Numero
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

25
21 september 1998
Årgång 28

Kan Numero se ut
(ungefär) så här?

Detta är ett experiment: Numero satt direkt för webben, i HTML (dvs. märkspråket som används för webbsidor).

Red. har varit tveksam till att arbeta i HTML för pappersversionen, bl.a. därför att det typografiskt blir sämre. Förbättringar av webbtekniken och den förenkling av hanteringen HTML-sättning kan medföra gör att red. nu ifrågasätter detta.

Vad tycker ni läsare? Är utseendet på Numeros pappersversion viktigt? Duger detta? Skicka synpunkter till numero@nada.kth.se.

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i möjligaste mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

  • Pappersversion för normal postdistribution
  • Webbversion

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98.NNN.

Kalendarium

ti. 22 sept.

15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

to.-fr. 24–25 sept.

 

Workshop: Cluster and Distributed Computing Workshop 1998, PDC.

må. 5 okt.

10.00

Disputation: Extraction, Hard-Core Predicates and the Bit Security of RSA, Mats Näslund, TCS, Nada. Lokal: Kollegiesalen.

Mats Näslund disputerar

Mats Näslund, TCS, Nada, disputerar måndagen den 5 oktober kl. 10.00 i Kollegiesalen, under rubriken Extraction, Hard-Core Predicates and the Bit Security of RSA.

Det s.k. spikbladet finns att läsa på webben, adress http://www.nada.kth.se/~matsn/spik.pdf.

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (22 sept.) kl 15.15 i rum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Björn Antonsson, D93, 20 poäng: Kompilering till CHIMP, ett kompakt maskinvaruoberoende format för datorprogram. Arbetet är utfört vid Nada, teoretisk datalogi. Handledare Viggo Kann, examinator Stefan Arnborg. Opponent: Fanny Karlberg.

Joakim Dahlstedt, D93, 20 poäng: Kodgenerering från CHIMP, ett kompakt maskinvaruoberoende format för datorprogram. Arbetet är utfört vid Nada, teoretisk datalogi. Handledare Viggo Kann, examinator Stefan Arnborg. Opponent: Ulf Åkerstedt.

Fredrik Ruda, D92, 20 poäng: Utveckling och utvärdering av neuronnätsbaserade metoder för prediktion av elkonsumtion. Arbetet är utfört vid Sydkraft Handledare och examinator Anders Lansner. Opponenter: Daniel Forsgren och Calle Wilund.

Kerstin F.

Doktorander i expertpanel för grundskoleelever

Doktorander till spejaren

Är du intresserad av att medverka i ett IT-pedagogiskt projekt som drivs av Mitthögskolan (geografisk mitt, inte demografisk, den ligger alltså norrut) med medverkan av Unga Forskare.

Det bygger på att du anmäler ditt intresse via mig att handleda grundskoleelever som slussas via en specialutbildad lärare till dig. Kommunikationen sker via systemet ICQ som jag inte använt, men som ska finnas på PC, Mac och Unix. Man kan stänga kranen om man har fått för mycket frågor eller har mer akuta uppgifter. Jag har fått förfrågan om doktorander i datalogi, men jag tror alla Nadas doktorander kan vara aktuella.

Är du intresserad, checka upp saken med din handledare och skicka mig bekräftelse. Ange gärna ditt intresseområde så brett som möjligt, och även om ni kommit fram till någon uppskattning av hur mycket tid som kan ägnas detta. Jag har informerat Nadas forskningsledare i Fofu-gruppen, och några intresserade har redan hört av sig. Jag tror detta funkar bäst om vi har så många intresserade att det blir lätt att hitta någon som har tid att svara. Det är också bra att få erfarenhet av något som faktiskt ingår i våra uppgifter och som vi kommer att komma i kontakt med även framledes.

Lite info finns på min hemsida: http://www.nada.kth.se/~stefan/spejaren/.

Stefan A.

"What do we know about intellectual differences between men an women?"

Inst. för industriell ekonomi och organisation inbjuder till en föreläsning under ovanstående titel i Kollegiesalen torsdagen den 1 oktober kl 14.00–16.00. Föreläsningen riktar sig till doktorander, adjunkter, forskarassistenter, lektorer, professorer samt chefer. Föreläsare: Anne Fausto-Sterling, professor i biologi och medicin, Brown univ., USA.

Forskarutbildningskurs i domänteori

Under höstterminen kommer jag att hålla en forskarutbildningskurs i domänteori, en fortsättning på Domänteori MN1. Utöver den senare kursen består förväntade förkunskaper av elementär topologi och rekursionsteori motsvarande kapitel 5 och kapitel 9 i V. Stoltenberg-Hansen, I. Lindström & E.R. Griffor: Mathematical Theory of Domains, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

Tider: måndagar 13.15–15.00 i sal 2:314 och fredagar 10.15–12.00 i sal 2:315.

Kursstart: Måndag den 14 september.

Viggo Stoltenberg-Hansen

Limericktävling

Högskolan Dalarna utmanar alla som är verksamma inom Sveriges högskolor och universitet att vara med i en Limericktävling. Varje tävlingsdeltagare får delta med högst 3 limerickar. Tävlingsbidragen skall vara inskickade senast den 10 november.

En speciell jury med stor Limerickkompetens kommer att bedöma era alster. De sex bästa bidragen kommer att hedras med diplom och medalj. De 100 bästa bidragen kommer att publiceras i en bok i början av december 1998.

Information om vad en limerick är och inskickningsformulär finns på webbadressen http://www.cituforetagskontakt.com/ nyhetssidor/limerick.html Där finns också exempel, bl.a. detta:

There was a young lady from Niger
Who smiled as she rode on a tiger
They returned from the ride
With the lady inside
And the smile on the face of the tiger

 

Minnesanteckningar från Institutionskollegiet den 26/8 1998

Ingrid Melinder hälsade alla välkomna. Därefter följde en presentation av nyanställda på institutionen såsom:
Emma Gniuli, sekreterare på CVAP
Karin Molin, sekreterare på IPLab
Stefan Hagdahl industridoktorand på C2M2
Ola Knutson språkvetare på IPLab
Helge Hüttenrauch doktorand på IPLab
Mikael (tummen) Prytz, systemgruppen
Britt Olsson sekreterare på PDC
Anders Orebäck doktorand på CVAP:CAS
Maria Ögren doktorand på CVAP:CAS
Fredrik Setterling doktorand, C2M2

Övrig information finns i dagens Numero Meddelande från prefekten i september.

Kerstin Severinson-Eklundh berättade kort om HMIs forskarskola samt informerade om att broschyrmaterial finns tillgängligt både på svenska och engelska. Forskarskolan får ekonomiskt stöd av Stiftelsen för Strategisk Forskning En forskarstudieplan i ämnet MDI har arbetats fram.

Kerstin Frenckner informerade om vem som egentligen får läsa Nadas kurser

Tidigare har KTH tillsammans med fakulteten gjort en prognos för institutionen men nu baseras prognosen på vad respektive delfakultet beräknar för varje program och det summeras sedan ihop per institution och blir därefter institutionens HÅS/HÅP-prognos. Detta innebär att om institutionen släpper in elever utöver det som delfakulteten har bestämt så får institutionen inte betalt för dem. Delfakulteten är ansvarig för att budgeten skall hållas.

Alla studenter måste registrera sig på sin delfakultets kansli som också ansvarar för studenternas kursval. Varje lärare får en lista över vilka teknologer som är registrerade på respektive kurs. Studenten kan endast få resultat på kurser där de är registrerade.

Nadas självvärdering

Ylva Sundberg, SIPU presenterade resultatet av utvärderingen betr. den administrativa och tekniska servicen på Nada. Utvärderingen finns tillgänglig i rapportform.

Svarsfrekvensen bland de anställda var hög. Sammanlagt besvarades enkäten av 129 personer av 163 tillfrågade. Den administrativa samt tekniska servicen har genomgående fått bra betyg.

(forts.)

Det finns emellertid flera områden där förbättringar kan ske. Bl a behövs det mer tydlighet. Vem är ansvarig för vad och till vem skall man vända sig i olika frågor. En förbättring av introduktion till nyanställda samt service till utländska gäster är andra områden som behöver ses över.

Gert Svensson, som är kontaktperson för sju-gruppen berättade om fortsatt arbete. I Systemgruppen pågår förbättringar av Delfis funktion. En kontaktperson i varje forskargrupp skall utses och hålla nära kontakt med systemgruppen. Avsikten är att servicen skall bli mer specifik och att informationsspridningen snabbas upp.

Eva-Lena Åkerman tittar på förbättringar för vårt introduktionsprogram för nyanställda.

I sekreterargruppen förs en diskussion om förbättringar och administrativa lathundar kommer att göras tillgängliga på webben.

Ett nytt ekonomisystem kommer att tas i bruk under hösten 1998 vilket bl a kommer att medföra en förbättring för presentation av olika ekonomiska rapporter.

För vaktmästarfunktionen pågår en kartläggning och strukturering av funktionen.

Sju-gruppen kommer att träffas i början av januari och gå igenom vilka förbättringar som har skett och planerar att genomföra en ny enkät om drygt ett år.

Doktoranderna

Max Scheja, doktorand på pedagogiska institutionen, SU informerade om nuläget för utvärderingen om doktorandernas studiesituation.

En enkät har gått ut till samtliga 77 doktorander på institutionen. 37 doktorander har svarat och en intervju har skett med 6 doktorander och med 5 handledare från de olika forskargrupperna. En rapport kommer troligen att vara klar under september.

Två centrala teman har varit doktorandens planering av forskarstudierna samt hur handledningen fungerar. En intressant frågeställning är behovet av styrning eller grad av självständighet.

Henrik Christensen

Nadas nye professor i Autonoma system Henrik Christensen presenterade sig själv och sina aktiviteter i Centrum för Autonoma System, CAS. Henrik Christensen kommer från Danmark och kom till Nada som föreståndare för CAS den 1 juli 1996.

Henrik berättade om olika forskningsområden bl a.

  • konstruktion av mobila robotsystem
  • tillämpningar av robotsystem utomhus, t ex rengöring av swimmingpool
  • tillämpning i industrin
  • tillämpning av en servicerobot i hemmet

(forts.)

Henrik avslutade sin presentation med att visa en video där bl a en robot överlämnar posten till Jan-Olof Eklundh.

Avslutning

Institutionskollegiet avslutades med en gemensam aktivitet samt förtäring i Ljusgården.

Vid pennan Birgit Ekberg-Eriksson

Meddelande från prefekten september 1998

Henrik Christensen har förordnats på Professuren i Autonoma system f o m den 1/7 1998. Jonas Mölsä har slutat efter många års lärarinsatser, men arbetar en kortare tid för systemgruppen.

Lektoraten

Numerisk analys:Johan Helsing tillträder som lektor på Nada den 1/1 1999. Diskussioner förs med ytterligare en person.

Datalogi: Tjänsteförslagsnämnden hade sitt möte den 8/9. Två tjänster är aktuella. Resultatet beräknas vara känt inom en vecka.

Kommunikation: Tjänsteförslagsnämnden hade sitt möte den 2/9. Protokollet är ännu ej justerat. Resultatet beräknas vara känt inom en vecka.

Beräkningsfysik: Tjänsteförslagsnämnden hade sitt möte den 16/9. Resultatet beräknas vara känt inom två veckor.

Forskarassistenttjänsterna

Numerisk analys: Jacob Yström tillträder den 1/1 1999 »Datavetenskapliga aspekter på tekniska beräkningar». Tjänsten måste utlysas pånytt.

Datalogi: Tillsättning pågår.

Disputationer

Carsten Bräutigam disputerar den 18/9, Mats Näslund den 5/10 och Olof Runborg 16/10.

Licentiatexamen

Anna-Karin Tornberg håller sitt licentiatseminarier den 15/10, Anders Ålund den 16/10 och Staffan Romberger den 23/10.

Övrigt

Konungen kommer att inviga en visualiseringsgrotta, Cave, på PDC den 23/10 kl 15.15

Remiss angående KTHs tillämpning av ny anställningsförordning skall besvaras under september. Den kommer att diskuteras på ett EIT-internat den 14–15/9. Nyheter är anställningprofil och tidsbegränsad första anställningsperiod. Nya professorer anställs på tills vidare förordnande från och med 1/1 1999. Inget nämns om finansiering.

(forts.)

Utredning om EITs långsiktiga lokalbehov beräknas vara klar under oktober.

Fyra utredningar om KTHs IT-verksamhet ska lämna sina första rapporter under september månad.

KTHs utvecklingsplan ska fastställas av styrelsen under hösten.

Anders Flodström tillträder som rektor den 1/11 1998. Ingrid