Numero 32
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

1 nov. 1999
Årgång 29

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Delfi stänger 12.00

...på fredag (5 nov., dagen före alla helgons dag).


Prefekten är bortrest

.. tisdag-söndag (2-7 nov.). Stefan Arnborg är ställföreträdande prefekt under den tiden.

Kalendarium

on.
10 nov.
15.00

TCS-seminarium: Sorting in time O(n log log n), Stefan Nilsson, Nada; rum 1537.

må.
22 nov.
14-16.30 Brandövning.
må.
29 nov.
15-17 Institutionskollegium

Billiga evenemangsbiljetter

...till Dansens Hus, Kgl Operan och Kgl Dramaten säljs i Allhuset, 1 tr upp, SU på onsdagar mellan 11.30-13.30. Det förefaller vara öppet för alla som arbetar och studerar vid SU-institutioner. "Dessa biljetter som vi säljer är mycket billiga, dessutom har vi ibland till genrep också. Vi tar med oss biljetter till de närmast kommande föreställningarna, alltså inte hela säsongen." skriver Marie Klavelid information, direktfn 08-6769623, Dansens Hus. Ni som utnyttjar detta kan väl tipsa Numerored. om huruvida det är värt en onsdagsutflykt?


Seminarier och multimediekurs

IT-rådet vid SU inbjuder till två seminarier och en praktisk kurs i multimedia under november månad:

  • Ped-IT - Multimedia och pedagogik
  • Första stegen mot IT-användning i undervisningen
  • Ped-IT - Multimedia i praktiken

Mer information finns på webbplatsen <http://www.pu.su.se/ped-it/>.


Brandövning och institutionskollegium

Boka redan nu tid för brandövning den 22 nov. kl 14-16.30. Vi kommer både att informera om och praktiskt genomföra en brandövning under ledning av brandkåren och KTH .

Institutionskollegium den 29 nov. kl 15-17. Frågor att diskutera är bland andra

  • Nadas framtida utveckling
  • Redovisning av tankar kring nya sätt för lärarbemanning och resursfördelning
  • Speciellt inför nyåret 2000

Ingrid Melinder

Förstärkning på Nada

En professor och minst fyra lektorer

Institutionen växer såväl inom utbildning som forskning. Nada ger grundläggande kurser i numeriska metoder, programmeringsteknik och datalogi på alla civilingenjörsutbildningar på Kungl Tekniska Högskolan, KTH. Mer avancerade kurser ges bland annat på utbildningsprogrammen Datateknik och Teknisk fysik på KTH samt Matematisk-datalogisk linje på Stockholms universitet. På Nada finns fyra forskningscentrum: Användarorienterad IT-design (CID), Tekniskt vetenskapliga beräkningar (PSCI), Centrum för autonoma system (CAS) samt Forskarskolan i människa-maskininteraktion (HMI). På institutionen finns också två nationella resurscentrum: KTH Network Operation Centre (KTHNoc) och Parallelldatorcentrum (PDC).

Forskningen i datalogi är främst inriktad mot algoritmer och komplexitet, bildanalys i nära samarbete med CAS, människa-datorinteraktion i nära samarbete med CID och HMI samt neuroinformatik. Forskningen i numerisk analys är främst inriktad mot lösning av differentialekvationer med tillämpningar i nära samarbete med PDC och PSCI. Forskningen sker i stor utsträckning i samarbete med tillämpare inom och utom högskolan samt med internationellt ledande universitet i främst Europa och USA.

Professor i tillämpad numerisk analys

Ref nr 930-1106-99.
Ämnet omfattar numerisk analys samt tekniska och vetenskapliga beräkningar med profilering mot tillämpningar och implementering på högpresterande och parallella datorer. Institutionen behöver främst förstärka ledningen av PDC eller PSCI samt utvecklingen av forskarutbildningen.

Anställningen som professor omfattar grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom angivet område. I tjänsten ingår att medverka i och utveckla grund- och forskarutbildning, att handleda forskarstuderande, att anskaffa externa forskningsmedel samt att utveckla nationellt, internationellt och gärna ämnesöverskridande samarbete.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet inom det aktuella området. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Bedömningsgrunder

Dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, ledaregenskaper samt administrativ skicklighet som är av betydelse för anställningen som professor. Av betydelse är också förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. KTH vill särskilt betona vikten av att förnya grundutbildningen och att fungera som initiativtagare till nya forskningsprojekt.

Ansökningshandlingar för professur

[Se <www.nada.kth.se/externt/annonser/>.]

Lektorat

Datalogi med inriktning mot Internetteknik

Ref. nr 930-1107-99
Högskoleutbildningen inom området avancerad Internetteknik är starkt eftersatt i Sverige. På KTH finns långtgående planer på att bygga upp ett centrum i Internetteknik inom KTHNoc. Avsikten är både att ge grundläggande kurser inom civilingenjörsprogrammen, främst D, E, F, och att utbilda doktorer.

Tjänsten omfattar forskning och undervisning (inklusive uppdragsutbildning) inom området Internetteknik (fysisk infrastruktur och grundläggande kommunikationsprotokoll). Sökande ska ha erfarenhet av flera av följande delområden: transmission, routning, tid på nätet, DNS och Secure DNS, säkerhetsfrågor (kryptering, signaturer, autentisering), domännamnshantering, samtrafikfrågor, fotonisk IP, multicast samt kvalitetsmätning av Internettjänster.

Dokumenterad förmåga att initiera och driva egna forskningsprojekt och att handleda forskarstuderande tillmäts stor vikt.

Människa-datorinteraktion, MDI

Ref. nr 930-1108-99
Människa-datorinteraktion är det kunskapsområde som berör samverkan mellan människor och datoriserade tekniska system. Området är mångvetenskapligt och innefattar dels datalogiska metoder och verktyg för utformning av användaranpassade systemfunktioner, dels humanvetenskaplig teori och metod för att förstå, utvärdera och förbättra datoriserade tekniska system för mänsklig användning. Nada ger ett tiotal MDI-kurser på KTH främst för D-teknologer och på SU för studenter som studerar på magisternivå. Genom starten av Medieteknikprogrammet kommer utbildningen att öka väsentligt i omfattning. Inom forskarutbildningen har intresset inom MDI också ökat väsentligt genom en nationell forskarskola, HMI, delvis lokaliserad på Nada, och kompetenscentrumet CID.

Vi har behov av en lärare som kan delta i undervisningen på alla nivåer. Möjlighet till egen forskning kan beredas genom egen finansiering.

Förmåga att handleda doktorander och examensarbetare tillmäts stor vikt.

minst två i
Datalogi

Ref. nr 930-1109-99
Vi har i första hand behov av lärare som kan undervisa på svenska i våra kurser i datalogi, särskilt inom objektorienterad programkonstruktion, grafik med interaktion samt algoritmer och komplexitet. Möjlighet till egen forskning upp till 50% kan beredas genom egen finansiering.

Som särskild bedömningsgrund gäller graden av intresse och dokumenterad förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete.

[Mer information kan nås via webbsidan <www.nada.kth.se/externt/annonser/>.]

Ansökan ställs till Rekryteringsnämnden och ska ha inkommit till Registrator, Kungl Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm senast 1999-12-03.

Rosénpriset

FRN söker kandidater till Rosénpriset. Rosénpriset instiftades till minne av FRNs förste ordförande Nils G Rosén, för att premiera populärvetenskapliga insatser. Prissumman är 50 000 kronor. Enligt föreskrifterna ska pristagare, som måste vara svensk(a) medborgare, utses sedan förslag inhämtats från personer med anknytning till forskning eller med arbete som innebär popularisering av forskning. Senast den 1 december måste FRN ha ditt förslag med en kort motivering. Mer om priset på <http://www.frn.se/pressrosen.htm>.


TCS-seminarium

Nästa onsdag (10 nov.) kl 15.00 i rum 1537.

Sorting in time O(n log log n)

Stefan Nilsson, Nada, KTH

Abstract: A fast algorithm for the "standard sorting problem" is presented. It sorts n word-sized integers on a unit-cost RAM in O(n  log  log  n) worst-case time. The algorithm appeared in a rather inaccessible paper ("Sorting in linear time?" by A.  Andersson, T.  Hagerup, S.  Nilsson, and R.  Raman, STOC'95) but is actually quite simple.