Numero
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

26
25 september 1998
Årgång 28

Numeroutseende

Red. blev inte översvämmad av synpunkter, men några kom det. Intrycket var positivt, men med kommentarer. Vissa ändringar är införda i detta nummer.

Tack för synpunkterna! Och ni som inte sagt något har fortfarande chansen – skriv till numero@nada.kth.se.

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i möjligaste mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98.NNx.

Kalendarium

to. 1 okt.

15

C2M2-seminarium: Parallelization of a 3D FD-TD for the Maxwell equations using MPI, Ulf Andersson, rum 4523.

to. 1 okt.

13.15

Numerikseminarium: Computational Science in Exploration Geophysics, Phillip Bording, PGS Seres, Inc, Huston, Texas. Rum 4523.

fr. 2 okt.

10.15

Numerikseminarium: High order difference methods and domain decomposition, Lina Hemmingsson, TDB, Uppsala Universitet. Rum 4523.

må. 5 okt.

10.00

Disputation: Extraction, Hard-Core Predicates and the Bit Security of RSA, Mats Näslund, TCS, Nada. Lokal: Kollegiesalen.


C2M2-seminarier

Ulf Andersson håller ett seminarium under titeln Parallelization of a 3D FD-TD for the Maxwell equations using MPI i rum 4523 på torsdag (1 okt.) kl. 15.

Detta är första seminariet i en serie som är tänkt att ha ett tillfälle ungefär varannan vecka. Information om seminarierna finns på: <http://www.nada.kth.se/na/seminars/>.

Mattias Liefvendahl <mli@nada.kth.se>


Mer numerik

Det blir två seminarier i numerisk analys nästa vecka:

 • torsdag (1 okt.) kl. 13.15 i rum 4523: Computational Science in Exploration Geophysics, Phillip Bording, PGS Seres, Inc, Huston, Texas.
 • fredag (2 okt.) kl 10.15 i rum 4523: High order difference methods and domain decomposition, Lina Hemmingsson, TDB, Uppsala Universitet

Björn Sjögreen <bjorns@nada.kth.se>


IT-utbildning på KTH

Det pågår ett antal utredningar om IT och IT-utbildning på KTH.

 • En övergripande utredning med Henrik Alfredsson på mekanik som ordförande. En första rapport har lämnats in till rektor.
 • Medieteknikutredningen där bl.a. Yngve Sundblad ingår. Man har föreslagit att en ny fakultet inrättas – en allmänfakultet inriktad mot teknik och samhälle. Man har också föreslagit ett nytt civilingenjörsprogram och ett nytt högskoleingenjörsprogram inriktade mot medieteknik.
 • Mikroelektronikutredningen där Jan-Olof Eklundh är ordförande (och reserverade sig mot delar av rapporten). Man har föreslagit ett nytt civilingenjörsprogram i mikroelektronik med på sikt minst 100 platser samt lokalisering i Kista. Man har också föreslagit att KTH bygger ut sin verksamhet i Kista, särskilt inom IT-området så att det blir en attraktiv miljö för både studenter och lärare.
 • Bioteknikutredningen där bl.a. Anders Lansner ing& samt lokalisering i Kista. Man har också föreslagit att KTH bygger ut sin verksamhet i Kista, särskilt inom IT-området så att det blir en attraktiv miljö för både studenter och lärare.
 • Bioteknikutredningen där bl.a. Anders Lansner ingår. Gruppen föreslår ett nytt civilingenjörsprogram med inriktning mot Bioteknik, där bioteknik har en ganska kemisk inriktning (alltså inte bioinformatik).
 • Utredningen om IT-utbildning på KTH där Ingrid är ordförande och Kerstin F sekreterare. Gruppen föreslår ett nytt civilingenjörsprogram med inriktning mot Kommunikationssystemteknik och ett nytt ingenjörsprogram med inriktning mot användarstöd etc. och som vänder sig till studenter från samhällsvetenskapligt program. Mer information, gruppens rapport etc. finns på <http://www.nada.kth.se/~kfrenck/ IT/NyIT-Utbildning.html>.

Det är således mycket som rör sig och fyra nya civilingenjörsprogram föreslås. Det stämmer dåligt med tidigare tankar om få ingångar. Vad är egentligen bra?

Kerstin F.


Workshop registration

Registration is now open for the 4th ERCIM Workshop on User Interfaces for All in Stockholm 19-21 October. Information about the workshop and a registration form can be found at <http://www.sics.se/~annika/UI4All>.

I encourage people to register as early as possible, as we may run out of rooms...

Annika Waern


Avtackning av rektor Janne Carlsson

Som du säkert känner till kommer vår rektor Janne Carlsson att sluta sin mångåriga gärning som ledare på KTH i och med utgången av oktober månad. För att hedra honom och hans insatser som dekanus och rektor, har högskoleledningen tagit initiativet till en insamling för att skapa en stiftelse för att premiera goda insatser inom området akademiskt ledarskap. I stället för att uppvakta med någon ÓprylÓ kan du bidra till detta ändamål.

Avsikten är att i samband med den officiella avtackningen den 29 oktober i sal Q1 överlämnar denna stiftelse, som förutom KTHs anställda, även har svenskt näringsliv och de stora stiftelserna som bidragsgivare.

Ditt bidrag kan du lämna till Birgit Ekberg-Eriksson eller till någon av sekreterarna så ska vi vidarebefordra institutionens samlade bidrag den 10 oktober. Bidragsgivarnas namn kommer att nedtecknas i en donationsbok.

I Numeropärmen (98:26A) finns också en inbjudan att delta i den officiella avtackningsceremonien den 29/10 kl 15.00-16.00

Ingrid


Minnesanteckningar från Institutionskollegiet den 26/8 1998

Ingrid Melinder hälsade alla välkomna. Därefter följde en presentation av nyanställda på institutionen såsom:
Emma Gniuli, sekreterare på CVAP
Karin Molin, sekreterare på IPLab
Stefan Hagdahl industridoktorand på C2M2
Ola Knutson språkvetare på IPLab
Helge Hüttenrauch doktorand på IPLab
Mikael (tummen) Prytz, systemgruppen
Britt Olsson sekreterare på PDC
Anders Orebäck doktorand på CVAP:CAS
Maria Ögren doktorand på CVAP:CAS
Fredrik Setterling doktorand, C2M2

Övrig information finns i dagens Numero Meddelande från prefekten i september.

Kerstin Severinson-Eklundh berättade kort om HMIs forskarskola samt informerade om att broschyrmaterial finns tillgängligt både på svenska och engelska. Forskarskolan får ekonomiskt stöd av Stiftelsen för Strategisk Forskning En forskarstudieplan i ämnet MDI har arbetats fram.

Kerstin Frenckner informerade om vem som egentligen får läsa Nadas kurser

Tidigare har KTH tillsammans med fakulteten gjort en prognos för institutionen men nu baseras prognosen på vad respektive delfakultet beräknar för varje program och det summeras sedan ihop per institution och blir därefter institutionens HÅS/HÅP-prognos. Detta innebär att om institutionen släpper in elever utöver det som delfakulteten har bestämt så får institutionen inte betalt för dem. Delfakulteten är ansvarig för att budgeten skall hållas.

Alla studenter måste registrera sig på sin delfakultets kansli som också ansvarar för studenternas kursval. Varje lärare får en lista över vilka teknologer som är registrerade på respektive kurs. Studenten kan endast få resultat på kurser där de är registrerade.

Nadas självvärdering

Ylva Sundberg, SIPU presenterade resultatet av utvärderingen betr. den administrativa och tekniska servicen på Nada. Utvärderingen finns tillgänglig i rapportform.

Svarsfrekvensen bland de anställda var hög. Sammanlagt besvarades enkäten av 129 personer av 163 tillfrågade. Den administrativa samt tekniska servicen har genomgående fått bra betyg.

(forts.)

Det finns emellertid flera områden där förbättringar kan ske. Bl a behövs det mer tydlighet. Vem är ansvarig för vad och till vem skall man vända sig i olika frågor. En förbättring av introduktion till nyanställda samt service till utländska gäster är andra områden som behöver ses över.

Gert Svensson, som är kontaktperson för sju-gruppen berättade om fortsatt arbete. I Systemgruppen pågår förbättringar av Delfis funktion. En kontaktperson i varje forskargrupp skall utses och hålla nära kontakt med systemgruppen. Avsikten är att servicen skall bli mer specifik och att informationsspridningen snabbas upp.

Eva-Lena Åkerman tittar på förbättringar för vårt introduktionsprogram för nyanställda.

I sekreterargruppen förs en diskussion om förbättringar och administrativa lathundar kommer att göras tillgängliga på webben.

Ett nytt ekonomisystem kommer att tas i bruk under hösten 1998 vilket bl a kommer att medföra en förbättring för presentation av olika ekonomiska rapporter.

För vaktmästarfunktionen pågår en kartläggning och strukturering av funktionen.

Sju-gruppen kommer att träffas i början av januari och gå igenom vilka förbättringar som har skett och planerar att genomföra en ny enkät om drygt ett år.

Doktoranderna

Max Scheja, doktorand på pedagogiska institutionen, SU informerade om nuläget för utvärderingen om doktorandernas studiesituation.

En enkät har gått ut till samtliga 77 doktorander på institutionen. 37 doktorander har svarat och en intervju har skett med 6 doktorander och med 5 handledare från de olika forskargrupperna. En rapport kommer troligen att vara klar under september.

Två centrala teman har varit doktorandens planering av forskarstudierna samt hur handledningen fungerar. En intressant frågeställning är behovet av styrning eller grad av självständighet.

Henrik Christensen

Nadas nye professor i Autonoma system Henrik Christensen presenterade sig själv och sina aktiviteter i Centrum för Autonoma System, CAS. Henrik Christensen kommer från Danmark och kom till Nada som föreståndare för CAS den 1 juli 1996.

Henrik berättade om olika forskningsområden bl a.

 • konstruktion av mobila robotsystem
 • tillämpningar av robotsystem utomhus, t ex rengöring av swimmingpool
 • tillämpning i industrin
 • tillämpning av en servicerobot i hemmet

(forts.)

Henrik avslutade sin presentation med att visa en video där bl a en robot överlämnar posten till Jan-Olof Eklundh.

Avslutning

Institutionskollegiet avslutades med en gemensam aktivitet samt förtäring i Ljusgården.

Vid pennan Birgit Ekberg-Eriksson


Meddelande från prefekten september 1998

Henrik Christensen har förordnats på Professuren i Autonoma system f o m den 1/7 1998. Jonas Mölsä har slutat efter många års lärarinsatser, men arbetar en kortare tid för systemgruppen.

Lektoraten

Numerisk analys:Johan Helsing tillträder som lektor på Nada den 1/1 1999. Diskussioner förs med ytterligare en person.

Datalogi: Tjänsteförslagsnämnden hade sitt möte den 8/9. Två tjänster är aktuella. Resultatet beräknas vara känt inom en vecka.

Kommunikation: Tjänsteförslagsnämnden hade sitt möte den 2/9. Protokollet är ännu ej justerat. Resultatet beräknas vara känt inom en vecka.

Beräkningsfysik: Tjänsteförslagsnämnden hade sitt möte den 16/9. Resultatet beräknas vara känt inom två veckor.

Forskarassistenttjänsterna

Numerisk analys: Jacob Yström tillträder den 1/1 1999 "Datavetenskapliga aspekter på tekniska beräkningar". Tjänsten måste utlysas pånytt.

Datalogi: Tillsättning pågår.

Disputationer

Carsten Bräutigam disputerar den 18/9, Mats Näslund den 5/10 och Olof Runborg 16/10.

Licentiatexamen

Anna-Karin Tornberg håller sitt licentiatseminarier den 15/10, Anders Ålund den 16/10 och Staffan Romberger den 23/10.

Övrigt

Konungen kommer att inviga en visualiseringsgrotta, Cave, på PDC den 23/10 kl 15.15

Remiss angående KTHs tillämpning av ny anställningsförordning skall besvaras under september. Den kommer att diskuteras på ett EIT-internat den 14-15/9. Nyheter är anställningprofil och tidsbegränsad första anställningsperiod. Nya professorer anställs på tills vidare förordnande från och med 1/1 1999. Inget nämns om finansiering.

 

(forts.)

Utredning om EITs långsiktiga lokalbehov beräknas vara klar under oktober.

Fyra utredningar om KTHs IT-verksamhet ska lämna sina första rapporter under september månad.

KTHs utvecklingsplan ska fastställas av styrelsen under hösten.

Anders Flodström tillträder som rektor den 1/11 1998.

Ingrid