kan handlas med är ingenting nytt i den mänskliga historien, men i vår samtid kanske vi ser en särskilt stark betoning på att kunskapen "i sig" är att betrakta som en vara eller en tjänst som kan utgöra en del av affärstransaktioner. Detta kan märkas i olika sätt att tala om vår samtid som ett "kunskapssamhälle" eller en "kunskapsekonomi".

Uttrycket "att handla med kunskap" kan teoretiskt förstås som att kunskap är någonting som man handlar eller agerar med, dvs. det är något som ingår i och är kännetecknande för olika former av social handling. Kunskap som handling är ett teoretiskt perspektiv som ser kunskap som oskiljaktig från de sociala processer där de utgör en aspekt och innebär därmed delvis en direkt motsats till det tidigare perspektivets syn på kunskap som en produkt, vara eller tjänst som man kan handla med.

Vid detta seminarium kommer jag att analysera några olika former av kunskapshantering som ofta går under benämningen "knowledge management". Denna form av kunskapshantering är en aktuell del av olika ekonomiska, organisatoriska och tekniska konsultativa praktikers repertoarer. Av särskilt intresse är att se hur de olika synsätten på kunskap som produkt eller process kan användas för att analysera dessa konsultativa praktiker. Av intresse är också att analysera de kommunikativa antaganden som utgör en grund för sådana konsultativa praktikers legitimitet och raison d‚etre. Det analytiska förhållningssättet är kritiskt, dvs. det handlar mindre om att utveckla strategisk handlingsberedskap eller annan form av design, än att granska de teoretiska förutsättningarna och dess implikationer för social och politisk praktik.


Teresa Cerratto, Ph.D.

NADA- IPLab

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Tors. 8 mars

kl. 10.15-12.00

 

 

kl. 15:15

Licentiatavhandling! Sal E2, Lindstedtsvägen 3, plan 3. Ola Knutsson presenterar sin licentiatavhandling med titeln: "Automatisk språkgranskning av svensk text"

Seminar in numerical analysis in room 4523: "High-Order Methods for Conservation Laws" by Achim Schroll, Lund University.
Fre. 9 mars

kl. 9.00

 

kl. 10.15

Doktorsavhandling! Ulf Andersson: Time-Domain Methods for the Maxwell Equations. Sal D3, Lindstedtsvägen 5, bv.

Sans Seminar! In room 4523 Pål Westermark at SANS will give a seminar entitled "Biochemical networks: an overview of quantitative descriptions and approaches to computer simulations".
Mån 12 mars kl. 13.15-14.00 Studentredovisning: Fysikmotor för interaktiv simulering i dataspel, Nada, seminarierum 1635 Peter Lundmark och Magnus Persson.
Fre. 16 mars

kl. 10.00-12.00

ILab seminarium: Per-Anders Forstorp i Rum 1625, Lindstedtsvägen 3, plan 6.
Fre. 23 mars kl. 14.00 Doctoral Dissertation in Media Technology and Graphic Arts. Panagiota Koulvouvari, M.Phil: Organizational Learning in Dynamic Environments. In Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.
Fre. 30 mars kl. 14.00 Doctoral Dissertation in Media Technology and Graphic Arts. Alex Jonsson: Enhancing on-line information sharing systems.
In the Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.

"Never interrupt your enemy when he is making a mistake."

Napoleon Bonaparte