Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 8 · 1 mars 2001 · Årgång 31       
NADA

PÅ GÅNG!

Kylan i huset
Vi har haft det kallt i vårt hus på Lindstedsvägen 3-5, speciellt på plan 6. Under den kallaste perioden var det endast 16 grader. Dagsläget är att Akademiska hus har isolerat yttertaket. I de tjänsterum som har varit kalla har det utplacerats fristående radiatorer. Trots detta är det fortfarande kallt i vissa rum. De personer som meddelat mig att det är kallt i tjänsterummen har fått termometrar för att under en vecka själva mäta av rumstemperaturen tre gånger per dag. Efter detta får vi bedöma vad nästa åtgärd blir.

Subventionerade motionsaktiviteter i KTH-hallen.
I Numero nr 2-2001 informerade jag om att Nada inför en möjlighet att få subvention på avgifterna till motionsaktiviteter som genomförs på KTH-hallen. Här kommer en liten påminnelse om detta Vi subventionerar 50%, dock max 250 kr/per person och termin. Rent praktiskt kommer det att fungera så här, du betalar själv terminsavgiften, du går med kvittot till Inga-Britt Ahlandsberg på plan 4 som ersätter enligt ovan. Vad gäller banhyra för exempelvis innebandy måste förutom kvitto även bifogas en deltagarförteckning.
Har du frågor kontakta mig !


Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Gunhild Arvidsson, 50% testledare på Cid.
Carina Edlund, 60% övningsassistent.
Felipe Wersén, 60% övningsassistent.
Kjeld Jensen, 20% forskningsingenjör på Cid.-.
Måns Nilsson, provanställning som 100% systemspecialist på KTHNoc
Ulla-Britt Lindqvist, provanställnings som sekreterare på plan 6.
Ulla-Britt ska även bistå plan 5 med vissa arbetsuppgifter.
Elisabeth Hegrad provanställs även hon som sekreterare men ska vara på KTHNoc.

Personerna kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Eva-Lena


Licentiatavhandling!

Torsdagen den 8 mars 2001 kl. 10.15-12.00 i sal E2, Lindstedtsvägen 3, plan 3, presenterar Ola Knutsson sin licentiatavhandling med titeln: "Automatisk språkgranskning av svensk text" Opponent/diskussant: Jussi Karlgren, SICS


Sammanfattning forts.


Exjobbsseminarium i datalogi

Onsdagen den 7 mars 2001 kl 15.15 i rum 4523 Lindstedtvägen 5, plan 5

Fredrik Lindholm, MD95
Utvärdering och implementering av säker elektronisk röstning
Sammanfattning
Arbetet är utfört vid SU och Ericsson Research.
Handledare: Mikael Goldmann, examinator: Stefan Arnborg

Fredrik Tamsen, F95
Gruppering av högdimensionella data med en blandning av probabilistiska principalkomponentsanalysatorer Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Sics.
Handledare och examinator: Anders Lansner


Seminariet leds av examinator Stefan Arnborg.


Cvap Seminar!

Seminar monday March 3 at 11:00 in BB2, Fiskartorpsvägen 15AProf. Heikki Kälviäinen
Laboratory of Information Processing
Department of Information Technology
Lappeenranta University of Technology (LUT)

INTELLIGENT INFORMATION PROCESSING


Abstract cont.
Studentredovisning: Fysikmotor för interaktiv simulering i dataspel

Mån 12 mar 13.15-14.00, Nada, seminarierum 1635 Peter Lundmark och Magnus Persson, F-96

Sammanfattning
I denna kurs har vi undersökt metoder för simulering, interaktion och modellering i storskalig miljö i realtid. Med storskalig menar vi den mänskliga synperceptionens område(>10^(-3) m). Med realtid menar vi att resultatet av de numeriska beräkningarna, givet ett tidssteg dt visas vid tiden t+dt i absolut tid. Dessa metoder är applicerbara inom alla industrigrenar där virtuell simulering gör sig gällande.

Vi har implementerat och analyserat modeller som berör parametriserade ytor, kollisionsdetektering, stelkroppsmekanik samt tygsimulering. Vi har också beskrivit metoder och teori som använts inom detta område, inte minst i dataspelsindustrin.


Cont. Cvap Seminar


Laboratory of Information Processing (http://www.it.lut.fi/research/ip/) in Lappeenranta University of Technology (LUT), Finland, is specialized in intelligent information processing. It has been founded in 1987, and since then, the number of staff growing from 4 to 25, more than 250 scientific articles, 11 doctoral theses, and nine licentiate theses have been published, i.e., the laboratory has produced 20 postgraduate degrees.

The laboratory is coordinating East Finland Universities Graduate School in Computer Science and Engineering (ECSE, http://www.it.lut.fi/opiskelu/ecse/ecse.html). The laboratory is a member of Intelligent Industrial Systems Laboratory (IIStLab,http://ee.lut.fi/iistlab/). IIStLab is the joint research institute of information technology, electrical engineering, and machine automation laboratories in LUT.

In this presentation, the research activities of Laboratory of Information Processing are introduced. The main research topic is intelligent information processing. One of Laboratory's primary goals is to build intelligent vision systems. Research areas are divided into activities on digital vision systems, soft computing applications, and software engineering, including activities in pattern recognition and machine vision, color vision and multispectral image processing, molecular computing, neural computing, and genetic algorithms.

There have been several industrial projects in Laboratory. The laboratory has had an active role in developing industrial applications of machine vision and neural networks in Finland. In this presentation, some of these applications are discussed.

forts. licentiatavhandling

Sammanfattning

Denna avhandling beskriver utveckling och utvärdering av en miljö för svensk grammatikkontroll, Granska. Fokus ligger på konstruktion av ett regelspråk, utveckling av regler för tre huvudkategorier av grammatiska fel och utvärdering av systemet. De felkategorier som täcks in är kongruensfel och särskrivna sammansättningar.

Forskning om automatisk språkgranskning bidrar inte uteslutande till att det utvecklas bättre program för grammatikkontroll. De metoder och algoritmer som utvecklas för att detektera fel och problem i språket är också mycket användbara för program som eftersträvar en robust analys av löpande text.

Regelspråket är objektorienterat och har konstruerats för automatisk språkgranskning och liknande tillämpningar. En av huvudidéerna var en integration av olika nivåer av språklig analys. En regel skall kunna utnyttja information från samtliga steg i den grundläggande språkliga analysen; från teckennivå till frasstruktur. Mycket kraft har också lagts på en tydlig och effektiv regelnotation.

Eftersom det till stora delar saknas allmänt tillgängliga samlingar av texter med många fel i har delvis ett teoretiskt perspektiv, baserat på beskrivningar av svensk grammatik, använts vid utformningen av granskningsreglerna. Några av fördelarna med detta är att reglerna är ganska generella och i någon mån anger hur en feltyp är konstruerad, samt att reglerna enkelt kan utvidgas och förbättras. Några av nackdelarna är att falska alarm uppstår och att ett litet misstag av regel-konstruktören får stor effekt på resultatet.

Utvecklingen av granskningsreglerna har också utgått från några begränsade samlingar av autentiska fel. Felsamlingarna bidrar med viktig information om hur felen är konstruerade och i vilken kontext de förekommer.

En utvärdering med Granska utfördes på cirka 200 000 ord från fem olika texttyper. Resultatet visade att det är skillnader i granskningsresultatet från olika texttyper. Ett vanligt fel i en texttyp förekommer nästan inte alls i en annan. I testkörningar påpopulärvetenskapliga artiklar upptäcktes nio av tio fel och fem av tio felrapporter var korrekta. I studenttexter var resultatet nästan det omvända; fyra av tio fel upptäcktes och sju av tio felrapporter var korrekta.

En mindre utvärdering med användare utfördes med Granska och en kommersiell grammatik-kontroll. Resultatet indikerar att användarna inte har några problem med att välja mellan olika feldiagnoser om ett av ersättningsförslagen är korrekt. En del användare verkade endast behöva själva detektionen från grammatik-kontrollen; korrektionen utförde de själva i texten. Falska alarm verkar vara av varierande svårighetsgrad: falska alarm från stavnings-kontrollen är ofarliga, men falska alarm från mer komplicerade feltyper kan orsaka skada i användarens text.

 

KVALITET OCH KOMPETENS samt MATEMATIKKUNSKAPER


KTH Learning Lab inbjuder till två mycket angelägna seminarier:

Onsdag 7 mars kl 15.00 (prick) - 17.00 Sal D2
Prof Bertil Rolf , Lunds Universitet, Karlskrona/Ronneby
Kvalitet & Kompetens
Vad innebär kvalitet i den högre utbildningen för Dig? Vad är lärarkompetens i högre utbildning och hur påverkar den kvaliteten?
Vilka faktorer påverkar kvalitet och kompetens?

Bertil Rolf har i sin forskning granskat kvalitets- och kompetensfrågorna.
I detta seminarium har du möjlighet att diskutera dessa frågor. Rolf har
publicerat en artikel, Nordisk Pedagogik nr1/1993 pp 5-14 ‰ Competence, professionality and quality maintenance in higher education‰ och en bok på området, Rolf, B., Ekstedt, E. & Barnett, R. (1993) Kvalitet och kunskapsprocess i högre utbildning. Falun: Nya Doxa. Han har särskilt fokuserat kvalitetsbegreppets innebörd. Med anledning av den intensifierade kvalitetsuppföljning av landets lärosäten som nyligen aviserats av HSV riktar vi nu särskilt fokus mot kvalitetsfrågorna.

Fredag 9 mars kl 10.00 (prick)-12.00, Sal D2
Univ Lekt Tomas Lingefjärd, Göteborgs Universitet
Kan vi använda kunskapstaxonomier för att undersöka och utveckla kunskaper i matematik? Är det egentligen möjligt att utvärdera förståelse av matematik?
Oavsett om svaret på denna fråga är ja eller nej, så utvärderar all matematiklärare sina elevers kunskaper på något sätt. Dessutom använder alla lärare taxonomier eller klassifieringar när de examinerar och värderar kunskaper i matematik. Föredraget kommer att ta upp Blooms taxonomi och en speciell variant av denna, kallad The MATH taxonomy (utvecklad i Australien) samt ge exempel på taxonomi-nivåer mad avseende på universitetskurser i matematik. Lingefjärd är matematikdidaktiker och bedriver forskning och utveckling av
matematikundervisning

VÄLKOMMEN!

Anmäl deltagande till helge@lib.kth.se ( vi behöver veta antalet deltagare)

Sans Seminar!

On 9/3 at 10.15 in 4523 Pål Westermark at SANS will give a seminar entitled "Biochemical networks: an overview of quantitative descriptions and approaches to computer simulations".

Very Welcome

Erik and Anders


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre. 2 mars kl 15:15

Ett seminarium i numerisk analys: "A Hybrid Godunov Type Method" Hideaki Aiso, National Aerospace Laboratories, Tokyo. Rum 1537.

Mån. 3 mars kl. 11:00 Cvap Seminar! In BB2, Fiskartorpsvägen 15A Prof. Heikki Kälviäinen, Laboratory of Information Processing, Department of Information Technology, Lappeenranta University of Technology (LUT). Intelligent Information Processing.
Ons. 7 mars kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi presenteras av Fredrik Lindholm och Fredrik Tamsen. Rum 4523 Lindstedtvägen 5, plan 5 .
Tors. 8 mars kl. 10.15-12.00 Licentiatavhandling! Sal E2, Lindstedtsvägen 3, plan 3. Ola Knutsson presenterar sin licentiatavhandling med titeln: "Automatisk språkgranskning av svensk text"
Fre. 9 mars

kl. 9.00

 

kl. 10.15

Doktorsavhandling! Ulf Andersson: Time-Domain Methods for the Maxwell Equations. Sal D3, Lindstedtsvägen 5, bv.

Sans Seminar! In room 4523 Pål Westermark at SANS will give a seminar entitled "Biochemical networks: an overview of quantitative descriptions and approaches to computer simulations".
Mån 12 mars kl. 13.15-14.00 Studentredovisning: Fysikmotor för interaktiv simulering i dataspel, Nada, seminarierum 1635 Peter Lundmark och Magnus Persson.

 

"A ship is always referred to as "she" because it costs so much to keep one in paint and powder."

Chester Nimitz