Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 41 · 21 december 2000 · Årgång 30       

NADA

Meddelande från prefekten december 2000!

Meddelande från prefekten december 2000 13/12-00

Professur i datalogi
En professur i datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar utlyses med ansvar för utbildningen i datalogi på Stockholms universitet. Professuren är placerad på Nada. Ansökning ska ha inkommit till registrator på SU senast den 22/1 2001. Annonsering sker i DN och Ny teknik samt genom riktade utskick. Hjälp gärna till med att sprida kännedom till presumtiva sökande.

Disputation
Lars Ivansson disputerade i datalogi den 17/11.

Licentiatseminarium
Duccio Fanelli har presenterat sin licentiatavhandling den 16/10 och Raul Tempone sin den 12/12. Båda är i ämnet numerisk analys.

Utvärdering av utbildningen i ämnet datalogi
Högskoleverket utvärderar utbildningsområde datalogi. Nada är en av 12 institutioner som ingår. Vår självvärderingsrapport finns på http://www.nada.kth.se/externt/datalogiutv2000. Platsbesök genomfördes den 7/12. 36 studenter, doktorander och lärare deltog i intervjuer under dagen. Bedömargruppens rapport beräknas bli klar i mars 2001.

Lektorat
- Henrik Artman har erbjudits och accepterat ett lektorat i MDI.
- Adrian Popescu kommer att anställas som gästprofessor under 2001. Han kommer att undervisa på Nadas kurser i internetteknik och sitta i KTHNoc s lokaler.

Adjunkt
Sten Andersson har anställts som adjunkt i datalogi från den 1/1-01.

Forskarassistent
Sammanlagt 13 personer har ansökt anställning som forskarassistent till minst 3 befattningar. Rekryteringsnämnden ska utse sakkunniga efter förslag från institutionen.

Doktorander
27 ansökningar har inkommit till 3 befattningar som doktorand.
Institutionen har beslutat att erbjuda Martin Hassel, Jonny Bigert och Rafael Pass anställning.Ingrid vill tacka alla för ett mycket framgångsrikt år!

Ingrid Melinder

Prefekten är bortrest!

Jag är bortrest mellan den 20 december till den 5 januari. Under den tiden är Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt.

Tänk på att ha god framförhållning! Det är låg tekniskt och administrativt stöd under mellandagarna.

 


Rättelse - handledarutbildning!

Christer Gerner som leder fakultetens handledarutbildningen meddelade igår att det uppstått ett fel i bokningen för vårens kurs. Som ni alla vet har vi gått ut till alla forskarassistenter med en inbjudan till
handledarutbildningen i vår och vi har även bett er anslå denna inbjudan så att den även når lektorer och professorer.

Jag vore mycket tacksam om ni vill meddela forskarassistenterna och ändra tiden på den inbjudan ni anslagit. Kursen i vår kommer att ges 14 - 16 maj (inte som meddelats i inbjudan 16-18 maj).

TACK för HJÄLPEN!

Jag ber att få önska er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

vänliga hälsningar

Bibi Pehrson
Matematisk-naturvetenskapliga
fakultetskansliet
Stockholms universitet
106 91 Stockholmtfn
+46 8 16 22 92
fax + 46 8 16 35 71

Betyg 6

För nedanstående kurser kommer vi att ansöka om att få använda betyg 6 under läsåren 2000/2001-2002/2003.
2D1310, Programmeringsteknik
2D1340, Introduktion till datalogi (införs först läsåret 2001/2002)
2D1342, Programkonstruktion
2D1343, Datalogi
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1413, Avancerad grafik och interaktion
2D1440, Avancerade algoritmer
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi
2D1446, Komplexitetsteori
2D1449, Kryptografins grunder
2D1450, Algoritmisk bioinformatik
För kursen 2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 för E måste vi samordna med övriga kursomgångar (D,F,T) innan ansökan skickas in.
Se http://www.nada.kth.se/~bengtl/gru.html, 2000-12-14 och http://www.nada.kth.se/~orjan/progk-betyg6.html för ytterligare information om hur det kommer att fungera i de olika kurserna.

Eftersom det handlar om ett tidsbegränsat försök med betyg 6 är det viktigt att vi samlar och sammanställer erfarenheter av försöket. Detta görs lämpligen i kursanalyserna för berörda kurser.

Studierektorer


Bengt Lindberg Viggo Kann


Bäste forskare och doktorand!


Stockholms universitet är även i år medarrangör till Venture Cup. Venture Cup är en affärsplantävling som arrangeras av universitet och högskolor. Tävlingen går ut på att uppmuntra forskare och studenter att ta steget från idé till företag. Venture Cup är, liksom Idéagenten och SU-Holding, flera viktiga initiativ för att stärka Stockholms universitets roll som bas för nya idéer och innovationer.

För mer information: www.venturecup.org

 

Professor sökes!

Datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar

Professuren är placerad vid den för Stockholms universitet och Kungl Tekniska Högskolan gemensamma Institutionen för Numerisk analys och datalogi.

En huvuduppgift i anställningen är att ansvara för och utveckla både grund- och forskarutbildning inom datalogi vid den matematisk- naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. I anställningen ingår att leda och utveckla forskningen inom relevant delområde, som kan vara databasteknik, programmeringsteknik, bioinformatik, "scientific computing", neuronnätsmodeller eller visualisering.
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att kunna anställas som professor ska följande kvalitetskrav gälla:
- väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå
- väl dokumenterad pedagogisk skicklighet

Vid tillsättningen ska vetenskaplig skicklighet väga tyngst. Pedagogisk skicklighet och förmåga att leda verksamhet och personal är också meriterande, liksom förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Flertalet professorer inom fakulteten är män. Universitetet välkomnar särskilt ansökningar från kvinnliga sökande.

Upplysningar lämnas av institutionens prefekt, Ingrid Melinder, tfn +46 8 790 77 98, e-post melinder@nada.kth.se. Fackliga företrädare är Bo Ekengren, SACO-rådet och Lars-Åke Säll, ST/ATF, tfn vxl +46 8 16 20 00.

Ansökan - på engelska - ställs till rektor. Utförligare information om anställningen finns på www.insidan.su.se/ledigatjanster.php3 Ytterligare information om formalia för ansökan lämnas av Ann-Charlotte Östblom, tfn +46 8 16 20 86 eller e-post ac.ostblom@natkan.su.se.
Relevanta hemsidor för ytterligare information:
Stockholms Universitet, www.su.se
Institutionen för Numerisk analys och datalogi, www.nada.kth.se
Universitetets anställningsordning, www.pb.su.se/anstaellningsordning.html
Välkommen med din ansökan med angivet ref nr SU 611-3051-00 senast 2001-01-22 till Stockholms Universitet, Registrator/PÄ, 106 91 Stockholm.
Ansökan per e-post eller fax godtas, men då måste undertecknat original också insändas. Registrators fax nr +46 8 16 38 66, e-post: registrator@su.se

 

 

 

 

 

 

 

GOTT SLUT !

År 2000 är snart slut. Det jag kan konstatera är att institutionen växer och vi blir allt fler. Vi har bl a tillförts nya verksamheter som Media och AMT. Detta är glädjande men medför nya utmaningar. Det ställer större krav på oss som organisation. De adminstrativa tjänsterna har varit tungt belastade och är det fortsättningsvis. Att vi dessutom är trångbodda gör det inte lättare. Alla dessa saker är vi medvetna om och försöker hitta nya lösningar för en smidig och rimlig service till alla. Rekryteringsarbetet efter administratörer pågår för att förbättra situationen.

Ingrids tema för 2001 är ”uppföljning”. Intressant. Vi behöver blicka tillbaka för att se om det vi gjort blev det vi ville eller måste vi spänna bågen ytterligare för att anse att det är bra. Nu gäller det att vi gemensamt följer upp de saker som vi genomfört. Det som först kommer i mina tankar är det gångna årets tema ”framförhållning”. Har vi blivit bättre med att ge alla inkopplade en chans att ha en framförhållning eller……..

Jag hoppas ni gör som jag, ser fram mot nya utmaningar år 2001. Personligen hoppas jag att vår tillväxt går i en något långsammare takt. Vi måste alla få möjlighet att hinna med alla frågor och uppdrag.

Till sist vill jag tacka för ett gott samarbete och önska er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År.

Eva-Lena

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

PÅ GÅNG

Semestertillägg
Lönekontoret meddelar att de lagt in semestertillägget för lärare och
doktorander motsvarande 28, 31 och 35 dagar beroende av din ålder. Tyvärr
har de inte tagit hänsyn till om någon har varit tjänstledig vilket kan
påverka tillägget. Flera personer kommer därför att få fel tillägg på
december lönen. Har du fått fel kommer detta att korrigeras på januari
lönen. Har du frågor kan du kontakta Christina Sörman, ank 7016.

Semesteruttag
Jag vill även informera om att jag har meddelat lönekontoret att under
förutsättning att du inte begärt att få spara semesterdagar så betraktar vi
att året semesterdagar är uttagna för yrkeskategorierna
- lärare
- doktorander
- forskare
- professorer
- forskningsassistenter.

Semestertillägget betalas ut på decemberlönen. I december var det fortfarande några personer som hade över 40 sparade semesterdagar vilket inte är tillåtet enligt regelsystemet. Lönekontoret betraktar dessa dagar som uttagna och justerar dagarna ner till den tillåtna gränsen på 40 dagar. Har du frågor om detta kontakta mig när jag är åter V 2 eller skicka ett e-post.


Eva-Lena

"Those who cannot remember the past are condemned to repeat it."

George Santayana