Numero 3

fredag 24 januari 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Försenat

Numero är idag försenat p.g.a. tekniska produktionsstärningar i sätteriet.

Red.

Seminarium: Internet och interninformation på KTH

Datorrådets infoprojekt håller seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 5 febr. kl. 13.15-15 i sal D1 (Lindstedtsv. 17, plan 6).

Från personlig e-post till informationssystem med WWW

Innehåll: Gamla och nya informationsehov - nya kanaler, systematisk e-postanvändning, konferenssystem, KTHs webb, hur vi bygger vidare tillsammans. Den första delen ägnas åt generell information, anpassad till en så bred användargrupp som möjligt. Den andra delen ägnas åt något mer kvalificerad teknisk information - det står var och en fritt att vara med under hela eller del av seminariet.


Fem doktorandtjänster vid centrum för autonoma system

Fem doktorandtjänster utlyses vid centrum för autonoma system. Bland inriktningarna finns:

1) Datorseende för manipulation.

2) Datorseende för igenkänning av objekt.

Sista ansökningsdag är den 6 februari. Numeropärmen 97.016


IT-råd på KTH

Datorrådet på KTH har lagts ned och istället har ett IT-råd bildats. Rådets huvuduppgift är att samordna all IT-utveckling och IT-projekt av gemensam karaktär inom KTH. Bengt Lindberg är med i IT-rådet.

Kerstin F.

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på torsdag (30 jan.) kl. 15.15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6).

Annelie Lundqvist, D92, 20 p: Utformning av interaktiva handböcker för intranät. Arbetet är utfört vid VM-data Försvarsdata. Handledare: Staffan Romberger. Examinator: Yngve Sundblad.

Lars Almqvist, D92, 20 p: Datorstöd för fortbildning av musiklärare. Arbetet är utfört vid Kungliga Musikhögskolan. Handledare och examinator: Yngve Sundblad. Opponent: Klas Eriksson.

Henri Caddéo, F89, 12 p: Approximation av det NP-fullständiga maximal oberoende mängd-problemet. Arbetet är utfört vid Teoretisk datalogi, Nada. Handledare: Viggo Kann. Examinator: Stefan Arnborg.

Joakim Norén, D92, 20 p: Framtagande av prototyp för passiv datareplikering. Arbetet är utfört vid FIBA, Nordic securities. Handledare: Henrik Eriksson. Examinator: Lars Kjelldahl.

Kerstin F.

I korthet

Pengar: Bidrag för projektstudier i central- och östeuropa. Svenska institutet. Numeropärmen 97.010

Pengar: Anslag för projektsamarbete med forskare i länder som ingick i f.d. Sovjetunionen. Kungliga vetenskapsakademien. Sista ansökningsdag 15 februari. Numeropärmen 97.011

Stipendier: Diverse resestipendier. Sista ansökningsdag 20 februari. Numeropärmen 97.012

Stipendier: Ragnar och Astrid Signeuls fond. Sista ansökningsdag 20 februari. Numeropärmen 97.013

Stipendier: Tekniska högskolans i Stockholm fond för vetenskap och högre utbildning. Sista ansökningsdag 20 februari. Numeropärmen 97.014

Tjänster: Universitetslektor i datavetenskap. Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot datalogi. Umeå universitet. Sista ansökningsdag 3 februari. Numeropärmen 97.015


Institutionskollegiet den 20 januari 1997

Kollegiet bevistades av cirka 40 NADA-anställda. Ingrid hade fyra förberedda ämnen att tala om:

Olle Bälter anmälde ett nytt ärende:

Nadas ekonomi

Ingrid berättade om pengar vi fått in 95/96 och hur dessa använts. Från 1/1 1997 redovisas ekonomin per kalenderår. Från samma tidpunkt kommer institutionerna att faktureras för hyra av sina lokaler. Hyreskostnaden kan skattas till 20% av den totala lönekostnaden. För gamla budgetåret 1995/96 såg fördelningen ut på följande sätt:

Inkomster:

Gru 28.8

FoFu 10.6

Externt 34.8

Utgifter:

Gru 29.0

FoFu 10.4

Externt 34.8

Resultat 0.0

80% av ändamålsanslagen användes till löner, cirka 10% vardera för driften (teleräkningar, tidskrifter, utrustning, möbler och kontorsmaterial) och för avskrivningar av datorer.

Lönerevision och medarbetarsamtal

Se Ingrids artiklar på annan plats i detta Numero.

Lokalkostnader

Nada har från den 1/1 -97 drabbats av höga lokalkostnader. Medelsförstärkningen kompenserar inte alls för denna kostnad. Ingrid har tillsammans med Nadas ledning identifierat flera speciella orsaker till den stora avvikelsen mellan kostnad och intäkt för lokalerna. Rektor har tillskrivits och Nadas ledning skall arbeta fram en lösning av det uppkomna problemet.

Undervisningssalar som fr.o.m. nyår kostar pengar bokas av Kalle. Om sal med utrustning hyrs och apparaterna inte fungerar skall bristerna antecknas och anmäls både till KTH och studierektor.

Högskoleutredningen

KTH skall yttra sig över Utbildningsdepartementets betänkande SOU 1996:166 Lärare för högskola i utveckling. Ingrid redovisade en översikt och ansåg att den i grunden var bra. Nada bör därför kunna ansluta sig till kansli EITs yttrande eftersom Ingrid är med i den grupp som ska formulera EITs förslag. Alla lärare kallas också till fakultetskollegium då utredningen kommer att diskuteras. Ett sammandrag kommer att bifogas till Numero. Ingrid och Stefan har utredningen. En kopia finns hos mig som den som är intresserad kan ta del av i avvaktan på sammandraget i Numero.

Nadas operativsystem

Elevernas datormiljö bör moderniseras med ett fullgrafiskt gränssnitt mot filsystemet. Tillfälle för diskussion skall ordnas snarast med en då förberedd systemgrupp.

Presentation av nyanställda. Peter Nillius, doktorand vid CVAP sedan 1 maj, presenterades.

Catherine

KTH anställer datorpedagog

KTH ska anställa en datorpedagog som ska arbeta med utnyttjande av datorn som kommunikationsmedel vid distansundervisning, datorn som medel för visualisering vid lärardemonstrationer samt datorn som interaktivt medium vid studenters lärande. Pedagogen ska också arbeta med utbildning av KTHs lärare när det gäller användning och utvärdering av datorburna resurser i undervisning och lärande. Pedagogen anställs på två år och tjänsten knyts organisatoriskt till avdelningen för språk och didaktik.

Kerstin F.

Planeringssamtal på NADA

Under 1997 kommer planeringssamtal att börja genomföras med alla på Nada som är anställda under en längre tid. För att kunna genomföra alla dessa samtal har jag gjort en grovstruktur relaterad till innehållet i anställningen. Professorer och prefekt är tillsatta av rektor och genomför en stor del av samtalen. Avsikten är att du med någon som du ser som en ledare på institutionen ska få större möjlighet att diskutera:

Doktoranderna har planeringssamtal med sin handledare och kommer dessutom att diskutera sådana frågor i handledargruppens årliga träff. Lärarna kommer att samtala med professorerna eller prefekten. Personer som arbetar med administration eller datorrelaterade uppgifter kommer vanligen att samtala med två personer (en huvudansvarig). Tillsammans är det då lättare att täcka in uppgifterna i gruppen och den administrativa/tekniska kompetensen.

Avsikten är att de huvudansvariga minst en gång per år kallar till och genomför planeringssamtal. Du kan givetvis själv initiera sådana samtal när du känner behov av det.

Du kommer att få ett personligt brev där det framgår vem/vilka som är din/dina ledare att föra planeringssamtal med.

Ingrid

Lönerevision och medarbetarsamtal

xxx

Jag upprepar här det jag skrev i mars 1996 med smärre justeringar. Just nu pågår 1997 års löneförhandlingar som skall ge en genomsnittlig löneökning för hela KTH på lägst 3.3%. Det är sista steget av avtalet RALS 1995-1998.

Vad är det då som påverkar lönesättningen?

KTH har givit ut en lönepolicy inför årets förhandlingar. Där framgår vilka kriterier som gäller för lönesättning. Avgörande är ansvar, svårighetsgrad och ökade krav på arbetsuppgifterna och arbetstagarens skicklighet och erhållna resultat. Motiv för löneökning kan vara - förhöjd kompetens, mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav, större befogenheter och ansvar samt befordran och andra arbetsinsatser.

Arbetsbelastningen på Nada är hög. Ändå lyckas vi i de flesta fall uppnå mycket goda resultat. Det visar sig också i att personalen på Nada har högre genomsnittlig lön än KTH som helhet. Hög kvalité i undervisning och forskning påverkar lärarens lön. På Nada stimuleras också stort engagemang och vilja att delta i uppgifter som gäller övergripande frågor på institutionen, fakulteten eller högskolan. Vidare premieras förhöjd akademisk meritering, förmåga att knyta nationella och internationella samarbetspartners, ledning av forskningsprojekt, framgångsrik handledning av doktorander mm.

Speciella hänsyn

Under innevarande förhandling diskuteras ny lönestege för doktorander, som dock ska rymmas inom löneutrymmet för gruppen på 3.3%. Vidare har akademisk meritering påverkat lönen tydligare redan under 1996. Det har påverkat många personer på Nada och kommer att göra det även fortsättningsvis. Vi gör också denna gång en översyn av sekreterarnas löner jämfört med olika administratörer på KTH. Under 1996 gjorde vi en översyn av lönesättningen för Nadas systemgrupp, KTHNoc och PDC. Eftersom vi kommer att göra speciella satsningar kommer naturligtvis en del att få lönehöjning över och andra under genomsnittet.

Medarbetarsamtal

För att höja motivationen och därmed öka arbetsglädjen och förbättra resultat borde varje medarbetare kunna prata med någon ledande person om sina arbetsuppgifter, förväntningar, prestationer och om sin möjlighet till kompetenshöjning, löneökning mm. Vidare information inner du på annan plats i detta Numero.

Om du har några frågor kan du väl höra av dig till mig. Facket står också gärna till din tjänst. Du som är oorganiserad får dock förlita dig till dig själv.

Ingrid

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 24 jan. 1997 <numero@nada.kth.se>