Numero 5

fredag 3 februari 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Om högskolan och budgeten

...publiceras ett utdrag ur Riksdag & departement, 95:02, i pappers-Numero.


Vicerektorsval

Efterträdare till Anders Flodström som vicerektor för forskning och forskarutbildning ska utses. Den 27 jan. föreslog valberedningen professor Fritz Bark, mekanik, till posten. Han har dock tackat nej (enligt "KTH-ekot" den 2 feb.).


IPLab-seminarium om interaktiv TV flyttat

IPLab seminariet som skulle ha ägt rum idag fredag (3 jan.) är flyttat till fredagen den 3 mars kl. 9.15-10.15.

Lasse Kj.


En veckas respit med omlån av biblioteksböcker

I förrförra Numero berättade jag att alla som har lånat böcker på NADAs bibliotek måste gå till biblioteket med sina låneböcker och låna om dom i det nya bibliotekssystemet. Jag vill tacka alla er som har gjort detta under den senaste veckan. Men fortfarande finns det vissa som inte har registrerat sina låneböcker ännu. Därför utsträcks bokomlånarveckan till på fredag den 10 februari.

Jag vädjar till alla att gå till biblioteket och registrera låneböckerna under veckan! Under bibliotekstid (13-15) kan du alltid få hjälp med registreringen, men även under andra tider brukar Sten, Viggo eller Linda kunna hjälpa till om det skulle behövas.

På tisdag den 7 februari kommer jag till lilla seminarierummet på CVAP och registrerar böcker där. Denna dag går det därför inte att registrera böcker i biblioteket.

Viggo


MISTRA-stipendier

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, stipendierar "graduerade" forskare som utomlands vill bedriva forskning på miljöområdet. Numeropärmen 95.019.


SANS-seminarium: Evolutionary aesthetics and neural networks

Magnus Enquist, zoologi, SU, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 8 febr. kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Artificial neural networks can be used to study the biological evolution of certain phenomena where other techniques have failed. One example is the evolution of signals. Visual signals used by animals and plants often use a limited number of pure colours, are arranged symmetrically, with strong contrasts and extreme forms. These properties tend also to be pleasing to humans. Many aspects of signal design can be produced in simulations of coevolution between an artificial neural network and a signal. It will be suggested that basic aesthetic responses are generally shared by a wide variety of species.

Roland Orre, Anders Lansner


Kursinformation via World Wide Web

Grundutbildningsgruppen på NADA har beslutat att viss information om varje kurs som ges av NADA ska läggas upp på WWW. På det sättet kan läraren enkelt lämna information om kursen till elever som går kursen, till elever som kanske vill gå kursen, till andra lärare och till övriga intresserade, såväl inom som utom KTH. Det är också ett led i NADAs kvalitetsarbete.

Från NADAs hemsida i WWW ska man kunna ta sig till varje kurs hemsida. På kurssidan ska det finnas reklam för kursen, information motsvarande det som brukar stå i det tryckta kursprogrammet samt information om avslutade kursomgångar.

För att underlätta för lärarna och för att kurssidorna ska få ett någorlunda enhetligt utseende håller vi på att utveckla mallar till kurssidor och hjälpmedel för skapande av kurssidor i WWW. Bl.a. lagras grundläggande data om kursen bara på ett ställe. Man ska inte heller behöva sätta sig in i detaljerna i HTML (språket för WWW-information) för att skapa kursinformationen.

Mallarna och hjälpmedlen kommer troligen att bli klara under februari. I början av mars kan de lärare som är särskilt intresserade börja använda systemet. Vi kommer att dela ut en handledning och dessutom hålla ett måndagsseminarium om hur man ska göra för att lägga upp kursinformation. Mera information om detta kommer i Numero.

När höstens kurser börjar är det meningen att kursinformation för alla kurser som går nästa läsår ska finnas i WWW.

Viggo Kann, Joacim Halén och Peter Svanberg


Nya examinationsformer

NADA-lärarna hade en diskussion om alternativ examination i förra veckan. Vi kom inte fram till någon allmän rekommendation, och det var inte heller avsikten. Jag tycker att vi bör dra följande slutsatser av diskussionen:

* Examinationen bör anpassas till kursen och eleverna, vi kan inte ha någon standardexaminationsform som passar överallt.

* Varje lärare bör tänka igenom utformning av tenta, labuppgifter, labredovisning, inlämningsuppgifter etc. för att undvika att hamna i någon slentrian. Viktigt är att vi testar rätt saker.

* Den lärare som vill ändra examinationen på sin kurs ska diskutera detta med ämnesföreträdare, studierektor och examinator. Diskussion med andra lärare och med eleverna bör naturligtvis också ske.

Betygsrapporteringssystemet låser oss en hel del när det gäller möjligheterna att ändra examinationsform. Där finns en formell beskrivning av hur kursen examineras och den går inte att ändra. Exempel: En skriftlig tentamen (TEN1) 2 p, Laborationsuppgifter (LAB1) 1 p, Laborationsuppgifter (LAB2) 1 p. Betygsskala 3,4,5.

Momentens förkortade beteckningar och poäng kan inte ändras. Det hänger samman med att man då skulle få elever som examineras enligt två olika system eller olika kombinationer av dessa på samma kurs och det klarar administrationen inte av. Det som kan ändras är momentens innehåll och den längre beskrivningen. Man kan alltså ändra labblydelserna och tentans utformning. Man kan också ändra En skriftlig tentamen till En muntlig tentamen.

Vill man ändra momentens förkortade beteckningar och/eller poäng måste man skapa en ny kurs som examineras på det nya sättet. Men då måste man ha kvar den gamla examinationen för att ta hand om eftersläntrare i ett par år. Dessutom kan det te sig förvirrande med två kurser som endast skiljer sig vad gäller examinationen. Eftersom det blir så krångligt måste det finnas starka skäl för att göra denna typ av ändring.

Kerstin F.


KRI - registret över kunskapsstöd för internationalisering

... är (som red. uppfattar beskrivningen) ett register man kan bidra till, få kunskap från och knyta kontakter via. Det gäller kunskap som är viktiga i samband med kontakter med andra länder - om länder, speciella verksamhetsområden, EU, språk osv. Numeropärmen 95.020.
Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.