Numero
1

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

15 jan. 1999
Årgång
29

God ny termin!

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Namn på nya civ.ing.programmen

Rektor har beslutat att:

  • Bioteknikprogrammet förkortas Bio och benämns School of Biotechnology på engelska
  • Medieteknikprogrammet förkortas Media och benämns School of Media Technology på engelska.

Kalendarium

må.
18 jan.
  Assistenter börjar i Delfi
13-16 Seminarium: Vad är grundforskning?, Nobelforum på Karolinska institutet
ti.
19 jan.

15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, sal 4523.

15.15

Kursstart: Numeriska
metoder for stokastiska differentialekvationer
, sal E36


Nyheter i Delfi

På måndag (18 jan.) utökar vi servicen i Delfi så att det förutom Ernesto och Tummen finns assistenter - elever från bl.a. D och F - som tar emot och hjälper till. Syftet med detta är att förbättra datormiljön på Nada, främst när det gäller stödet till användare.

Konkret innebär utökningen t.ex. att det oftast finns tre personer som jobbar i Delfi. Det medför att vi får större kapacitet att ta emot frågor i Delfi och att vi kan hjälpa användare utanför Delfi (i tjänsterum, datorsal eller föreläsningssal) i större utsträckning än tidigare.

Vi planerar också att utöka öppettiderna i mottagningen för frågor om användarnamn, passerkort etc. Öppettiden för anställda i andra frågor är som förut 8-12 och 13-17 - använd passerkortet för att komma in.

Nu vet du alltså varför det kan vara någon annan än Ernesto eller Tummen som svarar när du ringer 7146 nästa gång.

Nadas systemgrupp


Kursstart: Numeriska
metoder for stokastiska differentialekvationer

Ovanstående kurs startar på tisdag (19 jan.) kl. 15.15 i sal E36. Kursen behandlar stokastiska differentialkevationer och numeriska metoder att lösa dem, med tillämpningar i finansiell matematik, turbulent diffusion, reglerteknik och strömning i porösa medier. Mera information om kursen finns på http://www.nada.kth.se/ nada/kurser/kth/2D1269/

Anders Szepessy

Tack för året som gått

Även 1998 har varit händelserikt.

En stor händelse var att ett nytt forskarutbildningsämne inrättades under hösten. Först ur var ämnet Informationsbehandling särskilt numerisk analys 1963. Tjugo år senare accepterades datalogi och ytterligare 15 år senare Människa datorinteraktion, MDI, med Kerstin Severinson-Eklundh som ämnesansvarig. Den främsta anledningen att inrätta MDI som eget ämne är att kunna anta forskarstuderande med annan än teknisk/naturvetenskaplig grundutbildning. Fortfarande kan man bli doktor i datalogi särskilt människa datorinteraktion.

En ny professur i datalogi särskilt autonoma system inrättades och tillträddes i somras av Henrik Christensen. Därmed finns det sex professurer på Nada. Det återstår att se hur många lektorer som kommer att utnämnas till professorer under innevarande år.

Jag vill också passa på att gratulera alla forskarstuderande som tagit examen och alla handledare för deras värdefulla insatser. Disputationsbuketten har delats ut till Tom Wadden, Pär Fornland, Peter Nordlund, Jeanette Hellgren Kotaleski, Carsten Bräutigam, Mats Näslund, Olof Runborg och Olle Bälter medan Lars Engebretsen, Py Kollberg, Roland Orre, Anna-Karin Tornberg, Anders Ålund och Staffan Romberger har försvarat sina licentiatavhandlingar. Till Fredrik Bergholm har jag delat ut en docentuggla.

Medieuppmärksammat

Verksamheten har varit extra synlig i massmedia under 1998. Invigningen av VR-kuben och efterföljande visningar rönte mycket stor uppmärksamhet. Andra aktiviteter kan kanske samlas under rubriken Datorer i människans tjänst. Hit räknar jag då robotar som kan städa, bedriva skogsbruk men även samspelet mellan människan och datorn. Hur kan vi kommunicera på ett bra sätt? Robotar ska hjälpa inte stjälpa eller skrämma. Grunden för denna synlighet är vår forskning och glädjande nog har TFR beslutat att förlänga våra tre ramanslag på Cvap, NA resp. TCS ytterligare en treårsperiod. Dessutom har många enskilda forskare fått projektmedel för egen och doktoranders forskning. De deltar också i många EU projekt och koordinerar några av dem. Dessa projekt utgör större delen av institutionens forskningsverksamhet och är avgörande för att kunna upprätthålla en hög kompetens och nå framgångsrika resultat. Externa utvärderare använder ofta ord som excellent eller outstanding i sina summeringar av forskningen vid Nada.

Vad mer kan tilläggas? Jo, professorerna Björn Engquist, Johan Håstad och Jan-Olof Strömberg var inbjudna föreläsare till den prestigefyllda The International Congress of Mathematics, ICM-98. Ytterligare en svensk, Håkan Eliasson, också från KTH var inbjuden talare. En stark koncentration till KTH således.

 

Grundutbildningen

Även detta år har stora insatser gjorts inom grundutbildningen. Alla lärare som ger utbildning till mer än 3 000 studenter är värda en eloge. Stora ansträngningar har behövts eftersom flera lärare har slutat. Speciellt vill jag nämna två nya projekt som kommer att utvärderas under 1999. Det gäller problembaserad inlärning i programmeringsteknik på Lantmäterilinjen och tutorverksamhet på Datatekniklinjen.

En betydelsefull uppgift för prefekten under det gångna året har varit att få insikt i och att förstå av KTH fattade beslut, som har påverkat vår ekonomi dramatiskt. Vi har inte alltid lyckats att få gehör för vår uppfattning och några stora frågor återstår. Glädjande nog kan vi ändå konstatera att resultatet för grundutbildningen läsåret 1997/98 blev klädsamt positivt. Det stärker oss i uppfattningen att vi använder våra medel på rätt sätt. Icke desto mindre kommer vi under 1999 att mer noggrant titta på kostnadsfördelningen. Det gäller även forskning/forskarutbildningen ehuru resultatet blev bättre än den överbudgetering som var planerad.

Mottot

Hur blev det då med förra årets motto – tydlighet? Bäst vore om du själv funderar på det. Här nämns några saker som hör hit. Vi gjorde en omfattande enkät för att ta reda på hur den teknisk/administrativa supporten fungerar och kan förbättras. Resultaten har utmynnat i ett antal pågående förbättringar. Några viktiga rutiner kan hittas som lathundar på vår interna webbplats, som fortlöpande kommer att byggas ut. Vi skriver numera också delegationer och tecknar avtal i samband med överenskommelser internt och externt. Vi kommer under våren att utse administrativt ansvariga personer i varje forskargrupp med tydligt ansvarsområde.

Vaktmästerifunktionen har kartlagts och felanmälan kan numera göras genom Vaktis, utan att den enskilde ska behöva reda ut vem som bör åtgärda felet. Under våren kommer kopiering och godsmottagning att flyttas till plan 2. Vi funderar också på att orda en mer samlad studerandeservice där, men det är ännu inte bestämt. Supporten i Delfi har vidareutvecklats och kommer att förbättras ytterligare under 1999.

Vi har skaffat en frånvarotelefonsvarare där t ex lärare kan anmäla när de är förhindrade att komma till undervisningen. Det är enklare att lämna ett sådant budskap nu, då man samtidigt vet att telefonen avlyssnas tidigt på morgonen och studenterna informeras. Förslaget kom från Ninni Carlsund och prefekten har i samråd med samverkansgruppen beslutat att tilldela henne 500 kr. Vi hoppas att detta kan stimulera fler att föreslå förbättringar.

(forts.)

 

 

(forts.)

Vi välkomnar de nya lärarna som anställts under hösten och börjar nu i vår. Det gäller universitetslektorerna Mikhail Dzugutov, Johan Helsing, Stefan Nilsson och Per Anders Forstorp samt forskarassistenterna Hercules Dalianis och Jacob Yström. De kommer att bli ett värdefullt tillskott i forskning och undervisning.

Forskarutbildningen

Detta år ska vi speciellt uppmärksamma forskarutbildningen . Vi kommer att extra noga beakta vad doktoranderna förmedlat i den utvärdering som gjordes i våras En empirisk belysning av doktorandernas studiesituation på forskningen vid institutionen för Numerisk Analys och Datalogi av Max Scheja. Forskarutbildningen blir också ett viktigt tema under vårt lärarinternat i april.

Årets motto blir för övrigt ordning och reda. Mer om det på annan plats.

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET, önskar

Ingrid


Vad är grundforskning?

Måndagen den 18 januari kl. 13-16 kommer ett seminarium under titeln "Vad är grundforskning?" att hållas i Nobelforum på Karolinska institutet i Solna. Seminariet, som arrangeras av Sveriges Doktorander, har sitt ursprung i diskussionen som uppstått om forskningens roll idag och i framtiden. Frågan har fått särskild aktualitet när arbetsgruppen Forskning 2000 presenterat det förslag till framtida forskningspolitik, SOU 1998:128, som nu är ute på remiss.

Bland inbjudna debattörer finns Per Bill (riksdagsledamot, m), Barbro Westerholm (riksdagsledamot, fp), Britt-Marie Danestig (riksdagsledamot,v), Claes I Helgesson (professor, Chalmers), Hans Wallin (professor, Umeå Universitet) och Lena Sommestad (nytillträdd chef för Institutet för framtidsstudier).

Under seminariet kommer frågor som "Vad kan grundforskning vara?" och "Är forskarsamhället så oense med politikerna som det ibland kan verka?" att diskuteras. Kan vi enas om vad grundforskning är?

Seminariet är öppet och kräver ingen föranmälan.

Mer om det nationella nätverket Sveriges doktorander hittar du på <http://www.sdok.net>.

Christina Helgesson Jur. kand.,
doktorand i civilrätt.
Ordförande i Sveriges Doktorander


 

 

Billigare informationssökning
på IDC, KTHB

IDC kan:

  • söka åt er i över tusen databaser och databanker
  • ge er en överblick över vad som har publicerats inom ert ämnesområde
  • löpande nyhetsbevaka ert ämnesområde

Vi som utför det:

  • är specialister på informationssökning
  • har en teknisk, naturvetenskaplig resp ekonomisk yrkesbakgrund

Vi är billiga!

Vi har tagit bort alla omkostnader. Vi debiterar bara den direkta kostnaden för uppkopplingstiden till databasen och för referenser som skrivs ut - det kostar vanligen mellan 500 - 2000 kr. Om du gör sökningen efter kl 17.00 och i ett begränsat antal databaser kan sökningen bli ännu billigare - det kostar vanligen mellan 150 - 600 kr.

IDC har också omfattande kursverksamhet i informationssökning på alla nivåer.

IDC - Ämnessökning finns en trappa upp i KTHs biblioteksbyggnad. Telefon till IDCs reception är 08-790 89 50, fax 08-790 89 54, e-mail idc@lib.kth.se

Information om IDC hittar du på Internetadressen: http://www.lib.kth.se/idc/search.html

Önskar du dig att vi kommer till din institution och berättar/demonstrerar informationssökning? Vill du ha vår broschyr? Kontakta oss!

Andrzej Olkiewicz, informatiker,
IDC-Ämnessökning, KTHB, olk@lib.kth.se


Exjobbsseminarium i datalogi

Tisdagen den 19 januari 1999 kl 15.15 i rum 4523

Staffan Larsen, D93, 20 poäng
En distribuerad arkitektur för SAS Internetmiljö
Arbetet är utfört vid SAS
Handledare Jiarong Li, examinator Yngve Sundblad
Opponent Carl Fredrik Lofter

Jonas Ödman, D94, 20 poäng
Riktlinjer för utformning av webbgränssnitt för intranät ­ en kritisk granskning
Arbetet är utfört vid WM-data education
Handledare Kerstin Frenckner, examinator Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent Magnus Weimer

Kerstin F.


Ordning och reda

Under 1998 tillträdde Birgit Ekberg-Eriksson som intendent på Nada Hon hjälper oss att skapa ordning och reda bland vårt skriftliga material. Vi kommer inom kort att kunna köra ett speciellt diarieprogram för att bättre kunna samla och hitta formella handlingar. Det kommer an på oss alla att lämna sådana till registrering. Det gäller allt som hör till institutionens myndighetsutövande, men även sådant som vi vill hitta på ett enkelt sätt. Under året kommer mer information om vad detta innebär. Tänk redan nu på att vissa datorbrev och telefonsamtal kan behöva registreras.

Så till den egna ordningen. Här tänker jag ondgöra mig över fikarummen. Flera av dem sköts alldeles för dåligt. Det är var och ens ansvar att städa efter sig. Visst kan vi anställa en person som diskar, torkar bord, diskbänk, mikrovågsugn och tömmer kylskåp mm. Jag anser att vi ska använd våra pengar till vår huvudverksamhet i stället forskning och undervisning. Idag anlitar vi lokalvårdare för golvstädning mm och det borde räcka. De som inte vill befatta sig med ovan nämnda trivialiteter får gå och äta på restaurang eller någon annan plats. Ännu har Nada inte uppnått den status att vi håller oss med egen lunchrestaurang. Däremot anser jag att det är en stor förmån att få värma och äta sin egen mat i våra fina pausrum. Detta är ingen självklarhet när utrymme är en bristvara.

Under 1999 kommer vi att byta ut vår storkopiator. Vi har då tankar på att endast ett fåtal personer ska få använda den nya. Samtidigt har vi för avsikt att investera i en mellankopiator, som kan användas av flera. Vi förutsätter därmed bättre framförhållning i samband med t.ex. kursstart och tentor. Sådant brukar spara tid och resurser.

Vi behöver bättre ordning när det gäller rapportering av utfört arbete. Idag är det alldeles för vanligt att underlaget för utbetalning av arvode till övningsassistenter m. fl. kommer oacceptabelt sent. Sådant skapar extra arbete och stor irritation. Vi behöver också tidsmässigt samla våra insatser när det gäller anställningsförordningar mm. Nu är hanteringen alltför tungrodd.

Hör av dig till mig eller till Birgit om du har synpunkter eller vill lämna något förslag.

Ingrid Melinder


 

 

Ny biträdande föreståndare
för PSCI

Jag heter Lina Hemmingsson-Frändén och jag började i oktober som biträdande föreståndare för PSCI. Detta ska jag ägna mig åt på 25% av min arbetstid och delar av detta kommer jag att vara på KTH. Annars är jag på institutionen för teknisk databehandling (TDB) i Uppsala där jag är lektor.

Jag disputerade i maj -95 på TDB, därefter har jag varit postdoc i Oxford, England och jobbat på TDB.

Min fritid ägnar jag mest åt mina tre barn, Carl 7, Nils 4 och Axel 1.5, fixa med huset och åt att läsa böcker.

Bäst når ni mig på email lina@psci.kth.se eller lina@tdb.uu.se, telefon 018-4712785, 0706-242438, eller 08-7906 6635.

Lina Hemmingsson-Frändén


Nya former för information om forskning

FRN utlyser projektbidrag som kan sökas av enskilda forskare för att stödja informationsinsatser inom forskarens eget forskningsområde.

Informationsinsatserna ska rikta sig till allmänheten, gärna till grupper i samhället med låg utbildningsnivå eller utan akademisk tradition. En väldefinierad målgrupp, en innovativ form och en metodiskt upplagd arbetsplan för informationen är kriterier som särskilt kommer att beaktas.

Syftet med FRNs utlysning är att skapa förutsättningar för aktiva forskare att dela med sig av sin kunskap och delta i en levande dialog med människorutanför vetenskapssamhället. Forskaren ska genom projektbidraget ges möjlighet att under en begränsad period koncentrerat ägna sig åt forskningsinformation.

För ändamålet finns 1,7 miljoner kronor att fördela. Projektbidraget avser 1999.

Ansökningarna skickas till FRN i ett original och 8 kopior och skall vara FRN tillhanda senast den 15 februari 1999. Beslut meddelas i april 1999.

Ansökningsblanketter kan beställas via FRNs hemsida www.frn.se/aktuellt/ eller per e-post från lena.lindell@frn.se eller per fax: 08-454 41 55.

För ytterligare information kontakta Ann Liis Hanslep, tfn 08-454 41 57 eller Lena Lindell, tfn 08-454 41 46. FRN, Box 7101, 103 87 STOCKHOLM

Ur KTH-ekot


 

Bättre och tydligare för studenterna

Vi kommer under våren att flytta kopiering och godsmottagning till plan 2. Samtidigt undersöker vi hur andra rum på detta plan bäst kan användas. Här ser vi stora möjligheter att bättre samla kontakterna med studenterna när det gäller studerandeexpeditionen, hämtning och lämning av rapporter, närhet till resursrum, kopiering, material till presentationer mm. Idag hämtas och lämnas kurs- och tentamensmaterial, vissa loborationer på studerandeexpeditionen men många lärare använder egna rutiner. Laborationer delas ut på olika sätt och lämnas i postfack, brevlåda eller dylikt. Ofta är det oklart för studenter och personal hur det ska gå till och det är därför svårt att svara den enskilde studenten. Nu ser vi en möjlighet att få en mer enhetlig hantering samtidigt som vi frigör kontorsrum på plan 4 där det finns ett sort behov av arbetsplatser för lärare och doktorander. En viktig vinst med att placera studerandeexpeditionen på plan 2 är att en stor mängd papper inte behöver transporteras så mycket. Pappersbalarna lagras i närheten av storkopiatorn och kursmaterial kan plockas och försäljas på samma plan.

På plan 2 kan studerandeexpeditionen inrymmas i större och bättre anpassade lokaler med större förråd. Där kan vi också ordna bra utrymme för hämtning och lämning av laborationer, tentor mm. Vi kan ha ett förråd av lämpligt kontorsmaterial nära resursrummet där det bl. a. finns färgskrivare och kopieringsmöjligheter.

Samtidigt ser vi möjlighet att erbjuda vissa studenter bättre utrymme än idag. Vi tänker då främst på våra övningsassistenter samt masters- och universitetsstudenter eller examensarbetare. Allt får inte plats men det kan bli mycket bättre.

Om du har några synpunkter kan du framföra dem till någon av oss i arbetsgruppen som planerar för bättre och tydligare studerandemiljö: Henrik Eriksson, Berit Gudmundsson, Ingrid Melinder, Staffan Romberger och Eva-Lena Åkerman. Även Inger Ekman har ingått i gruppen men kommer att byta arbetsuppgifter inom kort.

Ingrid