Numero 18

onsdag 7 maj 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Personal på kurs den 15 maj

Torsdagen den 15 maj kommer fyra av Nadas administratörer att deltaga i en konferens (hela dagen) som anordnas av KTH. Följande personer deltar och finns åter på plats fredagen den 16: Tina Billing Ericson, Berith Bodelsson, Birgit Ekberg Eriksson, Ann-Britt Hansen.


Undervisningstips

Phil Race och Sally Brown har skrivit en bok med 500 tips till lärare (tutors) vid universitet. Här är ett: Fråga eleverna: "Är det något ni vill att jag ska prata lite mera om?" snarare än "Är det något ni inte förstått?" Det ger ofta bättre respons.

Kerstin F

Nyhetsbrev från Previa

Nyhetsbrev från Previa Nr 2 1997 finns att läsa. Ur innehållet: Undersökning av s.k. födelsemärken fredagen den 16 maj kl. 13.00-15.00. TBE-vaccinering.Numeropärmen 97.063


Kostnadsmedvetande

Under denna rubrik i Numero kommer vi att informera för att alla på Nada ska bli mer kostnadsmedvetna. Ett mål är att just du ska känna till pengaflödet på Nada och hjälpa till att minska på onödiga utgifter. De närmaste veckorna ska vi försöka besvara frågor såsom: Vad innebär porthöjningen för oss? Vad kostar en kurs och vilka intäkter får vi för den? Är lokalerna dyrare nu när vi får betala hyran direkt, än tidigare då den var dold? Använder vi våra medel på ett förnuftigt sätt?

Frågorna är många och svaren knappast entydiga, men de kan förhoppningsvis ge en ökad förståelse och medvetenhet om inkomster-utgifter och intäkter-kostnader. Kom gärna med idéer om vad som borde belysas bättre.

Ingid, som kommer att få stöd av Tina

I korthet

Kurs: ERCOFTAC Summer School. High Performance Parallel Computing for Fluid Dynamic Applications. Daresbury Laboratory, England, 12-16 maj 1997. http://www.dl.ac.uk/TCSC/CompEng/MEETINGS/ERCOFTAC/SummerSchool/

Kurs: Universitetspedagogik. Kursstart 20 augusti. Enheten för pedagogisk utveckling vid SU. Anmälan senast 1 juli. Numeropärmen 97.062

Tjänst: The 97-98 EPFL CLUSTER chair. An experienced/senior researcher who would spend a 6 months sabbatical in one of EPFL related CLUSTER departments. Numeropärmen 97.064

Tjänst: INPG will have a CLUSTER priority for 1 full year of Visiting or Guest Professor, i.e. a full year of CLUSTER Chair. Numeropärmen 97.065

Seminarier: Scheduling of Time-Triggered Real-Time Systems. The Teleinformatics seminar room, Electrum fifth floor on Monday (12 May ) at 15.30-16.30.

Global constraints in Oz. 16 May at 10.15-12.00 in the "von Neuman" seminar room at SICS. Jörg Würtz from DFKI. Numeropärmen 97.066

Litteratur- och artikelsökning: The INSPEC database is available free of charge on WWW for KTH incl. DSV and IMC staff and students. http://www.lib.kth.se/erl.html#Inspec.

Seminarier 15 (KTH) och 16 (Electrum) maj, kontakta Åke Nord, IDC-KTHB, 8970, ake@lib.kth.se.


Valresultatet klart

Val till Nadas institutionsstyrelse för mandatperioden 1997-07-01 - 2001-06-30 hölls fredagen den 25 april. Valet utföll enligt valberedningens förslag. Representanter för lärare och forskare: Lennart Edsberg, Stefan Arnborg, Örjan Ekeberg, Károly Siklósi, Kerstin Severinson-Eklundh. Representant för teknisk och administrativ personal: Tina Billing-Ericson.Numeropärmen 97.061


LÄS!

Alla anställda på Nada fick i måndags ett meddelande om nytt löne- och förmånsavtal. Jag vill fästa även lärares och forskares uppmärksamhet på att läsa detta meddelande. Det gäller speciellt några regler:

Övertid

Lärare som har nedsättning för forskarstudier får ej ersättning för övertidsarbete.

Lärare som redovisar omfattande övertid ska redogöra för förtroendetidens användning.

Semester

Lärare, forskare och doktorander förutsätts ta ut sin semester under ferietid.

I september månad avräknas innevarande års semester om inget annat har beslutats.

För all personal gäller att ansökan om sparad semester skall godkännas av prefekt eller den denna delegerat beslutet till. Planering av semester ska göras senast under juni månad och ansökan skall vara inlämnad senast under september månad.

Om detta inte följs kan prefekten lägga ut semestern.

Timarvodering

Normalt utbetalas inte timarvode till heltidsanställd medarbetare.

Arbete som utförs för annan institution skall normalt regleras mellan institutioner

Ingrid

Nummeseminarium: Numeriska metoder för icke-Newtonska fluider

Den 12 maj kl. 13.15 i sal 4523 ges ett seminarium i numerisk analys med titeln: "Numeriska metoder för icke-Newtonska fluider". Talare är Katarina Gustavsson och Jacob Yström. De kommer att tala c:a 40 minuter vardera.

Björn Sjögreen

Exjobbsseminarium: Wavelet homogenization of optical resonance filters

Den 14 maj kl. 10.15 i sal 4523 kommer Per-Olof Persson att presentera sitt examensarbete: "Wavelet homogenization of optical resonance filters".

Björn Sjögreen

Exjobbsseminarium i datalogi

Nader Attar, T92, 12 p: En robotarm för kontrollerade experiment inom aktivt och dynamiskt datorseende. Arbetet är utfört vid Cvap, Nada. Handledare: Kourosh Pahlavan. Examinator: Jan-Olof Eklundh. Opponent: Ivan Laptev.

Jenny Forss, D92, 20 p: The Modeler's Workspace, ett system för att stödja modellering av nervsystemet. Handledare: Örjan Ekeberg. Examinator: Anders Lansner. Opponent: Fredrik Winberg, Mille Eriksson.

Kerstin F

Inbjudan till presentation av årets designprojekt inom kursen användarcentrerad programutveckling

Onsdagen den 7 maj kl. 17-20 i sal E1 ("Törnemansalen"), Lindstedtsvägen 3, till vänster i valvet till Stora Gården, KTH.

PRESENTATION AV PROJEKT utförda i grupper av högskolestuderande vid

Inom ramen för KTH-kursen användarcentrerad programutveckling, tidigare (1993-95) del av Apples interantionella Interface Design Project, har KTH nöjet att presentera årets projekt. Projektgrupperna är sammansatta av studerande som i allänhet går sista året i sin utbildning i teknik, design eller beteendevetenskap.

ÅRETS PROJEKTTEMA

Bland annat inspirerade av att Stockholm är Europas kulturhuvdstad 1998 vill vi entusiasmera ACPU-studenterna till projekt som samlas runt temat "Rum i Stockholm" och Infotainment.

Den "skandinaviska modellen" står för kvalitet, enkelhet, funktionalitet och beständighet över tid. Det är denna känsla vi vill ska förmedlas I "Rum i Stockholm".

PROGRAM

- Yngve Sundblad hälsar välkommen och traditionen med interaktionsdesignprojekt

- Ann Lantz och Konrad Tollmar presenterar de allmänna förutsättningarna och idéerna bakom vårens designprojekt

- Deltagarna presenterar de fem projekten i vårens kurs.

ALLA HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA!

Ann Lantz, Konrad Tollmar, Kicki Groth och Yngve Sundblad, lärare vid IPLab (Interaktions- och Presentationslaboratoriet), NADA, KTH

Meddelanden från prefekten maj 1997

Doktorandtjänsterna på CID är tillsatta. De har tilldelats Anders Hedman (data- och systemvetenskap), Eva-Maria Jacobsson (kommunikation, JMK), Ovidio Sandor (datalogi)), Björn Thuresson (filmvetenskap) och Åke Walldius. (filmvetenskap).

Sakkunniga på lektoratet i datalogi är bli Svante Carlsson, Luleå och Bengt Nordström, Göteborg. På lektoratet i numerisk analys är det Axel Ruhe, Göteborg och Jesper Oppelstrup, Stockholm.

Mihai Dorobantu har fått forskarassistenttjänsten i numerisk analys.

Nytt fördelningssystem, FAKIR, av fakultetsmedlen på KTH har föreslagits och är på remiss till institutionerna under maj. Det blir överskådligare och mer tonvikt läggs på antal forskarexamina och lärarnas och forskarnas akademiska nivå. Det blir betydligt gynnsammare tilldelning för Nada än nuvarande formel.

Forskningsmedel från Nadas fakultetsmedel har sökts av 6 lektorer. Prefekten beslutar efter samråd med FoFugruppen.

Tolv av Nuteks kompetenscentra har utvärderats. Vi gratulerar CID och PSCI till det goda resultatet. Rapporten finns hos Catherine.

Tjänsteförslagsnämnden för MDI-professuren har träffats den 28/4 och kommer under maj att lämna sitt förslag till rektor, som beslutar.

Professuren i Beräkningsorienterad harmonisk analys har utannonserats och ansökan skall vara inne senast den 5 maj. Professuren är delad mellan Matematik och Nada.

Datalogilärarna träffades på en konferens på Rosenön den 9-10/4. Minnesanteckningar har sammanställts. De kan bl a erhållas från Kerstin Frenckner.

Masterprogrammet Scientific Computing har inrättats och 10 studenter får antas 1997. Tjugo personer har sökt. Lennart Edsberg är kontaktperson. I samband med detta program har Nada angivit behov av 5 studentlägenheter under 1997/98.

Nada har tilldelats 1.7 milj kr av EIT att använda till särskilda satsningar. Nada kommer att använda dem till lektorers forskning.

Nada har av IT-rådet tilldelats medel för att utveckla ett nytt resultathanteringssystem (ersättare till RES) kopplat till Ladok. Det kommer att bli en vidareutveckling av ett studentprojekt och kommer att bli tillgängligt för intresserade på KTH.

EIT har tillsatt en grupp som skall se över behovet av fakultetens professurer i datavetenskap. I gruppen ingår Göran Andersson, ordf, Johan Håstad, Joacim Parrow och Carl Gustaf Jansson.

KTHs arbete med självvärdering, inför universitetskanslerns utvärdering av kvalitetsarbetet i höst, har börjat. Delfakulteterna tillfrågar institutionerna i vissa valda frågor. Nada har svarat och har i dag färdigställt sin kvalitetsplan. Den som vill delta i arbetet är välkommen att prata med Ingrid. Nadas IS, FoFU- och GRUgrupper deltar i arbetet.

PDC och PSCI har anställt två sekreterare, Britt Olsson och Pernilla Östlund. De börjar båda två den 2 juni och kommer att sitta i rum 1518. Britt ska i första hand arbeta på PDC och bistå i kontakterna med EUprojektet TTN. Pernilla ska i första hand arbeta på PSCI och C2M2 och bistå i kontakterna med EEUprojekten EMCP2 och IMPACT.

Ingrid

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 6 maj 1997 <numero@nada.kth.se>