Numero
22

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

21 juni 1999
Årgång
29

Extranummer!

Trots frånvaron av taktfasta applåder kommer här - på någras begäran - ett extranummer. Även denna gång hävdar red. att Numero preliminärt återkommer fredagen den 20 augusti. Och fortfarande tillönskas alla läsare en varm sommar!

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Datorinventering

Sedan en tid pågår en datorinventering bland Nadas anställda. Några av er har blivit intervjuade. För övriga kommer data att samlas in via en blankett, att fyllas i på webben eller på papper. Instruktioner skickas snart ut via e-post.

Systemgruppen,
Mikael M. & Peter


Kalendarium

må.
21 juni

13-15

Javakurs för lärare, Stefan Nilsson, lektion 1, seminarierum 1537.

on.
23 juni

13-15

Javakurs för lärare, Stefan Nilsson, lektion 2, seminarierum 1537.

må.
30 aug.
14-16 Institutionskollegium med efterföljande vernisage.

Institutionskollegium

Boka redan nu måndagen den 30/8 kl 14-16 för institutionskollegium med efterföljande vernisage. Då kommer vi att presentera det senaste om förändringar under sommaren och höstens utmaningar.

Ingrid Melinder


Arbetsskada

Av egen erfarenhet vill jag be er att vara försiktiga när ni kliver upp på stolar. För 14 dagar sedan skulle jag dra ner en filmduk för att visa en overheadbild. Jag föll från stolen så illa att jag bröt några revben. Nu går jag in på tredje veckan med värk och medicin. Jag är på bättringsvägen men det känns så onödigt när det var så enkelt att undvika skadan.

Som arbetsmiljöansvarig vill jag att ni ordnar själva eller meddelar mig om ni ser något som skulle kunna förhindra att liknande händelser inträffar. Åtgärden vi gjorde, efter att jag föll, var att Staffan Romberger satt i ett snöre i filmdukarna i sammanträdesrummen på plan 5 och 6. Enkelt och snabbt åtgärdat.

Eva-Lena


Meddelande från prefekten juni 1999

Befordran lektor till professor

Alla ansökningar är grovgranskade av den centrala tjänsteförslagsnämnden. Till mindre än hälften av ansökningarna har sakkunniga utsetts för att bedöma den vetenskapliga nivån. Tidsplanen hålls och beslut beräknas fattas i mitten av hösten.

Licentiaseminarier

Fyra personer har hållit sina licentiatseminarier den senaste månaden. Patrik Skogqvist (NA) den 27/5, Sergei Simdyankin (NA) den 4/6, Johannes Keukelaar (TCS) den 8/6 och Katarina Gustavsson (NA) den 10/6.

Förändring i sekreterarbemanningen

Jenny Gellermark arbetar på studentexpeditionen. Gunnilla Appelquist arbetar på plan 5 för NA-gruppen inklusive Psci och Sans. Det innebär att Richard Buch huvudsakligen kan arbeta som informationsassistent för Nada. Vi kartlägger nu behovet av ytterligare förstärkning.

Datorer

Nada har köpt 80 SUN datorer, som redan är levererade i datorsalar och arbetsrum. Ett 10-tal kommer att placeras hos lärare och ett 20-tal väntar på placering och finansiär. Vi planerar också att köpa en kraftigare AFS-server.

Lokaler

Plan 2 kommer att byggas om för att anpassas till studentexpeditionens och Delfis behov. Avsikten är att verksamheten är helt flyttad dit i mitten av augusti. Då ska också våra rutiner för att t ex hämta och lämna kursmaterial, labbrapporter och dylikt bli mer enhetliga. Ett speciellt utrymme kommer att anvisas utanför studentexpeditionen. Lärarnas individuella lösningar bör upphöra. Vi kommer att använda kopiatorrum och nuvarande studentexpedition till arbetsplatser i första hand för TCS-gruppen och som avlastning för plan 5. Eva-Lena Åkerman kommer att flytta till rum 1422 på plan 4 (Kalle Siklósis rum).

Remisser

Nada har i juni månad svarat positivt på KTHs remisser om ändrad fakultetsfinansiering (FAKIR) och förändrad organisation. I mars svarade vi på en remiss om nytt utbildningsprogram i Kista IT program. Du som är intresserad kan få remiss med svar av intendenten.

Referensgrupper på Nada

Institutionsstyrelsen, IS har utsett en referensgrupp (Tina Billing, Bengt Lindberg, Viggo Kann, Gunilla Kreiss, Jan Olof Eklundh, Jens Lagergren och Ingrid Melinder) för att titta på användning av Nadas resurser, NAR. Förslagen kommer att remissbehandlas på Nada innan beslut fattas i IS.

IS har också utsett en referensgrupp för att föreslå ny bemanningsplan för lärare, Blad, som är anpassat till den nya anställningsförordningen för lärare. Gruppen har föreslagit att vi gör detaljerade tidsstudier för vissa kurser för att därefter kunna hitta lämpliga schabloner för olika undervisningsinsatser inkluderande forskarutbildningen.

Forskargrupperna har utsett kontaktpersoner i informationsfrågor. Vi har haft ett första möte för att starta arbetet att ta fram "Research at Nada 1998 to 1999" och för att hitta enkla rutiner för att samla in produktionsuppgifter såsom publikationer, samarbeten och sakkunniguppdrag. Alla förväntas lämna ifrån sig sådana uppgifter eftersom de kommer att påverka storleken på våra fakultetsanslag. De behövs också för den rapport som skall skickas till Nutek i mitten av augusti. Närmare information kommer på annat sätt.

Gru-gruppen har tillsatt en grupp (Ragnar Andersson, Viggo Kann, Peter Graham, Tommy Palm och Björn Eiderbäck) som skall föreslå en ny kurs i "webbprogrammering" och/eller "webbserverteknik" och planera för en kompetensinriktning i "Internetteknik" (arbetsnamn).

Nadas utvecklingsplan

Arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplan har påbörjats och beräknas vara färdigt V00. Den beräknas få betydligt större direkt ekonomisk betydelse än tidigare. Vi behöver därför noga tänka igenom hur vi ska beskriva vår nuvarande verksamhet och vår framtida utveckling. Många kommer att bli inblandade i detta arbete.

Fusk

Institutionen har under våren anmält två studenter för fusk till Disciplinnämnden på KTH respektive SU. Båda studenterna erhåll en "varning". Fusket bestod av plagiering av kod till en laborationsuppgift. Vi lärare behöver skriva tydliga instruktioner till studenterna som anger tillåtet samarbete. Det kan vara lämpligt att vi formulerar exempel på sådana lydelser. Viktigt är att föra ut budskapet att det är "fusk" att använda andras kod utan att ange författaren.

Glad Sommar, använd semestern väl!

Ingrid Melinder


Meddelanden från Eva-Lena

Snart stundar en välbehövlig och förhoppningsvis en härlig semester för oss. Inför den vill jag informera om några saker.

Semester

Lärares och doktoranders semester förläggs till tiden juni-september. Semesteransökan behöver inte lämnas in till prefekten. Däremot är det viktigt att vi vet när Du är på semester. Det betyder att Du ska meddela detta till någon av sekreterarna.

Om Du önskar ta ut semester under annan tid än juni-september ska semesteransökan lämnas på förhand och godkännas av prefekten.Vid årets slut anses semester som inte förlagts till juni-september som förbrukad.

Alla utom lärare eller doktorander måste i förväg fylla i semesteransökan och lämna den till personalansvarig. Innan du lämnar blanketten gäller:

  • Du ska ha diskuterat dina semesterönskemål med din närmaste arbetsledare.

(forts.)

(forts.)

  • Administrativ personal, tekniker och systemgrupp ska sinsemellan ha kommit överens om lämplig förläggning av semester.
  • Du ska ha fått ledighetsansökan signerad av projektledare eller närmaste arbetsledare.

Om Du önskar spara semester till annat år ska detta skriftligen anmälas till prefekten i samband med övrigt semesteruttag. Ekonomisk ersättning för outtagen semester är normalt ej aktuellt på institutionen.

Vaktmästeriet

Vår vaktmästare, Christer Westerholm, har semester 14/6--18/7. Detta innebär att institutionen har en låg kopieringsservice. Vi bevakar beställda kopieringsarbeten och kopierar någon gång i veckan. I övrigt hoppas jag att det kommer att fungera med vaktmästeriservicen. Det kan var så att du får vänta några dagar extra på den service du behöver. Jag hoppas att du har överseende med detta.

Kopiering av kursmaterial

Det är dags att förbereda höstens kursmaterial. Häften som ska dras i stor upplaga bör lämnas in mycket snart så att vi kan få Högskoletryckeriets sommarrabatt. Kontakta Staffan Romberger om du har sådant material.

Lämna kopieringsbeställning till Christer så att han kan börja kopiera direkt när han är tillbaka från sin semester den 19/7. Du kan dela upp inlämningen i ett par omgångar om inte alla förlagor är färdiga i god tid.

Till sist vill jag önska alla en härlig ledighet och hoppas att vädrets makter står oss bi.

Personligen går jag på ledighet efter midsommar och är åter den 2 augusti.

Eva-Lena


 

*

*

*

*

*

*