Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 14 · 13 april 2000 · Årgång 30       

NADA

Minnesanteckningar från Institutionskollegiet !

För er som missade institutionskollegiet den 20 mars publiceras nu minnesanteckningar i Numero.

Stipendier !


Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning utlyser stipendier.
Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning inom ämnesområdena reglerteknik, särskilt differentiell dynamisk programmering (DDP) inkluderande metoden med konvergenskontrollparameter (CCP), spelteori, flygmekanik och tillämpad matematik i vid bemärkelse, t ex inom människa maskinproblematiken, ekonomi eller medicinsk teknik med matematisk inriktning.


Ansökan ska senast den 12 maj 2000 skickas till Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning,
c/o Stina Järmark, Bernshammar,
586 65 Linköping.
Ange vilket belopp som sökes och till vilket ändamål, ett CV,
särtryck av relevanta vetenskapliga publikationer och övriga handlingar som Du önskar åberopa.
I år kommer sammanlagt omkring 90 000 kronor att delas ut.
Vidare upplysningar lämnas av Stina Järmark, 013-20 41 38 ,
Lars-Erik Andersson, 013-28 14 17 eller 013-17 82 78 (hem) och Carleric Weiland, tel 013-18 16 74.


Välkomna till ett extra CID-seminarium imorgon!

Fredagen den 14 april 13-14
Lokal: Seminarierum 1537
Lindstedtsv 3, plan 5, NADA, KTH
Gästföreläsare: Colleen Page
Usability Engineer
Microsoft - Mobile Devices Division
email: colleenp@microsoft.com. Colleen Page är 'Usability Engineer' på Microsoft Mobile
Devices Devision i Redmond, Seattle, Washington, USA. Hon arbetar med etnografiska metoder för att dokumentera och förstå IT användning, och hon samarbetar med systemutvecklare
framför allt inom utveckling av mobila system.

Information about workshop in random media

Information about workshop in random media, lecturers include A Kupiainen, K Gawedzki, G Papanicolaou, some travel grants still available:
http://www.icm.edu.pl/dzialalnosc/rmedia.html


Enheten för IT och media inbjuder
till seminarium om Corpus-projektet

Corpus: En distribuerad relationsdatabas för dynamisk och levande information.

Boka plats på webben via: www.illuminet.se

Frescati Hagväg 8, kl.: 15.30-17.30, tisdagen den 16 Maj.
Lättare mat och dryck, några tyngre talare och teknologier.

Välkomna!


Inbjudan att lämna förslag till mottagare av

KTHs Stora Pris
ur 1944 års donation

 

Priset utgår ur avkastningen från en donation av en anonym givare och uppgår i år till 800 000 kronor.

Förslag kan lämnas av alla svenska medborgare, företag eller institutioner. Förslagen, som bör ha inkommit till KTHs registrator senast den 17 april 2000, skall ställas till:
KTH, Registrator, 100 44 Stockholm.
Märk förslaget med diarienummer 930-304-00. Upplysningar lämnas av rektor Anders Flodström
tel: 08-790 60 00 vx.


FRN utlyser

Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 2001

Forskningsrådsnämnden disponerar anslaget för dyrbar vetenskaplig utrustning och högpresterande datorsystem. Anslaget är avsett för utrustning som kostar minst 2 milj. kr.

Ansökningen ska göras på en särskild blankett som kan hämtas via Internet: www.frn.se/blanketter.htm

 

 

Centrum för Naturresurs och- Miljöforskning (CNM) söker doktorander
från alla fakulteter som projektassistenter


Centrum för Naturresurs och- Miljöforskning (CNM), Stockholms universitet
CNMs uppdrag är att ansvara för SUs fakultetsövergripande verksamhet inom naturresurs- och miljöforsknings-området. CNM skall bl a katalysera miljöforskning över fakultetsgränserna och bedriva miljöinformation. CNM skall vara ett komplement till institutionernas verksamhet.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ingå i en grupp om ca 8 projektassistenter som består av doktorander från de 4 fakulteterna vid Stockholms Universitet och som CNM sätter ihop under våren 2000. I den gruppen kommer du att fungera som koordinator för nya doktorandsamarbeten vid SU. Syftet är att skapa ett forum för doktorander från samtliga fakulteter för att få igång en dialog, och gärna samarbeten över fakultetsgränserna, om forskning som rör samspelet mellan människan, samhället och naturen.
Du kommer även att medverka i utvecklingen av fakultesövergripande forskningsprojekt, kurser, seminarier och workshops. Du får en möjlighet att utveckla din egen kompetens och meritera dig inom ett snabbt växande forskningsområde. Du får också en möjlighet att vara med och bygga viktiga nationella och internationella nätverk.
Du kommer också att vara en länk mellan CNM och Albaeco, som är CNMs samarbetspartner för miljöinformation. Albaeco producerar populärvetenskapligt material som främst är baserat på miljöforskning från Stockholms Universitet. I arbetsuppgifterna ingår att både samla in vetenskapligt material och att ibland själv översätta vetenskapliga texter till populärvetenskapliga sådana, samt att vara uppdaterad på ny forskning och att hålla kontakt med olika institutioner och forskare.
Kvalifikationer:
Det är en fördel, men inget krav, om den egna forskningen berör samspelet mellan människan, samhället och naturen, och om den innehåller något moment av fakultetsövergripande karaktär. Ett starkt intresse för miljö- och naturresursfrågor är viktigt, liksom intresset för att kommunicera med andra doktorander, institutioner samt med grupper utanför universitetsvärlden. Ett krav är att du är antagen som doktorand vid SU. Ange i ansökan om du just nu är sökande till forskarutbildning, men ännu inte antagen.
Omfattning:
Arbetstiden motsvarar 4-8 timmar/vecka under minst 1 år, med möjlighet till förlängning 1 år i taget. Ersättning utgår per timme och motsvarar 5-20% av din doktorandlön. Arbetet som projektassistent bidrar till finansieringen (med 5-20%) för att möjliggöra ditt femte år i forskarutbildningen.
Med ansökan:
Bifoga CV, ange handledare och ge en kort beskrivning av din forskningsinriktning. Berätta om dina eventuella erfarenheter av tvärvetenskap, dina nätverk och samarbetspartners.
Ansökan skall vara CNM tillhanda senast den 30 april 2000.
Vid eventuella frågor, kontakta:
Christina Schaffer   eller         Carl Folke, föreståndare CNM
mailto:Schaffer@cnm.su.se
mailto:calle@system.ecology.su.se
Tel:16 36 65, 16 42 17
Skicka ansökan till:
Christina Schaffer
Centrum för Naturresursoch Miljöforsking
106 91 Stockholm

CID seminarium


"LoFi-prototyper"
Nils-Erik Gustafsson, MDI-expert på Ericsson Utveckling AB
Datum: 3 maj 2000
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Seminarierum 4523 (5tr), CID, KTH, Lindstedtsvägen 5.

Sammanfattning

Att använda enkla skisser, s.k. LoFi-prototyper för att visualisera tänkta
designlösningar är en kraftfull men tyvärr sällan använd metod.
Varför är LoFi så bra? Vilka eventuella nackdelar har metoden? Åsikter och
erfarenheter från användning i industri och akademi ventileras.
Nils-Erik Gustafsson, Expert in Human Factors vid Ericsson Utvecklings AB,
arbetar dagligen med användbarhets- och dialogdesignfrågor. Understundom
gästföreläser och undervisar han med förtjusning, t.ex. på LiTH, KTH, SU
och Designhögskolan i Umeå. Han är också gästforskare på CID.

Last chance to have your picture taken!

Tomorrow, friday, is your last opportunity to have your picture taken. The process takes no more than 10 minutes. In fact, at the press of a button it will all be over.

So, no more "maybe later" or "I'll think about it."

Just type in the following address in your web-brower and pick a time that's suitable for you!

https://fotomat.citu.kth.se

Rickard Buch

 

 

Minnesanteckningar från Institutionskollegiet den 20 mars 2000


Ingrid Melinder hälsade samtliga välkomna till institutionskollegiet.

1. Nya personer på Nada
Eva-Lena Åkerman presenterade Nadas nyanställda, nämligen:
Ann-Sofie Ljunggren institutionssekreterare, Åsa Segerstolpe, sekreterare, Tomas Melin fo.ing på PDC, Ola Vahtras, applikationsexpert på PDC och Leif Kusoffsky, univ.adjunkt

2. Resultat av arbete under 1999
Under 1999 har vi rett ut hur Nadas medel (Gru och FoFu) har använts och tagit fram förslag till hur de borde användas - Nar.
Lärarbemanning har gjorts och förslag har tagits fram till hur det borde göras - Blad

3. Planeringssamtal
Individuella planeringssamtal skall ske med alla lärare i samband med den nya kursbemanningen. Det kommer att få en speciell form med aktuell lärare, studierektor och prefekt/professor inblandade.
Principen är att lärarens samtliga arbetsuppgifter skall beaktas oavsett finansiär i samklang med det nya läraravtalet: undervisning, forskning, individuell utveckling (vetenskaplig och pedagogisk) och administration.
Studierektorerna kommer att hålla ett särskilt informationsmöte för lärarna måndagen den 3 april kl. 15:15.

4. Nytt sätt att fördela fakultetsmedel till Nada - Fakir
KTH tilldelar institutionen större delen av alla medel och institutionen bär ansvaret för att medlen fördelas klokt till bl a professorer, lektorer, forskarassistenter, forskare, post doc och doktorander.
Pengarna skall täcka: lärares forskning, handledning av doktorander, forskar-utbildningskurser, resebidrag, administration, drift, avskrivningar, lokaler samt KTHs och SUs gemensamma kostnader.

5. Ny lokalplan på KTH
KTH avser att säga upp Lilljanshuset där CVAP/CAS har sina lokaler.
I en ny lokalplan föreslås Nada fortsätta att disponera nuvarande lokaler i 43:3 och att samla viss verksamhet i byggnad 43:22. Nada har ställt sig positiv till detta förslag. Vi kommer att närmare planera för vilken verksamhet som bör placeras i 43:22 och hur lokalerna i 43:3 ska disponeras.

6. Nytt om datorer
I år är det ett mellanår och Nada kommer endast att göra de allra nödvändigaste investeringarna för grundutbildningen.
Det innebär: 8st datorer till Turkossal, 9 i Arkvariet, 12 i Voljären och 10 i Terrariet.
Nada har också gått igenom behovet av datorbyte för personalen och de äldsta datorerna kommer att bytas ut. Det handlar om 60-80 st.
Under mars månad kommer beslut att fattas om antal anslagsfinansierade datorer och gruppansvariga får lämna förslag till val av datorer.

7. Nytt löneavtal
Det gamla löneavtalet löper ut den 31 mars. På grund av sjukdom kommer endast en schablonmässig lönerevision att kunna göras. Därefter kan prefekterna göra en översyn för att lyfta fram de som har fått betydande förändring av uppgifter och/eller ansvar. Vid pennan

Ingrid Melinder/Birgit Ekberg-Eriksson

PÅ GÅNG


Information från PREVIA
Alla anställda på KTH erbjuds undersökning av s k födelsemärken på Previa.
Undersökningen utförs av Dr Karl Aase, som är specialist i hudsjukdomar och som snabbt bedömer hudförändringar och som är i behov av eventuellt ytterligare åtgärd.
Boka tid på ank 8881 mellan 08.00-10.00. OBS begränsat antal tider först till kvarn gäller.

Eva-Lena

Nyanställda
Följande personer har fått en anställning på Nada
Vi har anställt Monica Rydberg som sekreterare till Cid och PDC. Monica är vikare för Anette Arling som ska ha barn i maj.
Martin Hassel, forskningsingenjör på IPLab t o m 2000-12-31
Kristina Lundquist, utredare på Cid t o m 2000-06-30
Leif Kusoffsky, adjunkt.
Björn Danielsson, systemspecialist på KTHNoc.
Per Olovson nättekniker på KTHNoc t o m 2000-1016
Joel Brynielsson, doktorand på TCS
Gustav Hast, doktorand på TCS
Välkommen till oss på Nada

Personerna kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Eva-Lena

 

 

 

Nyheter från Systemgruppen!

Nya PC-datorer i sal
Systemgruppen har uppgraderat datorerna i blå sal och bytt ut maskinerna i Akvariet till snabba Dell-datorer med 600 MHz Pentium III-processorer, 128 MB minne och snabba grafikkort.
Datorerna i Terrariet och Voljären ska också bytas ut så snart vi kan med hänsyn till pågående kurser. Datorerna finns och skärmarna är redan på plats. Vi arbetar också på att uppgradera och förbättra utbudet av kommersiella programvaror nycklade med keyserver på samma sätt som i MacOS-miljön.
Vårt mål är att kunna växla mellan Windows 2000 och Linux i PC-salarna senast till hösten efter önskemål från kursansvariga. Normalt kommer vi att köra Linux i en sal och Windows 2000 i de andra. Växlandet kommer att ske med en ominstallation, så det är inte något som kommer att ske från dag till dag, utan snarare från period till period. Det kräver också lite planering och samordning av kurser som vill använda salarna. Vi kommer inte att ha så kallad "dual boot" pga de svårigheter det innebär i samband med automatisk administration, åtminstone inte initialt.

Samt ett inlägg från Ragnar:

DEN SVARTA MÅNDAGEN
Vissa dagar är inte lika roliga som andra. Måndagen den 28 februari i år var en av de mindre roliga. När jag anlände till Nada var det inte mycket som fungerade, i alla fall inte på UNIX-datorerna. De flesta PC- och Macanvändare kunde använda sina datorer, men stillastående UNIX-servrar, för sådant som e-post och webb, gjorde livet surt för dem också. Det var tydligt att det var vårt distribuerade filsystem, AFS, som var boven i dramat, men inte alls lika tydligt vad det var för problem som AFS hade. Det dröjde ända fram emot kvällen innan vi lyckades isolera problemet. Då hade vi spenderat hela dagen i vår datorhall tillsammans med tillskyndande hjälp från PDC, Elektro och Arla-gruppen (Arla är en fri AFS-implementation som utvecklas här på KTH). Det visade sig till slut att det var trasig routing (trafikdirigering) i datornät nere på kontinenten som spökade. En del AFS-trafik lyckades hitta fram till oss trots att det inte fanns någon fungerande väg tillbaka. Detta var nog för att försätta hela Nadas datormiljö i katatoni, men med hjälp av en temporär brandvägg för inkommande AFS-trafik försvann symptomen helt och Nadas datormiljö kunde börja fungera igen.
Vi har nu fått en ny version, 3.6, av AFS som inte har detta problem och vi passade på att snabbt installera denna på alla våra AFS-servrar i helgen. Normalt brukar vi prova en ny version ordentligt innan vi sätter den i drift, men eftersom vi har haft så mycket problem med version 3.5 så har vi chansat på att 3.6 skall vara bättre. Vi får hoppas att det stämmer. Version 3.6 kommer nu succesivt att installeras även på alla klientdatorer.
Den temporära brandväggen är förstås borttagen, så nu går det att köra mot vår AFS-cell från hela internet igen.


Ragnar Andersson

Kurs i Finland!

Mathematical Modelling in Finance and Telecommunications
In particular, use of non-Markovian, eg. fractional Brownian motion in such modelling
Nauvo, Finland August 19-22
Speakers:
Jeanblanc, Peskir, Molchan, Konstantopoulous
Contact:
Esko Valkeila, Dept of Mathematics, Helsinki University
Esko.Valkeila@helsinki.fi
Paavo Salminen, Aabo Akademi
Paavo.Salminen@abo.fi
Financial support available to Swedish and other Nordic nationals


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

fre. 14 apr. Kl.13-14 Cid seminarium: Colleen Page Usability Engineer
Lokal: Seminarierum 1537.
Veckans Citat: "There is nothing permanent except change."

Heraclitus