Nada

Numero 31

fredag 19 september 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

KTH-handboken har flyttat till webben

KTH-handboken, där man kan finna de bestämmelser och regler som gäller på KTH, finns numera på nätet under KTHs centrala funktioner, jurudik. De gamla pärmarna kommer inte att uppdateras.

Catherine

Frukostseminarium: Webb-baserad utbildning

Frukostseminarium blir det under ovanstående rubrik onsdagen den 22 okt. kl. 8.00-10 i Quantum.

Presentera, lyssna och knyt kontakter

Utbildning via webben är ett "hett" område där det finns förutsättningar för KTH att med gemensamma resurser nå långt.

Den första viktiga frågan är - Vem gör vad i dag? Därefter är det möjligt för oss alla att knyta värdefulla kontakter.

Anmäl dig till mig senast fredag 3 oktober om du vill lyssna eller presentera något under ca 5 minuter.

Marc Landtblom, vidareutbildningsenheten, 70 26

Datalogiseminarium: On Bayesian knowledge discovery and stochastic complexity with an application to clustering of binary vectors

Timo Koski, Mathematical Statistics, KTH, håller Datalogiseminarium under ovanstående rubrik idag fredag (19 sept.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Timo Koski will be guest lecturer in the Knowledge Discovery and Data Mining course 2D5342.

Stefan Arnborg

I korthet

Seminarium: Mittag-Leffler-institutet, 23 och 25 september, bl.a. "Nonlinear stability III", Heinz-Otto Kreiss. Numeropärmen 97.104


Exjobbsseminarium: Subcell Models in the Finite Difference Time Domain Method for the Maxwell Equations

Erik Abenius, C2M2, håller exjobbsseminarium under ovanstående rubrik på måndag (22 sept.) kl. 15.15-16 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Rapporten finns åtkomlig på http://www.student.nada.kth.se/~x-erik/rapport.ps

Abstract

Electromagnetic problems are described by the Maxwell equations which can be solved by using Finite Difference Time Domain methods. The standard way to discretize the equations is to use a rectangular grid.

In order to resolve small geometric features smaller cells can be used but too fine grids are unacceptable in terms of computer resources.

One approach to overcome this problem is to use a uniform coarse grid in the entire computational region and then try to modify the equations used in the cells containing small objects.

Erik Abenius, C2M2

IPLab-seminarium: Utformning av skrivsamarbetsverktyg ur ett användarperspektiv

Ulf Berggren, IPLab, håller IPLab-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (24 sept.) kl. 14.00-15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6). CID-kaffe efteråt. Mer info finns i webben: http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html

Abstract

I detta arbete har skrivsamarbete behandlats från ett användarperspektiv, för att undersöka hur ett skrivsamarbetsverktyg behöver utformas för att bli använt. Speciellt behandlades möjligheterna att utvidga Kerstin Severinson Eklundhs pappersmodell från enanvändarskribenter till skrivsamarbete.

Genom tre mindre studier har pappersmodellens relevans för skrivsamarbete undersökts. Eftersom det finns många sorters skrivsamarbete, har studierna varierats särskilt i denna aspekt. En användarcentrerad designmetod byggd på scenarier har dessutom tillämpats på studierna. Med hjälp av scenarier för olika sorters användare kunde en lista på kompletterande skrivsamarbetsfunktioner tas fram. Dessa funktioner är konstruerade för att lösa de olika användarnas potentiella problem, och därmed få dessa att acceptera verktyget.

Studierna gav också själva några funktionsförslag som är specifika för skrivsamarbete i pappersmodellen. Dessutom undersöktes intuitionen att en sida är en lämplig nivå för en användares skrivyta och därmed för att stänga ute ett dokuments övriga samtidiga användare.


Licentiatseminarium: Adapting to nature - Some improvements on alignment algorithms in computational biology

Lars Arvestad håller licentiatseminarium under ovanstående rubrik måndagen den 6 okt. kl. 10.00 i D33 (Lindstedtsvägen 5, plan 3). Opponent: Docent Arne Andersson, Lunds universitet.

Sammanfattning

This essay is written for the Swedish licentiat degree and addresses three alignment problems in computational biology. Aligning biological sequences, DNA or proteins, means to identify positions in sequences by inserting blanks in a way that maximizes an objective function. The purpose is to understand how different sequences are evolutionary related and the objective function typically measure the amount of difference. In the two first problems, the objective function is redefined in order to adapt to the underlying biology and algorithms to solve the new objectives are discussed. In the third problem it is shown how to reduce the memory need when aligning several sequences.

Denna licentiat-uppsats behandlar tre inpassningsproblem i beräkningsbiologi. Att passa in biologiska sekvenser, såsom DNA-sekvenser och aminosyrasekvenser, går ut på att identifiera positioner i olika sekvenser genom att sätta in blanktecken så att en målfunktion maximeras. Avsikten är att förstå hur olika sekvenser är relaterade evolutionärt sett och målfunktionen mäter typiskt mängden skillnader. I de två första problemen formuleras målfunktionen om i syfte att ligga närmare till naturen och algoritmer för att lösa de nya uppgifterna diskuteras. I det tredje problemet visas hur man kan minska minnesbehovet om man ska passa in flera sekvenser.


SANS-seminarium: Combining Classifiers

Josef Kittler, Centre for Vision, Speech and Signal Processing University of Surrey, UK, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 26 sept. kl. 10.15-11.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

The use of multiple experts in statistical pattern classification has received considerable attention recently because of the improved performance one can invariably achieve. We develop a common theoretical framework for the combination of classifiers using distinct representations and show that many existing schemes can be considered as special cases of compound classification where all the pattern representations are used jointly to make a decision. We demonstrate that under different assumptions and using different approximations we can derive the commonly used classifier combination schemes such as the product rule, sum rule, min rule, max rule, median rule and majority voting. We investigate the sensitivity of the various schemes to estimation errors. The sensitivity analysis shows that the sum rule is most resilient to estimation errors. The problem of combining classifiers using shared representations is then considered. We demonstrate the beneficial impact of classifier combination on the expected classification error.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner

Meddelande från prefekten september 1997

Prefekten hälsar alla välkomna till ett nytt läsår och hoppas på ett bra samarbete. Ingrid Melinder har blivit utsedd av rektor att vara prefekt fram till år 2001 och hoppas på en fortsatt stimulerande uppgift bland kreativa kolleger. Stefan Arnborg fortsätter att vara proprefekt under samma tid.

Jag vill tacka alla studenter och lärare som gjort en mycket stor insats under våren 1997. Ni har presterat fler HÅPar än HÅSar. I klartext har 406 helårsprestationer genomförts men vi har bara haft 373 helårsstudenter. Om vi får full ersättning innebär det ca 20 milj kr. Det är dock inte troligt att vi får full ekonomisk kompensation, men resultatet kan vi och ni som gjorde jobbet glädjas åt.

Kerstin Severinson-Eklundh har utsetts till professor i Människa-Dator Interaktion, MDI från den 1 juli 1997. Det innebär att Nada har fem professurer. Det finns ett behov av bl a flera lärare inom MDI och institutionen kommer att arbeta för att kunna rekrytera sådana.

Josef Bigun , EPFL, är innehavare av KTHs Cluster Chair under hösten. Ronald Arkin , University of Massachsetts, är gästprofessor under läsåret 1997/98. De finns båda på CAS.

Georgios Zouraris är, University of Crete, EU-post doc på Nada under läsåret 1997/98. Han sitter bland numerikerna.

Erik Fransén har erhållit forskarassistenttjänsten i datalogi. Han är post doc på Harvard University under läsåret 1997/98.

Jens Lagergren håller sin docentföreläsning måndagen den 29 september kl 15.15 i sal E3

Anders Holst disputerar fredagen den 26 september kl 13.00.

Lars Arvestad presenterar sin Lic avhandling den 6 oktober.

Fredrik Magnusson har förordnats som tekniker i systemgruppen.

Bengt Gördén förordnas som forskningsingenjör på KTHNoc.

Bjarne Nilsson och Simon Berg har förordnats på två år inom projektet CITU, produktion och redigering av undervisningsmaterial. Mats Erixon är ansvarig på uppdrag av IT-rådet.

Nya doktorander på tjänst: Erik Abenius, Christian Bogdan, Mathias Bratt, Duccio Fanelli, Mathias Lindström, Peter Petrov, Hedvig Sidenbladh, Daniel Svedberg

Nya stipendiater: Nadar Attar, Rosario Cretella, Xiaolin Qin, Anders Sandberg

Nada har anställt Pernilla Östlund och Britt Olsson som sekreterare. Britt ska i första hand arbeta på PDC och Pernilla på PSCI och C2M2. Marina Backer Skaar arbetar som koordinator för PDCTTN.

Joacim Halén , Hans Marmolin, Kourosh Pahlavan och Peter Siklosi har slutat. Peter Carlsson och Dorothea Lundin slutar i oktober.

KTH in Your Pocket 1997 har kommit ut. Catherine har några exemplar.

CVAP har flyttat till Lilljanshuset den 15/9 1997.

EIT har valt Nada till den institution som skall bidra till Universitetskanslerns utvärdering av kvalitetsarbetet på KTH. Intervjuer med representanter från Nada sker tisdagen den 7 oktober.

Ingrid

Förstärkning till systemgruppen

Uppgifterna för systemgruppen har ökat på grund av institutionens expansion samtidigt som det ställs ökade krav på tillgänglighet och säkerhet. Det finns också ett behov av att få mer tid för en övergripande planering av institutionens datormiljö och samspelet med övriga KTH. Just nu är det senare viktigt eftersom KTH planerar en teknisk lösning för de administrativa systemen. Vi behöver också hitta lämpliga lösningar för de olika forskargruppernas stöd för datordrift m.m. Samtidigt behövs en tydlig ledning och ansvarsuppdelning i systemgruppen. Just nu diskuterar prefekten och systemgruppen hur detta ska organiseras.

Klart är att Anders Hillbo kommer att bli arbetande ordförande i PAGOD - planeringsgrupp för datorfrågor -, som långsiktigt behandlar utformningen av datormiljö och drift på Nada. Han kommer därmed att fortsätta att ha det övergripande ansvaret för Nadas datafrågor. Vi behöver nu en ny person i systemgruppen som kan leda och fördela det dagliga arbetet och ansvaret inom gruppen och vi kommer att annonsera efter en sådan. Hjälp oss gärna att hitta lämpliga kandidater! Nedan finner du den annons som kommer ut nästa vecka.

Ledare till Nadas systemgrupp

Ref nr 240.146-97

Vi behöver förstärka ledningen i vår systemgrupp med en person som kan överta ansvaret för den dagliga driften av institutionens datorsystem. Systemgruppen består idag av 12 personer med olika specialiteter. De har hög kompetens och stor förmåga att lösa de problem som dyker upp i en tekniskt modern och expansiv miljö. Vi behöver nu en person som kan leda, prioritera och fördela gruppens arbete.

Av stor vikt är förmåga att engagera och leda systemgruppen så att dess uppdrag utförs. Det är också viktigt att personalen i gruppen får inspirerande och vidareutvecklande arbetsuppgifter så att institutionen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en datormiljö i frontlinjen. Målsättningen är "öppna" standarder och teknisk framförhållning, vilket vi tror inom en snar framtid är java- och internetbaserade system som kommer att användas i stor skala.

En förutsättning är att du har en övergripande kunskap om datorteknik, speciellt Unix, NT, Macintosh, datornät och datorsäkerhet. Vi tror att du är civilingenjör eller motsvarande och att du har erfarenhet av liknande arbete i eller nära en akademisk miljö.

Nadas datorer har ca 8000 användare. Vi ansvarar för ca 700 datorer (400 Sun, 200 Mac, 100 windows NT). Nätet är baserat på fast ethernet och switchar med en central cisco-router. Vi kör AFS som filsystem på unixmaskinerna och kerberos för datorsäkerhet.

Ingrid och Anders

Seminarium IT-KTH: Programming Language Implementation Seminar

The next Programming Language Implementation Seminar will take place at Dept. of Teleinformatics, KTH in Kista. Date: Tuesday Sep. 30. Place: Electrum, room C34.

If you want to participate, please send me an email so I can estimate the number of participants. Anyone is welcome to attend - not only you who happen to receive this email. Please forward it to anyone who you think may be interested. Attendance is free (but there is no free lunch ...).

If you want to give a presentation, please send me an email with title, authors, and abstract. Also indicate how much time you want. Presentation slots will be filled on a first come first serve basis. There are still some slots for presentations left!

General information about the seminar series is found at http://www.ericsson.se:800/cslab/~hakanm/pli.html

A preliminary program for the seminar 970930 is found at http://www.it.kth.se/labs/paradis/para/pli-970930/

Björn Lisper, Teleinformatics KTH, lisper@it.kth.se

Disputation: The Use of a Bayesian Neural Network Model for Classification Tasks

Anders Holsts disputerar under ovanstående rubrik fredagen den 26 sept. kl. 13.00 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79). Opponent är professor Josef Kittler från University of Surrey i England. Huvudhandledare har varit Anders Lansner.

Abstract

This thesis deals with a Bayesian neural network model. The focus is on how to use the model for automatic classification, i.e. on how to train the neural network to classify objects from some domain, given a database of labeled examples from the domain. The original Bayesian neural network is a one-layer network implementing a naive Bayesian classifier. It is based on the assumption that different attributes of the objects appear independent of each other. This work has been aimed at extending the original Bayesian neural network model, mainly focusing on three different aspects.

First the model is extended to a multi-layer network, to relax the independence requirement. This is done by introducing a hidden layer of complex columns, groups of units which take input from the same set of input attributes. Two different types of complex column structures in the hidden layer are studied and compared. An information theoretic measure is used to decide which input attributes to consider together in complex columns. Also used are ideas from Bayesian statistics, as a means to estimate the probabilities from data which are required to set up the weights and biases in the neural network.

The use of uncertain evidence and continuous valued attributes in the Bayesian neural network are also treated. Both things require the network to handle graded inputs, i.e. probability distributions over some discrete attributes given as input. Continuous valued attributes can then be handled by using mixture models. In effect, each mixture model converts a set of continuous valued inputs to a discrete number of probabilities for the component densities in the mixture model.

Finally a query-reply system based on the Bayesian neural network is described. It constitutes a kind of expert system shell on top of the network. Rather than requiring all attributes to be given at once, the system can ask for the attributes relevant for the classification. Information theory is used to select the attributes to ask for. The system also offers an explanatory mechanism, which can give simple explanations of the state of the network, in terms of which inputs mean the most for the outputs.

These extensions to the Bayesian neural network model are evaluated on a set of different databases, both realistic and synthetic, and the classification results are compared to those of various other classification methods on the same databases. The conclusion is that the Bayesian neural network model compares favorably to other methods for classification.

In this work much inspiration has been taken from various branches of machine learning. The goal has been to combine the different ideas into one consistent and useful neural network model. A main theme throughout is to utilize independencies between attributes, to decrease the number of free parameters, and thus to increase the generalization capability of the method. Significant contributions are the method used to combine the outputs from mixture models over different subspaces of the domain, and the use of Bayesian estimation of parameters in the expectation maximization method during training of the mixture models.


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>