Numero
10

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

22 mars 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.


Exjobb i numerisk analys

På fredag (26 mars) kl 14.00 i HPT-rum M42, Brinellvägen 60, inst. för Energiteknik.

Arif Khalifa, masterstudent på Nada, presenterar sitt exjobb Detailed numerical study of the flutter behaviour of a turbine blade.

Lennart Edsberg

Kalendarium

må.
22 mars

13.30-17.15

Temadag om datorstödd språkgranskning, Kerstin Severinson-Eklundh, Viggo Kann, Margareta Westman med flera; sal D1.

 

15.15

Seminarium i datalogi: En annorlunda syn på existenskvantifierade typer och en implementation av motsvarande typsystem, Serafim Dahl; rum 1537.

ti.
23 mars

16.15

Sans-seminarium: Modeling of plasticity of the synaptic connections in the lamprey spinal CPG - consequences for network behavior, Jeanette Hellgren and Alexander Kozlov ; rum 4523

on.
24 mars

10.00

Disputation: Projective Dynamic Geometry, Harald Winroth; Kollegiesalen.

 

14.15-15.15

Seminarium i algoritmisk bioinformatik: Modellval och Bayes kvot, Timo Koski, mat. stat; sal E36.

to.
25 mars

15.15-16

Seminarium i diskret matematik: History of Geometric Algebra and some of its discrete aspects, Lars Svensson; seminarierum 3733, matematiska inst., KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 7.

  16

Doktorandseminarium i numerisk analys: The segment projection method - a new method for interface tracking, Anna-Karin Tornberg; rum 4523

fr.
26 mars

10.15

Licentiatseminarium: Pappersmodellen
som utgångspunkt för
utformning av skrivsamarbetsverktyg,
Ulf Berggren ; rum D31, Nada.

 

14.00

Exjobb i numerisk analys, i HPT-rum M42, Brinellvägen 60, inst. för Energiteknik.

  15.15-16.15

TCS-seminarium: Punktlokaliseringsproblemet, Karim Oukbir, Nada; rum 1537.

må.
29 mars

15.15-16.30

Tutorsystem, fungerar det på KTH?; rum 1537.

Seminarium i datalogi

Idag måndag (22 mars) kl 15.15, i rum 1537.

En annorlunda syn på existenskvantifierade typer och en implementation av motsvarande typsystem

Serafim Dahl: Existenskvantifierade typer brukar man tala om i samband med abstrakta datatyper medan man i samband med typparametriserade funktioner talar om allkvantifiering. Vi har tagit ståndpunkten att även funktioner skall kunna ha existenskvantifierad typ, med vissa konsekvenser som följd. Programmen måste kunna kompileras, lagras i databaser återvinnas ur databasen, instansieras med avseende på felande typer och slutligen appliceras på sina (traditionella) argument. Detta ställer speciella krav på typsystemet.

På seminariet diskuteras dels kraven på typsystemet, dels implementation av detta.


Seminarium i diskret matematik

På torsdag (25 mars) kl 15.15-16, seminarierum 3733, matematiska inst., KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 7.

History of Geometric Algebra and some of its discrete aspects

Lars Svensson: The purpuse of this talk is to tell the story of how Geometric Algebra , introduced by Grassmann and Clifford, came about and to explain its geometric meaning. I will also formulate a purely discrete version of the fundamental theorem of calculus (the Stokes theorem).

A. Björner och J. Håstad


Doktorandseminarium i numerisk analys

På torsdag (25 mars) kl 16, rum 4523

The segment projection method - a new method for interface tracking

Anna-Karin Tornberg


Sans-seminarium

På tisdag (23 mars) kl 16.15, rum 4523.

Modeling of plasticity of the synaptic connections in the lamprey spinal CPG - consequences for network behavior

Jeanette Hellgren and Alexander Kozlov: Plasticity of the synaptic transmission in the lamprey spinal CPG are analyzed by means of simulations. This question is motivated by the experimentally found effect substance P and 5-HT have on the inhibitory and excitatory synaptic transmission, respectively. The effect can both be a change of the amplitude of the first postsynaptic potential as well as induction of a marked change in the activity dependent facilitation or depression during repetitive activation. Simulations show that the effects of substance P and 5-HT on network behavior (i.e. swimming frequency) can partly be explained based on their effects on the plasticity of the synaptic transmission.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner


Seminarium i algoritmisk bioinformatik

På onsdag (24 mars) kl 14.15-15.15 i sal E36.

Modellval och Bayes kvot

Timo Koski, mat. stat: Bayes kvot (Bayes factor) jämför två olika modeller (eller modellfamiljer) för evidensen med avseende på en given datamängd (t.ex. biologiska strängar). Kvoten defineras som förhållandet mellan två integraler av de respektive likelihoodfunktionerna med avseende på en aprioritäthet. Vi kallar denna integral för Jeffreys integral.

Jeffreys integral har en tolkning som en prediktiv sannolikhet för data. Det finns ett samband mellan Jeffreys integral och minimalt redundant kodning av data med avseende på modellfamiljen. Vi diskuterar olika approximationer av integralen och tillämpningar på klassificering av biologiska data och/eller på gömda Markovkedjor.


TCS-seminarium

På fredag (26 mars) kl 15.15-16.15, rum 1537.

Punktlokaliseringsproblemet

Karim Oukbir, Nada: Anta att du seglar på sjön och att du har en karta som visar bankar och farliga strömmar som bör undvikas. Genom att beräkna fartygets position och sedan lokalisera punkten i kartan där fartyget befinner sig kan du bestämma över en kurs som undviker alla farliga zoner. För inte så länge sedan fick man lita på sjärnorna och en bra klocka för att beräkna positionen. Idag använder man satelliter som ger positionen samt digitala kartor med en punklokalisering algoritm. Jag kommer att tala om punktlokaliseringsalgoritmer, hur de fungerar och deras komplexitet.


Minnesanteckningar från Institutionskollegiet

Ingrid Melinder hälsade alla välkomna och inledde med att berätta om KTH:s nya organisation och att vi fått en ny rektor fr o m 1 november 1998.

Ny organisation

Den nya organisationen kommer att innefattas av rektor, 4 prorektorer och en central fakultetsnämnd.

Prorektorer är Anders Eriksson (kvalitet och Rektors ställföreträdare), Bo Wahberg (utbildning), Matthias Uhlén (externa relationer) och Margareta Norell-Bergendahl (ingenjörsskolan). Prorektor ansvarar för utveckling inom respektive område, som här anges inom parentes. Ordförande i Centrala fakultetsnämnden är Henrik Alfredsson. Kristina Moberg är vice ordförande och Göran Andersson representerar delfakultet EIT. Det är ännu oklart vilken roll delfakulteterna kommer att få. Nämnderna kommer att ersättas med utbildnings- och forskningsnämnder. Ledamöterna är ännu inte utsedda.

Befordringsärenden

10 av Nadas lektorer har ansökt om att befordras till lektor. Ingen adjunkt på Nada har ansökt att befordras till lektor. Institutionen har lämnat förslag på sakkunniga till EIT, tre sakkunniga per ansökan. En central tjänsteförslagnämnd bereder alla ansökningar (110 på KTH) och planerar att bli klara under 1999. Fakultetens dekanus Henrik Alfredsson är ordförande i denna tjänsteförslagsnämnd. KTH avvaktar inte den nationella samordning som pågår inom de stora universiteten, men följer den utvecklingen.

Presentation av nyanställda

Doktorander:
Fredrik Wiberg, MDI, Cid
Eva Lotta Sallnäs, MDI, IPLab
Ola Knutsson, MDI, IPLab
Johan Carlberger, DA, TCS
Jonas Holmerin, DA, TCS

Lärare:
Stefan Nilsson, lektor i datalogi
Herkules Dalianis, forskarassistent i datalogi
Erik Fransen, Sans, har återkommit som forskarassistent efter ett år i USA

Övriga:
Annika Hansen-Eriksson, forskn ing, IPLab
Anders Nilsson, programutvecklare, Psci

Sekreterare:
Anette Arling, Cid/Citu
Inga-Britt Ahlandsberg, Nada
Maria Mossberg, PDC
Rickard Buch, PDC och därefter Psci och NA

Studierektorsfunktionen

Kalle Siklosi kommer att sluta på Nada den 15/4-99. Vi har kartlagt den totala studierektorsfunktionen och utsett nya studierektorer och gjort en uppdelning av ansvarsområden.

Den närmaste tiden kommer detaljerna att diskuteras. Vid behov kommer arbetsuppdelningen att förändras. Formellt gäller uppdragen från den 1/3-99, och arbetet har redan påbörjats enligt denna uppdelning. Kalle koncentrerar sig på vårens löpande arbete, rapportering och överlämnande. Bemanning för läsåret 99/00 görs av Bengt och Viggo/Linda.

Uppdelning av studierektorsuppgifter

Institutionsstyrelsen har totalansvar tillsammans med prefekten. En grundutbildningsgrupp, med Bengt Lindberg som ordförande sammanträder ca tre gånger per termin, bereder övergripande frågor. Prefekten ansvarar för budget och rekryteringsärenden. Bengt Lindberg ansvarar för överordnande utveckling, uppföljning, målformulering, examination och bemanning för NA. Kerstin Frenckner och Staffan Romberger ansvarar för kontakter med KTH och EIT m fl, kursutbud HÅS, HÅP samt schemaläggning, lokalbokning, information m.m. Kerstin Frenckner ansvarar för examensarbeten. Viggo Kann och Linda Kann ansvarar för bemanning av datalogikurser inklusive kompetensinriktningar, rekrytering av assistenter, handledare m. fl. Caroline Nordquist är studievägledare och huvudämnesansvarig i datalogi på SU. Inge Frick ansvarar för vidareutbildning. Lennart Edsberg ansvarar för det internationella masterprogrammet Scientific Computing och andra internationella frågor inom grundutbildningen.

Nytt läraravtal

Nya läraravtalet gäller f o m januari 1999. Årsarbetstiden räknas i arbetsdagar och arbetsfria dagar vilket ger en arbetstid på ca 1 700 timmar (8 x antalet arbetsdagar) för personer med 35 semesterdagar. Begreppet förtroendetid har tagits bort, vilket innebär att samtliga arbetsuppgifter för en lärare skall planeras. Vid bemanningsplaneringen ska tiden fördelas mellan undervisning, forskning, egen utveckling och administration. Uppdelningen beror av tillgång på medel, undervisnings-, utvecklings- och forskningsbehov och görs i samarbete mellan individ, studierektor och forskargruppledare. Detta kan få genomslag först nästa år.

Ekonomi

KTH har starkt begränsat utdelning av medel för särskilda satsningar och uppmanar institutionerna att kontrollera sin ekonomi. Någon överbudgetering får ej ske utan rektors godkännande. Nada har gjort en balanserad prognos för 1999. Systemgruppen har kartlagt behovet av att byta datorer i salarna. Det finns en handlingsplan för 1999 där man fastslagit ett byte i Violett sal, som innehåller Macar. Byte i övriga salar kommer att ske så långt pengarna räcker.

(forts.)

(forts.)

Delfi

Johan Berglund berättade om förändringen i Delfi. Utökad bemanning med studenter för användarstöd administration såsom kort och konton. Avsikten är att övriga i systemgruppen ska få mer tid till mer avancerad support och systemutveckling.

Använd möjligheten att låna datorer under föreläsningar och tillgång till resursrum med bildläsare, färglaserskrivare, m m. Tel 7146 och e-post <system@nada.kth.se>.

Lokaler

Nada har en hyreskostnad på ca 15 milj kr per år. KTH har beställt en karläggning av fakultetens framtida lokalbehov. Nada har angivit en expansion som innebär 7 400 m2 verksamhetsyta. Expansionen är störst inom numerikgruppen inklusive Psci och PDC med permanent plats för en VR Kub. TCS har expanderat och behöver några nya arbetsrum. Helt ny verksamhet är Citu (Central IT Support i Utbildningen) som för närvarande har erhållit lokaler genom Cid.

Till plan 2 flyttar vaktmästeri, kopiering och godsmottagning. Vi undersöker också möjligheten att placera studerandeexpeditionen där. Kopiatorn ”Loket” behöver bytas ut. Upphandling pågår vilket ger en investering på 6-700´ kronor. Vi kommer att köpa en stor fåanvändarmaskin och en kraftfull digital kopiator, som får användas av alla anställda.

Vid pennan

Inga-Britt Ahlandsberg,
Ingrid Melinder


Konsultuppdrag för Nada

Jag har kontakt med en man som jobbar på ett utbildningskonsultföretag och även jobbat på ekonomiska institutionen på Umeå universitet. Han har visioner om att skapa en kurs som skulle göra att personer ute i verksamheten på ett företag skulle kunna göra enkla installationer och service på datorerna på avdelningen samt bistå sina arbetskamrater när de får problem med datorhanteringen. Kursdeltagarna skulle vara lite äldre personer med starkt skiftande bakgrund. Pedagogiken skulle få deltagarna att ta ansvar och jobba i lag och till stor del bygga på praktikfall. Innehållet skulle vara dels A+-certifiering (väl definierat) och en del om datornät. Omfång skulle vara 30 h föreläsning och 30 h labb. Konsulten skulle strukturera kursprogrammet och genomföra två kurser. Intresserad?

Kerstin


Ny civilingenjörsutbildning i Kista

Hösten 1999 börjar två nya civilingenjörsprogram på KTH: Medieteknik med 30 platser och Biokemi med 30 platser. Medieteknikprogrammets studenter kommer att läsa ganska många Nada-kurser, bl.a. en helt ny med namnet Kommunikation och information i årskurs ett. Det finns också ett förslag om att inrätta ytterligare ett civilingenjörsprogram baserat i Kista och med inriktning mot IT. Det skulle starta hösten 2000 med 150 platser.

"Målet med den föreslagna kursplanen är att skapa en modern och attraktiv civilingenjörsutbildning i Informationsteknologi med inriktning mot mikroelektronik, kommunikations- och informationssystem. Målet med utbildningen är att utbilda civilingenjörer som uppfyller den regionala IT industrins behov."

Man vill öka studenternas valfrihet och har därför bara 42 poäng obligatoriska kurser. Studenten ska redan till våren i årskurs ett välja ett av fyra block: mikroelektronik, kretskonstruktion, kommunikationssystem och informationssystem. Ett sådant block + de obligatoriska kurserna innehåller tillsammans drygt 120 poäng. I årskurs fyra läser studenterna valfria kurser och sedan görs exjobbet. Kursplanen innehåller en blandning av befintliga och nya kurser med ganska traditionella namn - de flesta på fyra poäng. Vissa grundläggande kurser föreslås ges av Nada.

Man vill ha mer alternativ examination och mer projektkurser. Inslaget av projektkurser avspeglar sig inte i kursplanen. Förslaget innehåller relativt lite om ny pedagogik.

Första terminen vill man ha två nya kurser som ska vara motivationsskapande: Introduktion till mikroelektronik och Introduktion till informationssystem.

Kerstin


Tutorsystem, fungerar
det på KTH?

Nästa måndag (29 mars) kl 15.15-16.30, rum 1537.

Diskussion om hur det fungerade i tutorgrupperna på Inda. Vilka hade nytta av tutorerna? Om och hur fortsätter arbetet. Bengt Lindberg inleder.