Numero
5

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

12 feb. 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Stordiafilm

Numera finns ett lager av stordiafilm för kopiator i förrådet på plan 4. Christer Westerholm lägger upp ett litet förråd i "pennskåpet". Det stora lagret finns på plan 2. Avsikten är att du bara ska ta det antal som behövs vid varje tillfälle. Vi ska inte längre behöva lägga upp egna förråd i rummen.

Ingrid


Kalendarium

on.
17 febr.
10-12 Lärande och aktivitetspedagogik, Magnus Håkansson; caserummet (F3154), Södra huset, SU
fr.
19 febr.
9.00-10.00 IPLab-seminarium med Bodil Jönsson, rum 1537
må.
22 febr.
15.15-16.30 Vad kan/bör doktoranden/handledaren få/ge; rum 1625 och 1635

Nytt arbetstidsavtal för lärare

Fr.o.m. 1 januari i år har vi ett nytt arbetstidsavtal för lärare vid KTH. Avtalet finns på webben <http://www.admin.kth.se/info/kth-handboken/IV/2/6.html>

Några guldkorn:

 • Samtliga förekommande arbetsuppgifter för en lärare skall rymmas inom årsarbetstiden. Planeringen vid institutionen bör normalt ske så att övertid inte behöver tillgripas.
 • Den tid som åtgår för uppdrag som dekanus, prefekt, studierektor eller motsvarande och för andra uppdrag såsomledamot i fakultetsnämnd o dyl regleras inte i detta avtal, men tid för uppdraget skall ingå i årsarbetstiden
 • ... samtliga lärare skall ges möjlighet till och vara skyldiga att kontinuerligt följa utvecklingen inom aktuellt ämne...
 • För professorer anges ett högsta uttag av forskning och ett lägsta uttag av undervisning. För övriga lärarkategorier gäller det omvända.

Kerstin F.


SU-seminarium om genomströmning

Enheten för pedagogisk utveckling inbjuder till seminarium om frågan Vad kan vi göra för att studenterna ska bli klara i tid med sina uppsatser? den 11 mars 10.00-12 i sal F487. Anmälan senast 9 mars, se <http://www.pu.su.se/asc/>.


IPLab-seminarium med Bodil Jönsson

På fredag (19 febr.) 9.00-10.00 i rum 1537

Bodil Jönsson from Certec will give a presentation about Certec in the institution for Design. For more information about Certec see <http://www.certec.lth.se>.

Ann Lantz


Exjobbsseminarium
i numerisk analys

Presentation av 4 st Numme-exjobb, idag fredag (12 febr.) kl 13-15 i rum 4523. Samtliga nedanstående exjobb har gjorts inom Nadas internationella Masterprogram 'Scientific Computing'.

 • Lin-Wei Wu, 'Improved algorithm of orientation determination for biological macromolecules'
 • Yi Liu, 'A parallel implementation of a FD-TD solver for the Maxwell Equations with PML as absorbing boundary condition'
 • Andreas Atle, 'Study of different GMRES based solvers and preconditioners for solving complex linear systems with several right hand sides'
 • Christer Johansson, 'Fully coupled calculations of unsteady fluid-stucture interaction'

Lennart Edsberg


Ny doktorandhandbok från SU

Det har kommit en ny utgåva av Doktorandhandboken från Matemastisk/Naturvetenskaplig fakultet vi Stockholms Universitet.

Vi delar ut ett exemplar till alla handledare och doktorander som är inskrivna på SU.

Om du är intresserad av ett exemplar kan du vända dig till Birgit Ekberg-Eriksson.

Ingrid


Vad kan/bör doktoranden/ handledaren få/ge?

Nästa måndag (22 febr.) kl 15.15-16.30

Det har framkommit att doktorander och handledare ibland har lite olika åsikt om hur handledningen egentligen ska gå till.

Vid det här seminariet samlas doktorander för sig och handledare för sig för en diskussion. Doktoranderna diskuterar vad doktoranden kan eller bör önska eller kräva av sin handledare. Och handledarna diskuterar vad handlederen kan eller bör önska eller kräva av sina doktorander. Diskussionen följs upp på lärarinternatet 13-14 april. Seminarierum 1625 för handledare och 1635 för doktorander.

Kerstin F.


Fonder

Nu finns det pengar att söka från nedanstående fonder:

 • Stipendier ur Ingenjör Ernst Johnsons fond, Ragnar och Astrid Signeuls fond, Tekniska Högskolans i Stockholm fond för vetenskap och högre utbildning, Albihns stipendium 1999
 • Resestipendier ur: Fredrik Björns stipendiefond, J Danielsons stipendiefond, Otto och Amalia Styffes stipendiefond, Knut och Amalia Styffes stupendiefond samt Carl Nyströmers stipendiefond
 • Stipendier från Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för främjande av elektronisk forskning.

På anslagstavlan plan 4 och hos Karin Molin finns information om stipenderina.

Karin Molin


Pengar: Nya stipendieregler

Nya regler för Kungl. Vetenskapsakademiens stipendier gäller från 1 januari, se <http://www.kva.se>.


500 000 tidskriftsartiklar etc.

KTHs bibliotek har tillsammans med 10 andra nordiska bibliotek, tecknat avtal om direkt tillgång till ca 500 000 tidskriftsartiklar, forskningsresultat och konferensrapporter i fulltext, som finns i databasen The Internet Electronic Library, IEL.

Databasen är central för forskare och studenter inom bl a elektroteknik, elektronik och fysik. IEL innehåller en tredjedel av allt som är utgivet inom området sedan 1988 och byggs ut med motsvarande ca 2000 tryckta A4-sidor i månaden.

Åke Nord vet mer: <ake@lib.kth.se>, tel 08 790 8970

Ur KTH-ekot


Undervisa utomlands?

Är du intresserad av att undervisa vid ett utländskt universitet en period? Information om lärarutbyte via Stint finns på <http://www.stint.se/lararutbyte.html>.

Ansökan senast 15 mars.

Kerstin F.


Meddelande från prefekten februari 1999

Studierektorsfunktionen på Nada

Kalle Siklosi kommer att sluta på Nada den 15/4-99. Vi har kartlagt den totala studierektorsfunktionen och utsett nya studierektorer och gjort en uppdelning av ansvarsområden. Den närmaste tiden kommer detaljerna att diskuteras. Vid behov kommer arbetsuppdelningen att förändras. Formellt gäller uppdragen från den 1/3-99, men arbetet har redan påbörjats enligt denna uppdelning. Kalle koncentrerar sig på vårens löpande arbete, rapportering och överlämnande. Det är viktigt att alla rapporterar nu så att vi kan göra ett avslut för tiden fram till den 1/1-99. Bemanning för läsåret 99/00 görs av Bengt och Viggo/Linda.

Uppdelning av studierektorsuppgifter

Studierektorsassistent kommer att användas i större utsträckning.

Bengt Lindberg
överordnande utveckling, uppföljning, målformulering
examination
bemanning för NA
Kerstin Frenckner och
Staffan Romberger
kontakter med KTH och EIT m fl
kursutbud HÅS, HÅP
schemaläggning, lokalbokning
information m.m.
examensarbeten, KF
Viggo Kann och
Linda Kann
bemanning av datalogikurser,
kompetensinriktningar
rekrytering assistenter, handledare m. fl.

Omorganisation

KTH håller på att omorganiseras. Fyra prorektorer har utsetts och ledamöterna i en central fakultetsnämnd, som hade sitt första möte den 10/2. Dekanus och delfakulteternas roll är för mig oklar.

Befordran

Tio av Nadas lektorer har ansökt om befordran till professor. På KTH har det totalt kommit in 110 ansökningar. Nu pågår arbete med att fastställa anställningsprofiler och att utse sakkunniga. Institutionerna har lämnat förslag till delfakulteterna. En central tjänsteförslagsnämnd bereder ärendet.

Tjänster

Per-Anders Forstorp tillträder lektoratet i kommunikation i sommar. Under våren kommer han att delta i planeringsarbete och vara på Nada ca en dag i veckan.

Examina

 • Harald Winroth disputerar den 24 mars.
 • Kristina Groth lägger fram sin licentiatavhandling den 11 mars och Ulf Berggren sin den 26 mars.
 • Karl Meinke kommer att hålla sin docentföreläsning i mars.

Förändring i sekreterarbemanningen

 • Inger Ekman slutar på Nada för att börja på institutionen för Materialens processteknologi.
 • Pernilla Östlund har tjänstledigt för studier.
 • Ann-Britt Hansen flyttar upp till plan 6. Där har också Anette Arling börjat och Karin Molin står för kontinuiteten.
 • Maria Mossberg har börjat på PDC och Inga-Britt Ahlandsberg efterträder Ann-Britt på plan 4.

Vi söker ytterligare förstärkning till studentexp., PDC, Psci och NA-gruppen. Tillsättning pågår. Under tiden hyr vi temporär arbetskraft. Just nu arbetar Richard Buch på plan 5 och Jenny Gällermark på studentexp.

Sammanfattning:

studentexp.

Berit Gudmundsson och Jenny Arling (75%)

plan 4

Inga-Britt Ahlandsberg och Bibbi Lindholm (50%)

plan 5

Richard Buch

PDC

Britt Olsson, Maria Mossberg och Britta Svensson

plan 6

Ann-Britt Hansen (90%), Karin Molin och Anette Arling (75%)

Cvap och Cas

Emma Gnuili (75%)

KTNoc

Britt Lindeberg (50%)

Datorer

Systemgruppen har kartlagt behovet av uppgradering/byte av datorer i datorsalarna. Vi har beslutat att byta ut Mac-datorerna i Terrariet. Det blir nya, bättre Mac:ar. Vi håller också på att kartlägga behovet av datorer hos lärare och forskare. Efter denna kartläggning kan vi bestämma vilka nya investeringar som har råd att göra under 1999.

Eventuellt byte till operativsystemet Linux i datorsalarna sker tidigast sommaren år 2000. Under 1999 kommer systemet att prövas av systemgrupp och vissa lärare/forskare.

Lokaler

Utredningen om EITs lokalbehov finns nu i form av en rapport, som bl. a finns hos prefekten. Där anges att Nada behöver en utökning av lokalytan (forts.)

(forts.) från 7355 LOA till 9000 LOA. Det motsvarar 5900 resp. 7300 m2 verksamhetsyta. Främst är det NA-gruppen, PDC och TCS som expanderar. I lokalprogrammet ingår också ett utökat Citu.

Vaktmästeriet håller på att flytta till plan 2. Vi håller också på att upphandla nya kopiatorer. Under tiden har vi förstärkt med en temporär arbetskraft i Martin.

Pappersförbrukning

Den stora pappersförbrukningen är en miljöolägenshet. Kostar mycket pengar gör det också. Kom gärna med förslag till hur vi ska kunna minska pappersförbrukningen speciellt i datorsalarna. Ett enkelt sätt är att göra studenterna uppmärksamma på att begränsa sina utskrifter.

Ingrid Melinder


Patent ingen patentmedicin

Intäkter från patent och licenser kommer aldrig att vara någon patentmedicin för att skaffa universitet bättre finanser. Det framhöll Lita Nelsen, chef för MITs "licensing office", i ett anförande nyligen. Även vid de mest framgångsrika amerikanska universiteten bidrar medlen från forskningens kommersiella utnyttjande till mindre än 2 procent av den totala budgeten. Den största enskilda patentinkomsten någonsin bidrog till att två universitet fick cirka 10 miljoner dollar per år under en tioårsperiod. Det ska ses mot bakgrunden av att det ena av dem, Stanford, har en årlig forskningsbudget på 600 miljoner dollar.

Ur KTH-ekot


Lärande och aktivitetspedagogik

...talar Magnus Håkansson om i caserummet (F3154), Södra huset, SU på onsdag (17 febr.) kl 10-12, se <http://www.pu.su.se/>.


Central fakultetsnämnd

Rektor har utsett central fakultetsnämnd: dekanus och ordförande är prof. Henrik Alfredsson och prodekanus och vice ordförande är prof. Christina Moberg.