Numero
35

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

1 dec. 1998
Årgång
28

Två nummer kvar före jul

Kvarvarande Numeronummer före jul utges på fredag (4 dec.) och nästa fredag (11 dec.).

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Numerikseminarium: Adaptive numerical methods for stochastic differential equations

...med Anders Szepessy och Georgios Zouraris, Nada. På fredag (4 dec.) i rum 4523.

Kalendarium

fr.
4 dec.
13.15 Numerikseminarium: Adaptive numerical methods for stochastic differential equations, Anders Szepessy och Georgios Zouraris, Nada; rum 4523.
må.
7 dec.
10.30 C och II-seminarium: Adaptive Perceptual Interface, Deb Roy, Percpetual Computing Group, MIT Media Lab; sal 4523.
13.15 Seminarium i algoritmisk bioinformatik: Gen-omflyttning i herpesvirus, Lars Ivansson; rum 4523.
14.15-15.00

Rektor Anders Flodström presenterar sig; Q1, Osquldas väg 4.

15.15

Pedagogiskt seminarium: Impulser från Ingenjörsskolan, sal 4523.

to.
17 dec.
9.00 Disputation: Electronic mail in a working context, Olle Bälter; sal D2.
15.00 Förkunskapsproblem i matematik, Bengt Johansson vid Göteborgs universitet; sal E1.

Pedagogiskt seminarium: Impulser från Ingenjörsskolan

... på måndag (7 dec.) i sal 4523. Är ingenjörsskolan vår lillebror som vi bara ser ner på? Eller kan den med sin annorlunda organisation och nyskaparanda ge oss goda impulser? Vi lyssnar på Rigmor Skoglund från ingenjörsskolan i Haninge, som bl.a. berättar om en projektkurs redan på hösten i årskurs 1, och diskuterar.

Kerstin F.


Kurs i dataanalys/"databrytning", 2D5342

I will give a course in Knowledge Discovery and Data Mining in the winter 1999.

Kickoff: January 15, 13:15 - 15:00 in room 1537, Nada, Osquars Backe 2. Send me an email if you are interested

Course topics: KDD; philosophy; reasoning with uncertainty and Bayesian methods; Visualization Applications. Course page with book ordering info, etc: http://www.nada.kth.se/nada/kurser/kth/2D5342/

Stefan Arnborg

Olle Bälter disputerar

Olle Bälters disputation äger rum torsdagen den 17 dec. kl 9.00 i sal D2. Opponent är dr. Candy Sidner, Lotus development Corp., Cambridge, USA.

Electronic mail in a working context

Elektronisk post, e-post, är en av de mest spridda datortillämpningarna idag. E-post är i allmänhet populärt bland användarna, men det finns också avigsidor: en ständigt ökande flod av meddelanden som översvämmar användarna och system som är för komplicerade för nybörjare samtidigt som de inte stödjer erfarna användares behov.

I denna avhandling presenteras tre studier utförda i e-postanvändares arbetsmiljö. De studerade organisationerna är ett akademiskt forskningslaboratorium, ett tekniskt företag och en primärvårdsorganisation. Studierna är fokuserade på e-postanvändning, speciellt med avseende på organisation av ebrev, skillnaderna mellan nybörjare och erfarna användare, chefers e-postanvändning och informations- och kommunikationsöverflöd.

Resultaten indikerar att de olika strategier som används för att hantera e-post är en fråga om balans mellan olika för- och nackdelar som dessa strategier har. Valet av strategi påverkas starkt av användarnas totala arbetssituation. En fördel med e-post är att den kan reducera användarnas kognitiva belastning genom att befria dem från att komma ihåg uppgifter som kan hanteras genom att skicka ebrev, men fördelarna med detta försvinner när avsändaren inte kan lita på att meddelandet kommer att bli behandlat av mottagaren.

Användarna utvecklar sin hantering av e-post med tiden, men det finns fortfarande otillräckligt stöd i e-postverktygen för att verktygen ska kunna anpassa sig till användarnas situation. Medier för hantering av den ökade kommunikationen som följer på ett chefsskap är framförallt e-post och möten. En vana som cheferna inte ändrar med stigande position i företaget är att de låter inkommande ebrev avbryta annan verksamhet. Detta är särskilt anmärkningsvärt för chefer som ofta önskar att de kunde få mer sammanhängande tid utan avbrott. Detta kan delvis förklaras av att det saknas funktionalitet i e-postsystemen för anpassningar av systemen till användarnas arbetssätt. I detta fall resulterar alla inkommande ebrev i en signal, oavsett deras viktighetsgrad.

E-post är en del av ett informations- och kommunikationsflöde. För vissa användare blir detta flöde ett problem. Detta informations- och kommunikationsöverflöd skulle kunna minskas genom att mottagarna gör omgivningen medveten om deras kommunikativa situation, under förutsättning att de vill offentliggöra denna.

(forts.)

En av studierna indikerar att det kan vara mer komplicerat att ersätta ett gammalt e-postsystem än att införa ett e-postsystem där tidigare inget fanns, på grund av användarnas investeringar i tid och kunskap i det gamla systemet.

En modell för beräkning av tidsåtgång för att organisera ebrev i mappar presenteras för att kunna göra jämförelser mellan olika strategier.

Ett antal designförslag presenteras som stödjer eller underlättar mappanvändning, sortering av ebrev i mappar, reducering av antalet sparade ebrev, anpassning av e-postsystem till användarnas arbetsrutiner och möjligheter att utforma personliga "e-brevpapper".

 


Nadas vaktmästeri har e-postadress och webbsida

Idag introducerar vi en webbsida för Nadas vaktmästeri, <http:www.nada.kth.se/internt/vaktis.html> och en ny e-postadress, <vaktis@nada.kth.se>.

På webbsidan har vi sammanställt information om Nadas vaktmästartjänster (kopiering, montering, bud m.m.) och om hur du felanmäler problem som rör fastigheten (trasiga lampor, kärvande dörrar, problem med hissen, etc.).

Från och med nu ska alltså all felanmälan som rör fastigheten skickas med e-post till <vaktis@nada.kth.se>. Vi sköter sedan kontakterna med Akademiska Hus, Teknisk Service och övriga entreprenörer.

Väl mött,

Mikel Prytz och Christer Westerholm


Personalutbildning

Två evenemang för KTH-personal:

  • Presentationsteknikföreläsning, on. 9 dec. 13.15-16
  • Rösten som arbetsinstrument, kurs 8 dec.

Anmälan till Annelie Nordström, <annelie@mmt.kth.se>

CID- och II-seminarium

CID and II (the Interactive Institute) invite to a seminar Monday, December 7, at 10.30 in room 4523, KTH, Lindstedtsv.5, floor 5 (right under CID):

Deb Roy, Percpetual Computing Group, MIT Media Lab, presents: Adaptive Perceptual Interface.

Our research group works on a variety of technical problems in the areas of computer vision, computer speech and audio understanding, haptics, and machine learning. These efforts are motivated by the desire to create human-machine interfaces which are more natural and flexible than current day interfaces such as keyboards and mice.

Perceptual computing techniques enable us to sense human behaviours and the environment with ordinary cameras, microphones, and touch sensors. Signal processing and pattern recognition techniques transforms these signals into high level representations which serve to detect and identify people and their actions, and events in the environment. In recent efforts, we are coupling machine learning with such high level perceptual representations to create adaptive interfaces which can learn to communicate by adapting to the preferences and abilities of individuals.

One of our current research efforts, a grounded language learning system, exemplifies the idea of an adaptive perceptual interface. In this project, we are developing a model of early word learning based on input from microphones and other sensory devices. Input to the system consists of an audio stream and a co-occurring stream of contextual sensory data.

Yngve Sundblad, CID
Kenneth Olausson, II


Pengar: Anders Walls stipendium

Du som är ung, kreativ och visar ett intresse för naturvetenskap och teknik kan nu söka stipendium från Anders Walls stiftelse. Stipendiet, 75 000 kronor, riktar sig till en enskild person och syftet är att ge stipendiaten möjlighet att utvecklas personligt.

Den som söker ska vara ung och ännu inte ha akademisk grundexamen. Stipendiet syftar till att i vidare mening personligen utveckla stipendiaten på ett sätt som annars vore omöjligt och är inte avsett att täcka kostnader för ett specifikt projekt eller att fungera som forskningsmedel.

Förbundet Unga Forskare har av styrelsen för Anders Walls stiftelse ombetts att föreslå en stipendiat inom området naturvetenskaplig forskning. Ansökan ska vara insänd senast måndagen den 4 januari 1999. Fullständig information och ansökningsblankett på: http://www.fuf.org/anderswall/ eller hos KTHs registrator, Valhallavägen 79, 2 tr.

Ur KTH-ekot


Seminarium i algoritmisk
bioinformatik: Gen-omflyttning i herpesvirus

... på måndag (7 dec.) kl 13.15 i rum 4523, talare Lars Ivansson.

Sammanfattning

Tidigare i denna seminarieserie har Jens Lagergren och Kimmo Eriksson berättat om två olika sätt att flytta om gener i ett genom. En inversion innebär att ett avsnitt av genomet vänds och en transposition innebär att två intilliggande avsnitt byter plats utan att vändas.

Herpesvirus har välstuderade genom. I artikeln "Genome Sequence Comparison and Scenarios for Gene Rearrangements: A Test Case", undersöker Hannenhalli et al. tio genom från olika herpesvirus. De försöker finna den evolutionshistoria för dessa genom som innehåller så få omflyttningar som möjligt; både i fallet att endast inversioner är tillåtna och fallet att både inversioner och transpositioner är tillåtna. Jag kommer att berätta om hur de har gått till väga, samt presentera några av deras resultat.

Jens Lagergren, Kimmo Eriksson


Förkunskapsproblem i matematik

Bengt Johansson vid Göteborgs universitet talar under ovanstående rubrik to. 17 dec. kl 15.00 i sal E1, på inbjudan av KTH:s didaktikenhet.

Johansson redovisar och diskuterar sin utredning för Skolverket med avseende på den mycket aktuella frågeställningen"Har kunskaperna i matematik förändrats under senare år hos de ungdomar som antagits till civilingenjörsutbildningen?".

Anmälan till <helge.stromdahl@hum.ket.kth.se>.

Kerstin F.


Rektor presenterar sig

Den 7 december 14.15 - 15.00 vill rektor Anders Flodström träffa dig i Q1, Osquldas väg 4.

Rektor Anders Flodström "avslöjar" sina tankar om utbildning, forskning och ledarskap.

KTHs tre nominerade prorektorer Anders Eriksson, Bo Wahlberg och Mathias Uhlén presenteras.

Före informationsmötet från ca 13.45 serveras fika.

Rektors e-post: rektor@kth.se är den e-postadress du ska använda när du mejlar till KTHs rektor. Då skickas även en kopia automatiskt till registrator och diarieförs.

Ur KTH-ekot