Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 4 · 1 februari 2001 · Årgång 31       
NADA

IPLab seminar

"Design of a generic collaborative toolkit in a student organization" by Cristian Bodgan, CID-NADA/KTH

Friday the 16th of February, 10.15 - 12.00.
Lindstedtsvägen 3, 6th floor- .Room 1625

Abstract
The need for tailorability has been emphasized many times in the CSCW research. Generic toolkits/architectures are the usual alternative to specific applications in CSCW design, in an effort to leave as much room as possible for tailoring the CSCW system in the particular usage setting.

I will consider the specifics of tailoring collaborative systems using generic technologies in a student organization. The process that I observed can be shortly described as the adoption, rejection and reinvention of Lotus Notes (seen as a CSCW toolkit).

Various particularities, complexities and assumptions existing in the Lotus Notes design have lead to large and severe problems in the Lotus Notes systems' development and maintenance. As a response to this situation, a simple, controllable, "minimal clone" of Lotus Notes has been designed. As opposed to Notes development, development with the new technology can be done using minimal IT conditions (such as teletype terminals), specific to technically-heterogeneous student organizations. The organization has decided to port all its systems to this technology.

I argue that application tailoring can be a collaborative distributed activity and the importance of its computer support should be considered. Although applications can be similar in different settings, the activity of tailoring them can be very different.

Teresa Cerratto, Ph.D.

Invigning av KTH Linux Laboratorium

Datum: Tisdagen den 13 februari, 2001
Tid: 13:00 - 17:15 (inklusive kaffe och buffet)
Plats: Auditorium E1 (214 platser), Osquars Backe 2, KTH Stockholm.
Bonus: Vid invigningens avslutning kommer en IBM ThinkPad model X20 att lottas ut. Deltagande i lotteriet förustätter deltagande samt anmälan i förväg.
Anmälan: www.pdc.kth.se/news/events/ eller Monika Rydberg(KTH) på email; mry@nada.kth.se, eller på telefonnummer 08-790 6610 senast fredagen den 9 februari.

Linux är just nu marknadens snabbast växande operativsystem och är på god väg att etablera sig som en dominerande plattform inom ett stort antal olika applikations-områden såsom e-commerce, telekomm-unikation, mobilt internet samt högpresterande datorer och cluster. Allt fler attraheras av den höga flexibilitet, det stora utbudet av applikationer och det breda stöd för vitt skilda maskinvaror som Linux erbjuder. Ett tecken på denna etablering är det nyligen öppnade Open Source Development Lab i Beaverton, Oregon, USA med stöd från IBM och 18 andra företag. Den samlade kompetensen som Open Source ("Öppen Källkod") representerar är enorm och har manifesterat sig som en formidabel drivkraft inom Internettekniken och på senare tid också inom mer konventionella användnings-områden. Som det kanske mest framträdande enskilda exemplet på hur "Öppen källkod" kan utvecklas och anammas är Linux, enligt många en potentiellt
omvälvande teknik.

För att utforska dessa möjligheter, öppnar KTH med IBM som grundande sponsor KTH Linux Laboratorium Stockholm. Ett huvudsyfte med detta laboratorium är att i utbildningen utnyttja "öppen källkod" inom ett antal system- och användarnära områden. Exempel som kan nämnas är nätverksadministration, system-administration, mobil telekommunikation och Internetteknik, beräkningsteknik och program-varumiljöer för specifika tillämpningsområden såsom bioinformatik, hjärnforskning, grundläggande fysik, miljöstudier, strömingsteknik, och visualizering.

KTH Linux Laboratorium kommer att drivas i samarbete mellan Parallelldatorcentrum, PDC, och KTH Network Operations Center, KTHNOC, båda enheter inom institutionen för Numerisk Analys och Datalogi, NADA.Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning


Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning Stiftelsen, som instiftades den 5 maj 1946 för att hedra företagets grundare Lars Magnus Ericsson, som då skulle ha fyllt 100 år, har som ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att ge stipendier åt forskare och studerande för civilingenjörsexamen, som vill bedriva forskning på de områden av elektrotekniken, i vid bemärkelse, som är av intresse för bolagets verksamhet. Gränsen för "forskning" dras normalt vid examensarbetet. Stiftelsen ger ibland stipendier till teknologer, som vill göra examensarbete utomlands, mycket sällan för studier eller annan verksamhet före detta stadium. De flesta stipendierna går till forskarstuderande eller doktorer.

Sista ansškningsdagen 2001 Šr den 23 mars. Beslut meddelas alltid den 5 maj. Information om stiftelsen finns pŒ http://www.ericsson.se/SE/information/om
_ericsson/forskning.shtml

Ansökningarna bereds av Bengt Gällmo, Bengt.Gallmo@gotland.mail.telia.com, tel 0498-21 97 97, som också kan lämna ytterligare upplysningar.


Today's research training - tomorrow's scientific quality a PhD-course in scientific theory and methodology

Arrangedby NorFA and held in St. Petersburg 8 - 15 June 2001

NorFA arranges the course 'Today's research training - tomorrow's scientific quality' to mark its ten years anniversary of supporting cooperation in research and research training. The aim of the arrangement is to gather research students from different disciplines and from the whole Nordic-Baltic-Northwest Russian region to increase understanding between different cultures in the region thus giving an embryo for future cooperation. The course itself aims to give fundamental knowledge in research theory, methodology and philosophy, all fundamental elements to provide a good basis for the student's own research training. The course also aims to provide the student with skills to define, finance and manage a research project.

Application forms and further details will in a soon future be available on www.norfa.no

Sans Seminar!

On 9/2 at 10.15 in 4523 Sverker Sikström from Psychology dept at SU will give a talk entitled Habituation in episodic memory.

Very Welcome

Erik and Anders


Utlysning av doktorandresurser inom området Genomik och Bioinformatik


Den av regeringen nyligen inrättade Forskarskolan i Genomik och Bioinformatik (östra och norra Sverige) utlyser härmed, under förutsättning av vissa beslut, 15 doktorandresurser som kan sökas av projektledare vid följande universitet och högskolor: Stockholms universitet (SU; värdhögskola), Karolinska Institutet (KI), Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Linköpings universitet (LiU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet (UmU), Uppsala universitet (UU), Mälardalens högskola (MdH) och Södertörns högskola (SöH). Doktorandresurserna kommer att fördelas med 2 vardera till SU, KI, KTH, SLU, UmU och UU, och 1 vardera till LiU, MdH och SöH. Ytterligare 10 doktorandresurser kommer att utlysas i början av år 2002. En doktorandresurs motsvarar ett anslag om ca. 400 kkr per år i fem år (inkl. overhead).


Forskarskolans inriktning sammanfattas i begreppen genomik/proteomik (storskaliga studier av gener och proteiner baserade på information om organismers kompletta genetiska material) och bioinformatik (datorstödd analys av genomik- och proteomikdata, simulering av cellulära processer). Endast projektförslag inom dessa områden kommer att beaktas.


Ansökningarna kommer att bedömas av en från forskarskolan fristående expertgrupp.
Ansökan, som skall vara på engelska, görs på ett speciellt formulär som kan erhållas från http://www.dbb.su.se/~fgb där också närmare information om ansökningsförfarandet finns att tillgå.
Ansökan skall ha ankommit till Sekretariatet, Institutionen för Biokemi och Biofysik, Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm, senast torsdagen den 1 mars 2001 (märk kuvertet ”FGB -01”). En elektronisk version av ansökan skall samtidigt insändas till fgb@dbb.su.se.
För ytterligare information, se www.dbb.su.se/~fgb eller kontakta Per Kraulis (per@sbc.su.se).

RRV utreder samverkan!

Hej!
På uppdrag av regeringen utreder Riksrevisionsverket (RRV) för närvarande hur samverkan mellan universitet/högskola och näringsliv fungerar. En viktig del i utredningen är att fånga in forskarnas synpunkter och erfarenheter. Detta särskilt som det här är ett område där forskarna hittills inte har fått uttrycka sina åsikter och stödbehov i samma utsträckning som näringslivets representanter. RRV genomför därför en enkätundersökning riktad till forskare på 11 universitet och högskolor.

Vi vore mycket tacksamma om du ville gå in på http://www.pollux.se/rrv och svara på ett antal frågor. Här finner du också mer information om enkäten och vårt uppdrag. (Om du inte når webbsidan via länken ovan, starta din vanliga webbläsare och skriv in "http://www.pollux.se/rrv" i adressrutan)

Vi ber dig att svara på enkäten så snart som möjligt, dock senast onsdagen den 14 februari.
Tack på förhand!

Riksrevisionsverket

Mikrosystemseminarium!

Måndag den 19 februari 2001, 13:00 to 16:30.

Den 19 februari i år anordnar institutionen för Signaler, Sensorer och System (S3), avdelningen Mikrosystemteknik (MST) vid KTH ett seminarium på temat mikrosystemteknik. Detta i samband med att vi lanserar vårt nya avdelningsnamn Mikrosystemteknik (fd Elektrisk mätteknik).

Avsikten med seminariet är att ge en bild av den tillämpnings- och produktorienterade forskning och utveckling som idag sker inom det område som brukar benämnas mikrosystemteknik (MST) eller Mikroelektromekaniska system (MEMS).

Området inbegriper små mikromekaniska system med sensorer och aktuatorer som har funnit sina tillämpningar bl.a. inom bilindustrin, medicin-tekniken och biotekniken. Presentationerna ges under ett halvdagsseminarium av sex föreläsare, från näringsliv och akademi.
Information: http://www.s3.kth.se/mst/seminar

Seminarieserie om prototyping


Målet är att ordna en temadag med syfte att samla personer med ett intresse kring prototyper för att uppnå:
- en gemensam och mer nyanserad begreppsapparat för prototyper,
- en beskrivning av hur och när olika prototyper kan/ska användas i systemutveckling.

För att få bra substans och djupare diskussioner på temadagen kommer vi att arrangera en seminarieserie, med tre seminarier. Dessa kommer troligen att ligga på onsdagar mellan 15-17.
Det första seminariet kommer att vara den 14 februari, kl. 15.00-17.00 med inledande fika 14.30 hos oss på CID, Lindstedtsvägen 5, plan 6, för den som vill.

Lokal: seminarierum 1537, Lindstedtsvägen 3, 5 tr.
Tid: 15.00-17.00 (fika 14.30)
A Framework for the Engineering Management of Complex Systems Development - Lars Taxén, Ericsson Radio Systems AB.
http://cid.nada.kth.se/sv/seminarier/kommande.lasso?id=108
Seminarierna är gratis. Skicka din intresseanmälan till Michael Ortman, ortman@nada.kth.se, om du tänker närvara.
Preliminära tider för de övriga seminarierna är: 21 februari och 14 mars. Program kommer.

Temadagen planeras till den 28 mars. För att delta på temadagen ska du ha varit på minst 2 av de 3 seminarierna.

Läs mer på projektets webbsida: http://cid.nada.kth.se/ao/ao_prototyp.html
Välkomna


Michael Ortman

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 9 februari kl. 10.15 Sans Seminar! In room 4523: Sverker Sikström from Psychology dept at SU will give a talk entitled Habituation in episodic memory.
Tis. 13 februari kl. 13:00 - 17:15 Invigning av KTH Linux Laboratorium (inklusive kaffe och buffet)
Plats: Auditorium E1 (214 platser), Osquars Backe 2
Ons. 14 februari kl. 15.00-17.00 Seminarieserie om prototyping.Lokal: seminarierum 1537, Lindstedtsvägen 3, 5 tr. Första seminaret: A Framework for the Engineering Management of Complex Systems Development - Lars Taxén, Ericsson Radio Systems AB.
Fre. 16 febrauri kl. 10.15 - 12.00. IPLab seminar: "Design of a generic collaborative toolkit in a student organization" by Cristian Bodgan, CID-NADA/KTH
Lindstedtsvägen 3, 6th floor- .Room 1625.
Mån. 19 februari kl. 13:00 - 16:30. Mikrosystemseminarium! Plats I föreläsningssalen Q2 på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, plan 2, Osquldas väg 10
Tis. 20 februari kl. 10.15-12.00 Snabbkurs för lärare i kursadministration i rum 1537

 

"Everyone has his day and some days last longer than others."

Winston Churchill