Numero 33

måndag 6 november 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Distansarbete, är det när man kollar längden på marathonlopp och sånt?

- Ha ha.

- Och "Internet", ska det uttalas med betoning först eller sist?

- Bättre fråga. Dom flesta "gamlingar i branschen" betonar först, medan nybörjarna betonar sist.

- Just det, kan användas för att höra vilken kategori en som talar om Internet tillhör - med viss försiktighet.

- Mmm. Men frågan kvarstår: vilket uttal bör rekommenderas i Sverige? Går man efter parallellen "Interpol" vinner nybörjarna.

Red.

Nordisk utbytestjänstgöring 1996

...finns möjlighet till, se Numeropärmen 95.120.


Medel för forskarutbildning av lärare

6,2 milj. kronor finns att fördela för forskarutbildning av icke disputerade lärare. Ansökan senast fredagen den 1 dec. Numeropärmen 95.118


SCB via WWW

Statistiska centralbyrån sällar sig till skaran av WWW-värdar: URL:http://www.scb.se/. Där kan man t.ex. läsa att Sveriges befolkning vid halvårsskiftet var 8 833 545, att 265 000 personer följde grundutbildning på högskolenivå under 1993/94 och att Orusts storlek är 346 kvadratkilometer. SCB vill ha synpunkter och skickar med ett exemplar av skriften Statistik i undervisningen. Numeropärmen 95.121


Lektorat i Linköping

Jag vill göra er uppmärksamma på att på IDA i Linköping utlyses nu ett antal lektorat i datalogi och ekonomiska informationssystem samt professur i datorsystem.

Se vidare http://www.ida.liu.se/department/jobs/951031.html

Anders Haraldsson, prefekt IDA

PDC utlyser

PDC utlyser tjänster:

Kontaktperson Gert Svensson, ansökan senast 13 november. Numeropärmen 95.119


CVAP-seminarium: Genetic Algorithms for Free-Form Surface Matching

Kjell Brunnström & Andrew J. Stoddart, Univ. of Surrey, UK, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (8 nov.) kl. 10.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).


Kurs: Logic for Computing Science

Graduate course: Logic for Computing Science, 3 x 2 cu

This new graduate course is offered jointly by the Software Engineering Laboratory of the Department of Teleinformatics (IT), KTH, and by the Department of Computer and System Sciences (DSV), KTH and SU. The aim is to give an idea of the usefulness of logic in computing science, particularly in programming language design and implementation.

The course is divided into three parts, each comprising 12 hours of lectures/seminars.

Part 1: Classical and Intuitionistic Predicate Logic. Weeks 48-50 of 1995.

Part 2: Programming in Logic. Weeks 3-5 of 1995.

Part 3: Seminars on selected topics. Weeks 6-8 of 1995.

The examination consists of home assignments to be completed individually. Each approved part of the course yields 2 cu.

Our intention is to have two 2-hour lectures a week. The schedule will be decided in agreement with the participants of the course.

Registration is by e-mail to Tarmo Uustalu, tarmo@it.kth.se. Deadline for registration: 10 November 1995.

Detailed information on the contents of the course is available on Teleinformatics' web pages for PhD courses.

Enn Tyugu, tyugu@it.kth.se, Douglas Busch, dbu@dsv.su.se, Tarmo Uustalu, tarmo@it.kth.se

Exjobbsseminarium i datalogi

Exjobbsseminarium i datalogi äger rum imorgon tisdag (7 nov.) kl. 15.15 i sal F14.

Johan Bergenudd, F90, 12 p: Automatiserad mätning av referensobjekt för kvalitetskontroll av koordinatmätningsmaskiner. Arbetet är utfört vid Mitutoyo, Japan. Handledare: Henrik Eriksson

Peter Österlund, F90, 12 p: Hierarkisk bildkodning med vektorkvantisering och predicering med bayesianskt neuronnät. Arbetet är utfört vid SANS, Nada. Handledare: Björn Levin

Björn Gahm, D89 och Robin Nordgren, D88, 12 p: The Tutoring System - Utbildningssystem under UNIX. Arbetet är utfört vid S:t Petersburgs Tekniska universitet och KTH. Handledare: Anders Hillbo

Kerstin F.

Kompetensinriktningar på D

Datalogilärare är välkomna till en information och diskussion om kompetensinriktningarna på D på fredag (10 nov.) kl. 14.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Utbildningsstrukturen på KTH för elever inskrivna 1993 och senare är att eleverna först läser ett matematiskt-naturvetenskapligt basblock och ett teknikvetenskapligt basblock som tillsammans är ca 100 poäng. Sedan väljer eleverna en kompetensinriktning och en del valfria kurser och gör ett exjobb.

En tanke är att en elev från ett program ska kunna välja en kompetensinriktning från ett annat program eller annan fakultet om han/hon har tillräckliga förkunskaper.

På fakulteten MMT (programmen B, I, M och T) finns drygt 30 kompetensinriktningar som omfattar 30-50 poäng. På TFY (program F) finns ett femtontal kompetensinriktningar som omfattar väsentligt färre poäng. Även på fakulteterna KKT (kemi) och ALV finns kompetensinriktningar.

På D och E har man hittills haft mellanblock och fingrar. Eleverna har valt mellan ett litet antal mellanblock i åk 3 och mellan ett stort antal fingrar i åk 4. På D avser man att gå över till det system som finns på resten av KTH med början läsåret 96/97. På E planerar man att på sikt göra övergången. Denna omdaning kommer att innebära att valfriheten ökar.

Det innebär att vi blivit ombedda att definiera de kompetensinriktningar vi vill erbjuda D-teknologerna. En sådan kompetensinriktning ska innehålla ca 25 poäng kurser, där ca 15 poäng i huvudsak tas ur de nuvarande mellanblocken och ca 10 poäng utgörs av kurser på största fördjupningsnivå. Dock kan vi (inom denna kursdel) gärna ange att t.ex. en av tre uppräknade kurser ska läsas.

Arbete pågår med att definiera fyra kompetensinriktningar: Människa-datorinteraktion, Teoretisk datalogi, Programsystemteknik och Autonoma system (samarbete med SSS).


Kursanalyser

Rektorsämbetet kommer att ålägga institutionerna att fortlöpande genomföra kursanalyser. Direktiv väntas inom kort.

Som förberedelse för institutionens arbete med kursanalyser föreslår vi följande lärarforum och sammanhållande:

Kursledarna för Numeriska metoder gkI, gkII: Bengt Lindberg

Programmeringsteknik: Kerstin Frenckner

INDA: Stefan Arnborg

Övriga D-kurser: Stefan Arnborg

SU-kurser: Caroline Nordquist

Numeriska metoder åk 3-4 (nya): Bengt Lindberg

En viktig del av kursanalyserna utgörs av kursutvärderingar. För datoriserade kursutvärderingar finns inom institutionen sedan några år såväl RES-paketet med programmet utv (Peter Siklosi), som ace-systemet för kursvärdering i WWW (Harald Winroth).

Instruktioner för kursvärdering med RES finns i kursledarpärmen, instruktioner för kursvärdering i WWW distribueras i postfacken till alla kursledare. Det mycket lätt att skapa en egen kursutvärdering med hjälp av denna instruktion - bl.a. finns en genomtänkt standarduppsättning av kursutvärderingsfrågor som kan användas efter små modifikationer och tillägg.

Vi betonar vikten av kursanalyser speciellt för kurser i ettan och tvåan, samt för nya kurser.

På GRU-gruppens vägnar,

Bengt Lindberg

IPLab-seminarium: Avläsningsstrategier hos vana användare

Else Nygren, CMD i Uppsala, berättar om experimentella studier kring avläsning från bildskärm fredagen den 17 nov. kl. 9.15-10.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Sammanfattning

Bland det som anses svårast vid utveckling av användargränssnitt är att göra en design som både är lätt att lära och samtidigt effektiv för den vane användaren. Vi vet ganska mycket om vad som gör ett gränssnitt lätt att lära och det är dessutom väl beskrivet i rekommendationer och guidelines. Kunskapen är inte lika stor när det gäller vad som gör ett gränssnitt effektivt för den vane användaren.

För att avgöra vilket design-alternativ som är mest effektivt kan man använda modeller som förutsäger utförandetid för olika uppgifter. Dessa modeller beskriver väl kommunikationen från människan till datorn, dvs sekvenser av tangenttryckningar, muskommandon etc. Däremot har modellerna hittills varit dåliga på att beskriva kommunikationen från datorn till människan, dvs hur människan avläser information från bildskärmen. En grupp vid CMD har gjort en serie experiment och tagit fram modeller som beskriver denna aspekt av människa-dator interaktion.


Teoretisk datalogi-seminarium: MS logic, Boolean function representation, optimization and verification

Stefan Arnborg, Nada, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (9 nov.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

We show the connection between the theory of bounded treewidth graphs, infinite behaviours of machines, monadic second order definable structures and sets, and boolean decision diagrams. We survey recent results in algorithms for bounded treewidth, symbolic model checking and representation schemes for Boolean functions. Some practical applications are indicated.

Anders Björner & Johan Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-11-06 <numero@nada.kth.se>