Numero 33

fredag 11 november 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Exploateringskunskap 1994

...heter en entreprenörskurs som är utformad för att vara ett hjälpmedel "i affärsutvecklingen av innovationsprojekt". Sju seminarier om vardera tre timmar en gång i veckan med början den 16 november. Numeropärmen 94.095.

Informationsmöte: PSI, Parallel and Scientific Computing Institute

På måndag (14 nov.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5) berättar Rickard Enander om hur planerna fortskrider med PSI, det kompetenscentra som planeras på KTH i samarbete med Uppsala universitet.

Rickard är lärare på TDB i Uppsala

Välkomna att lyssna och bidra med era synpunkter.

Ingrid

Bisysslor

Rektor har den 19/9-94 givit ut nya riktlinjer för bisysslor vid KTH. De riktar sig till alla anställda, i synnerhet lärare. Alla lärare på NADA får ett exemplar av dessa riktlinjer. Övriga som behöver läsa dessa kan vända sig till Catherine. Reglerna är en minre omarbetning från tidigare, som gällt sedan mitten på 80-talet. Nytt är att alla måste anmäla bisyssla till rektor och samtidigt till prefekten(NADA:s regler). Det gäller även de som anmält bisyssla tidigare.

Jag liksom rektor förutsätter att alla anställda inom institutionen följer bestämmelserna. De senaste skriverierna gör att KTH kommer att granskas noga av både RRV och pressen.

Ingrid

Persienner

Snart kommer det att sättas upp persienner i ett fåtal rum. Det är rum med en viss funktion som kommer att väljas. Det är således inte en viss person som kommer att favoriseras. Ett argument vid valet har även varit att uppnå viss enhetlighet.

Persiennerna är kostsamma och det är inte avsikten att vi ska sätta upp sådana genomgående. De som vi nu får bekostas av de centrala inredningsmedlen.

Ingrid

TFR söker forskningssekr./avd.direktörer

Teknikvetenskapliga forskningsrådet och Rådet för högpresterande datorsystem söker forskningssekreterare/avdelningsdirektörer. Ansökan senast 21 november. Numeropärmen 94.098.

Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning

...kan man söka från FRN senast måndagen den 9 jan. Numeropärmen 94.097.

Disputation: Cluster-based Specification Techniques in Dempster-Shafer Theory for an Evidential Intelligence analysis of Multiple Target Tracks

Johan Schubert, disputerar under ovanstående rubrik fredagen den 2 dec. kl. 14.00 i kollegiesalen (adm.byggnaden, KTH). Opponent är professor Philippe Smets, IRIDIA-ULB Bryssel och handledare Stefan Arnborg, NADA. "Abstract" finns i Numeropärmen 94.096.

Informationsmöte: Resultatredovisningssystemet RES

Måndagen den 21 nov. kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5) talar Peter Siklòsi (?) om resultatredovisningssystemet RES.

RES-systemet är ett paket för kursadministration. Systemet tar hand om elevers anmälan till kurs, rapportering av olika resultat (labbar, hemtal, tenta, etc), samt generering av olika rapporter (t ex lablista, hemtals- och tentalakan, momentlistor, samt statistik av olika slag). Elever kan se vilka resultat som är inrapporterade för just dem.

En målsättning med systemet är att minska lärarens administrativa arbete, samt ge bättre underlag för utvärdering av kurser. Elever anmäler sig till en kurs genom att ge ett kommando, vilket gör att läraren inte behöver knappa in elevdata. Assistenter och handledare rapporterar in labresultat och för varje resultat registreras vem som rapporterat in det och när. Assistenter och handledare rapporterar in på terminalövning arbetad tid och färdiga tidrapporter kan genereras med ett enkelt kommando.

Statistik av typen hur många som klarat vissa labbar vid ett givet datum kan enkelt fås fram. Till systemet hör även ett kursutvärderingspaket där eleverna fyller i en enkät med hjälp av emacs. Denna sammanställs sedan automatiskt.

Systemet har använts i drygt ett år, främst på de stora programmeringstekniks- och datalogikurserna i ettan och funnits fungera bra.

Välkomna att lära dig att använda RES samt att bidra med synpunkter till förbättringar, utvidgningar samt andra stödsystem som är lämpliga för administration och utvärdering av våra kurser.

Ingrid

The anatomy of belief

Professor Philippe Smets, IRIDIA Université Libre de Bruxelles, Belgien, håller seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 2 dec. kl. 10.00 i hörsal Oden, FOA Ursvik (byggnad 24, Enköpingsvägen 126, Sundbyberg).

Prof. Smets är en av världens ledande forskare in Dempster-Shafer Theory (en generaliserad statistik för att hantera osäker information inom artificiell intelligens). Vid FOA utvecklas metoder inom detta område för att hantera osäker information vid underrättelseanalys inom forskningsområdet C3I.

Förhandsanmälan krävs för personer som inte är anställda vid FOA (!), till Birgitta Johansson, tel. 08 - 706 37 28, fax 08 - 706 36 86 (alt. Johan Schubert, tel. 08 - 706 37 02). Svenska medborgare senast 1/12 med uppgift om namn och personnummer. Utländska medborgare senast 16/11 med uppgift om 1. fullständigt efternamn, 2. fullständigt förnamn, 3. födelsedatum, 4. födelseort, 4. nationalitet, 5. passnr./annan legitimation, 6. yrke/titel, 7. anställning (firma, motsv.), 8. bostadsadress i hemlandet, 9. tillfällig adress i Sverige.

Abstract

Discovering negative beliefs, representing "good reasons to believe" and "good reasons not to believe".

Philosophically amazing! (Some knowledge of Dempster's rule of combination.)

Per Svensson, Johan Schubert

SANS-seminarium: Neural networks on the financial market

Henrik Johansson, ABB Treasury Center (Sweden) AB, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (16 nov.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

ABB Treasury Center (Sweden) is part of ABB Finanical Services and has as its business directive to act as an internal bank within ABB Sweden. Since a couple of years ago we have been running a project using neural networks in cooperation with ABB Corporate Research in Västerås and in Baden, Switzerland.

The goal of this project is to develop neural networks for prediction of movements in the financial markets, primarily in exchange rate movements. Within this project we use partly the more traditional architechtures and partly what are called, holographic networks (developed by John G. Sutherland at AND Corporation,Hamilton,Canada).

Roland Orre, Anders Lansner

Decision processes and the Transferrable Belief Model. How to bet, and how to resist to Dutch Books

Professor Philippe Smets, IRIDIA-ULB Bryssel, håller seminarium i diskret

matematik och datalogi under ovanstående rubrik torsdagen den 1 dec. kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5). Professor Smets är opponent på Johan Schuberts disputation, se annan notis.

Stefan A.Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former: