Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 3 · 25 januari 2001 · Årgång 31       

NADA

SEMINARIUM: The art of questioning, listening and responding


CENTRUM FÖR CASEMETODIK

INBJUDAN TILL ETT HELDAGSSEMINARIUM OM
THE ART OF QUESTIONING, LISTENING AND RESPONDING
Ledare: Professor James A. Erskine
Tid: 9 maj 2001. OBS! Heldag från kl. 9.00 - 16.00.
Plats: Seminarierum Bergsmannen i Aula Magna, Stockholms universitet.

Du är hjärtligt välkommen till ett heldagsseminarium om att fråga,
lyssna och svara. Ledare för detta seminarium är Jim Erskine från Ivey
School of Business i Kanada. Professor Erskine har vid flera tillfällen
gästat Stockholm för att leda workshops om casemetoden. Han anses som en av de världsledande inom detta område. Detta seminarium på Stockholms universitet kommer att fokusera på dialogen mellan lärare och studenter. I olika interaktiva övningar behandlas hur man kan förbereda sig, hur man kan genomföra och hur man utvärderar det som Erskine kallar "discussion based learning using cases". Detta är ett fristående fjärde seminarium i Centrums serie av dialogseminarier. Uppläggningen kommer att vara anpassad till en grupp med blandad ämnesbakgrund och inga särskilda förkunskaper om caseundervisning eller andra problembaserade seminarier förutsätts. Arbetsspråket blir engelska.

Deltagarantalet är begränsat till högst 30 personer. Deltagaravgiften
för dig som är anställd/knuten till Stockholms universitet är 500
kronor. För övriga 1.000 kronor. Du kommer att faktureras avgiften.
Denna inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe/te (förmiddag och
eftermiddag).
Anmäl dig på adressen: http://www.pu.su.se/case/erskinecampus/
Vi vill ha in din anmälan allra senast den 15 februari. "Först till kvarn" gäller, så anmäl dig snarast! Observera att anmälan är bindande.

Välkommen!

Cvap Seminar!

At 11.00 on thursday this week, January 25, Michael Zillich will present the following seminar. The seminar will be held in BB2.

6 months at CVAP.
I will present the work that I have done since August together mainly with Danny and Dennis on using Support Vector Machine learning for object recognition and bringing object recognition together with visual servoing.


SIGRID ARRHENIUS´ STIPENDIEFOND

VID MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA
FAKULTETEN - STOCKHOLMS
UNIVERSITET

SENAST DEN 12 FEBRUARI 2001 SKALL ANSÖKAN VARA INKOMMEN I 10 EXEMPLAR PÅ SÄRSKILD BLANKETT
med därpå angivna bilagor till Matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms univer 106 91 Stockholm.

Ansökningsblankett finns på de berörda institutionerna och kan dessutom hämtas på
www.matnat.su.se/internt/index.html
Tre stipendier om 90.000 kronor vardera kommer att utdelas. Stipendium ges som ekonomiskt stöd åt lovande forskare vid Stockholms universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet, som skall avlägga doktorsexamen och bedriver avhandlingsarbete inom något av
FYSIKENS, KEMINS, MATEMATIKENS, ASTRONOMINS, GEOLOGINS eller METEOROLOGINS ämnesområden.

Avhandlingen skall avses bli framlagd under åren 2001 eller 2002. Sökande får inte ha disputerat vid ansökningstidens utgång.

 

 
 

C F Liljevalch J:ors resestipendier!

för studerande vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 35 år och som har studerat vid Stockholms universitet minst två terminer (före innevarande termin). Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga. Stipendium utdelas främst med hänsyn till den sökandes vetenskapliga begåvning och resans ändamål. C:a 800 000 kr disponeras. Inget stipendium understiger
3 000 kr.
Anvisningar för ansökan:
- ansökan på särskild blankett inlämnas i två exemplar
- aktivt deltagande är en förutsättning för bidrag till kongressresor o.dyl. (anges särskilt i ansökan, t.ex. uppgift om föredrag, poster)
- billigaste färdsätt skall beräknas
- traktamente utgår inte, däremot eventuellt bidrag till specificerade ökade levnadsomkostnader

Senast torsdagen den 15 februari 2001 skall ansökan vara inkommen i två exemplar på särskild blankett till Stockholms universitet, Studentbyrån, Stipendier, 106 91 Stockholm (besöksadress: Studentbyrån, Hus D, plan 4, Södra huset, Frescati).

Ansökningsblankett finns på hemsidan under rubriken Aktuella stipendier: http://www.su.se/forskning/stipendier/

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Tor. 25 januari kl. 11.00 Cvap Seminar! Michael Zillich: on using Support Vector Machine learning for object recognition and bringing object recognition together with visual servoing.
Fre. 26 januari

kl. 10.15

 


kl 14.15-15

In room 1537, Anders Fagergren will present his halftime seminar. Title: The neural control and learning of the human precision grip, a multidisciplinary modelling approach.

Exjobbspresentation. Jerome Long: "Extended multiphysics in FEMLAB - a prototype implementation" Presentationen äger rum i 4523

 

"The obvious is that which is never seen until someone expresses it simply."

Khalil Gibran