Nada

Numero 14

fredag 17 april 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Vem kan och vill bli Numeroredaktör?

Du som är lite nyfiken och vill veta lite mer om vad som händer på Nada passar bra - dra dig inte för att prata med mig. Det spelar ingen roll om du är lärare, doktorand, administratör eller tekniker, bara intresset finns. Det tar bara några timmar i veckan och du får hjälp av Mikael Magnusson och Peter Svanberg i början. Du har stora möjligheter att påverka både innehåll och utseende. Vänta inte med att höra av dig, så hinner du komma igång före sommaruppehållet!

Ingrid

Lukt i trapphus

Under ett antal år har det funnits en obehaglig lukt i trapphuset, Lindstedtsvägen 5. En del åtgärder är gjorda och vi kan konstatera att den fräna lukten har minskat. Nu har vi fått en skrivelse från KTH:s lokalförsörjningsavdelning som undrar om vi fortfarande anser att lukten är besvärande. Om vi anser detta så kommer KTH att kräva kraftfulla åtgärder som ska vidtas under sommaren.

Anser du att vi ska driva frågan vidare måste jag få veta detta. Skriv vad du tycker och posta detta till mig senast den 30 april, e-post: ela@nada.kth.se.

Eva-Lena Åkerman

MatNatForum -98

Torsdag 14 maj i Aula Magna, Frescati, arrangerar matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid SU MatNatForum - mötesplats för studenter, lärare och avnämare. Fullständigt program med anmälningstalong bifogas pappersversionen av Numero och finns i Numeropärmen Numeropärmen 98.054.


Ingen service på måndag förmiddag

På måndag förmiddag (20 april) kommer all administrativ personal (sekreterare och vaktmästare) att påbörja arbetet med institutionens självvärdering av den administrativa och tekniska supporten. Vi kommer att börja med en workshop som beräknas ta hela förmiddagen.

Eva-Lena

Fungerar den tekniska och administrativa supporten på Nada?

På måndag börjar den tredje delen av Nadas självvärdering. Avsikten är att ta reda på hur det administrativa och tekniska stödet fungerar och på vilket sätt den kan förbättras. Det kommer vi att göra genom en för oss skräddarsydd enkät, som bör besvaras av alla på institutionen. Vi är övertygade om att era synpunkter kommer att leda till förbättrad användning av våra resurser och att många irritationsmoment kan elimineras. Många kommer att blandas in i utformningen av enkäten och jag hoppas på att alla kommer att ge sitt bidrag då vi ber om er insats.

Ingrid, som tror att det är värt besväret

Vi måste fråga igen

Ni kommer att märka att Catherine Lagercrantz har slutat. I många frågor bär Catherine på en hel del information som inte finns nedskriven. Vi som måste hantera dessa ärenden kommer då att behöva fråga er efter information som ni redan lämnat en gång. Ibland kan det vara bäst att fråga Catherine men ibland är det enklare för oss att fråga den eller de det gäller igen. Jag hoppas att ni har förståelse för detta och den fördröjning det kan medföra.

Ingrid

I korthet

Föreläsningar: Lecture series on Current Research Issues of Telecommunications and Computer Science. Institutionen för Teleinformatik, Kista. http://www.it.kth.se/misc/events/Lecture-series.html


Seminarier och kurs i trafiksimulering

Simulering av trafik på fordonsnivå innehåller många intressanta aspekter inom systemering, parallelldatorer, statistisk försöksplanering och optimering. Centrum för trafikteknik och trafiksimulering (CTR) arrangerar fyra seminarier 21-22 april och en 5p-kurs för forskarstuderande veckorna 20 och 23. Inbjudan bifogas. Vi välkomnar särskilt intresserade från NADA att deltaga i dessa arrangemang.

Inbjudan finns i Numeropärmen 98.053

Ingmar Andréasson

Kai-Mikael Jää-Aro och Johan Ihrén i kemitidskrift

I en artikel i nummer 3-98 av Kemisk tidskrift/Kemivärlden omnämns visualiseringsexperterna Kai-Mikael Jää-Aro och Johan Ihrén. Det handlar om ett samarbete med Arrheniuslaboratoriet om visualisering av molekylblandningar. Numeropärmen 98.055


KTHs förste doktor - en banbrytare inom elkrafttekniken

Med anledning av att KTHs, och Sveriges, första disputation för teknologie doktorsgraden ägde rum för 70 år sedan anordnas ett seminarium på eftermiddagen den 28 april i sal K1, Teknikringen 56. Det handlar bl.a. om det svenska elkraftsystemets framväxt, om personen Ivar Herlitz och om hans avhandling. Se även http://www.admin.kth.se/Alumni/presto2.html. Anmälan i förväg till Lillemor Hyllengren, lihy@ekc.kth.se.


IPLab-seminarium: Results from a study of rating knowledge

Kristina Groth håller IPLab-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 24 april kl. 9.00-10 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).


Institutionskollegiet den 16 mars 1998

Vid kollegiet behandlades följande ärenden

Presentationer av nyanställda

Pernilla Östlund har fått en sekreterarbefattning vid PSCI och NA-gruppen.

Mikael Djurfelt, Anders Sandberg och Andreas Berggren har fått doktorandtjänster på SANS. Deras forskningsinriktning är datorsimulering av hjärnfunktionen.

Malin Carlzon har fått en doktorandtjänst på CID. Malin ska arbeta med virtuella världar och nätverk.

Mikael Hanke, lektor i numerisk analys.

Eva-Lena Åkerman, personalansvarig.

Remissen

Propositionen angående högskolans ledning, lärare och organisation är på remiss på KTH. Institutionsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, bestående av Ingrid Melinder, Kalle Siklósi, Örjan Ekeberg samt Johan Håstad, med uppdrag att lämna synpunkter på det diskussionsunderlag som KTH har utarbetat samt att skriva ett förslag till svar.

Propositionen behandlar:

Institutionens förslag till svar kommer att skickas till alla anställda, som kan lämna synpunkter före den 3 april.

Kurskostnader och bemanning

En utredning har påbörjats för att undersöka kursers intäkter och kostnader. Sex kurser kommer att specialgranskas. Avsikten är att identifiera kostnadsfördelningen mellan föreläsning, övning, handledning och examination Kostnader för institutionens övergripande verksamhet såsom studerandeexpedition, terminalsalar, systemgrupp, datorinköp och ledning kommer att fördelas på all utbildning. Nuvarande bemanningsplanering kommer också att ses över. Idag är den detaljstyrd för grundutbildningen men ganska fri för övrigt. Flertalet lärare/forskare är blandfinaniserade, vilket kan komma att påverka bemanning och rapportering. En viktig uppgift är att titta på arbetsuppgifterna för forskarutbildningen.

Arbetsplats och utrustning

Ingrid Melinder börjar med att ange grundsynen, att arbetsplatsen är på institutionen. Det innebär att institutionen inte ansvarar för hemarbetsplatsen ej heller för telefonräkningar. Ofta är det stora förändringar som behöver göras i bostaden för att få arbetsplats godkänd ur en arbetsmiljöaspekt. I Pagod håller vi på att arbeta fram riktlinjer för utrustning och programvara som gäller för en normalarbetsplats. Avsikten är att institutionsstyrelsen ska fatta beslut under 1998.

Lokaler

Problemet med ställverket är inte löst. Nuvarande placering av systemgruppen är temporär. Ingrid menar att institutionen även behöver se över lokalfrågorna mer långsiktigt. Främst gäller det lokaler för CVAP/CAS och PDC som behöver mer utrymme på grund av ett CAVE-laboratorium.

Självvärdering

Det pågår ett arbete med självvärdering på institutionen. Tre områden är föremål för värdering: grundutbildning genom kursanalyser och studentservice, doktorandernas studiesituation genom enkät och intervju samt hur den administrativa och tekniska supporten fungerar på institutionen. Den sistnämnda värderingen kommer alla anställda att kunna bidra till genom en enkät.

Frånvarotelefonsvarare

Institutionen har fått en telefonsvarare för viktiga meddelanden, tfn. 790 9880. På telefonsvararen kan du lämna meddelanden om inställda föreläsningar och sjukfrånvaro.

Eva-Lena Åkerman

Ämneskonferens

Årets ämneskonferens blir i Umeå den 8-9 juni; nu är det definitivt bestämt. Arrangörerna hoppas skicka närmare information om en vecka.

Kerstin F.

CID-seminarium: Usor - En metodsamling på webben

Fredrik Winberg, CID, håller CID-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 29 april kl. 14.00-15 i CID-torget (Lindstedtsv. 5, plan 6).


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>