Numero
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

28
12 oktober 1998
Årgång 28

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i möjligaste mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Numero rättar Numerorättelse

Det som inte får hända hände: Det blev fel i rättelsen. Red. tröstar sig med en läsares konstaterande att "ingen uppgift var fel bägge gångerna" och ber Mats Näslund om ursäkt!

Red.


 

Kalendarium

må. 12 okt.

13.15

Numerikseminarium: Numerical solution of the degenerate eikonal equation and applications, Maurizio Falcone, Dipartimento di Matematica, Universita di Roma "La Sapienza", Roma, Italy. Lokal: sal 4523.

on. 14 okt.

14.00

CID-seminarium: Origami i praktiken , Norio Torimoto, konstnär och instruktör i origamisal; sal 4523.

to.
15 okt.

10.00

Licentiatseminarium: A Finite Element Based Level-Set Method for Multiphase Flow Simulationa, Anna-Karin Tornberg, Nada. Lokal: sal E32.

 

15.15

Numerikseminarium: The level set method for crystal growth, shape reconstruction, and whatever else you need, Stanley Osher, UCLA sal 4523.

fr.
16 okt.

10.00

High Performance Computing in Fluid Dynamics and Electromagnetics, Anders Ålund, Nada. Lokal: sal D41.

 

14.00

Disputation: Multiscale and Multiphase Methods for Wave Propagation, Olof Runborg, Nada. Lokal: Kollegiesalen.

fr. 23 okt.

10.15

Licentiatseminarium: Presentation och överblick vid läsning och författande med papper och datorstöd, Staffan Romberger, Nada. Lokal: sal E2.


Nadatidningen nu på webben

Nadas engelskspråkiga tidning finns nu upplagd på webben. Den nås från Nadas ingångssida genom att klicka på Nadasymbolen eller genom länken "Mer information" och därefter "Allmän presentation av Nada (engelska)".

Jag ser gärna att ni läser, granskar och föreslår eventuella ändringar till <infomaster@nada.kth.se>.

Jag vill samtidigt passa på att tacka Per Arnborg som hjälpt oss att överföra tidningen till denna form. En för oss väl använd sommarvecka. Peter Svanberg har gjort den sista anpassningen, vilket också är värt en eloge.

Ingrid


Staffan håller licentiatseminarium

Staffan Romberger, Nada, håller licentiatseminarium nästa fredag (23 okt.) kl 10.15 i rum E2. Handledare Kerstin Severinson-Eklundh, granskare Sten Henriksson, Lunds universitet.

Avhandlingens titel är Presentation och överblick vid läsning och författande med papper och datorstöd, sammanfattning publiceras i nästa Numero.


Course/workshop in Physical Computing

Full-time Monday-Friday the last week in October in the localities of "Interaktiva Medier", Karlavägen 104, Dan O'Sullivan, teacher at Tisch School of Arts, NY University, gives a course/workshop on Physical Computing ("Interaktiva miljöer") where the participants get knowledge and practise in designing and building computer and sensor (light, sound, temperature, movement ...) based "artistic" installations. The final "examination" in the course will be an exhibition of the participants' projects Friday afternoon/evening.

The course gives 2 credits (poäng) in the D (civ.ing.) education at KTH and in the reserach education in datalogi and in HCI at NADA,KTH.

The 16 participants will be prioritised in the following order.

  1. Full-paying participants (at present 5)
  2. HMI research school students
  3. Civ.-ing. students from Datatekniklinjen, KTH
  4. Other students from "Interaktiva medier för datatekniker"
  5. Other students

Welcome with your application at latest Tuesday, October 13 via email to Viveka Lindström <vil@im.gi-ihr.su.se> and to me, <yngve@nada.kth.se>.

On October 14 we will send out information on accepted students.

Yngve Sundblad, examiner


 

 

Safari

Regeringen har beslutat om ett projekt som heter Safari, spridning av forskningsinformation till allmänheten över Internet. Lättillgänglig information avsedd för bl.a. gymnasister och näringsliv ska produceras av högskolor och universitet och finnas tillgänglig via www. På NADA ska vi bidra till detta genom att de olika grupperna skriver texter delvis i samma anda som finns i skriften "Datorer i fokus", som NADA tog fram för ett par år sedan.

En artikel om det med Safari besläktade projektet Stockholm Universities On Line (SOL) finns i senaste numret av KTH-nytt.

Lars Kjelldahl, Nadas kontaktperson för Safari


CID-seminarium: Origami i praktiken

Onsdagseminariet på CID, på onsdag (14 okt.) kl. 14.00 i sal 4523 har rubriken Origami i praktiken och hålls av Norio Torimoto, konstnär och instruktör i origami.


Numerikseminarium

Professor Stanley Osher från UCLA håller ett seminarium i numerisk analys på torsdag (15 okt.) kl 15.15 i sal 4523 under rubriken The level set method for crystal growth, shape reconstruction, and whatever else you need.


Doktorandkurs/seminarieserie om flerfasströmning

En doktorandkurs/ seminarieserie om flerfasströmning startade i fredags (9 okt.) Nästa tillfälle är på torsdag (15 okt.) kl 13.15-15 i sal D31.

Gunilla Kreiss <gunillak@nada.kth.se> kan ge mer information.


Exjobbs- och industridoktorandprojekt

Vi på Volvo Teknisk Utveckling, gruppen Kognitiv Ergonomi (avd Människa System Integration) har ett antal ideer kring exjobb och industridoktorandprojekt inom Human Factors området. Om du eller andra i din grupp är intresserad finns dessa beskrivna på <http://www.tech.volvo.se>. Vi är även intresserade av andra förslag.

Trent Victor <trent@vtd.volvo.se>


Lönerevision 1998 och 1999

Just nu pågår 1998 och 1999 års löneförhandlingar som skall ge en genomsnittlig löneökning för hela KTH på 6 %. Det blir också en ny förhandling som gäller 2000 års lön med en genomsnittlig löneökning på 3 %. Till den återkommer jag dock senare.

Vad är det då som påverkar lönesättningen?

I KTHs lönepolicy framgår vilka kriterier som gäller för lönesättning. Avgörande är ansvar, svårighetsgrad och ökade krav på arbetsuppgifterna och arbetstagarens skicklighet och erhållna resultat. Motiv för löneökning kan vara - förhöjd kompetens, mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav, större befogenheter och ansvar samt befordran och andra arbetsinsatser.

Arbetsbelastningen på Nada är hög. Ändå lyckas vi i de flesta fall uppnå mycket goda resultat. Det visar sig också i att personalen på Nada har högre genomsnittlig lön än KTH som helhet. Hög kvalité i undervisning och forskning påverkar lärarens lön. På Nada stimuleras också stort engagemang och vilja att delta i uppgifter som gäller övergripande frågor på institutionen, fakulteten eller högskolan. Vidare premieras förhöjd akademisk meritering, förmåga att knyta nationella och internationella samarbetspartners, ledning av forskningsprojekt, framgångsrik handledning av doktorander mm.

Speciella hänsyn

Vid denna totala översyn har vi tittat extra noga på vissa personalkategorier. En ny lönestege har fastställts för doktorander och forskarassistenter, se nedan. Vidare påverkar akademisk meritering lönen på ett tydligt sätt. Under 1998 har vi redan sett över lönesättningen på KTHNoc, PDC och Nadas systemgrupp. Vid revisionen nu kommer vi att speciellt beakta adjunkter, som har en stor arbetsbelastning men samtidigt har en genomsnittligt för låg lön. Vidare kommer vi att extra premiera vissa lektorer och forskare som är docenter och som gör förtjänstfulla insatser genom undervisning, forskarhandledning samt genom att skaffa interna och externa anslag. Utöver dessa kategorier kommer ett fåtal andra att enligt ovan nämnda policy få en ökning över genomsnittet.

Vi föreslår procentuellt lika löneökning de båda åren medan specialsatsningar genom översyn endast görs 1998. I normalfallet blir revisionen 2-2,5 % för att ge utrymme till ovan nämnda satsningar.

De som har anställts under 1998 har fått sin lön i 1998 eller 1999 års löneläge.

Vi har nu lämnat ett löneförslag som underlag till förhandling med de fackliga organisationerna. Enligt nuvarande planering ska förhandlingarna vara klara så att doktorandlönerna betalas ut under november och övriga under december. 1998 års lön gäller retroaktivt från den 1/4 1998 och 1999 års lön från 1/4 1999.

De som har frågor eller synpunkter är välkomna att höra av sig till professorer, gruppledare eller till mig. Facket står också gärna till din tjänst. Du som är oorganiserad får dock förlita dig till dig själv.

(forts.)

Forskarassistenter

Lönerevision för innehavare av anställning som forskarassistent skall läggas ut som en generell lägstlön om 24 600 kr/månad för tiden 1998-04-01-- 1999-03-31 och med 25 200 kr/månad för tiden 1999-04-01 -- 2000-03-31 i den mån inte avtal om högre individuell lön har träffats. Vid omförordnande efter två år skall lägstlönen höjas med 2 000 kr/månad.

Doktorander

Lönerevision för innehavare av anställning som doktorand skall läggas ut genom generell höjning av den s k doktorandstegen enligt följande:

För tiden 1998-04-01-- 1999-03-31:
Steg 1 (ingångslönen) höjs från 16 000 kr/månad till 16 500 kr/månad, steg 2 (30 % av fordringarna för doktorsexamen) från 16 700 kr/månad till 17 200 kr/månad, steg 3 (50 %) från 18 700 kr/månad till 19 200 kr/månad och steg 4 (80 %) från 19 800 kr/månad till 20 300 kr/månad.

För tiden 1999-04-01 -- 2000-03-31:
Steg 1 (ingångslönen) höjs från 16 500 kr/månad till 16 800 kr/månad, steg 2 (30 %) från 17 200 kr/månad till 17 500 kr/månad, steg 3 (50 %) från 19 200 kr/månad till 19 700 kr/månad och steg 4 (80 %) från 20 300 kr/månad till 20 800 kr/månad.

Forskarstuderande på annan anställning än som doktorand bör följa doktorandstegen.

Ingrid


Är vår kunskapstörst slut?

Jubileumskonferens om naturvetenskaplig grundforskning

Den 21 oktober arrangerar Sveriges Naturvetareförbund en konferens om Naturvetenskaplig grundforskning i samarbete med KK-stiftelsen. Den äger rum i Aula Magna, Stockholms universitet kl 9.30 (morgonkaffe kl 8.30) och avslutas med en jubileumsbuffé.

Utförlig information finns på webben: <http://www.naturvetareforbundet.se>.


Doktorandtjänst

Avdelningen för teknisk geologi säker en doktorand i bildanalys av geologiska material. Kontakta t.ex. Fredrik Bergholm, Nada <fredrikb@nada.kth.se>. Ansökans senast 22 okt.


Join the KTH-Stanford Global Seminar 1998

Stanford University in the USA and KTH in Sweden are hosting a global seminar open to all interested individuals from all over the world, free of charge and on-line to your desktop. The seminar will study and discuss a selection of applications of information technologies and their impact on society, organizations and the quality of life of individuals. Learn how information technologies are supporting health care, environmental control, free speech, democratic principals and civil life, and library access all over the world. Experts from Europe, America, Asia, and Africa will explain it all to you and respond to your questions.

To sign-up or to learn more about this opportunity go to <http://global.stanford.edu/> or <http://global.kth.se/>. All that's needed is a computer, an internet connection, and an interest in the topic. There are no fees or charges to participate.

Björn Pehrson


Numerical solution of the degenerate eikonal equation and applications

Ett seminarium i numerisk analys ges idag (12 okt.) kl 13.15 i rum 4523: Numerical solution of the degenerate eikonal equation and applications, Maurizio Falcone, Dipartimento di Matematica, Universita di Roma "La Sapienza", Roma, Italy


 

LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR INGENJÖRER

En utmaning för högskolan och dess lärare

Konferens 3-4 december 1998 vid Uppsala tekniska högskola.

En yrkesbana för en ingenjör kommer i framtiden att innehålla utbildningsinslag under hela den yrkesverksamma tiden. I början några år som helt ägnas utbildning och sedan mindre omfattande perioder med kurser på hel- eller deltid vid sidan om allt lärande som sker under ingenjörsarbetet. Högskole- och civilingenjörsutbildningen bör därför vidga sina perspektiv. Förutom att ge en grundläggande utbildning bör den ägna sig åt individens hela livslånga lärande och aktivt verka för att individ och företag engageras i ett livslångt lärande. Läs mer om konferensen på <http://www.ingprog.material.uu.se/ info/080temporaradok/lll.html>.

Matts Håstad <matts.hastad@lhs.se>, <matts_hastad@lector.kth.se>