Numero

31

Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

2 november 1998
Årgång 28

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i möjligaste mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Tjänster i Danmark

Center for In a recently established Center for Mathematical Modeling of Physiological Processes in Denmark, three PhD positions are now open. See <http://www.control.auc.dk/ physiology/positions.htm>.


 

Kalendarium

on.
4 nov.

 

13.30-15

CID:s & IPLab:s seminarier: ISO-standardisering inom multimedia, mjukvaruergonomi, accessibility och användarcentrering, Jan Gulliksen, CID och CMD, Tomas Berns, Nomos Management AB; seminarierum 4523.

17.15-18.00

Populärföreläsning: Bioinformatik - att söka biologisk kunskap med hjälp av datorer, Jens Lagergren, sal E3.

må.
9 nov

 

11.15-12

Using Rough Classification to Represent Uncertainty in Spatial Data, written by Ola Ahlqvist, Johannes Keukelaar and Karim Oukbir; room 1635.

13.00

Seminar in Algorithmic Bioinformatics: Optimal accuracy alignment, Lars Arvestad, NADA KTH; room 4523 (? se nedan!).

13.30-15

Joint SICS DCE and KTH CID seminar, Chris Csikszentmihalyi, U. California Art Department in San Diego; room 4523 (? se ovan!).

14.15

Exjobbsseminarium i datalogi, sal E34.

15.15-16

Pedagogiskt seminarium: Lärandets problematik, Helge Strömdahl, didaktiktenheten; sal 1537

on.
11 nov.

17.15-18.00

Populärföreläsning: Datorsimulering av hjärnan, Örjan Ekeberg, sal E3.

må.
16 nov.

17.15-18.00

Populärföreläsning: Hur en robot upplever världen, Magnus Andersson, sal E3.


Tre populärföreläsningar

I november blir det tre populärföreläsningar om koppling datalogi - biologi, den 4, 11 och 16 november. Mer info finns på följande sidor och på <http://www.nada.kth.se/~kfrenck/ Studieinfo/Popularforelasning.html>.

Kerstin

Bioinformatik - att söka biologisk kunskap med hjälp av datorer

Jens Lagergren, på onsdag 4 november kl 17.15-18 i sal E3.

Inom bioinformatiken besvaras biologiskt motiverade frågor med hjälp av datorer och datalogiska tekniker. Det finns idag en enorm mängd DNA-sekvenser, RNA-sekvenser och proteiner lagrade i databaser. Projektet HUGO (human genom project), som syftar till att finna den mänskliga DNA-sekvensen, tillhör de stora producenterna av biosekvensdata. (forts.)

(forts.) Enbart mängden av sådana biosekvenser visar att datorer måste användas i analysen av dem. Bioinformatiken har en omedelbar kommersiell betydelse för läkemedelsindustrin men är lika betydelsefull för den biologiska grundforskningen.

Ett problem som studeras inom bioinformatiken är konstruktion av fylogenetiska träd (evolutionära träd).

Ett fylogenetiskt träd för en mängd av arter är ett träd som beskriver deras utveckling och släktskap. Varje år skrivs hundratals eller tusentals biologiartiklar där fylogenetiska träd används för att troliggöra ett eller annat biologiskt påstående. Exempelvis har "African Eve"-teorin (som säger att vi alla har en gemensam urmoder som levde i Afrika relativt nyligen) och RNA-världsteorin (som säger att, trots att RNA görs med DNA som ritning, så fanns RNA innan DNA fanns) troliggjorts med hjälp av fylogenetiska träd. Vi ska titta på hur fylogenetiska träd konstrueras och på en användning av fylogenetiska träd.

Det låter kanske komplicerat, men inga förkunskaper i datalogi krävs för att förstå föreläsningen.


Pedagogiskt seminarium:

Lärandets problematik

Helge Strömdahl, didaktiktenheten, 9 nov. kl. 15.15-16, sal 1537

Tidigare såg vi lärarens uppgift som utlärning av visst stoff. Nu ser pedagoger lärarens roll som att stimulera eleverna till inlärning. Helge Strömdahl från didaktikenheten ger sin syn på vad det innebär och sedan diskuterar vi.


Seminar announcement

On the 9th of november, from 11:15 to 12:00 in room 1635, a seminar will be held presenting an article titled Using Rough Classification to Represent Uncertainty in Spatial Data, written by Ola Ahlqvist, Johannes Keukelaar and Karim Oukbir.

You are hereby invited to attend, but send email to johannes@nada.kth.se if you plan to come, because the room is not so big...

Johannes Keukelaar


 

Populärföreläsning 2

Datorsimulering av hjärnan

Örjan Ekeberg, onsdag 11 november kl 17.15-18 i sal E3.

Att förstå hur hjärnan fungerar är en av de stora utmaningarna för vetenskapen. Inom neurovetenskapen har enorma mängder kunskap samlats om nervceller och deras egenskaper ända ner på molekylär nivå men det är ändå svårt att koppla detta till hjärnans funktioner i stort.

En utveckling som möjligen kan ändra på detta är användningen av storskaliga datorsimuleringar. Med hjälp av moderna datorer och matematiska modeller kan man idag simulera aktiviteten i tusentals sammankopplade nervceller med många realistiska egenskaper. Detta är dock fortfarande långt ifrån de miljarder celler som vår hjärna består av. Genom att använda enklare modeller och begränsa simuleringarna till vissa delsystem börjar vi dock närma oss simuleringar som knyter ihop cellernas egenskaper med hjärnans funktioner.

I denna föreläsning kommer jag att berätta om några olika typer av modeller och ge exempel på hur de används för att studera fenomen och beteenden på en mycket högre abstraktionsnivå.

Inga förkunskaper i datalogi krävs för att förstå föreläsningen.

om och till sist berättar Magnus Andersson måndag 16 november kl 17.15-18 i sal E3 om .


Populärföreläsning 3

Hur en robot upplever världen

Magnus Andersson, måndag 16 november kl 17.15-18 i sal E3.

Vi upplever världen med våra sinnen. Genom att se, känna, lukta, höra osv. skaffar vi oss en bild av vår omgivning och får den information vi behöver för att utföra olika sysslor.

Vid Centrum för Autonoma System på KTH jobbar vi med forskning kring konstruktion av robotar som t.ex. kan användas i hemmet till uppgifter som städning eller som assistent till handikappade.

Jag kommer i detta föredrag att berätta om vilka "sinnen" som används för att ge robotar information om omvärlden och hur dessa utnyttjas för att lösa olika typer av uppgifter.

Inga förkunskaper i datalogi krävs för att förstå föreläsningen.

Ur KTH-ekot:

Rosénpriset för populärvetenskap

Forskningsrådsnämnden inbjuder Dig att lämna förslag till mottagare av 1998 års Nils Gustav Rosenpris. Det är instiftat för att premiera framstående populärvetenskapliga informationsinsatser och har fått sitt namn efter FRNs förste ordförande. Pristagare utses sedan förslag inhämtats från personer med anknytning till forskning eller med arbete som innebär popularisering av forskning. Priset kan tilldelas en svensk medborgare eller en grupp av svenska medborgare. Prissumman är 50 000 kronor.

Ditt namnförslag, som ska följas av en kort motivering, måste vara FRN tillhanda senast den 1 december 1998 Adressen är FRN, Box 7101, 103 87 Stockholm.

Gästprofessurer för kvinnor

Naturvetenskapliga forskningsrådets gästprofessurer för kvinnor NFR inbjuder landets fakultetsdekaner och enskilda forskare att före den 20 november 1998 inkomma med förslag till innehavare av gästprofessurer för kvinnor inom naturvetenskap och matematik under läsåret 1999/2000. Medlen är avsedda för ett halvt till ett års vistelse vid universitet eller högskola i Sverige för fyra till sex gästprofessurer. Maximalt belopp är 850 000 kr för ett år.

Ansökan bör innehålla förslag på kvinnliga forskare, CV och kort beskrivning av forskningsinriktningen under vistelsen i Sverige. Vid bedömningen tar rådet hänsyn till vetenskaplig kvalitet och den kvinnliga underrepresentationen inom ämnesområdet och i aktuell forskningsmiljö.

Förslag skickas före den 20 november 1998 till, FRN Box 71 42, 103 87 Stockholm. Närmare upplysningar lämnas av Gunnar Leman, tfn 08-454 42 08, e-post gunnar.leman@nfr.se.

Tretton forskartjänster

NFR ledigkungör tretton forskartjänster: <http://www.nfr.se/research/forskartjanster.htm>


 

 

CID:s & IPLab:s seminarier

ISO-standardisering inom multimedia, mjukvaruergonomi, accessibility och användarcentrering

Jan Gulliksen, CID och CMD, Tomas Berns, Nomos Management AB, 4 november, 13.30-15.00, seminarierum 4523.

Seminariet kommer att berätta om det pågående standardiseringsarbetet som CID är inblandat i d.v.s. inom standarderna:

  • ISO 16071 Guidance on Accessibility of Human-Computer Interfaces
  • ISO 14915 Multimedia User Interface Design
  • ISO 13407 Human Centred Design Process of Interactive Systems
  • ISO 9241 Ergonomic requirements for work with visual display terminals (VDTs)

samt ett nytt arbetsområde:

  • Usability methods supporting human centred design.

Seminariet kommer att ge en kort introduktion till vad standardiseringsarbete innebär, vilka områden som för närvarande undergår standardisering samt status på ovan nämnda standarder. Dessutom kommer man specifikt att diskutera hur CID:s personal skall kunna bidra till standardiseringen.

 


Exjobbsseminarium i datalogi

Två SU-studenter presenterar sina examensarbeten måndag 9 november, med start kl 14.15 i sal E34 (Osquars Backe 2).

Johan Nöteberg, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: Testsystem för socketar. Arbetet har utförts vid Ericsson Utvecklings AB. Handledare vid Nada: Stefan Arnborg.

Jonas Lantto, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: En utredning inför implementation och visualisering av spårljus i en simulerad sikteskamera. Arbetet har utförts vid CelsiusTech Systems. Handledare vid Nada: Mikael Goldmann.

Caroline


Svenskt hästprogram ett av europas bästa

Bland 600 tävlande har Norstedts Rabén Multimedias CD-spel Häst & Ponny - Varsågod och rid utsetts till en av Europas bästa CD-rom-titlar.

Organisationen DG XIII European Comission står bakom tävlingen Europrix 98 och de har nominerat ett antal titlar som nu ska göra upp om vilka som är Europas just nu bästa dataspel. Nomineringarna blev officiella i samband med bokmässan i Frankfurt häromdagen. Och vinnarna tillkännages vid en stor TV-sänd gala i Wien den 29 november.

- Norstedts Rabén Multimedia satsar stort på export av egenproducerade titlar och är därför extra stolta och glada över att bli internationellt uppmärksammade med denna nominering, säger Sofia Brattselius hos multimedieförlaget.

förmedlat av
Roswitha Graham


Seminar in Algorithmic Bioinformatics

Optimal accuracy alignment

Lars Arvestad, NADA KTH, kl. 13.00, Monday November 9 in room 4523.

The sequence alignment problem is central in molecular biology. The input sequences are character strings where the characters typically represents nucleotides (the building stones of DNA) or amino acids (the building stones of proteins). The strings are assumed to have had a common ancestor and have undergone evolutionary changes consisting of point mutations in the strings as well as deletions and insertions of substrings. The object of sequence aligning is to try to identify pairs of characters that stem from the same character in the ancestral sequence.

With the astounding amount of research depending on alignments produced by standard tools, it is important to study their quality and understand what affects the quality.

Holmes and Durbin have quantified alignment quality in two ways that we will report on. The first measure called edge wander is essentially the displacement of gaps. The edge wander is connected to alignment fidelity, which is the fraction of correct matches in an alignment. The fidelity suggests a new interesting alignment objective that, as they show, produces better alignments.

Jens Lagergren, Kimmo Eriksson


 

Joint SICS DCE and KTH CID seminar

Chris Csikszentmihalyi, U. California Art Department in San Diego, Monday 9 November, 13.30-15.00, room 4523 (Lindstedtsvägen 5).

[The exact content of the talk is yet to be decided, but will center around the following:]

Towards a Social Analysis of Emotional Modelling and Interactivity (an artist's perspective)

Interactive technologies have often been theorized as liberating to the user. Recent research seeks to create interactive media-bases edited through neural network systems which "read" the user's emotions. This strategy, often called affective computing, may be problematic, because it bypasses conscious critical response by the viewer, begging the question of who the "user" actually is. Affective computing thus becomes involved in the larger history of human metrical systems.

Analysis of affective computing must address the merits, goals, and reductions of the scientific models upon which these technologies are based. Later, in the transition from cognitive science to applied engineering, cognitive models may lose their hypothetical and contested quality, assuming an agency and authority they did not have in the scientific discourse. Finally, an understanding of the many ways in which these interactive systems may come to market is also important, and may guide the initial design of these systems.

By following this extended process, we can begin to understand the social implications of this challenging new technology.

[I have asked Chris to also present some of his artwork and his perspective on things technical. Included here is an introduction to the course he is giving in Finland this next month. In the seminar, I believe he will present some of his artwork in relation to some of his ideas on topics in computer Science and Media./Kristian Simsarian]

Computing Culture: 100 Years of Digital media

For the last 6 years I have been working on the interface of engineering, art, and the history of technology. My critical focus has been the cultural production of technology, and the ways technology has interacted with social construction of the human, gender, and the animal.

As an artist, I have been constructing installations which work as historical fictions, speaking of technological projects that might have existed. As with all historical fiction, these pieces use the past as a way of discussing the present.

As a writer and cultural critic, I have spent the last six years investigating research and development of new technologies and media, working in both industry and academy, studying silicon die manufacture and the history of technology. (forts.)

(forts.) The result of this voyage is a unique, holistic set of interests and specialties. While my work is not media theory per se, it connects to the history of photography, cinema, and new media, like the Internet and Virtual Reality. More interestingly, it connects to media that, as yet, have not been generally observed, like ubiquitous computing, affective computing, and genetic algorithms.

Here are a couple of web links for more information: <http://jupiter.ucsd.edu/~csiklet/> <http://www.utu.fi/hum/etvtiede/teach2.html> (the course Chris is currently giving in Finland).


 

Pressmeddelande från PDC:

World's First Fully Immersive VR-CUBE at PDC in Sweden

STOCKHOLM, Sweden---King Carl XVI Gustaf of Sweden inaugurated the world's first six-sided VR-CUBE on Friday, October 23, 1998. This immersive visualization environment is located at the Center for Parallel Computers (PDC) at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm, Sweden.

The CUBE, built by TAN Projectionstechnolgie in Germany, is the first in the world to project images onto the floor and ceiling of a room, as well as the four walls. The system tracks user's position and angle of sight, and the images that are projected onto the six surfaces change correspondingly.

"There is a need for a coordinated investment in virtual reality in Sweden," according to Björn Engquist, director of PDC. "We are at the threshold of a revolution in this technology, and our goal is to create a center that integrates today's most advanced visualization systems into our supercomputing environment."

As many as ten people can stand in the CUBE, whose floor is 3x3 m (approx. 10x10 ft.) and walls are 2.5 m high (approx. 8 ft.). PDC will make the CUBE available to academic researchers and commercial enterprises throughout Sweden.

"Virtual reality gives industrial scientists the ability to work with complicated processes more easily," said P. G. Hedström, chair of the PDC board of directors and corporate technical director of Electrolux. "This immersive visualization environment allows a large number of people to simultaneously view scientific processes. Research findings can be viewed by a group, rather than only by one individual at a time, which facilitates more meaningful discussions among researchers. This is a tool that can have an enormous impact both in academia and industry."

The CUBE is powered by a Silicon Graphics Onyx2 with twelve R10000 processors and three graphics pipes. Further information and images can be found on the Web at <http://www.pdc.kth.se/projects/vr-cube>.

PDC is the major high-performance computing center in Sweden and one of the international affiliates of NPACI, a supercomputing partnership based in San Diego, California, that is funded by the National Science Foundation. Among PDC's resources is the 152-node IBM RS6000/SP system, the most powerful SP system outside the United States.

For more information, please contact Björn Engquist, director, <enquist@pdc.kth.se> or <pdc-vr@pdc.kth.se>.


 

Rubrik

text


Rubrik

text


Rubrik

text


Rubrik

text