Numero
17

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

11 maj 1999
Årgång
29

Dubbelnummer

Förseningen av förra veckans nummer i kombination med denna veckas korthet har fått Numerored. att besluta att slå ihop förra och denna veckans utgivning till detta dubbelnummer. Håll tillgodo!

(Nästa nummer utkommer alltså preliminärt fredagen den 21 maj.)

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Resultat från fyllnadsvalet

Vid fyllnadsvalet av representant för lärare och forskare till Nadas institutionsstyrelse den 29 april 1999 röstade 38 personer och rösterna fördelades på följande sätt:

16 röster på Sören Lenman
14 röster på Magnus Andersson
3 röster på Ninni Carlsund
3 röster på Johan Helsing
2 röster på Jens Lagergren

Birgit Ekberg-Eriksson
1999-05-05

Kalendarium

on.
12 maj

 

3200 barn besöker KTH (se nedan).

10.00-12

Vart tar våra studenter vägen?, seminarium om nittiotalets studenter, Kvalitetsgruppen i Pedogogiska rådet, SU; seminarierum 5, Aula Magna.

fr.
14 maj

 

Klämdagsstängt i Delfi (se nedan).

lö.
15 maj

14.08

Quarnevalen

må.
17 maj

14.00-15.00

Seminarium i algoritmisk bioinformatik: Computing physical maps of chromosomes with nonoverlapping probes, Kimmo Eriksson; seminarierum 4523.

on.
19 maj

13.00

Seminarium: Bayesian Belief Networks in User Modeling, Annika Waern; von Neuman-seminarierummet, SICS (Electrum, Kista).

15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523.


Delfi stängt på fredag

Delfimottagningen är inte bemannad på fredag (ledig dag för teknisk och adm. personal). Vid brådskande problem i samband med de datorsalsaktiviteter som ändå är bokade då, kan systemgruppens journummer användas (se Nadas telefonlista).

Systemgruppen


KTH onsdag: 3200 barn!

Onsdagen den 12 maj arrangerar QuarneVALen Riddardagen för 3 200 barn i åldrarna 9-11 år. Barnen får bl a besöka tolv teknikstationer där teknologer visar olika experiment och förhandstitta på ekipage.

Det innebär sålunda att en stor mängd barn kommer att finnas på och kring campusområdet den aktuella dagen. Eventuella vilsegångna barn tas till "upphittarstationen", fontänen mellan biblioteket och administrationsbyggnaden.

Om frågor eller problem uppstår i samband med arrangemanget, kontakta Åsa 070-775 65 48 eller Urban 070-710 75 71.

Informationsavdelningen genom
Kjell Carli


Mathematica blir riktigt dyrt

KTHs obegränsade sitelicens för programmet Mathematica blir till hösten avsevärt mycket dyrare. Det kommer att kosta ungefär 340.000 kr per år, att delas upp mellan intresserade institutioner. Att jämföras med en tidigare årskostnad på ungefär 90.000 kronor.

Jag är intresserad av att få veta hur många som använder Mathematica i sin forskning, utbildning, i sina projekt eller i övrigt.

Förmodligen är det billigare för Nada att köpa en egen 5- eller 10-användarlicens istället för att köpa in sig i KTHs sitelicens (om KTH bestämmer sig för att förnya den).

Hör av er snarast till <system@nada.kth.se>. Tack!

Lasse
systemgruppen


Seminarium i
algoritmisk bioinformatik

På måndag (17 maj) kl. 14.00-15.00, seminarierum 4523.

Computing physical maps of chromosomes with nonoverlapping probes

Kimmo Eriksson

I will present a paper from RECOMB '99 by Christof and Kececioglu. The paper deals with a problem that is very easy to understand: computing a physical map of a chromosome, with maximum likelihood, given the data from a simple and widely used protocol. It translates directly to a combinatorial optimization problem. However, the data in the paper suggests intrinsic difficulties so that maybe a better protocol could be designed. The presentation will take 30 minutes, followed by a brainstorming session.


Bidrag inför ansökan inom EU:S femte ramprogram

För att underlätta förberedelse av projekt inom EU:s 5:e ramprogram medger KTH

Resebidrag upp till 15 000 kr
Förprojektmedel upp till 50 000 kr
Medfinansiering upp till 20% av EU:s bidrag

Ansökningsblanketter kommer att finnas tillgängliga på KTH:s hemsida. Mer information finns hos Birgit, Tina och projektsekreterarna.

Ingrid Melinder

(Se även <http://www.admin.kth.se/CA/extrel/forsk/EU-nytt44.pdf> och <http://www.stem.se/stod/int/rp5/rese.pdf>. /Red.)


Nu finns information om Nada i Safari

Safari står för "Spridning av forskningsinformation till allmänheten över Internet" och samordnas av Högskoleverket på uppdrag av regeringen. Det har sagts att texterna ska kunna förstås av gymnasister. Safari innehåller en söktjänst vilket innebär att man kan söka med nyckelord för att få fram information om all universitets- och högskoleforskning i Sverige.

Under hösten har jag samlat ihop texter om Nada och också skrivit lite själv. Under våren har Rickard Buch hjälpt till så att det finns texter om alla forskningsgrupper och centra vid Nada. Man kan nu läsa texterna i Safari. Sökinformationen verkar i skrivande stund inte ha uppdaterats dock. Till hösten ska alla texter ses över enligt planerna.

Mer info om Safari: <http://www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/safari/index.html>

Nada i Safari: <http://web.kth.se/forskning/ safari/inst/240.html>

Lars Kjelldahl
Nadas kontaktperson för Safari


Seminarium

Nästa onsdag (19 maj) kl. 13.00, von Neuman-seminarierummet, SICS (Electrum, Kista).

Bayesian Belief Networks in User Modeling

Annika Waern

This seminar presents an overview over usages of Bayesian Belief Networks in the area of User Modeling. Focus lies on the use of Bayesian Belief Networks as a way of combining prior knowledge about a domain of application, and statistical knowledge acquired from training. The domains of application include models of cognition and knowledge, plan recognition, and preference modelling. Most of the example project were done within the Microsoft Research group, but there are some examples of similar work by other research groups.


Exjobbsseminarium i datalogi

Nästa onsdag (19 maj) kl. 15.15 i rum 4523.

Sten Hubendick, F94, 20 poäng: Styrning och hantering av WDM-nät med opto-elektriska korskopplare. Arbetet är utfört vid Telia Research AB. Handledare och examinator: Stefan Arnborg. Opponenter: Mårten Larsson, Mikael Bergerholm, Anders Arbén och Fredrik Edvardsson.

Kerstin F.


Remiss om Fakir

Vi har fått en remiss "Översyn av systemet för fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning(FAKIR)" (<http://www.admin.kth.se/UF/uve/ utskick/FAKIR-remiss-99.pdf>). Arbetsgruppen med Rektor som ordförande har tagit fram förslaget. Arbetsgruppen är enig.

Förslaget kan innebära mycket stor förändring av fördelningen av fakultetsanslaget. Helt kort innebär förslaget:

  • Forskarutbildningspotten fördelas, som idag, efter antal examinerade i forskarutbildningen. Anslaget ökas något med ca 10 milj kr.
  • Ämnespotten är ny. Den ersätter dagens forskarpott, rörlig resurs och merparten av rektors särskilda satsningar. Fördelningen till respektive institution sker efter en sammanvägd bedömning av KTHs övergripande prioriteringar å ena sidan och institutionens utvecklingsplan och potential/förutsättningar å andra sidan.

Det är svårt att förutse hur utfallet blir. Klart är att institutionen måste skriva en ny utvecklingsplan som innehåller alla delar av verksamheten och som innefattar ekonomiska behov och konsekvenser. Min bedömning är att nuvarande Fakir inte fungerar bra. Det nya förslaget ger Central Fakultetsnämnden stor makt och förutsätter att verksamhetsplaner skrivs mellan fakultet och institution.

Vi bereds tillfälle att lämna synpunkter på remissen fram till den 1/6-99. Då beräknas Nadas styrelse fastställa vårt svar. Jag tar gärna emot era synpunkter före den 26/5 och kommer att diskutera remissen i en av styrelsen utsedd beredningsgrupp, som ska titta på Nadas resursanvändning. I denna ingår Jan-Olof Eklundh, Gunilla Kreiss, Anders Lansner, Jens Lagergren, Bengt Lindberg, Viggo Kann och Ingrid Melinder.

Ingrid Melinder


Seminarium på IT, KTH-Kista

Torsdag 20 maj, kl. 13.00 i rum C2, Electrum, Kista.

Cognitive Radio and the Radio Knowledge Representation Language (RKRL)

Joe Mitola III

Software radios are very flexible, but they do not "know what they know" and they cannot acquire new types of knowledge autonomously. Cognitive radio extends the software radio with radio-domain model-based reasoning.

(More info at <http://www.it.kth.se/Events/ 19990520-13.00%3aCCSLab-Seminar.html>.)


Självvärderingar vid Nada

Nada har under året genomfört självvärdering av tre områden: grundutbildningen, forskarutbildningen och teknisk-administrativ support.

Grundutbildningen utvärderas främst genom de årliga kursanalyserna, som studeras av studierektorerna och Gru-gruppen. De flesta kursledare visar stort intresse för analyserna och de ger värdefulla idéer till hur kurserna kan förbättras.

Forskarutbildningen har utvärderats genom enkäter och intervjuer genomförda av Max Scheja, vars rapport har delats ut till dem som var med på lärarinternatet. Flera exemplar finns. Frågor som berörs är bl.a.:

  • Grad av självständighet i doktorandens arbete
  • Glappet mellan handledarens och doktorandens uppfattning om status av arbetet med forskarstudierna
  • Institutionstjänsgöring

När det gäller teknisk-administrativ support har en rapport har tagits fram med extern hjälp. Vi är ganska nöjda med servicen, men det händer mycket för att kontinuerligt förbättra situationen, t.ex.:

  • Delfi utbildar tre studenter, som sköter rutinärendena. Ernesto och Tummen tar svårare fall. De allra svåraste fallen lämnas till systemgruppen.
  • Forskargrupperna har utsett kontaktpersoner med systemgruppen. Forskargrupperna kan sköta systemarbetet själva eller låta systemgruppen hjälpa till.
  • Datorfrågor följs upp av PAGOD-gruppen (se länk under "Datoranvändning..." på internsidan <http://www.nada.kth.se/internt/>).
  • Kopieringen flyttas till plan 2 liksom expeditionen. Två nya kopiatorer kommer att köpas, varav en digital.
  • På Nadas sidor finns det en länk "Kontaktpersoner på Nada" (under "Servicefunktioner..." på internsidan <http://www.nada.kth.se/internt/>).

Vi har valt att under hösten 99 planera för nästa självvärdering.

I referensgruppen för självvärderingar vid NADA (f.d. 7-gruppen) ingår Ingrid Melinder, Eva-Lena Åkerman, Karl Meinke, Gert Svensson, Linda Kann, Caroline Nordquist, Gerd Eriksson och Lars Kjelldahl, som skrev denna notis.