Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 36 · 16 november 2000 · Årgång 30       

NADA

IPLab Seminar

Friday, November 24 at 10.15 - 12.00 in room 4523
Linstedtsvägen 5, 5th floor.
Professor John Bowers, Royal Institute of Technology.
"Machinery in the New Factories: Interaction and Technology in a Bank's Telephone Call Centre"More information about the seminar is coming.

Welcome!

Teresa Cerratto


Vi flyttar!

VI FLYTTAR till A-huset, plan 5, i början av nästa vecka och stänger tillfälligt datorer och fax fredag em-tisdag fm. Våra nya rum ligger mot vändplanen och alldeles innanför dörren från trapphuset på plan 5. Telefonanknytningarna är desamma.

Enheten för internationella frågor och näringslivskontakter

Ake Nagrelius
STOCKHOLM UNIVERSITY


Resebidrag ur Wallenbergsstiftelsens
Jubileumsfond

Stiftelsen ställer 690 000 kr (netto) till förfogande för bidrag till främst yngre forskare vid Stockholms universitet, i första hand för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Undantagsvis kan bidrag utgå för utländska gästforskare.

Den som redan fått stipendiet kan inte påräkna ytterligare stöd de närmaste åren därefter. Medel som tilldelas denna gång disponeras längst t.o.m. den 30 juni 2002. En kortfattad reseberättelse skall inges senast en månad efter hemkomsten.

Om flera personer söker för gemensamt ändamål, skall en av dem stå som huvudsökande (övriga inger också ansökan). Ansökan görs på särskild blankett i två exemplar (ev. bilagor inges också i två exemplar). Särtryck, skrifter och dylikt skall inte bifogas. Yttrande över ansökningarna kommer att inhämtas från berörda dekaner.

Ansökan i två exemplar, ställd till Rektor, skall vara inkommen till Stockholms universitet, Registrator Elisabeth Eriksson, 106 91 Stockholm senast torsdagen den 30 november 2000.

Information och ansökningsblankett kan hämtas på http://www.su.se

CAS SEMINAR

THURSDAY 23 November @ 14.00, Fiskartorpsvägen 15

Concurrent Map Building and Self-Localisation for Mobile Robot Navigation, Tom Duckett
Applied Autonomous Systems, Örebro University, Örebro.

This talk addresses the problem of navigation by an autonomous mobile robot operating in large, indoor environments which have not been modified for the purpose of robot navigation. In attempting to navigate in unknown environments, a self-governing robot is faced with a fundamental dilemma: to explore and build maps of uncharted territory, the robot needs to know its location, but in order to know its location, the robot needs a map.

A complete solution to the problem of concurrent map building and self-localisation is presented, which is embedded in a hybrid deliberative-reactive control architecture. A particular contribution of the work is that all of the environment and location models, feature models and sensor-motor competences required for navigation are acquired independently by the robot. Consequently, the robot is able to build its own maps and navigate in many different, real world environments that are unfamiliar, without requiring intervention by a human operator.

In this talk, I intend to focus on the more novel aspects of the work, including a quantitative comparison of landmark recognition systems; global localisation after becoming lost; and a fast, on-line algorithm for learning geometrically consistent maps.

Further information and papers can be found on-line at http://aass.oru.se/~tdt

 
 
 

Minst tre forskarassistenter till Nada, Institutionen för Numerisk analys och
datalogi

inom våra huvudområden:

  • Datalogi - artificiella neurosystem, bildbehandling, datorseende och robotik, teoretisk datalogi speciellt effektiva algoritmer .
  • Människa-datorinteraktion - datorstött samarbete, skrivande och läsning med datorer, samt interaktiva programmeringsmiljöer och
  • Numerisk analys - lösning av differentialekvationer med tillämpningar.


Minst två forskarassistenter inom något av ämnesområdena datalogi, människa-datorinteraktion eller numerisk analys.
Ref nr 930-1203-00

En forskarassistent i datalogi med inriktning mot bioinformatik.
Särskild vikt läggs vid egen forskning där datalogiska eller matematiska tekniker applicerats på molekylärbiologiska problem.
Anställningen är placerad på Stockholm Bioinformatics Center,
www.sbc.su.se
Ref nr 930-1204-00

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst fem år före anställningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl.

Mer information kan hämtas på http://www.kth.se/aktuellt/tjanster/Anst/Foass_Nada.html

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 17 november

kl. 18.00

kl 13.00

KTHs personalfest på Kåren

Doctoral Dissertation: Lars Ivansson, "Computational Aspects of Radiation Hybrid Mapping." Kollegiesalen,

Tors. 23 november KL. 14.00

Cas Seminar!
Location: Fiskartorpsvägen 15. "Concurrent Map Building and Self-Localisation for Mobile Robot Navigation," Tom Duckett,
Applied Autonomous Systems,University, Örebro.

Fre. 24 november

kl. 10.15-12.00

IPLab Seminar!
Room 4523, Linstedtsvägen 5, 5th floor.
Professor John Bowers, Royal Institute of Technology.
"Machinery in the New Factories: Interaction and Technology in a Bank's Telephone Call Centre"

 

"It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit. "

Harry S. Truman