Numero 34

fredag 8 november 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Nya krav för antagning till högskolan

Som bilaga till pappersutgåvan av Numero (och i Numeropärmen 96.140) finns en artikel från "Riksdag och departement" nummer 96:30 som beskriver de nya antagningsreglerna till högskolan.


PDC-seminarium: Computational Opportunity in Macromolecular Imaging

Prof W. Chiu, Baylor Medical College, Texas, USA, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (12 nov.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Erik Aurell

Exjobbsseminarium: Modellering av upphettningen av en meterorit vid dess inträde i atmosfären med hjälp av finita element metoden

Johan Wåhlin, D-linjen, håller exjobbsseminarium i numeriska metoder under ovanstående rubrik på måndag (11 nov.) kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Lennart Edsberg

Måndagsseminarier

Höstens måndagsseminarier fortsätter med presentation av våra nya lektorer i numerisk analys och en docentföreläsning i datalogi. Passa på att lära känna våra nya kollegor.

Välkomna!

Ingrid

Seminarium: Vad gör de på parallelldatorcentrum?

Per Öster, PDC, håller seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 19 nov. kl. 17.15-18 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3). Seminariet ingår i Nadas populärvetenskapliga serie "Datorn i människans tjänst".

Sammanfattning

På NADA finns Parallelldatorcentrum (PDC) som är det ledande centret i Sverige för tekniska och vetenskapliga beräkningar. PDC driver landets snabbaste datorer som används av forskare på alla Svenska Universitet och Högskolor.

Per Öster, biträdande föreståndare på PDC, kommer att berätta om vetenskapliga beräkningar och varför det behövs så mycket datorkraft.

Några rubriker ur föredraget:

- Vad är en Parallelldator och hur räknar man parallellt?

- Hur snabb är snabbast?

- Vad är en flop?

Kerstin Frenckner

I korthet

Konferens: Modern Developments in Thermodynamics. 6 - 21 februari 1997 i Ventura, California. Numeropärmen 96.137

Seminarium: Reliable Multicast Communication. James Kurose, University of Massachussets at Amherst. 22 november kl. 10 på SICS. Numeropärmen 96.138

Stipendier: Hans Werthén-stipendier inom teknik, industri och ekonomi. Ansökan senast 1 december. Numeropärmen 96.139

Armada: 1996 års Armada äger rum 20-21 november i Kårhuset och i KTH-hallen.


SU-Nytt Extra på webben

http:/- /www.su.se/Aktuellt/SU-Nytt/Senaste/

finns "SU-Nytt Extra", Stockholms universitets personalinformationsskrift.


Teoretisk datalogi-seminarium: Reconstructing the Progenote

Mike Hallett, ETH, Zürich, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (14 nov.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

We are now in possession of the entire genetic code for several organisms including, amongst others, Methanococcus jannaschii, Haemophilus influenzae, and Saccharomyces cervisiae (Baker's Yeast). Furthermore, each of the aforementioned organisms are representative of one of the three Kingdoms of life - Archaebacteria, Eubacteria, and Eukaryotes respectively. Armed with these three complete genomes and several sequence databases, we may begin a serious and empirical assault on the following questions:

What genes existed in the Progenote (the least common ancestor of the three Kingdoms of life)?

What are the sequences for these genes?

What genes are noticably absent from the Progenote?

Which two of the three Kingdoms are closer in evolutionary terms?

Via a computational biochemist's dry-lab called DARWIN (Data Analysis Retrieval with Indexed Nucleotide/Peptide Sequences), we have begun to answer these questions through massive amounts of computational searching. The main engines of DARWIN are a powerful multiple sequence alignment algorithm based on the maximum likelihood paradigm and several algorithms for constructing probabilistic ancestral sequences, phylogenetic trees, and predicting the secondary structure of protein.

I will use some preliminary results from our Progenote project to help explain the biochemical underpinings (PAM distance and sequence similarity measures) of this project, the computational methodologies used by DARWIN, and future directions and open problems in genomic sequence analysis.

This is joint work with S. Benner, G. Gonnet and C. Korostensky at ETH Zürich.

Jens Lagergren

Lediga tjänster vid NADA, institutionen för Numerisk analys och datalogi

Institutionen växer såväl inom utbildning som forskning. Nada ger grundläggande kurser i numeriska metoder, programmeringsteknik och datalogi på alla civilingenjörsutbildningar på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Mer avancerade kurser ges bland annat på linjerna Datateknik och Teknisk fysik på KTH samt Matematisk-Datalogisk linje på Stockholms Universitet. Det sker ständigt en förnyelse av projekt inom våra fem forskningsområden där vi deltar i ett utbrett internationellt samarbete. Under året har tre centrum startat inom områdena Tekniskt vetenskapliga beräkningar, PSCI och Användarorienterad IT-design, CID för att förstärka sammarbetet mellan näringsliv och högskola och Centre for Autonomous Systems för att samla och långsiktigt bygga upp kompetens inom detta område . Vid institutionen finns också ett nationellt parallelldatorcentrum, PDC som har expandera kraftigt det senaste året.

Forskningen i datalogi är främst inriktad mot algoritmer och komplexitet, bildanalys i nära samarbete med Centre for Autonomous Systems, människa-datorinteraktion i nära samarbete med CID samt neurinformatik. Forskning i numerisk analys är främst inriktad mot lösning av differentialekvationer med tillämpningar i nära samarbete med PDC och arbetsenheten för Numerisk matematik och mekanik, C2M2 samt PSCI. Forskningen sker i stor utsträckning i samarbete med tillämpare inom och utom högskolan samt med internationellt ledande universitet i främst Europa och USA.

Tre forskarassistentjänster

För behörighet som forskarassistent krävs doktorsexamen avlagd tidigast fem år före ansökningstidens utgång. Avsikten är att ge innehavaren möjlighet att etablera sig som forskare och skaffa sig docentbehörighet. Tjänsten avser forskning och viss medverkan i forskarutbildningen inom något av institutionens inriktningar. Vid tillsättning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning.

Ett syfte med tjänsten en av tjänsterna i numerisk analys är att öka antalet kvinliga docenter.

Varje sökande ska tillsammans med ansökningshandlingarna lämna en kortfattad redogörelse för sin pedagogiska och vetenskapliga verksamhet . Av redogörelsen ska framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas.

De vetenskapliga arbeten som sökanden till ovanstående tjänster vill åberopa ska inges inom tre veckor från ansökningstidens utgång i tre exemplar fördelade i separata identiska paket.

Doktorandtjänster (minst två) i datalogi eller numerisk analys

ref nr 240-124-96

En doktorandtjänst i numerisk analys med inriktning mot numerisk simulering av stelnande metall

ref nr 240-125-96

En doktorandtjänst i datalogi med inriktning mot datorseende

ref nr 240-126-96

Tjänsten kommer att avse forskning kring robotnavigering med hjälp av visuell information. Tjänsten ligger inom "Centre for Autonomous Systems" finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning (http://www.nada.kt- h.se/~hic/AS).

Lämplig bakgrund till ovanstående doktorandtjänster kan vara civilingenjörsexamen på någon av linjerna Datateknik, Elektroteknik, Teknisk fysik eller magisterexamen i Matematik eller Datalogi.

Doktorandtjänster (minst 4) vid CID

ref nr 240-127-96

Vid CID bedrivs projekt med aktivt deltagande av såväl högskoleforskare som industriforskare inom fyra huvudområden:

+ Elektronisk publicering och interaktiva läromedel

+ Elektroniska världar och tjänster

+ Datorstött samarbete

+ Teknisk-metodisk referensram för användarorienterad design

Vi söker nu doktorander med grundutbildning i något relevant ämne såsom datateknik, beteendevetenskap, kommunikation, design eller media och intresse av forskarstudier inom ovan uppräknade områden (ange gärna vilket).

I våra doktorandtjänster ingår 20 % institutionstjänstgöring såsom forskning, undervisning eller systemarbete.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av prefekt Ingrid Melinder, tfn 08-790 7798 eller studierektor Karoly Siklosi, tfn 08-790 7143.

Ansökan till forskarassistenttjänsterna skall ställas till Kansli EIT, KTH, 100 44 Stockholm. Ansökan skall ha inkommit senast 1996-11-26.

Ansökan till doktorandtjänsterna skall ställas till NADA, KTH, 100 44 Stockholm. Ansökan skall ha inkommit senast 1996-11-26.


Aktuellt från GRU-gruppen

Minnesanteckningar från grundutbildningsgruppens möten finns tillgängliga från min hemsida under GRU. Läs dem och informera dig om vad vi har diskuterat och vilka ärenden vi kommer att diskutera vid nästa möte. Alla är välkomna med kommentarer och förslag.

Bengt Lindberg, ordförande i GRU-gruppen

Nedan följer några konkreta, aktuella informations- och beslutspunkter från vårt senaste möte.

  1. Elevrepresentant skall som uppmuntran få gratis kursbunt för aktuell kurs. Han/hon tar kontakt med kursledaren och lämnar namn, e-postadress och annan kontaktinformation och kan sedan kvittera ut aktuell kursbunt på expeditionen. Vår förhoppning är att öka intresset för arbetet med att göra bra kursutvärderingar.
  2. Tentamina från höstterminen 96 på KTH måste vara rättade och i nrapporterade i LADOK senast den 17/1 1997. Om så ej sker förlorar NADA ersättningen för studieprestationen. Korrigeringar av tentamensresultat efter den 17/1 1997 anges som muntlig tentamen, med korrigeringsdatum som tentamensdatum. För SU är motsvarande datum 30/12 96.
  3. Tentaresultat skall ej anslås på nätet. Det anses integritetskränkande och olämpligt att i allmänt tillgänglig maskinläsbar form distribuera förteckningar över våra elever. Centralt direktiv från rektorsämbetet. Om du matar in tentaresultaten i RES, så kan eleverna kolla sitt eget tentaresultat där.
  4. Vid matteinstitutionen har man med framgång börjat auskultera på kollegors föreläsningar och övningar, för att inhämta ideer till hur undervisningen kan bedrivas. Några av oss har i mycket liten skala lyssnat på varandra, men vi tror att det vore nyttigt med mer utbredd verksamhet av detta slag. I förlängningen kan vi kanske få till stånd en diskussion av undervisningsmetodik, men till att börja med räcker det kanske med de impulser auskulterandet kan ge. För att få en uppfattning om omfattningen av verksamheten vill vi att de som auskulterat rapporterar till Kerstin Frenckner eller Bengt Lindberg om att de auskulterat. Rapportera när, hur många timmar, vilken kurs, vilken lärare du lyssnat på och vem du är. Auskulterandet ingår i lärarens egna pedagogiska fortbildning och timmar kan ej tillgodoräknas i tjänsten.

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 7 nov. 1996 <numero@nada.kth.se>