Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 7 · 22 februari 2001 · Årgång 31       
NADA

Meddelande från prefekten februari 2001

Professur i datalogi
10 personer har sökt professuren i datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar. Nu pågår processen att hitta sakkunniga som skall utses i mars.

Disputation
Ulf Andersson, numerisk analys disputerar den 9/3, Björn Eiderbäck, datalogi den 23/3 och Gunnar Ledfeldt, numerisk analys den 30/3

Licentiatseminarium
Anders Hedman presenterade sin licentiatavhandling den 21/2 och Ola Knutsson, människa-datorinteraktion presenterar sin den 8/3.

Enkät
Institutionen ska besvara en enkät angående strategiskt program på matematisk-naturvetenskaplig fakultet på SU. Enkäten har skickats till representanter för vardera forskningsinriktning samt studierektor. Ingrid Melinder och Jan-Olof Eklundh sammanställer och besvarar remissen, som är mycket informell.

Lärarkollegium

På professorsmötet framfördes behovet av att lärarna träffas och diskuterar olika utbildnings- och forskningsfrågor mer regelbundet. Lärarinternaten ger tillfälle till mer omfattande diskussioner, men dessa hålls en gång vart annat år. De pedagogiska seminarierna bör kunna ändra karaktär genom att bredda frågeställningarna och skapa en mer diskussions-framkallande mötesform.

Forskarstudieplaner

Det har kommit nya regler för de ämnesspecifika studieplanerna på KTH. Institutionen har fyra sådan. Vi avser att uppdatera dessa och fastställa dem under våren.

Huvudhandledare för forskarutbildningen
KTH har förändrat reglerna för kompetenskrav för och beslut om handledare av forskarstuderande. I normalfallet skall huvudhandledare vara professor eller docent och anställd vid KTH och då kan beslut fattas av prefekten. I annat fall fattas beslut av forskarutbildningsansvarig vid aktuell utbildningsnämnd.

Webbplats för forskarutbildningsinformation
Vi avser att göra informationen om regler från antagning till examination mer lättåtkomlig genom att skapa en egen webbplats för denna. Den kommer att fortlöpande uppdateras och prefektens ambition är att all praktisk information om forskarutbildningen ska kunna hittas från denna webbplats.

Lärare – Seminarium

Välkommen till en ny seminarieserie för lärare.
Under året kommer vi att ha två olika teman
- Kurser och Utbildning
- Professorernas tankar om forskning och framtid
Måndagar vid 15-tiden börjar vi med Nadatugget för att övergå till diskussion vid pass 15.15 Första mötet planeras till den 5/3.

Andra datum är 19/3, 2/4, 17/4 (tisdag), 7/5 och 28/5.Göran Grimvall, programansvarig på F inleder den 5 mars 15.15 i Seminarierummet 1537 Nadatugg på plan 4 vid 15-tiden

Vi har bett Göran Grimvall inleda och berätta om sin syn på utbildningsprogrammet Teknisk Fysik och hur Nadas kompetens passar in. Därefter vidtar en livaktig diskussion. Lärare på Nada har alltid haft ett speciellt intresse och känner ett stort ansvar för utbildningen i teknisk fysik och har också givit kurser under många många år. Vad behövs för att en samling kurser ska forma en hel utbildning?

Välkomna!


Ingrid Melinder och Kerstin Frenckner


Doktorsavhandling!

Ulf Andersson: Time-Domain Methods for the Maxwell Equations.

Fredagen den 9 mars 2001 kl. 9.00 i sal D3, Lindstedtsvägen 5, bv.


Hejsan!

Jag heter Jonas Jakku och Šr nyanstŠlld pŒ Delfi sedan drygt en mŒnad tillbaka. Somliga av er har kanske sett en ny person springa omkring med datorutrustning i korridorerna redan. Det lŠr ha varit jag. Jag Šr fyllda 25 Œr, och tidigare har jag bl a arbetat fyra Œr inom lŠkemedelsindustrin.Intensive Swedish Course for
Foreign Scientists and Professionals

Intensive Swedish Course for Foreign Scientists and Professionals. All levels - from beginners to advanced learners
Course length: 3 weeks, 7 lessons/day, 105 lessons in all
Periods: 2 - 20 July; and 23 July - 10 August
(They also arrange special courses for interpreters and translators)

Questions, details and applications/info:
http://www.glossa-sweden.com


SIRA

Stockholm International Reseachers Association
Stockholm lacked something to link visiting researchers together. During the year of 2001 Karolinska Institutet, Stockholm university, Royal Institute of Technology, Stockholm School of Economics and Södertörns Högskola University College will start an International researchers club in Stockholm.

If you are interested in joining SIRA, or to receive information about SIRA:s future activities, please e-mail sira@stockholmacademicforum.org.
Please note that no fee is charged to join SIRA.
Most welcome!


Seminarium i numerisk analys!


Ett seminarium i numerisk analys:
"A Hybrid Godunov Type Method"
Hideaki Aiso, National Aerospace Laboratories, Tokyo. ges 2/3 kl 15:15 i rum 1537.

Björn S

Janne Carlssons Stiftelse för
akademiskt ledarskap

Stiftelsens ändamål är att stimulera personer verksamma inom den akademiska världen att uveckla sitt ledarskap.

Stipendiet kan utdelas till en eller flera personer som har gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap, speciellt genom att utveckla samarbetsformer inom högskolevärlden och mellan denna och samhälle/näringsliv i Sverige.

Du inbjuds härmed att lämna namnförslag med tydlig motivering på lämpliga mottagare till stipendiet. Förslagen som bör ha inkommit till KTH senast 31 mars 2001, skall ställas till KTH, Registrator, 100 44 Stockholm. Märk förslaget med Dnr 930-89-01 Doss 33.

Upplysningar lämnas av rektor Anders Flodström,
tel 08 790 7001.


Rektor informerar idag!

Torsdagen 22 februari kl. 15.15-16.30, Sal F1, Linstedtsvägen 22.

Välkommen till min information för alla anställda på KTH, då jag kommer att lämna information och svara på frågor om

  • Årsredovisningen 2000
  • KTHs nya styrelse och aktuella organisationsfrågor
  • Arkitekturskolan
  • KTH syd
  • KTH Executive School
  • Nyheter från Kista och IT-universitet
  • Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik
  • och annat som dyker upp!

 

 

Systemgruppens nya webbplats!


Efter att ha gjort smygpremiär strax innan jul är det nu hög tid att göra lite reklam för systemgruppens nya webbplats här i Numero: http://www.sgr.nada.kth.se


Vi hoppas att ni kommer att få mycket nytta av den nya webbplatsen och ser gärna att ni hör av er till system@nada.kth.se och talar om vad ni saknar och uppskattar.


Systemgruppen, Nada

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Tors. 22 februari

kl 13:15


kl 13.30


kl. 15.15-16.30

Exjobbsseminarium. Magnus Ångman presenterar sitt examensarbete
"Beräkning av motorstråle från raketmotor". Rum 1537.

Exjobbspresentation! Marko Kupiainen: "A stability investigation of shock waves in gasdynamics". Plats: rum 1537


Rektor informerar!
Sal F1, Linstedtsvägen 22.
Fre. 23 februari kl. 10.15 - 12.00 IPLab seminar. Lindstedtsvägen 3, 6th floor- Room 1625. "Individual differences in hypermedia navigation -the influence of learning styles and cognitive abilities ?"
Fre. 2 mars kl 15:15

Ett seminarium i numerisk analys: "A Hybrid Godunov Type Method" Hideaki Aiso, National Aerospace Laboratories, Tokyo. Rum 1537.

Fre. 9 mars kl. 9.00 Doktorsavhandling! Ulf Andersson: Time-Domain Methods for the Maxwell Equations. Sal D3, Lindstedtsvägen 5, bv.

 

"The optimist thinks that this is the best of all possible worlds, and the pessimist knows it."

J. Robert Oppenheimer