Numero
7

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

1 mars 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Informationsdagar om EU:s femte ramprogram

...äger rum 18-19 mars någonstans på KTH. Anmälan senast 15 mars till Astrid Borg, enheten för externa relationer: <aborg@admin.kth.se>, 8409. "Meddela föredrag samt dag/klockslag."


Kalendarium

ti.
9 mars
14.15

Exjobbsseminarium i datalogi; seminarierum 1537 (Lv3/OB2, plan 5).

to.
11 mars
13.00

Licentiatseminarium: Knowledge Net - A Support for Sharing Knowledge within an Organisation, Kristina Groth, Nada; sal E2.


Vykort med blå fisk

Bonaire, Nederländska Antillerna, 6 febr.

Limerick till Numero:

En nybliven doktor från Nada
fick pengar för att gå och bada
I Holländska Karibien
plumsa han i igen
och solskenet gör alla här glada

Tack till alla för uppvaktningen i samband med min disputation.

Olle

(Red.s anm.: Någon har ändrat "fick pengar för" --> "blev mutad till" - troligen Olle själv, men med avvikande penna.)


Stipendier

...har inkommit några papper om:

  • Svenska institutet: Stipendier för samarbete med Moldavien och Georgien - se <http://www.si.se/>.
  • Svenska institutet: Scholarships for studies in Sweden 1999/2000 for citizens from Armenia, Azerbaijan, Georgia and Moldova- se <http://www.si.se/>.
  • Svenska institutet: Scholarships for studies in Sweden 1999/2000 for citizens Georgia and Moldova- se <http://www.si.se/>.
  • STINT Programme for Teaching Excellence - se <http://www.stint.se/>.
  • Fulbright grants - se <http://www.usis.usemb.se/>.

Workshop: Teaching with cases

...inbjuder Centrum för casemetodik till den 3-5 maj. Se <http:www.pu.su.se/case/>.

Kristina Groth håller licentiatseminarium

Nästa torsdag (11 mars) kl 13.00 i sal E2.

Knowledge Net - A Support for Sharing Knowledge within an Organisation

Sammanfattning

Kunskap anses idag vara den mest värdefulla tillgången i många organisationer. Speciellt stora organisationer kanske vet vilka kompetenser de har men inte var i organisationen eller vem som har dem. Om kunskapen i en organisation kan göras tillgänglig inom organisationen så skulle kunskapen kunna användas mer effektivt. Många försök har gjorts att lagra individers kunskap för att stödja delandet av kunskap.

Denna avhandling fokuserar på den alternativa idén om ett så kallat kunskapsnät. I ett kunskapsnät lagras information om vem-vet-vad snarare än vad. Fokus i ett kunskapsnät ligger på individers kunskap. En graderingsmetod används för att hitta personer med rätt kunskap (inte nödvändigtvis den som vet mest) om ett ämne. Varje medlem väljer vad hon/han vill bidra med till kunskapsnätet vilket medför en vilja att dela kunskapen med andra. Ett kunskapsnät innehåller också faciliteter för att kunna kontakta de föreslagna experterna.

Tre studier har utförts för att få en förståelse för hur ett kunskapsnät ska kunna utformas. I den första studien undersöktes personliga hemsidor på World Wide Web för att se vilken information personer inkluderar och hur sådana sidor används. Detta var ett första steg i att hitta vilken typ av information som är användbar i ett kunskapsnät. I den andra studien implementerades en prototyp av delar av ett kunskapsnät och utvärderades med användare. Ämnen kunde läggas in och relateras till andra ämnen, och kunskapen om ämnena kunde graderas. En tanke med denna studie var att undersöka om det är möjligt att beskriva den kunskap en person har på ett sådant sätt att ett sammanhang kring kunskapen inkluderas och därmed gör det möjligt att hitta den person som är bäst lämpad för uppgiften. Den tredje studien var en etnografisk undersökning hur kunskap delas i en organisation.

Studierna visar att försökspersonerna var villiga att presentera sig själva på personliga hemsidor på ett sätt som är intressant för ett kunskapsnät. Försökspersonerna tenderade att hålla sin hemsida uppdaterad. Ämnen som lades in i kunskapsnätsprototypen var på en rätt hög abstraktionsnivå. När kunskapen om ämnena graderades ville försökspersonerna kunna specificera vilka delar av ämnet de hade kunskap om. Det verkar som om graderingen av kunskap hjälpte försökspersonerna att specificera vad de kan. Programutvecklarna som deltog i den tredje studien hade ett ganska lokalt kontaktnät som de ofta använde. Ett kunskapsnät kan vara ett sätt att utöka antalet experter som kan kontaktas. (forts.)

(forts.)

Resultaten visar att kunskapsnät är användbara och realiserbara, och att de i många fall kan underlätta hanteringen av kunskap i en organisation. Det finns fortfarande många aspekter av hur ett kunskapsnät ska utformas som behöver undersökas vidare, till exempel hur en sökning kan ske och hur resultatet av sökningen kan presenteras. Hur ett kunskapsnät kan stödjas på chefsnivå i en organisation är också en viktig fråga.


Årets SGML/XML-konferens

...äger rum i Electrum i Kista den 16-17 mars. Läs mera om program på <http://info.admin.kth.se/SGML/>.

Gratis XML-tutorial

Den 16/3, kl.18, Electrum Kista, sal C2 hålls ett mycket bra tutorial om XML av Ken Holman, Isogen. Intresserade lärare och studenter erbjuds att deltaga gratis efter anmälan till <sgml@sunet.se>. Registrering för namnskylt sker i SGM-användarföreningens monter i Gallerian, Electrum.

Roswitha Graham


Exjobbsseminarium i datalogi

Två SU-studenter presenterar sina examensarbeten tisdag 9 mars, med start kl 14.15 i seminarierum 1537 (Lv3/OB2, plan 5).

Jonas Holmerin, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: Implementing Data Fields in Haskell. Arbetet har utförts vid inst. för teleinformatik, KTH. Handledare vid Nada: Karl Meinke.

Gustav Taxén, fristående kurs i datalogi: Cloud Modeling in Computer Graphics. Arbetet har utförts vid Nada/IPLab. Handledare vid Nada: Lars Kjelldahl.

Caroline


TCS-seminarium

Nästa fredag (12 mars) kl 15.15-16.15, rum 1537

Att beräkna relativa konvexa höljet i linjär tid utan triangulering

Karim Oukbir, Nada

Sammanfattning: En linjärtidsalgoritm för att beräkna relativa konvexa höljet mellan två enkla slutna polygoner har publicerats. Den tidigare metoden triangulerar området där det relativa konvexa höljet kommer att finnas, denna trianguleringsmetod är relativt "svår" att implemetera. Vi presenterar en algoritm som inte använder någon tranguleringsmetod och är relativt "enkel" att implementera.

PÅ GÅNG

Arbetsmiljöföreläsning

På begäran arrangerar vi höstens arbetsmiljöföreläsning "Förebygga-Förbättra-Förändra" igen. Det är flera som inte hade möjligheter att vara med på föreläsningen som Elina Unkila från Previa höll i november. Så nu får du en chans till. Efter föreläsningen kommer vi att erbjuda de uppskattade enskilda arbetsplatsbesöken Boka den 18 mars mellan kl 14.00-16.00, rum 1625.

Nya befattningsbenämningar

KTH har gjort en översyn av befattningsbenämningar (tidigare tjänstebenämningar) och avser att ändra vissa delar till funktionsrelaterade befattningsbenämningar. Förändringen kommer att beröra många medarbetare, särskilt administrativ, teknisk och forskningsbiträdande personal. Ändringen berör inte lärare, dvs professorer, lektorer, forskningsassistenter och adjunkter eller doktorander KTH vill göra detta i första hand för få ett riktigare underlag för statistik och andra jämförande behov.

Dagsläget är att institutionerna har fått en förteckning på samtliga aktuella personer som berörs av befattningsbenämningarna. Vi har gått igenom listan och lämnat vårt förslag. Vad innebär då denna förändring för dig som enskild medarbetare? I princip inget annat än en annan befattningsbenämning på lönebeskedet. Vi har för närvarande inga avsikter att ändra ditt förordnande.

Förstärkning på vaktmästeriet

I förra numret av Numero meddelade Ingrid att vi har anställt Martin Ahlman som förstärkning på vaktmästeriet. Vad ska Martin då göra? Han kommer till en början att inventera alla våra förråd. Därefter kommer han att inventera samtliga våra tjänsterum. Inventeringen görs för att vi ska få en uppfattning om institutionens möbelbestånd. Martin kommer också att uppdatera alla våra närvaro- och fototavlor.

För att ytterligare öka tillgängligheten till vaktmästeriet har vi försett personalen med en mobiltelefon. Vaktmästeriets mobila telefonnummer är 070-6719438.

Skonsam motion: gratissimning

Tänk vad jag blir glad varje gång jag simmar på GIH-badet och känner igen någon från Nada. Vad härligt tänker jag, det är fler än jag som är morgonsimmare och har anammat denna skonsamma motion. Idag är det några från systemgruppen som simmar men vi kan bli fler. Se detta som en liten påminnelse om att varje tisdag mellan kl 07.00-08.00 kan vi simma gratis på GIH-badet. Är du intresserad så anmäl dig till Karin Björin, <karinb@kth.se>.

Eva-Lena