Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 9 · 9 mars 2000 · Årgång 30       

NADA

Meddelande från Prefekten

Nadas utvecklingsplan
Under 1999 har institutionen arbetat med att ta fram en ny utvecklingsplan. Avsikten är att fastställa den under styrelsemötet den 23/3. Alla bereds tillfälle att lämna sina synpunkter till prefekten under mars månad.

TFR och datalogi
TFR har utvärderat de forskargrupper som de bidrar till inom området datalogi. På Nada gäller det Cvap, Sans och TCS.

forts.


Två nya Nadakurser om Internet

Under period 4 går två nya kurser:

Kursstart: mån 13 mar 10.15-12.00, rum 1537
2D1382 Webbservertillämpningsprogrammering
(kursledare Tommy Palm, tommy@nada.kth.se)

Kursstart: ti. 14 mar. 8.15-11.00, rum 1537
2D1390 IP-routning inom enkla datornät (kursledare Malin Carlzon, malin@nada.kth.se).

Lärare, doktorander, assistenter och handledare på Nada är välkomna att följa dessa kurser. Kurserna kommer att ges varje år i fortsättningen, så det är bra om flera lärare lär sig dessa ämnen.

Mer information om finns på kursernas webbsidor. Skicka ett brev till kursledaren om du vill läsa någon av kurserna.

Viggo Kann

IPLab seminar - Haptic Interfaces

Jan Östman, ReachIn Technologies &
Eva-Lotta Sallnäs, IPLab
Date: 9 March 2000Time: 13.00 - 15.00
Place: Room E2, KTH, Lindstedtsvägen 3, 3rd floor.

Abstract: Jan Östman talks about the system that has been developed at ReachIn that makes it possible to both see and touch virtual objects. The touch sensation is mediated by PHANToM, a system (developed by Sensable Technologies) that provides haptic force feedback. Both the form and weight of virtual objects and the elasticity of materials etc. can be perceived. Areas of application, like virtual surgery with haptics and touchable digital mock-ups, will be described at the seminar. The haptic force feedback system will also be demonstrated in order to make it possible for the audience to touch virtual objects themselves.

For more information http://www.reachin.se/ .
Research at IPLab about multimodal interfaces including mediated touch, will be presented by Eva-Lotta Sallnäs in the introduction.

KTH, Lindstedtsvägen 3. 3rd floor, Map:
http://cid.nada.kth.se/sv/karta.html
Time: 9 March, 13.00-15.00.
Room E2.

Välkomna/Welcome,

Eva-Lotta Sallnäs


Chans för Svenska IT-företag!

För sjätte gången inbjuds innovativa IT-företag att tävla om det Europeiska IST-priset. I år är tävlingen öppen för IT-företag i totalt 31 länder.

IST-priset betraktas av många som det mest prestigefyllda pris ett IT-företag kan vinna. Förra året tog svenska företag storslam i tävlingen genom att lägga beslag på de tre första-priserna. Utöver äran vann de svenska vinnande företagen 200.000 ecu vardera.

Årets tävlingsbidrag ska vara The European IST Prize/Euro-CASE tillhanda senast den 16 maj.

Information om tävlingen samt anmälningsformulär, finns på:
www.it-prize.org

 

 

 

Tage Erlanders gästprofessur

Inbjudan att nominera kandidater

NFR inbjuder landets matematikinstitutioner att senast den 31 mars 2000 inkomma med förslag till innehavare av Tage Erlanders gästprofessur för år 2002. Kandidat, som föreslås bör vara tillfrågad. Rådets ambition är att professuren omväxlande skall erbjudas en biolog, en kemist, en fysiker, en geovetare och en matematiker.

NFR utser varje år innehavaren av Tage Erlanders gästprofessur bland de kandidater, som nominerats av universiteten. Innehavaren av Erlanderprofessuren skall vara en internationellt mycket framstående forskare, som under ett år förlägger sin forskning till en svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Förslag på innehavare av Tage Erlanders gästprofessur skall vara Registrator tillhanda senast 31 mars 2000 under adress:

NFR
Box 7142
103 87 Stockholm


Doktorander Sökes!

University: Växjö Universitet
Department: Institutionen för matematik och systemteknik
Positions: Doktorander i matematik/tillämpad matematik
Deadline: 19 April 2000
Contacts: Mathias Hedenborg, 0470-70 86 38, mathias.hedenborg@msi.vxu.se
Hans Frisk, 0470-70 84 01, hans.frisk@msi.vxu.se
Web-info: http://www.vxu.se/start/aktuellt/
job/doktorander_matematik.html

Höjning av abonnemangsavgift

Abonnemangskostnaden som har varit oförändrad sedan 1992 höjs nu för att täcka samtliga telefonikostnader.

Mer information om tjänsterna som ingår i abonnemangen finns på Teleservice informationssida i www.

 

CID deltager i utställningen PLEXUS på Tekniska Museet

9 mars - 29 december, 2000.
Invigning - torsdagen den 9 mars, mellan 17.30-21.30, med bl.a. CID:s föreståndare Yngve Sundblad.
Mer info finns på Tekniska Museets webbplats: http://www.tekmu.se/

Ur pressmeddelandet från Tekniska Museet

PLEXUS exponerar dagens och framtida visualiserings- och kommunikationssystem med allvar och på lek. Kungl Tekniska Högskolan flyttar en del av sin forskning till Tekniska Museet under hela år 2000 och besökarna hjälper till med experimenten! I "Urmänniskan möter Superman" visar Samara Braga sin VR-baserade film Skuggornas Härskare och låter besökarna delta i produktion av den kommande filmen. De ska själva uppleva och skapa VR scenerna. Skörden ska bidra till forskningen kring bildbegreppen. Flera tävlingstillfällen för ungdomar i att skapa sin egen interaktiva VR-modedesign ingår i konceptet.

CID, KTH erbjuder barn och ungdomar möjlighet att tillsammans - med flera möss samtidigt - skapa bilder och utveckla berättelseteknik och gemenskap genom "Kidstory". De äldre kan i den tredimensionella internetvärlden Active World möta människor från världens alla hörn.

Andra interaktiva möjligheter finns i Bino och Cools Cybermodevisning "Mirror to the next millenium" där besökaren interagerar med virtuella modeller till Ralphs Lundstens musik. Det finns annat att titta på: datadesignade modeller av skiftnycklar och motorer som byggts av maskin med hjälp av laser. I "Artificiell Intelligens" hörn kravlar i interaktion med betraktaren den söta lilla robotinsekten som just kläckts ur ägget. Se ett fruset ögonblick av ljus med Nils Abramsson och se hur fort ljuset färdas i modell av Mats Fredriksson. Pricka för en text med C.Pen och läs den på skärmen. Tala om för datorn vad den ska skriva med FreeSpeech och res över Sverige med 3D-Atlas. Hologram och även kärlekens detektor är en del av Plexus år 2000!
Gert Ekström Tekniska Museet

För mer information kontakta:
Madelène Westerlund, Tekniska Museet, tel 450 55 54,
epost: madelene.westerlund@tekmu.se
Samara Braga tel 070 743 78 70.
epost: samara@nada.kth.se

 

 

Exjobbsseminarium

Tisdagen den 14 mars 2000 kl 15.15 i rum 4523
Per Cederberg, D93
Automatisk generering av grafiska gränssnitt -- från formella beskrivningar till källkod i Java.

Arbetet är utfört vid Ericsson Telecom AB
Handledare: Viggo Kann och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Linnéa Löfstedt
Mårten Backström, E93
Predicering och säkerställande av produktivitet hos två nya mobiltelefonkoncept: the Finger-Joint-Gesture palm-keypad och the Invisible Phone Clock

Arbetet är utfört vid Ericsson Radio Systems
Handledare: Ann Lantz och examinator Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Clara Gustafsson


Exjobbsseminarium i datalogi

Två SU-studenter presenterar sina examensarbeten fredag 10 mars med start kl 10.00 i seminarierum 4523 (Lindstedtsvägen 5, plan 5).

Marcus Seyffarth, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning:
Scout: Webbaserat projektsystem - databasdesign och säkerhet.
Arbetet har utförts vid Öhman Financial Systems
Handledare vid Nada: Serafim Dahl

Mireya Morris, fristående kurs:
Export och import av databasstruktur och filstruktur - Utveckling av en Java-applikation för export till XML-dokument
Arbetet har utförts vid Ericsson Business Consulting Sverige
Handledare vid Nada: Viggo Kann

Caroline

Expeditionen

Förrummet till expeditionen, plan 2 skall användas för aktuella kursers/lärares behov av
1. Distribution av mtr som delas ut på föreläsningar och övningar (restupplagor). Använd pärmar med registerblad som avskiljare mellan olika uppsättningar av utdelat material.
2. Återlämning av labbar och hemuppgifter. Olika kurser har olika behov. För mindre kurser bör en samlingsbox fungera bra, för större kurser med flera lärare inblandade bör en samling av samlingsboxar eller en samling av lådor fungera.
3. Studentinlämning av labbar och andra hemuppgifter. Även här har olika kurser olika behov. Slutna (fasttejpat lock med instoppningsöppning) eller öppna enstaka lådor eller samling av lådor bör fungera för alla kurser.
4. Distribution av tentalösningar direkt efter tentamen.

Det är viktigt att pärmar och lådor märks tydligt så studenterna lätt kan hitta det de söker. För att få ett flexibelt system som det ändå är lätt att hitta i finns endast bokhyllor i rummet. Antalet hyllor räcker förhoppningsvis till så att de stora kurserna Programmeringsteknik, Inda, Tilda, Numme gk, ... får ett eller flera hyllplan var för pågående kursomgång/ar. Hyllan kan då märkas upp med en stor och tydligt skriven lapp och på hyllan kan allt som har med kursomgången finnas tillgängligt. Expeditionen kan hjälpa till med anvisning av hylla, och märkning: inplastad datorskriven lapp med stor text. Kurser med mindre omfattande in- och utlämning får samsas på några hyllor. Tydlig märkning av hyllor (varierar från period till period) och pärmar, boxar och lådor är också här väsentlig.

Kursledaren ansvarar för pärmar, boxar och lådor samt uppmärkningen
av dem. Pärmar, register och samlingsboxar finns bl.a. i kontorsförrådet på plan 4. Tomma kopieringslådor med och utan lock finns hos Christer W.

Viktigt är att kursledaren plockar bort pärmar, boxar och lådor rimlig tid efter kursslut så förrummet endast används för pågående kursomgångar. Du kursledare som har gammalt mtr i förrummet (nedflyttat från plan 4) ta hand om det nu. Vid behov kan mtr flyttas in på expeditionen, eller hellre till kursledarens rum. Ej uthämtade labredovisningar od kan sedan slängas av kursledaren ett år efter kursslut.

Bengt Lindberg


Utvecklingspengar, GRU

I samband med omorganisationen på KTH och sänkningen av HÅS/HÅP ersättningen har de programansvariga tilldelats medel för utvecklingsarbete inom grundutbildningsområdet (GRU). Om du har ideer till pedagogiska projekt och/eller samarbeten bör du omgående kontakta någon av studierektorerna Viggo Kann eller Bengt Lindberg. För D-programmet har vi redan utarbetat en ansökan. Du som har eller får projektpengar i anslutning till GRU skall informera Bengt Lindberg så vi vet vad som pågår och kan hitta rutiner för eventuell fakturering för utförda projekt.

Bengt Lindberg


Kurssamarbete, GRU

Lärare från Nada medverkar ibland i kurser som ges av andra institutioner. Överenskommelse om principer för ersättning bör göras skriftligt före kursstart och i samarbete med någon av studierektorerna Viggo Kann eller Bengt Lindberg.

Bengt Lindberg

Meddelande från prefekten mars 2000

Numerical analysis and computer science
För att få en konsekvent översättning av datalogi till engelska har institutionsstyrelsen en 26/1 beslutat att datalogi översätts till computer science både i institutionsnamnet och för det akademiska ämnet. Detta gäller från och med nu. Alla bör bidra till att denna ändring genomförs konsekvent. Detta gäller speciellt i nya rapporter, på webbplatser, brevpapper mm. Närmare detaljer kommer att lämnas senare under våren.

Nadas utvecklingsplan
Under 1999 har institutionen arbetat med att ta fram en ny utvecklingsplan. Avsikten är att fastställa den under styrelsemötet den 23/3. På kollegiet i höstas gick vi igenom tankar kring institutionens utveckling och på kollegiet den 20/3 kommer vi också att kunna diskutera utvecklingsplanen. Arbetet med framtagning av denna har skett i professorsgruppen och i en speciell grupp utsedd av Gru-gruppen. Alla bereds tillfälle att lämna sina synpunkter till prefekten under mars månad. Därefter kommer den att tryckas. Nuvarande version kan hittas på Nadas interna sida: http://www.nada.kth.se/~bengtl/utvplan.html

Stockholm Bioinformatics Center, SBC har bildats med institutionen för Biokemi, Stockholms universitet, som värd. Kontaktperson på KTH är docent Jens Lagergren, universitetslektor på Nada, och som lokalmässigt har flyttat till SBC i Arrheniuslaboratorierna, Freskati. Även KI är part i SBC. Vi räknar med att utlysa en forskarassistenttjänst inom datalogi med inriktning mot bioinformatik under innevarande år. Invigning äger rum den 10/3 kl 15-17.

Disputation
Lars Arvestad disputerade den 27/1 och kommer de närmaste månaderna att jobba på SBC.

Licentiatseminarium
Christian Wauquiez presenterade sin licentiatavhandling den 15/2.

Citu
Rektor har beslutat att KTHB, Didaktik, Språk och Citu bildar ny institution från och med 1/1-00. Innan denna institution kan samlas i nya lokaler (2001?) kommer Citu att vara kvar i nuvarande rum på plan 6. Nada kommer att som hittills samarbeta med Citu, men vi kommer att behöva göra tydliga överenskommelser. Vi håller på att ta fram nya rutiner och är övertygade om att det goda samarbetet ska kunna fortsätta och utökas.

TFR och datalogi
TFR har utvärderat de forskargrupper som de bidrar till inom området datalogi. På Nada gäller det Cvap, Sans och TCS. I slutrapporten "Computer science in Sweden, An international evaluation of the research supported by TFR, December 1999" kan man finna mycket goda omdömen för dessa.
Jag citerar för Cvap: "This group is one of the top 5 in Europe in computer vision
.... It has the vision of the field, it has the ideal combination between theoretical and experimental work, and it is truly in a leading position to chat the waters of research in Computer Vision area. The group is well plugged in with European and world groups in this area."

Sans: "The group clearly knows what they are doing....The group seemingly has the largest neural simulator in the world, with 50 000 neurons, and 4.5 million synapses. This is very impressing."

TCS: "This group is justifiably proud of its international reputation, due in large measure to the awards and famous results of Prof. Håstad....a well integrated, and intellectually powerful activity. Especially important, the committee believes, is the outreach effort that the group has made in areas such as bioinformatics, data mining, and text-processing....the pattern of organization is close to what we would see as an ideal model for a basic-research oriented group..."

Cid och Psci
Inför slutskedet av andra avtalsperioden utvärderar Nutek kompetenscentrumen Cid och Psci. Den 6 mars besökte utvärderingsspecialisterna de båda centrumen för att på plats bilda sig en uppfattning om verksamheterna.

Professur i tillämpad numerisk analys
Sex personer har sökt tjänsten
Fakulteten har utsett följande sakkunniga:
Professor Bertil Gustafsson, Teknisk databehandling, Uppsala
Professor Petter Björstad, institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen
Professor Tony F Chan, Mathematics, UCLA
Tidplanen är att man bräknar kalla till intervju i april

 

 

Lektoraten
9 har sökt lektoraten i datalogi, 8 i MDI, och 2 i Datalogi - Internetteknik
Fakulteten har utsett följande sakkunniga:

Datalogi:
Svante Carlsson, programvaruteknik och datavetenskap, Karlskrona/Ronneby
Pekka Orponen, matematik, Universitetet i Jyväskylä
Tidplanen är att man beräknar kalla till intervju i maj

Datalogi - internetteknik:
Susanne Bødker , Computer Science Department, Aarhus University
Sven Tafvelin, Datorteknik, Chalmers

MDI
Susanne Bødker, Computer Science Department, Aarhus University
Bengt Sandblad, MDI,Uppsala universitet

Sekreterare
Vi har anställt Ann-Sofie Ljunggren som efterträdare till Bibbi Lindholm. Ann-Sofie började den 21/2 och kommer att bistå främst med tentamensrelaterade och personaladministrativa uppgifter, men även att vara en institutionssekreterare.

Datorer
Under detta år kommer vi att göra endast mindre investeringar i datorsalarna. Vi kommer att koncentrera investeringarna till personalens datorer. Prefekt och gruppansvariga prioriterar efter att ha kartlagt behoven.

Lokaler
KTH har arbetat fram en ny "Utvecklingsplan för byggnader och mark", som skickats ut på remiss. Nada föreslås få ökat lokalutrymme i byggnad 43:22, gamla fysikhuset, Teknikringen 14. Då ska Cvap/Cas, KTHNoc och PDC inklusive Kuben kunna få permanenta lokaler. Förslaget kommer att presenteras på institutionskollegiet den 20/3.

VR-Kuben
VR-Kuben har flyttat till nya lokaler på Brinellvägen 23 (mitt emot KTH-hallen) och är åter i drift.

Plan 2
Slutbesiktning av ombyggnaden på plan 2 har ägt rum, då vi påpekat de fel vi känner till.

Kyla och ventilation
Eva- Lena Åkerman har nära kontakt med KTH och Akademiska hus och vi kämpar för att de ska ordna en bättre ventilation och få bukt med kylinsläpp.

Ingrid Melinder

 
 

Offentlig ursäkt

Jag vill be alla som försökte äta lunch på plan 4 onsdagen den 8 mars om ursäkt för trängseln och bullret. Jag kommer inte att upprepa det. Det som hände var att jag tog emot studenter för att svara på tentafrågor i Nadas kök. Alltsedan jag började undervisa på Nada 1984 har jag aldrig varit med om att fler än fem personer har kommit till dylika frågestunder. I onsdags kom det drygt 40, vilket naturligtvis medförde att det blev trångt och dessutom att vi drog över tiden.

Olle som vet bättre nu


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

tor. 9 mars

kl. 13.00-15.00

 

kl. 17.30-21.30

IPLab seminar - Haptic Interfaces: Jan Östman, ReachIn Technologies & Eva-Lotta Sallnäs, IPLab. Date: 9 March 2000: Place: Room E2, KTH, Lindstedtsvägen 3, 3rd floor.

CID deltager i utställningen PLEXUS på Tekniska Museet. Invigning
fre. 10 mars.

kl. 10.00

 

Exjobbsseminarium i datalogi:
Marcus Seyffarth, Scout: Webbaserat projektsystem - databasdesign och säkerhet.
Mireya Morris, Export och import av databasstruktur och filstruktur - Utveckling av en Java-applikation för export till XML-dokument, seminarierum 4523 (Lindstedtsvägen 5, plan 5).

mån. 13 mars kl. 15.15-16.30 Hur kommer vi att undervisa om 3-5 år?", rum 1537
tis. 14 mars kl. 15.15 Exjobbsseminarium: rum 4523
Per Cederberg, D93
Automatisk generering av grafiska gränssnitt -- från formella beskrivningar till källkod i Java
ons. 15 mars kl. 17.15-18.00 Automatisk textsamman-fattning dess historik och framtid sal E3: Hercules Dalianis, Tekn. dr.
mån. 20 mars kl. 15.15-16.15 Institutionskollegium, sal D2

 

 

Veckans Citat: "The obvious is that which is never seen until someone expresses it simply"

Khalil Gibran