Nada

Numero 24

torsdag 19 juni 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Glad sommar!

Vi tillönskar alla läsare en glad sommar! Numero återkommer fredagen den 8 augusti.

Red.

Sommar

Ingrid önskar alla en trevlig och händelserik sommar. Glöm inte att anmäla frånvaro och semester.


Semester

Under sommaren 1997 kommer förutom prefekt och proprefekt följande personer att kunna teckna utbetalningsbesked av arvoden, material, resekostnadsersättningar m.m. för NADA samt projekt inom institutionen för numerisk analys och datalogi (undantag: egna utlägg):

19 - 27 juni, Johan Håstad

3 juli - 8 juli, Johan Håstad

14 juli - 25 juli, Jan-Olof Eklundh

(28 juli - 8 augusti är Stefan Arnborg prefekt)

Under sommaren är prefekten eller ställföreträdande endast sporadiskt på institutionen, men är i övrigt ofta anträffbara i hemmet. Planera därför i god tid, om Du behöver prefektens råd eller namnteckning.

En lista över när sekreterare, systempersonal m.fl. finns på institutionen är anslagen innanför dörren i rum 1419 där eventuella ändringar kan införas.

Lärares (professor, högskolelektor, högskoleadjunkt, forskarassistent och adjungerad professor) och doktoranders semester förläggs normalt till tiden juni-september. Semesteransökan behöver inte lämnas, men Du skall informera sekreteraren när Du är anträffbar. Om Du önskar ta ut semester under annan tid än juni-september ska Du på förhand tala med prefekten.

Med tillönskan om en skön sommar

Catherine

Delfimottagning stängd

Det blir ingen systemmottagning i Delfi i sommar, utan Delfimottagningen är stängd från och med nästa vecka (23 juni). Den 11 augusti öppnar den igen.

Lärare och elever som behöver hjälp får skicka e-post till <system@nada.kth.se> eller ringa (08-790) 7146. (Telefonen är ansluten till en telefonsvarare som avlyssnas regelbundet.) I sista hand finns även systemgruppens journummer (se Nadas telefonlista).

Systemgruppen

Modernare Unix-miljö i höst

Som vi tidigare aviserat kommer vi att byta standardmiljön för Unixanvändare i höst. Det är Suns CDE - Common Desktop Environment - som kommer att användas.

Konsekvenser:

CDE kan provas redan nu (även om det just nu inte fungerar exakt som i höst). Webbsidan http://w- ww.nada.kth.se/datorer/unix/CDE/ ger mer information. Frågor kan som vanligt ställas via e-post till system eller via telefon till i första hand Fredrik Jönsson, 9135.

Nadas systemhäfte om Unixmiljön kommer att modifieras så att den nya miljön beskrivs.

Systemgruppen

I korthet

Konferens: Fourth DELOS Workshop: Image Indexing and Retrieval. 28-30 augusti i San Miniato, Italien.

Numeropärmen 97.088


Utställning om Fysikcentrum

Utanför restaurang Quantum på KTH finns nu en utställning om Fysikcentrum, som visar en modell av hela Roslagstullsområdet där ny- och ombyggnationen ska ske. Där finns också en skärmutställning och en trycksak om Fysikcentrum. Utställningen kommer att vara i minst fem veckor.

(ur KTH-ekot)

Två nya professurer

Nada har hos fakultet EIT äskat om inrättande av två nya professurer, Tillämpad datalogi och Tillämpad numerisk analys. Professurerna har behandlats i Fakultetsnämnden och det Vetenskapliga rådet. Nu avvaktar vi rektors reaktion. Professurerna är två av dem som finns med i Nadas utvecklingsplan med något modifierade benämningar.

Ingrid

SANS-seminarium: Fingerprint Subclassification and Singular Point Detection Method

Gustavo Drets, Facultad de Ingenieria, Uruguay, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (24 juni) kl. 10.15-11.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

I will present a novel neural-net based procedure for detecting singular point in fingerprint images. This method exploits the "fractal behaviour" of singular point patterns. Singular points, namely core and delta, allow the sub-classification of fingerprints measured as the number of ridges that crosses an imaginary line tended between these points. The relevance of the sub-classification procedure is two-fold: it reduces the fingerprint search set for further identification stage, and also confirms the previous classification stage. Further, the singular point detection procedure could be easily extended for minutiae detection.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner

Kursinformation i WWW

Nu när terminen är slut är det ett lämpligt tillfälle att se över kursinformationen på webben. Du som är kursledare för en kurs är ansvarig för att det finns riktig information om kursen på webben. Enligt Nadas GRU-grupp ska åtminstone följande information kunna nås från varje kurs hemsida:

En snabb genomgång av kursens webbinformation förra veckan visade att bara några få kurser uppfyller ovanstående krav på webbinformation. Var snäll och se till att dina kurser gör det!

Mer information om vad som ska finnas och hur man utformar kurssidor kan som vanligt nås från Nadas interna webbsida (som det finns länk till från Nadas hemsida).

Webbsidorna med länkar till KTH-kurserna har uppdaterats och visar nu kurserna som går 1997/1998. Om du får några problem kan du skicka datorpost till www-kurs@nada.kth.se och fråga. Lycka till!

Viggo

Kursinformation på Unixdatorerna

Förra året infördes course-kommandot för elevernas kursadministration. Nu har 1997/1998 års kursomgångar fått sina kursomgångsförkortningar och /info-kataloger och res-databaser har skapats. Kursledaren är den som fått rättigheter till /info-katalogen och res-databasen, och han eller hon kan på vanligt sätt dela med sig av rättigheterna till andra personer.

Mer information om course-kommandot och /info-katalogerna kan nås från Nadas interna sida på WWW. Om du inte vet vad kursomgångsförkortningen för din kurs är kan du titta i filen /info/etc/course-info-db.9798 Om du trots detta får problem kan du skicka datorpost till teachadm@nada.kth.se och fråga. Lycka till!

Viggo

MHTML-ändringar

Nadas system för att underlätta HTML-hantering (främst i samband med kursinformation) MHTML har anpassats till KTHs och Nadas allmänna rekommendationer för webbsidsutformning.

Om man bara komplierar om sina MHTML-filer (med väljaren -a, så att kompilering görs oavsett filens ändringsdatum) sker följande:

En del andra ändringar och nyheter finns - se MHTML-beskrivningen i http://www.nada.kth.se/kurser/dokumentation/mhtml-beskrivning.html (finns länk på Nadas interna sida). Ett axplock:

Peter Svanberg

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 juni 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>